1 Kawˇrenˍhtuˆ 14

1Ha‸ pehnˇ ve awˬ hk'aˇ suh g'aˇ hte‸ k'ai leh, co ha hpawˇ ve la‸ shawnˍ teˇ hpaˍ hta‸ g'aˇ hte‸ sheˉ lai-o. Bon maˍ puiˉ ve la‸ shawnˍ hta‸ leuˉ leh sheˉ lai-o. 2Awˬ lawn k'o, tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh ve chaw lehˬ, chaw yaˇ hta‸ tawˇ yaw ve maˇ heˆ. G'uiˬ sha hta‸ tawˇ yaw ve yoˬ. Yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ teˇ g'aˇ ka‸ na maˇ g'a. Awˬ ha hpu hta‸ pa taw, tcuhˉ kuiˬ naˉ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ yaw ve yoˬ. 3Ya‸ hk'aˇ bon maˍ ve chaw lehˬ, chaw yaˇ hui hta‸ uiˍ la yeˬ la piˇ tuˬ, awˬ g'aˇ piˇ tuˬ leh, dawˇ sha la piˇ tuˬ, yawˇ hui hta‸ tawˇ yaw ve yoˬ. 4Tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh ve chaw lehˬ, yawˇ awˬ to hta‸ tiˉ uiˍ la yeˬ la piˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ bon maˍ ve chaw lehˬ, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hta‸ uiˍ la yeˬ la piˇ ve yoˬ. 5Nawˬ hui hk'a peu-eˬ tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh g'a tuˬ ngaˬ heuˆ gaˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, chi a‸ kehˉ leuˉ leh nawˬ hui bon maˍ puiˉ tuˬ ngaˬ heuˆ gaˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh ve chaw lehˬ, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hta‸ uiˍ la yeˬ la piˇ tuˬ, tcuhˉ kuiˬ maˇ yuˬ tawˆ maˍ piˇ ve k'o, bon maˍ puiˉ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ yawˇ a‸ kehˉ uiˍ ve yoˬ. 6Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ nawˬ hui geh laˬ leh tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh ve htawˇ, hpeu‸ maˍ ve tawˇ hkawˇ, shiˍ puiˉ ve cuˇ yiˍ tawˇ hkawˇ, bon maˍ ve tawˇ hkawˇ, maˍ piˇ ve tawˇ hkawˇ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ chi hk'e ve tawˇ teˇ hkawˇ hkawˇ maˇ k'oˆ maˍ laˇ ve k'o, nawˬ hui awˬ pon aˬ hto‸ ma awˬ bon cawˬ le. 7Chi hk'a shuˍ shuˍ, a sha‸ maˇ cawˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ, lehˉ lu maˇ k'oˆ, tinˍ maˇ k'oˆ, awˬ hkawˇ hk'a deh‸ maˇ cehnˍ k'o, hk'aˬ hk'e ve teˇ ceuˬ meuˆ gaˇ ve leh naˍ, hk'aˬ hk'e ve teˇ ceuˬ hteˆ gaˇ ve leh naˍ, shu hk'aˬ hk'e te shiˍ hpeh‸ tuˬ le. 8Behˬ heh ma meuˆ ve hkawˇ htawˇ maˇ cehnˍ k'o, ma‸ bawˆ tuˬ awˬ pon a shu gu taˍ tuˬ le. 9Chi hk'a shuˍ shuˍ, nawˬ hui maw‸ k'aw yehˇ leh tawˇ yaw ve awˬ hk'aw lo, shu na g'a ve tawˇ hkawˇ maˇ yaw ve k'o, nawˬ yaw ve tawˇ hkawˇ hta‸ shu hk'aˬ hk'e te shiˍ hpeh‸ tuˬ le. