MATAYO 8

1Erini esiria oni driarisi 'bo, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ nga eri ma vᴜti bi. 2Te mi ndre, 'ba ofᴜ beri nga eca eri vᴜ eri inzizᴜ, nga 'yo kini, Opi, mi ka le ra, mi eco ma rua 'bazarᴜ alarᴜ. 3Eri nga i dri ejᴜ, nga ruani elo, kini, Ma le ra; mi rua ma ovᴜ di alarᴜ. Coti ofᴜ erini ati ra. 4Yesu nga 'yo eri tia, Mi ndre mi 'yo 'ba azini ma tia kᴜ; te mi mvi, mi ece mi kuhani vᴜ, mi ji afa feza Musani ndra azileri, ecetarᴜ yi dri. 5Erini firia Kaperinaumua, 'ba asikari tᴜrᴜ alᴜ ma driliari nga eca eri vᴜ, matᴜ 'bazᴜ eri vᴜ 6kini, Opi, ati'bo mani la joa, aco azoni eri inza tᴜ. 7Yesu nga 'yo eri tia, Ma nga mu eri rua ati. 8'Ba asikari tᴜrᴜ alᴜ ma driliari nga 'yo kini, Opi, ma sini 'ba mini fizᴜ eri vile joarirᴜ kᴜ; mi 'yo e'yo'i, ati'bo mani ma ruani nga ati ra. 9Ma 'ba ovᴜpi azita okpo beri ma palaari, asikari ma palaa indi; ma ka 'yo 'ba 'diri ma tia, Mi mu, eri mu ra; aziniri ma tia, Mi emu, eri emu ra; azini ati'bo mani ma tia, Mi 'ye 'dini, eri 'ye ra. 10Yesu ka eri ra, eri nga osu tᴜ, nga 'yo 'ba i vᴜti bipi 'diyi ma tia, Ma 'yo emi tia ndi ndi, drio ma isuni a'ita amborᴜ 'dopi 'donile 'ba alᴜni Israeli ma eseliari vᴜ kᴜ. 11Ma 'yo emi tia kini 'ba kakaᴜ nga enga etuni efᴜria, azini etuni 'deria, yi nga ri va pari alᴜa Iburahimu pi, Isaka pie, Yakobo pie, suru 'buaria, 12te anzi suruni nga ovᴜ 'bezarᴜ angᴜ inicici amveria; ‘dale awᴜ pi nga ovᴜ indi sikala nyaza be. 13Yesu nga 'yo 'ba asikari tᴜrᴜ alᴜ ma driliari tia, Mi mvi; ekile mini a'ilerile, ma 'ye i mi vᴜ 'dini. Ati'bo erini ma rua ati coti sawa 'dasi ra. 14Yesuni firia Petero vile joa, eri nga eri ma idrini ndre lazarᴜ azorᴜ rᴜa driza be; 15eri nga eri ma dri elo, rua drizani nga eri kᴜ ra, eri nga enga ra, azi ngazᴜ eri dri. 16Ka eca ondresi yi nga 'ba kakaᴜ orindi onzi be 'diyi eji eri vᴜ; eri nga orindi onzi odro e'yo 'yozasi, nga 'ba dria azo be 'diyi ati ra. 17'Dini e'yo ndra nabi Isayani 'yoleri ma eca 'yeke, kini, Eri 'du okpoako amani, eri ji azo amani i rᴜaa indi. 18Yesu ka ndre 'bo ongᴜlᴜmᴜrᴜ ace eri kuru, eri azi zozᴜ muzᴜ 'aa'dasi. 19'Ba waraga sipiri alᴜ nga eca eri vᴜ, nga 'yo eri tia, 'Ba 'ba Imbapiri, ma nga mi vᴜti bi pari mini muzᴜria dria. 20Yesu nga 'yo eri tia, Obalako gᴜle yini ci, azini aria 'bua 'diyi jorovᴜ yini ci; te Mvi 'bani dri pari ermi dri 'bazᴜri yo. 21'Ba eri ma vᴜti bipi 'diyi ma azi 'yo eri tia, Opi, mi kᴜ ma mu ma atini sa oko raka. 22Te Yesu nga 'yo eri tia, Mi bi ma vᴜti, mi kᴜ 'ba draza ma sa 'ba draza yiniri. 23Erini firia ogurua, 'ba erini imbale 'diyi nga vᴜtini bi. 24Mi ndre, oliriko amborᴜ nga eca mirini engazᴜ ngolingoli, 'dini yi ombᴜpi ombᴜri nga i ada ogurᴜ alia ; te eri'i, de eri o'du ko. 25Yi nga emu eri vᴜ, nga eri enga ra, kini, Opi, mi pa ama; ama dri ja 'do! 26Eri nga 'yo yi tia, Emi ovᴜ urisi a'disi ya, emi 'ba a'ita be were 'diyi? Eri nga di enga, nga otre oliriko pi ma dria miri be ; angᴜ nga ndri tili. 27'Ba nde ovᴜ titi e'yo osuzᴜ, kini, 'Ba 'diri 'ba ngonini ya, oli pini miri be eri ma e'yo erizᴜ? 28Eri ka ca 'aa'dasi, 'ba Gadaraa 'diyi ma angᴜa 'bo, 'ba orindi onzi be iri nga dri fu eri be; yi ibi efᴜ nyadria, yi ombarᴜ tᴜ, 'dini 'ba alᴜni econi alizarᴜ geri 'dasi kᴜ. 29Mi ndre, yi oyᴜ uru kini, Ama e'yo mi be ngoni ya, mi Mvi Munguni? Mi emu 'doa ama inza zᴜ ewuni ecakokorᴜ ya? 30Ezo o'birᴜ ovᴜ yi be re 'daa, iribi nyaria. 31Orindi onzi nga matᴜ 'ba vᴜnia kini, Mi ka ama dro ra, mi pe ama ti ezo o'birᴜ ma alia fo! 32Eri nga 'yo yi tia, Emi mu. Yi nga fᴜ, fi ezo ma alia; te mi ndre, ezo o'birᴜ dria nga afi rri, nzᴜ oni gulukurᴜ ma driarisi o'dezᴜ miri ma alia, nga odra yisira. 33'Ba yi ocepi 'diyi nga apa ra, nga mu aku amborᴜa, nga e'yo olᴜ dria, olᴜ e'yo 'ba orindi onzi be 'diyini indi. 34Te mi ndre, 'ba akᴜ amborᴜa 'diyi dria nga fᴜ dri fuzᴜ Yesu be ; ka eri ndre 'bo, yi nga matᴜ 'ba eri vᴜ kini ma kᴜ angᴜ yini ma kalati ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\