1 Kawˇrenˍhtuˆ 15

1Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ maˍ piˇ taˍ peuˬ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ nawˬ hui hta‸ k'aw‸ dawˇ nawˇ laˇ ve yoˬ. Ha lehˬ ve bon hkawˇ oˇ ve hta‸ nawˬ hui ha‸ yuˬ peuˬ leh, oˇ ve awˬ hk'aw lo nawˬ hui yeˬ chehˇ ve yoˬ. 2Ha lehˬ ve bon hkawˇ oˇ ve hta‸ nawˬ hui hk'e leˇ yonˍ ve teˇ ceuˬ maˇ heˆ leh hk'a deh‸ vawˆ yeˬ taˍ ve k'o, oˇ ve hta‸ pa taw nawˬ hui htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ g'a ve yoˬ. 3Awˬ lawn k'o, ngaˬ g'a taˍ ve awˬ lawn uiˍ ve teˇ ceuˬ ngaˬ nawˬ hui hta‸ maˍ laˇ peuˬ ve yoˬ. Awˬ lawn oˇ ve lehˬ, Li‸ hpu hk'aw bvuh‸ taˍ ve hk'e, Hkri‸ lehˬ ngaˬ hui ve venˇ baˆ awˬ pon hkanˍ suh peuˬ. 4Tuˍ hpfuh hk'aw tuˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Li‸ hpu hk'aw bvuh‸ taˍ ve hk'e, shehˍ nyi teˇ nyi gaˬ htaˇ yawˇ k'aw‸ te‸ tu la ve yoˬ. 5Yawˇ lehˬ, Keˍhpaˆ hta‸ yawˇ awˬ to maw piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, tcuh yaˇ teˇ chi nyiˇ g'aˇ hta‸ ka‸ maw piˇ ve yoˬ. 6Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ, teˇ pawˆ tiˉ awˬ viˉ awˬ nyi ngaˇ ha g'aˇ hpaˆ hta‸ ka‸ yawˇ awˬ to k'aw‸ maw piˇ ve yoˬ. Chaw oˇ ve teˇ hpaˍ chi beu‸ hk'a gaˬ maˇ-awˍ ve te‸ chehