MATAYO 5

1Erini 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ndreria, eri nga tu oni dria ; ka ri va 'bo, 'ba erini imbale 'diyi nga eca eri vᴜ. 2Eri nga i ti e zi, nga yi imba kini: 3'Ba aliorᴜ orindi ma alia 'diyi yi drilebarᴜ, te suru 'buari yini. 4'Ba candi 'bapi 'diyi yi drilebarᴜ, te yi nga yi asi omi. 5'Ba e'yere 'diyi yi drilebarᴜ, te yi nga angᴜ bi awᴜrᴜsorᴜ. 6'Ba e'yo kililirᴜri ma abiri pini fule yi avijo be 'diyi yi drilebarᴜ, te yi nga tra ra. 7'Ba yiki be 'diyi yi drilebarᴜ, te yi nga yiki isu ra. 8'Ba asi alarᴜ be 'diyi yi drilebarᴜ, te yi nga Mungu ndre. 9'Ba asi anzurᴜ fepi 'diyi yi drilebarᴜ, te 'ba nga yi omve anzi Munguni. 10'Ba inzale e'yo kililirᴜsi 'diyi yi drilebarᴜ, te suru 'buari yini. 11Emi drilebarᴜ, 'ba ka emi o'da, 'ba ka emi inza, 'ba ka e'yo onzikanyarᴜ dria 'yo emi ruaa, inzo lizᴜ emi dria e'yo manisi. 12Emi ovᴜ di ayikosi nyoŋa be tᴜ, te oya emini amborᴜ 'bua; a'disikᴜ inza ndra nabi emi drilia oko 'diyi 'dini. 13Emi a'i nyakuni; a'i nde ma aji ka i de ra, emi nga fe eri ma ovᴜ aji be a'di afasi ya? Fu dri dika afa alᴜni 'yezᴜ kᴜ, te lᴜ dazᴜ amve 'bani otᴜzᴜ pasi. 14Emi diza wudrikuruni. Aku sile oni driari econi i zizarᴜ kᴜ. 15Yi 'ini tala eri 'bazᴜ afazᴜ etia kᴜ, te eri 'bazᴜ afa tala 'bazᴜri ma dria uru, eri nga di di 'ba dria ovᴜpi joa 'diyi vᴜ ani. 16Diza emini ma di 'ba ma milia 'dini, yi ma ndre 'yeta emini onyirᴜ 'diyi, ma inzi Ati emini ovᴜpi 'buari ani beni. 17Emi osu ma eca azita pi 'bazᴜ toko nabi be, 'dini kᴜ; ma eca e'yo 'bazᴜ toko kᴜ, te e'yoni yi 'yezᴜ yi paria 'yeke'i. 18Ma 'yo emi tia ndi ndi, 'bu nyaku be ka yi de ra ti, azita ma nukuta alᴜ kani afa gakandiarᴜ dᴜle nyᴜri alᴜni ngani i de kᴜ, de nga afa dria 'yeni yi yi paria kᴜ. 19'Ba ka ngoni ti, ka azita werearᴜ tᴜ 'diyi ma azi alᴜ eza ra, ka 'ba imba 'yezᴜ kᴜ indi, yi nga eri omve 'ba werearᴜ tᴜ suru 'buaria; te 'ba ka 'ye ra, ka yi imba 'ba tia indi, yi nga eri omve 'ba amborᴜ suru 'buaria. 20Te ma 'yo emi tia, e'yo kililirᴜ emini ka 'ba waraga sipi 'diyiniri aga 'ba Farisaini be kᴜ, econi emini fizarᴜ suru 'buaria kᴜ. 21Emi eri kini yi 'yo 'ba drio 'diyi ma tia 'bo, Mi 'di 'ba kᴜ; 'ba ka 'ba 'di ra, e'yo lizani nga eri nde ra. 22Te ma'i, ma 'yo emi tia kini 'ba dria alᴜ alᴜ, ka ovᴜ aokosi adripi erini be, e'yo lizani nga eri nde ra; 'ba azini ka adripi erini ede, e'yo amazani nga eri nde ra; te 'ba ka 'yo, Mi aza aza, e'yoni nga eri nde cazᴜ Jehanuma aciniria. 23'Dini mi ka afa mini awa'diforᴜri eji pari edeta edezᴜria, te 'daa mi ka osu mi adripi ovᴜ e'yo be mi vᴜ, 24mi kᴜ afa mini awa'diforᴜri pari edeta edezᴜri ma drilia, mi mu ti ecizᴜ e'yo edezᴜ mi adripi be oko raka, mi nga di emu afa mini awa'diforᴜri fe ndo. 25Mi ede e'yo onyirᴜ 'ba mi topiri be mbele, de mi eri be geria; 'ba mi topiri kazᴜ mi ejizᴜ 'ba e'yo lipiri vᴜ kᴜ, 'ba e'yo lipiri kazᴜ mi fezᴜ asikari dri kᴜ, kazᴜ mi 'bezᴜ arujoa kᴜ; 26ma 'yo mi tia ndi ndi, mi ngani efᴜ aleniarisi 'de kᴜ, kpere mini sente alᴜ acepiri oferia kᴜ. 27Emi eri kini 'yo e'yo 'bo, Mi 'ba ali kᴜ. 28Te ma 'yo emi tia 'ba dria alᴜ alᴜ okᴜ ndrepi asisile dropi drinia lisiri, 'ba ali eri be i ma asia 'bo. 29Mi mile dri ndiari ka fe mi aba ra, mi nze eri mi ruaarisi, mi 'be eri; eri mini onyirᴜ mi rua ma esele alᴜni avizᴜ, aga yini mi rua 'bezᴜ pi Jehanumaari ra. 30Mi dri ndiri ka fe mi aba ra, mi ga eri mi ruaarisi, mi 'be eri; eri mini onyirᴜ mi rua ma esele alᴜni avizᴜ, aga mi rua driarini fizᴜ Jehanumaari ra. 31'Yo i 'dini indi, Agu ka okᴜ erini dro ra, eri ma fe waraga eri drozᴜri eri dri. 32Te ma 'yo emi tia, 'ba dria alᴜ alᴜ okᴜ dropi, de okᴜ nde 'bani ali kᴜri, fe eri dri ali 'bazᴜni; te 'ba okᴜ drole rari bipiri 'ba vini ali indi. 33Dika, emi eri kini yi 'yo 'ba drio 'diyi ma tia 'bo, Mi so oyo inzosi kᴜ, te mi ma ofe oyo mini Opi dri. 34Te ma'i, ma 'yo emi tia, Mi so oyo alᴜni kᴜ; kani 'bu rusi, eri ogᴜŋa Munguni; 35kani nyaku rusi, eri pari erini pa 'bazᴜri; kani Yerusalemu rusi, eri aku amborᴜ Meleki amborᴜrini. 36Mi so oyo dri mini e'yosi kᴜ, te econi mini dribi efi alᴜni ojazarᴜ kani emverᴜ kani inirᴜ kᴜ. 37E'yo 'yoza mini ma ovᴜ 'dini, E, e; Yo, yo; te e'yo o'bale drinia 'diyi ibi 'ba onzi vᴜ. 38Emi eri, 'yo e'yo 'dini, Mile pi ma obi dri mile be, si pi si be. 39Te ma 'yo emi tia, Emi oga 'ba onzi kᴜ. 'Ba ka mi sa o'bolo dri ndiaria, mi oja aziniri eri dri indi; 40'ba ka le mi to, bongo mini alialerᴜri pazᴜ, mi kᴜ eri dri, mi fe vini koti indi; 41te 'ba ka mi bi okposi muzᴜ i be mailo alᴜ, mi mu eri be iri. 42Mi fe 'ba mi zipiri dri, mi oja mi ngᴜkᴜ 'ba lepi mari a'ipi mi driri vᴜ kᴜ. 43Emi eri kini 'yo e'yo 'dini, Mi le mi agyi, mi ngu ari'ba mini'i. 44Te ma 'yo emi tia, Emi le ari'ba emini, emi zi Mungu tia 'ba emi inzapi 'diyi dri, 45'dini emi ma ovᴜ anzi ati emini ovᴜpi 'buarini ani; te eri fe etuni di 'ba onzi piyi ma dria 'ba onyirᴜ 'diyi be, ozoo fezᴜ 'ba kililirᴜ 'diyi pi ma dria 'ba kililirᴜ kᴜ 'diyi be. 46Emi ka 'ba emi lepi 'diyi le'i, oya emini ngoa ya? 'Ba musoro okᴜpi 'diyi 'yeni tro tro 'dini kᴜ ya? 47Emi ka emi adripi zi'i a'dule, 'yeta emini agapiri a'dini ya? 'Ba jururᴜ 'diyi 'yeni tro tro 'dini kᴜ ya? 48E'yo 'disi emi ma ovᴜ 'yeke, ekile Ati emini ovᴜpi 'buarini ovᴜle 'yekerile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\