BA RUMIA 3

1Ka'dini 'ba Yahudini aga e'yo ngorisi ya? Agele liza ma orodri ngoni ya? 2Yi aga tᴜ, geri driasi. Okorisi, Mungu a'i yi dri kini yi ma mba e'yo erini eceleri ma ta. 3Te ngoni ya? 'ba azini yi eselia ka ovᴜ a'ita kokorᴜ, a'itaako yini nga e'yo Munguni ovᴜzᴜ asi ada berioja tokorᴜ ya? 4'Dini yo, alᴜni yo! Mungu ma ovᴜ adarᴜ, te 'ba dria alᴜ alᴜ yi 'ba inzo lipi 'diyi; ekile erini ovᴜle sizarᴜrile, Yi ma isu e'yo mini ma ovᴜ kililirᴜ e'yo mini 'yole 'diyisi, azini o'du yini mi ma e'yo lizᴜrisi mi ma aga ra. 5Te e'yo onzi amani ka e'yo kililirᴜ Munguniri ece, ama nga 'yo ngoni ya? Mungu eri e'yo onzi be erini adra 'bale ama vᴜrisi ya? (Ma 'yo ekile 'bale.) 6'Dini yo, alᴜni yo! Ka'dini eco Munguni 'ba nyakua 'diyi ma e'yo lizarᴜ ngoni ngoni ya? 7Te inzo mani ka e'yo ada Munguniri ece, erini ani diza isuzᴜ aga ra, eri li ma ma e'yo ekile ma ovᴜ 'ba onzile a'di e'yosi ya? 8Azini ama 'yeni onzi onyini efᴜzᴜ ani kᴜ a'di e'yosi ya?—ekile 'ba azinini 'yole inzosi ama 'yo 'dinirile. Te 'ba e'yo onzi 'yepi 'dinile 'diyi, e'yo lile yi driari ovᴜ kililirᴜ. 9Te ngoni ya? Ama aga 'ba azini ra ya? Alᴜni yo; ekile amani asᴜ sᴜle oko 'borile, 'ba Yahudini azini 'ba Girikini yi iri tro ovᴜ e'yo onzi ma palaa; 10erini ovᴜle sizarᴜrile : Ba barᴜni yo, alᴜni 'de kᴜ; 11'ba e'yo vapiri yo, 'ba Mungu ndrupiri yo. 12Yi dria oja yi kalaa, yi dria tualᴜ funi dri kᴜ; 'ba e'yo onyirᴜ 'yepini yo, yo, alᴜni 'de kᴜ. 13Oliko yini ovᴜ nyadri mgborᴜ, andre yinisi yi 'yo e'yo lokirirᴜ. 'Boroa ma 'yᴜ ovᴜ yi ma tilia ci. 14Yi ma tia otria ga tre asi draza be. 15Yi ma pani nzᴜ ongusi 'ba ma ari adazᴜ, 16dri jaza pi ovᴜ yi ma geria candi be 17te andra drio ti yi nini geri asi anzuniri kᴜ. 18Rᴜta yini Mungu rᴜzᴜri yi ma milia alᴜni yo. 19Te ama ni ra e'yo dria azitani 'yole 'diyi eri 'yo 'ba ovᴜpi azita ma palaa 'diyi ma tia, 'ba dria ma bi ani ti ei, azini 'ba wudrikuru dria ma e'yo ma ovᴜ e'yo liza Munguniri ma palaa. 20A'disikᴜ yi ngani 'ba alᴜni ma e'yo la kililirᴜ Mungu ma milia azita 'yezasi kᴜ, a'disikᴜ azitasi 'ba yi e'yo onzi ni ra. 21Te curu’do e'yo Munguni 'ba lazᴜ barᴜ azita 'yezasi kᴜri ece i 'bo, buku azitanirini e'yo etini nzele 'ba nabirᴜ 'diyi pieri, 22eri e'yo Munguni 'ba lazᴜ barᴜ yini Yesu Kristoni alilerisi, 'ba dria eri a'ipi 'diyi vᴜri'i. Te 'ba ovᴜni ndᴜ ndᴜ kᴜ; 23te 'ba dria yi 'ye onzi 'bo, cani diza Munguni vᴜ kᴜ; 24te eri 'ba la 'ba barᴜ 'yeta anzutiri erinirisi, eri ovᴜ afa erini fele avasiri, Yesu Kristoni 'ba onzelenirisi, 25eri'i Munguni 'bale 'ba milia edeta e'yo onzi ma adi cozᴜrirᴜ, a'itasi, ari erinisi. 'Dini Mungu ma ece i barᴜ erini e'yo onzi 'bani 'yele drio 'diyi wule asi e'yere inisirisi; 26eri ma ece ewu cucu-ru'dorisi eri ma ngᴜlᴜpini ovᴜzᴜ barᴜ, azini erini 'ba Yesu a'ipi 'diyi lazᴜ 'ba barᴜ indi. 27Ka'dini pari asi afᴜrᴜniri ngoa ya? Li tini kᴜ amve 'bo. A'di azitasi ya? Azita 'yetanisi ya? Yo, te azita a'ita ndenisi. 28E'yo 'disi ama ega yi 'ba la 'ba barᴜ a'itasi, 'yeta azitani kokorᴜ. 29Mungu eri kiri Mungu 'ba Yahudini a'dule ya? Eri ovᴜni Mungu 'ba suru dria azini 'diyini indi kᴜ ya? 'Dini, eri ovᴜ Mungu 'ba suru dria azinini indi, 30a'disikᴜ Mungu eri alᴜ; eri nga 'ba agele liza 'diyi la 'ba barᴜ a'itasi, azini eri nga 'ba agele lile kᴜ 'diyi la 'ba barᴜ a'itasi indi. 31E'yo 'disi ama oja ani azita toko a'ita ma e'yosi ya? Alᴜni yo! Ama azita edre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\