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui lehˬ mvuhˇ haw hta‸ tawˇ yaw piˇ ve hk'e ceh hpeh‸ ve yoˬ. 10Miˬ guiˬ hk'oˆ lo tawˇ hkawˇ laiˉ ceuˬ cawˬ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, tcuhˉ kuiˬ maˇ cawˬ ve tawˇ hkawˇ teˇ ceuˬ ka‸ maˇ cawˬ. 11Tawˇ hkawˇ oˇ ve tcuhˉ kuiˬ hta‸ ngaˬ maˇ shiˍ k'o, tawˇ yaw shehˍ hpaˇ mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ lehˬ shu mvuhˇ miˬ ve chaw hpeh‸ leh, tawˇ yaw shehˍ hpaˇ htawˇ, ngaˬ mehˆ g'uˇ suhˍ shu mvuhˇ miˬ ve chaw hpeh‸ tuˬ yoˬ. 12Chi hk'a shuˍ shuˍ, nawˬ hui htawˇ Awˬ ha hpu ve la‸ shawnˍ teˇ hpaˍ hta‸ sheˉ lai jaˇ ve chaw hui hpeh‸ ve pa taw, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hta‸ uiˍ la yeˬ la piˇ puiˉ tuˬ leuˉ leh ca-o. 13Hk'e te leh, tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh ve chaw lehˬ, tcuhˉ kuiˬ yuˬ tawˆ g'a tuˬ bon lawˬ cawˇ ve yoˬ. 14Awˬ lawn k'o, ngaˬ tawˇ laiˉ ceuˬ yaw leh bon lawˬ ve k'o, ngaˬ ve nyi ma hk'aw bon lawˬ ve htawˇ, ngaˬ shiˍ puiˉ ve teˇ ceuˬ awˬ pon awˬ bon maˇ cawˬ. 15Hk'e te leh, hk'aˬ hk'e te tuˬ le. Ngaˬ ve nyi ma awˬ hk'aw lo ngaˬ bon lawˬ leh, ngaˬ ve shiˍ puiˉ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo htawˇ ngaˬ bon lawˬ tuˬ yoˬ. Ngaˬ ve nyi ma awˬ hk'aw lo ngaˬ k'a muiˬ chiˇ mvuh leh, ngaˬ ve shiˍ puiˉ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo htawˇ ngaˬ k'a muiˬ chiˇ mvuh tuˬ yoˬ. 16Hk'e maˇ heˆ leh, nyi ma awˬ hk'aw lo ceh tiˉ bon hta‸ nawˬ chiˇ mvuh ve k'o, Awˬ ha hpu ve la‸ shawnˍ maˇ cawˬ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, nawˬ chiˇ mvuh ve hkawˇ hta‸ na maˇ g'a ve pa taw, hk'aˬ hk'e te, A menˬ teh‸ k'oˆ hpeh‸ tuˬ le. 17Nawˬ lehˬ bon hta‸ hk'a deh‸ chiˇ mvuh ve htawˇ, shu hta‸ uiˍ la yeˬ la piˇ maˇ g'a. 18Ngaˬ lehˬ nawˬ hui hk'a peu-eˬ a‸ kehˉ tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh puiˉ ve pa taw, ngaˬ G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh ve yoˬ. 19Ya‸ hk'aˇ, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hpawnˬ da‸ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh leh tawˇ teˇ meunˍ hkawˇ yaw ve a‸ kehˉ, ngaˬ shu hta‸ maˍ piˇ hpeh‸ tuˬ ngaˬ shiˍ puiˉ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo tawˇ ngaˇ hkawˇ ceh yaw gaˇ ve yoˬ. 20Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui dawˇ nyi ve awˬ hk'aw lo, yaˇ ehˉ hk'a shuˍ shuˍ taˇ hpeh‸ piˇ. Haiˬ ve awˬ hk'aw lo yaˇ ehˉ hk'e hpeh‸ piˇ-oˆ. Ya‸ hk'aˇ, dawˇ nyi ve awˬ hk'aw lo chaw mawˇ hk'e hpeh‸ piˇ-oˆ. 21Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hk'aw lo bvuh‸ taˍ ve hk'e, Awˬ kaˍ awˬ nu chaw ceuˬ ve ha tehˍ leh awˬ kaˍ awˬ nu chaw ceuˬ ve maw‸ k'aw hta‸ ngaˬ cuˇ leh, chaw chi teˇ ceuˬ hta‸ ngaˬ tawˇ yaw piˇ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ chi hk'e te yaw piˇ ve htawˇ, yawˇ hui ngaˬ hta‸ na yuˬ tuˬ maˇ heˆ teh‸, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha k'oˆ ve yoˬ. 22Hk'e te leh, tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh ve lehˬ, yonˍ ve chaw hui awˬ pon awˬ heˆ hpeh‸ ve maˇ heˆ. Maˇ yonˍ ve chaw hui awˬ pon awˬ heˆ hpeh‸ ve yoˬ. Bon maˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, maˇ yonˍ ve chaw hui awˬ pon maˇ heˆ. Yonˍ ve chaw hui awˬ pon yoˬ. 23Hk'e te leh, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hk'a peu-eˬ hpawnˬ da‸ leh, yawˇ hui hk'a peu-eˬ tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh chehˇ htaˇ, Awˬ ha hpu ve la‸ shawnˍ maˇ cawˬ ve chaw hui, maˇ heˆ k'o maˇ yonˍ ve chaw hui lo‸ la k'o, nawˬ hui hta‸ chaw g'uˇ yoˬ teh‸ yawˇ hui k'oˆ tuˬ maˇ heˆ laˇ. 24Ya‸ hk'aˇ, hk'a peu-eˬ bon maˍ chehˇ ve k'o, maˇ yonˍ ve chaw, maˇ heˆ k'o Awˬ ha hpu ve la‸ shawnˍ maˇ cawˬ ve chaw teˇ g'aˇ g'aˇ lo‸ la htaˇ, bon maˍ ve chaw hk'a peu-eˬ lehˬ yawˇ ve venˇ baˆ hta‸ hpeu‸ maˍ piˇ leh, yawˇ awˬ to venˇ baˆ cawˬ ve hta‸ yawˇ jawˬ la tuˬ yoˬ. 25Yawˇ nyi ma hk'aw faˉ taˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ htawˇ tawˆ la tuˬ yoˬ. Oˇ htaˇ, yawˇ mehˆ hpfuhˇ miˬ chaˇ hk'oˆ boˆ taˍ leh G'uiˬ sha hta‸ oˉ k'oˍ pui leh, G'uiˬ sha nawˬ hui geh awˬ tehˬ awˬ na chehˇ ve yoˬ teh‸ yawˇ k'oˆ tuˬ yoˬ. 26Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, hk'aˬ hk'e le. Nawˬ hui hpawnˬ da‸ htaˇ, k'a muiˬ hkawˇ k'a ve, maˍ piˇ ve, hpeu‸ maˍ ve, tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh ve, tcuhˉ kuiˬ yuˬ tawˆ ve, teˇ g'aˇ le le teˇ g'aˇ teˇ ceuˬ te ve yoˬ. Shu uiˍ la yeˬ la tuˬ awˬ pon hk'a peu-eˬ hta‸ te-o. 27Tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh ve chaw cawˬ k'o, nyiˇ g'aˇ shehˆ g'aˇ awˬ hk'oˆ taˇ yaw tcuh. Yawˇ hui teˇ g'aˇ peuˬ teˇ g'aˇ chiˇ mvuh peuˬ hk'aw‸ nawˉ, teˇ g'aˇ hta‸ tcuhˉ kuiˬ yuˬ tawˆ piˇ lawˬ-o‸. 28Ya‸ hk'aˇ, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hpawnˬ da‸ htaˇ, tcuhˉ kuiˬ yuˬ tawˆ shehˍ hpaˇ maˇ cawˬ ve k'o, tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh ve chaw hui hta‸ ta‸ iˉ chehˇ piˇ lawˬ-o‸. Yawˇ hui a shu yawˇ awˬ to hta‸ ka‸ G'uiˬ sha hta‸ ka‸ na‸ uˉ te da‸ piˇ lawˬ-o‸. 