BA RUMIA 15

1Te ama'i ovᴜpi okpo be 'diyi ma ko 'ba okpo kokorᴜ ma aza okpoako yinisi, ama ma 'ye amani lelerile kᴜ; 2te ama dria alᴜ alᴜ ma 'ye e'yo onyirᴜ ecopi ama agyi edrepiri. 3A'disikᴜ Kristo indi 'yeni ndra ini lelerile kᴜ; te ekile erini ovᴜle sizarᴜrile, O'data 'ba mi o'dapi 'diyini 'de ma dria. 4Te yi si e'yo dria ndra yini sile oko 'diyi ama imbazᴜ, ama ma ovᴜ e'yo teza be luzᴜ drile ani, e'yo sizani ama dri asi teza fele asi omiza berisi. 5Te Mungu asi tezani asi omiza beri ma fe emi dri ovᴜzᴜ asisile alᴜ be emi eselia, ekile Kristo Yesu ma aliarile, 6'dini asi alᴜsi azini ti alᴜsi emi ma fe ani inzita Mungu Opi amani Yesu Kristoni ma Ata vᴜ. 7E'yo 'disi emi ma a'i emi emi eselia ekile Kristoni emi a'ilerile, diza fezᴜ Mungu dri ani. 8Te ma 'yo emi tia, 'ba ndra Yesu Kristoni 'ba agele liza 'diyi ma aza kozᴜ e'yo adarᴜ Munguniri ma e'yosi, 'dini eri eco aziza ndra azile a'bipi ma tia 'diyi 'bazarᴜ okporᴜ, 9azini vini indi 'ba suru azini dria ma fe diza Mungu dri yiki erinirisi. Ekile erini ovᴜle sizarᴜrile, E'yo 'disi ma nga inzita fe mi dri suru dria ma eselia, ma nga ongo ngo ru mini inzizᴜ; 10dika eri 'yo, Emi 'ba suru ndᴜ ndᴜ 'diyi la, emi ma ovᴜ ayikosi 'ba erini 'diyi be tualᴜ; 11azini dika kini, Emi 'ba suru azini 'diyi dria, emi inzi Opini, 'ba suru dria ma inzi eri; 12dika Isaya 'yo, Ola Yeseni nga ovᴜ indi, engapi opirᴜ suru dria ma driliari'i ; suru azini 'diyi nga ovᴜ asi tezasi eri ma e'yosi. 13Te Mungu asi tezaniri ma fe emi ma ga tre ayiko pisi asi anzurᴜ be dria emini a'iria, emini gazᴜ tre ani e'yo tezasi okpo Orindi Alatararᴜni-risi beni. 14Te ma'i, ma ngᴜlᴜpi indi ega ma asia adarᴜ e'yo eminisi, ma adri-pi, kini emi ma ngᴜlᴜpi ga tre e'yo onyirᴜsi, emi ovᴜ vini e'yo niza be dria, emi eco emi imbazarᴜ emi eselia ceni indi. 15Te waraga 'diri ma alia ma si e'yo azini emi vᴜ rᴜta kokoro, fezᴜ emini e'yo egazᴜ emi asia dika, 'yeta anzutiri Munguni fele ma dririsi 16ma 'bazᴜ azi Yesu Kristoni ngazᴜ suru ndᴜ ndᴜ 'diyi vᴜ, azi ngazᴜ e'yo barᴜ Mungunirisi, 'ba suru dria ejizᴜ afa edetarᴜ Munguni ecole a'ile onyirᴜrile, ovᴜpi 'bazarᴜ alatararᴜ Orindi Alatararᴜsiri. 17E'yo 'disi ma ma enya Kristo Yesu alia e'yo Munguni 'diyisi. 18Te ma ovᴜ urisi e'yo azini 'yozᴜ pe kiri e'yo Kristoni 'yele geri ma vᴜrisi, e'yo 'yozasi azini azisi 'diyi, suru dria 'bazᴜ e'yo erizᴜ rᴜtasi, 19okpo eceta pinisi tali be, okpo Orindi Alatararᴜnisi, 'dini ma de e'yo bari Yesu Kristoni olᴜzᴜ engazᴜ Yerᴜsalemua azini ageiniasi dria cazᴜ kpere Ilurikoa. 20Ava ovᴜpi ma asiari eri 'di'i, e'yo bari olᴜzᴜ pari yini ru Kristoni olᴜzᴜ nga kᴜria, 'dini ma ma si jo 'ba azini vile jo nduri ma dria kᴜ, 21te erini ovᴜle sizarᴜrile, 'Ba yini e'yo erini olᴜle nga yi tia kᴜ 'diyi nga ndre ra, 'ba e'yo eripi nga kᴜ 'diyi nga va ra. 22E'yo 'disi pale kakaᴜ oga ma dri geri emuzᴜ emi vᴜ. 23Te curu'do pari mani ovᴜzᴜrini ovᴜle angᴜ 'doria yorisi, azini mani ovᴜle ava be muzᴜ emi vᴜ eli kakaᴜsirisi, 24ma te emi ne acita mani muzᴜ Hispaniaaria, ma eco nga ovᴜzᴜ emi be were raka, ava ma aliari dezᴜ were, emi eco ma jizᴜ geria 'dale ndo. 25Te curu'do ma mu Yerusalemua 'ba alatararᴜ 'diyi ma aza kozᴜ. 26Te eri ndra onyirᴜ kanisa Make-doniaari pi ma milia Akayaari be afa feza okᴜzᴜ fezᴜ 'ba aliorᴜ 'ba alatararᴜ Yerusalemua 'diyi ma eselia 'diyi ma aza kozᴜ; 27e'yo nde eri ovᴜ onyirᴜ yi ma milia, adarᴜ yi ovᴜ mari be yi vᴜ, a'disikᴜ 'ba suru dria azini 'diyi yi ka ndra ti eci yi be e'yo Orindinirisi, onyirᴜ yi ma ofe mari nde yi aza kozᴜ e'yo ruanisi indi. 28Awa'dini ma ka e'yo 'diri de 'bo, ma ka afa efi kazale 'diri ji kᴜ fe yi dri 'bo, ma nga aga emi vᴜrisi muzᴜ Hispaniaa; 29te ma ni ra mani ngaria muria emi vᴜ ma nga ca asi ndriza Kristoniri be.tre. 30Te ma matᴜ 'ba emi vᴜ, ma adripi, Opi amani Yesu Kristonisi azini ale Orindinisi, emi ma 'di a'di okporᴜ ma dri ziza emini Mungu vᴜrisi, 31eri ma pa ma 'ba e'yo eripi kᴜ ovᴜpi Yudiaa 'diyi dri ani, azini indi 'ba alatararᴜ Yerusalemua 'diyi ma a'i azi mani ngale yi driri onyirᴜ, 32ma ma emu emi vᴜ ayikosi Munguni lelerile, ma isu okpo o'dirᴜ ava lizᴜ emi be ani. 33Te Mungu asi anzurᴜniri ma ovᴜ emi be dria. Amena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\