E'YO ECEZA 20

1Ma ndre malaikani esiria 'buarisi va, eri ovᴜ fungua 'bile asikokorᴜniri be, azini anzirikᴜ amborᴜ ovᴜ eri dria. 2Eri bi uri nderi, uri oku drio ovᴜpi 'Ba asᴜ Sᴜpiri azini Satani'iri, nga eri ombe eli alifᴜ alᴜ, 3eri 'bezᴜ 'bile asikokorᴜri ma alia, nga tini eci ci, nga oderi 'ba drinia ecetarᴜ, eri kazᴜ suru icizᴜ dika kᴜ de nga eli alifᴜ alᴜ 'diyi deni yi kᴜ, te 'di ma vᴜtia eri ma ovᴜ trᴜzarᴜ ewu weresi. 4Ma ndre ogᴜŋa opini, 'ba ori yi ma dria, fe yi dri e'yo lizᴜ. Ma ndre vini 'ba yini drini olile Yesu ma e'yo eti nzezasi azini e'yo Mungunisi 'diyi ma orindi, azini 'ba nguru pi inzipi wura erini be kᴜ, eceta nderi a'ipi yi andretia azini yi dri agelea kᴜ 'diyi. Yi nga enga idrirᴜ, yi nga opi nya Kristo be eli alifᴜ alᴜ. 5Te 'ba draza azini acepi 'diyi engani idrirᴜ kᴜ de nga eli alifᴜ alᴜ 'diyi deni yi kᴜ. 'Di engata okori'i. 6'Ba pari isupi engata okori ma aliari eri drilebarᴜ azini alatararᴜ! Dra iriri ovᴜni okpo be 'ba nde 'diyi elozᴜ kᴜ, te yi nga ovᴜ atalaᴜ edeta edepi Mungu pini Kristo be 'diyirᴜ, yi nga opi nya eri be eli alifᴜ alᴜ. 7Eli alifᴜ alᴜ ka yi de ra yi nga Satanini trᴜ arᴜjo iniasi, 8eri nga efᴜ suru ovᴜpi wudrikurᴜ ma kala su 'diyia 'diyi icizᴜ, 'di Gogi pi Magogi be, yi okᴜzᴜ tualᴜ a'di 'dizᴜ; kalafe yini ovᴜ ekile cinya miriarile. 9Yi etu angᴜ wudrikuru ma eselesi, nga aku okporᴜ 'ba alatararᴜ 'diyini ma agei ace kuru, aku lele tᴜri be; te aci nga ibi e'de 'buarisi va, nya yi teketeke, 10te yi nga 'Ba asᴜ Sᴜpi yi icipiri 'be aci mirile vepi barutisi, pari ngurᴜ pini ovᴜzᴜ nabi inzorᴜ beri ma alia, nga yi ecandi etusi inisi 'dani 'dani. 11Te ma ndre ogᴜŋa emverᴜ amborᴜ, 'ba ripi driniari be; nyaku pi apa eri ma milia 'bu be ra, isuni pari yi dri dika kᴜ. 12Ma ndre 'ba draza, 'ba 'wara piyi 'ba nyiri be, yini pa soria ogᴜŋa opini ma drilia; buku yi ovᴜ zizarᴜ. Yi nga buku azini alᴜ zi indi, 'di buku idriniri'i. Yi nga 'ba odraza 'diyi ma e'yo li e'yo yini ovᴜpi sizaro buku 'diyi ma aliarile, 'yeta yini vᴜsi. 13Miri ofᴜ 'ba draza ovᴜpi eri ma alia 'diyi, Dra pi Pari 'ba drazaniri be ofᴜ vini 'ba draza yi ma alia 'diyi indi; yi li 'ba dria alᴜ alᴜ ma e'yo 'yeta yini vᴜsi. 14Yi nga di Dra pi o'be Pari 'ba drazaniri be aci mirileri ma alia. 'Di dra iriri, aci mirileri'i; 15ka 'ba azini isu ovᴜpi ru sikokorᴜ buku idriniri ma aliari, yi nga eri 'be aci mirileri ma alia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\