E'YO ECEZA 2

1Mi si malaika kanisa Efesoarini vᴜ kini: 'Ba 'bi'bio aziri bipi i dri ndia, acipi talapati melerᴜ aziri 'diyi ma eseliari, eri 'yo 'dini: 2Ma ni 'yeta mini ra, azi ngaza mini pie, asi teza mini be, azini kini mi econi 'ba onzi 'diyi a'izarᴜ alᴜni kᴜ, mi o'bi ndra 'ba 'yopi yi ngᴜlᴜpi yi 'ba ti opele 'diyirᴜ de yi ovᴜni 'dini kᴜ 'diyi ra, mi isu yi inzorᴜ; 3mi ovᴜ asi teza be, mi nya candi ru manisi, te mi andeni nga kᴜ. 4Te e'yo onzi mani isule mi driari 'di, mi kᴜ leta mini okori 'bo. 5Mi ma ega ani pari mini engazᴜ alenia e'dezᴜri ra, mi ma oja mi asi, mi 'ye 'yeta oko 'diyi. Ka kᴜ ma emu mi vᴜ, ma nga talapati mini 'du pari-niasi, mi ka mi asi oja kᴜria. 6Te e'yo mini onyirᴜri 'di, mi ngu 'ba Nikolaitini 'diyi ma 'yeta mani ngule onzi 'diyi onzi. 7'Ba ovᴜpi bile beri ma eri e'yo Orindini 'yole kanisa tiari. 'Ba agapiri dri, ma nga fe eri ma nya pati idrini ovᴜpi Paradisi Munguniriari ma efi. 8Mi si malaika kanisa Simurinaa-rini vᴜ kini: 'Ba ovᴜpi okori azini asizᴜri, drapi ndra ra te ovᴜpi idrirᴜ dikari, 'yo 'dini: 9Ma ni inzata mini pi, alio mini be ra (te mi lonyi e'ini), ma ni vini o'data 'ba 'yopi yi 'ba Yahudini de yi ovᴜni 'dini kᴜ 'diyini ra, te yi 'ba Satanini okᴜleni 'diyi. 10Mi rᴜ candi 'yepi eccapi mi ruaari kᴜ. Mi ne, 'ba asᴜ sᴜpiri 'ye emi ma azi o'be arujoa, emi o'bizᴜ ani ; emi nga inzata isu o'du mᴜdri. Mi ma ovᴜ asi ada be kpere dra tia, te ma nga ani ekilaza idriniri fe mi dri. 11'Ba ovᴜpi bile beri ma eri e'yo Orindini 'yole kanisa tiari. Dra iriri ngani 'ba agapiri fu alᴜni kᴜ. 12Mi si malaika kanisa Peregamoarini vᴜ kini: 'Ba ovᴜpi sei cizarᴜ si be irileirileri beri 'yo 'dini: 13Ma ni pari mini adrizᴜri, 'di pari ogᴜŋa Sataninirini ovᴜzᴜri'i; te mi bi rᴜ mani ci, mi gani a'ita mani kᴜ, ka tro o'du Antipasinisi ti, eri 'ba e'yo mani ma eti nzepi, 'ba mani asi adarᴜ be, yini fule emi eselia, pari Satanini adrizᴜriari'i. 14Te ma isu e'yo alᴜ alᴜ mi dria ci: emini ovᴜle 'ba azini imbata Balamuni bipi 'diyi be 'dale indirisi ; eri 'ba Balakini imbapi afa kᴜmᴜrᴜ 'bazᴜ anzi Israelini ma drilia, yini ani afa wura inzile inziri edezᴜri nyazᴜ azini ali o'bazᴜ indiri’i. 15'Dini emi indi emi ovᴜ 'ba azini imbata 'ba Nikolaitini 'diyini a'ipi 'diyi be. 16Mi oja mi asi ani. Ka'dini kᴜ ma emu mi vᴜ mbele, ma nga a'di 'di yi be sei ma tiliarisi. 17'Ba ovᴜpi bile beri ma eri e'yo Orindini 'yole kanisa tiari. Ma nga fe 'ba agapiri ma nya mana zizarᴜ, ma nga vini oni emverᴜ fe eri dri, te oni nderi ma ruaa si ru 'ba azinini nile kᴜ, kiri 'ba eri isupirini nileniri'i. 18Mi si malaika kanisa Tuatiraarini vᴜ kini: Mvi Munguni, mile be dipi aci ma andre drileleri, azini pa be mola trile tririleri, 'yo 'dini: 19Ma ni 'yeta mini pi, leta mini pie, a'ita mini pie, azi mini aza kozaniri pie, asi teza mini pie, te 'yeta mini vile 'diyi aga oko 'diyi ra. 20Te e'yo onzi mani isule mi driari 'di, mi kᴜ okᴜ Yezebelirᴜ, 'yopi i ngᴜlᴜpini nabiniri ovᴜzᴜ 'dani, erini ati'ba mani 'diyi icizᴜ ani yi imbazᴜ ali o'bazasi, azini afa wura inzile inzi 'diyi edezᴜri nyazᴜrisi indi. 21Te ma fe ndra ewu eri dri i asi ojazᴜ, te eri leni i asi oja awu 'baza ini kᴜzu kᴜ. 22Mi ne, ma nga eri 'ba pari dria, azini 'ba ali o'bapi eri be 'diyi inzata amborᴜ ma alia, yi ka yi asi oja 'yeta erini 'diyi kᴜzᴜ kᴜria; 23ma nga anzi erini ofu drasi. Te kanisa dria yi nga ni ma 'ba asisile pi ndapi asi beri'i, azini ma nga fe emi alᴜ alᴜ dri dria ekile 'yeta eminirile. 24Te ma 'yo emi 'ba acepi Tuatiraa, imbata 'diri a'ipi kᴜ, e'yo Satanini 'bani adrile omvele e'yo alirᴜ va 'diyi nipi kᴜ 'diyi ma tia: ma o'bani afa nziza azini emi dria kᴜ; 25kiri e'yo ovᴜpi emi be indiri, emi bi ci cazᴜ etu mani emuzᴜria. 26'Ba agapi azini 'yeta mani ta mbapi cazᴜ etu asizᴜriari dri, ma nga okpo fe suru 'dryi dri cezᴜ, 27azini eri nga yi oce kali ayarᴜsi, ekile yini imvᴜ sile odrisi 'diyi ofule nyingirikirile, ekile mani a'ile ma Ati dririle; 28ma nga vini leleᴜ fe eri dri. 29'Ba ovᴜpi bile beri ma eri e'yo Orindini 'yole kanisa tiari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\