FILIPIA 4

1'Dini adripi mani, mani lele, emi ma avani ma vale tᴜ ovᴜpi ayiko mani pi diza mani be 'diyi, emi ma so pa okporᴜ Opi ma alia, 'ba mani lele 'diyi. 2Ma azi Ewodia tia, ma azi vini Sunituke tia, yi ma ovᴜ egata alᴜ be Opi ma alia. 3Ndi ma matᴜ 'ba mi vᴜ indi, mi 'ba azi ngapi ma be tualᴜ asi adarᴜsiri la, mi ma ko okᴜ 'diyi ma aza indi ; te yi 'ba ndra e'yo bari ma azi ngapi okporᴜ ma be tualᴜ, Kilementi pie, 'ba azini azi ngapi ma be tualᴜ yi ma runi ovᴜzᴜ sizarᴜ buku idriniri ma alia 'diyi pie dria 'diyi. 4Emi ma ovᴜ ayikosi etuzu 'dani Opi ma alia; ma 'yo dika, Emi ma ovᴜ ayikosi. 5'Ba dria ma ni asi e'yere eminiri. Opini ogogo. 6Emi asi ma oti e'yo alᴜnisi kᴜ, te e'yo dria alᴜ alᴜ ma alia emi ma fe Mungu ma ni e'yo emini a'ile 'diyi, Mungu zizᴜ matᴜ 'bazᴜ awa'difo fezᴜ indi. 7Azini asi anzurᴜ Munguni e'yo vaza 'bani agapi driari nga emi asi ma agei te asisile emini be Kristo Yesu ma alia. 8Te e'yo azini acepiri 'di, ma adripi, emi ma dro asisile emini e'yo dria ovᴜpi adarᴜ 'diyi pi ma dria, e'yo dria ovᴜpi inzizarᴜ 'diyi pie, e'yo dria ovᴜpi kililirᴜ 'diyi pie, e'yo dria ovᴜpi alarᴜ 'diyi pie, e'yo dria ovᴜpi ndrizarᴜ 'diyi pie, e'yo dria ekupi onyirᴜ 'diyi pie, e'yo azini ovᴜpi onyirᴜ kani inzita be 'diyi pie dria. 9Emi ma 'ye e'yo emini onile ma vᴜ, emini a'ile, emini erile, emini ndrele ma vᴜ 'diyi; te Mungu asi anzurᴜniri nga ovᴜ tualᴜ emi be. 10Te ma ovᴜ ayikosi tᴜ Opi ma alia, a'disikᴜ curu'do ewu 'dopi ma vᴜtia emi fe egata emini e'yo mani egazᴜri ma enga dika; emi ega ndra e'yo 'diri ra 'bo, te emi isuni parini kᴜ. 11Ma 'yoni e'yo 'diri mani wᴜle afaakosirisi kᴜ; a'disikᴜ e'yo mani ka ovᴜ ngoni yari ti, ma oni asi 'bazᴜ afa ma dria kᴜri 'bo. 12Ma ni ovᴜzᴜ piriniri ra, ma ni vini ovᴜzᴜ afa be treri indi ; e'yo alᴜ alᴜ ma alia azini e'yo dria ma alia, ma ni e'yo zizarᴜ 'diri ma efi vazᴜ 'bo, imba ma ovᴜzᴜ trazarᴜ kani ovᴜzᴜ abirisi, ovᴜzᴜ afa be tre kani ovᴜzᴜ afa kokorᴜ. 13Ma eco e'yo dria 'yeza-rᴜ 'ba okpo fepi ma dririsi. 14Te e'yo yo, emi 'ye onyirᴜ emini ti ecile ma be ocoko mani ma aliarisi. 15Te emi 'ba Filipia 'diyi, emi ma ngᴜlᴜpi ni ra, mani ndra e'doria e'yo bari olᴜzᴜria, mani efᴜria Makedoniaasi, kanisa alᴜni ti ecipi ma be afa feza fezᴜ a'izᴜri yo pe emi'i a'dule ; 16a'disikᴜ mani ndra ovᴜria Tesalonikia 'dale ti, emi pe afa ma aza kozᴜ alio mani ma aliari ma ti ma vᴜ kiri pale alᴜ a'dule 'dini kᴜ. 17Ovᴜni kini ma afa feza ndru, 'dini kᴜ; te ma efi 'yaza ndru, fezᴜ kalafe eminirini i erezᴜ. 18Te emi ofe afa dria ma dri 'bo, afa mani aga ra; afa ga ma dri tre, mani afa engapi emi vᴜ Epafroditoni ejile 'diyi a'ile 'borisi, eri afa aji be arikarirᴜ, afa fele edetaro ovᴜpi a'izarᴜ, ayiko fepi Mungu driri'i. 19Te Mungu maniri nga emi aza ko afaako emini ma alia fudri ra, lonyi erini ovᴜpi diza ma alia Kristo Yesu ma aliarini ovᴜlerile. 20Diza ma ovᴜ Mungu Ata amaniri vᴜ 'dani 'dani. Amena. 21Emi zi 'ba alatararᴜ Kristo Yesu ma alia 'diyi dria alᴜ alᴜ ci ci. Adripi ovᴜpi ma be 'diyi zi emi ci ci. 22'Ba alatararᴜ dria yi zi emi ci ci, tᴜni 'ba ovᴜpi Kaisari vile akua 'diyi. 23'Yeta anzutiri Opi Yesu Kristoni ma ovᴜ orindi emini be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\