29Bon maˍ paˍ nyiˇ g'aˇ maˇ heˆ k'o shehˆ g'aˇ hta‸ maˍ tcuh leh, awˬ kaˍ awˬ nu chaw teˇ hpaˍ hta‸ hk'a deh‸ shawˍ nyi dawˇ nyi piˇ lawˬ-o‸. 30Oˇ kaˬ lo mui taˍ ve awˬ kaˍ awˬ nu teˇ g'aˇ g'aˇ lehˬ, hpeu‸ maˍ laˇ ve teˇ ceuˬ ceuˬ hta‸ g'a ve k'o, awˉ lawˉ maˍ chehˇ ve teˇ g'aˇ hta‸ ta‸ iˉ chehˇ piˇ lawˬ-o‸. 31Awˬ lawn k'o, chaw hk'a peu-eˬ henˇ yuˬ jawˬ yuˬ leh awˬ g'aˇ g'a tuˬ, nawˬ hui hk'a peu-eˬ teˇ g'aˇ peuˬ teˇ g'aˇ bon maˍ hpeh‸ ve yoˬ. 32Bon maˍ paˍ hui ve nyi ma lehˬ, bon maˍ paˍ teˇ hpaˍ awˬ hawˉ lo chehˇ ve yoˬ. 33Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha lehˬ sho‸ sha‸ tuˬ te piˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve maˇ heˆ. Yawˇ lehˬ gawˬ lehˍ ve hta‸ te piˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha hpeh‸ ve yoˬ. 34Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hk'a peu-eˬ te chehˇ ve hk'e, yaˇ miˇ teˇ hpaˍ lehˬ, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ awˬ hk'aw lo ta‸ iˉ chehˇ cawˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui tawˇ yaw tuˬ a hkaw-anˬ maˇ cawˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ k'oˆ taˍ ve hk'e, yawˇ hui lehˬ shu awˬ hawˉ lo g'a chehˇ ve yoˬ. 35Yawˇ hui teˇ ceuˬ ceuˬ shiˍ gaˇ ve k'o, aˉ hk'aw lo a shu yawˇ ve awˬ hpawˇ hta‸ na nyi cawˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yaˇ miˇ lehˬ Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ awˬ hk'aw lo tawˇ yaw ve k'o, ya‸ taw tuˬ hpeh‸ ve yoˬ. 36G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ lehˬ, nawˬ hui awˬ hk'aw lo awˉ lawˉ tawˆ la ve laˇ. Maˇ heˆ k'o, nawˬ hui geh ceh tiˉ gaˬ la ve laˇ. 37Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ bon maˍ paˍ hpeh‸ ve, maˇ heˆ k'o Awˬ ha hpu la‸ shawnˍ cawˬ ve teh‸ yawˇ dawˇ ve k'o, ngaˬ nawˬ hui hta‸ bvuh‸ laˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ piˇ taˍ ve tawˇ hkawˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸, yawˇ shiˍ cawˇ ve yoˬ. 38Ya‸ hk'aˇ, chaw teˇ g'aˇ g'aˇ maˇ shiˍ teh‸ k'oˆ ve k'o, ngaˬ hui htawˇ yawˇ hta‸ maˇ shiˍ. 39Hk'e te leh, ngaˬ awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, bon maˍ puiˉ ve teˇ ceuˬ hta‸ sheˉ lai jaˇ ve nyi ma cawˬ piˇ-oˆ. Tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh ve hta‸ htawˇ taˇ tawˍ taˍ. 40Ya‸ hk'aˇ, hk'a peu-eˬ ve hta‸ keunˍ da‸ cawˇ da‸ ve hk'e, nyi sha ve awˬ hk'aw lo te-o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\