BA RUMIA 9

1Ma e'yo adari 'yo Kristo ma alia.. ma lini inzo kᴜ; nita mani e'yo ma asiari nizᴜri eri e'yo ma eti nze ma be tualᴜ Orindi Alatararᴜ alia, 2kini, ma ovᴜ candi be tᴜ asi otiza dekokorᴜ be ma asia indi. 3Te ma eco te lezarᴜ Kristo ma tri ma ma ngᴜlᴜpi, adripi mani e'yo ruanisi, amani ovᴜzᴜ yi be suru alᴜri 'diyi ma e'yosi. 4Yi'i 'ba Israelini, Mungu 'ba ndra yi anzi inirᴜ, fe ndra yi dri diza, pe ndra suru yini e'yo azizᴜ yi tia, fe azita yi dri, 'ba yi azi Munguni ngazᴜ, azini azi yi dri aziza indi; 5te a'bipi 'diyi 'ba yini, azini Kristo enga yi eselia e'yo ruanisi, eri'i ovᴜpi afa dria drilia, Mungu ovᴜpi inzizarᴜ ewule ewuleri. Amena. 6Te ovᴜni kini e'yo Munguni oja i toko 'dini kᴜ. Te 'ba dria Israelirᴜ 'diyi ovᴜni Israelini kᴜ, 7vini indi ka tro ndra enga ori Iburahimuni ma alia ti yi ovᴜni dria a'bianzirᴜ kᴜ; te, 'Ba yi nga ori Isakani omve a'bianzi minirᴜ'i. 8Efini 'dini, anzi tile e'yo ruanisi 'diyi yi ovᴜni anzi Munguni kᴜ, te anzi tile e'yo azizanisi 'diyi, omve yi orirᴜ'i. 9Te 'yoza aziza ndeniri eri 'di'i, O'du 'dorisi ma nga emu, te Sarani nga agupimva isu ra. 10Te 'dini a'dule kᴜ, te Rebeka indi o'du erini 'a isuzᴜ ama ati Isaka dririsi, 11o'du erini osizᴜ nga kᴜria, te anzi nde 'diyi de nga yi 'yeni onyirᴜ kani onzi kᴜria, 'dini e'yo Munguni edele ndra oko-kele 'ba opezᴜri ma so pa ci ani, ayᴜŋa 'bani 'yelerisi kᴜ te Munguni yi omvelenirisi, 12'yo ndra eri tia, Mva ambori nga azi nga wereri dri. 13Ekile erini ovᴜle sizarᴜrile, Ma le Yakoboni ra, te ma ngu Esauni onzi. 14Ka'dini ama nga 'yo ngoni ya? Onzi ovᴜ Mungu vᴜ ya? Alᴜni yo! 15Te eri 'yo ndra Musa ma tia, Ma nga asi ndriza 'ba 'ba mani lele asi ndriza 'bale vᴜniari vᴜ, ma nga yiki 'ba 'ba mani lele yiki 'bale vᴜniari vᴜ. 16'Dini e'yo 'diri ovᴜni 'bani lelenirisi kᴜ, kani 'bani nzᴜle ongusinirisi kᴜ, te Munguni yiki 'balenirisi. 17Te e'yo siza 'yo Farau tia, Kiri e'yo 'dirisi a'dule ma 'ba mi uru, 'dini ma eco okpo mani ecezᴜ mi alia, ru mani ojizᴜ ani angᴜ dri dria. 18'Dinile eri asi ndriza fe 'ba erini lele asi ndriza fele vᴜniari vᴜ, te eri asi mbaza fe 'ba erini lele asi mbaza fele vᴜniari vᴜ. 19'Dini mi nga 'yo ma tia, Eri ega ama dria a'disi ya? Te a'di oga ndra e'yo erini lelerini ya? 20Nga ka, agu, mi a'di'i e'yo omvizᴜ agatasi Mungu tia ya? Eco afa 'bani edeleri 'yozarᴜ 'ba eri edepiri ma tia, Mi ede ndra ma 'dini a'di e'yosi ya? 21'Ba imvᴜ sipiri ovᴜni okpo be odri erini ma dria, odri alᴜrisi econi erini imvᴜ sizarᴜ, aziniri azi inzitarᴜsi, aziniri azi inzita kokorᴜsi kᴜ ya? 22Te e'yo ngoni ya? Mungu erini leria adra erini ecezᴜ fezᴜ 'bani okpo erini nizᴜ, eri ovᴜ asi e'yere be tᴜ imvᴜ ngapi adra isupi edele dri jaza isuzᴜ 'diyi vᴜ. 23'Dini eri ma ece ani diza erini ma lonyi imvᴜ ngapi yiki isupi erini ndra drio edele diza isuzᴜ 'diyi vᴜ. 24Imvᴜ nde 'diyi ama 'ba erini omvele 'diyi, engazᴜ kiri 'ba Yahudini eselia a'dule kᴜ, te engazᴜ 'ba suru azini 'diyi dria ma eselia indi. 25Ekile erini 'yole indi Hosea ma aliarile, Suru ndra ovᴜpi mani kᴜri ma nga yi omve suru mani, eri'i ndra mani lele kᴜri ma nga eri omve 'ba mani leleri. 26Eri nga eca 'dinile, pari ndra mani 'yozᴜ, Emi 'ba mani yori, ma alia, 'da yi nga yi omve anzi Mungu idrirᴜni. 27Isaya indi eri owᴜ suru Israelinisi : Anzi Israelini yi ka ovᴜ kakaᴜ ekile cinya ovᴜpi miri ma tiarile ti, joloko a'dule yi nga yi pani; 28a'disikᴜ Opini nga e'yo erini 'ye nyakua, e'yo nderi dezᴜ kililirᴜ mbele. 29Ekile Isayani 'yole ndra okorile indi, Opi asikari ongᴜlᴜmᴜrᴜni ka ndra ama dri joloko kᴜ orirᴜ kᴜ, te'do ama oja ama ndra ekile Sodomule, te'do ama oja ama Gomorale 'bo. 30Ka'dini ama 'yo ngoni ya? Adarᴜ suru dria onyi ma vᴜti bipi kᴜ 'diyi yi isu onyi ra, onyi nderi eri onyi alitaniri. 31Te Israeli, yini azita onyini ma vᴜti biria, yi eca azita ndea kᴜ. 32A'di e'yosi ya? A’disikᴜ yi ndrᴜni eri a'itasi kᴜ, te yi ndrᴜ eri azisi. Te yi 'de va oni 'ba pa sipirisi, 33ekile erini ovule siza-rᴜrile, Emi ne, ma 'ba Zionia oni 'ba pa sipiri, oni kᴜmᴜrᴜ; te 'ba eri a'ipiri ngani ovᴜ dri-nzasi kᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\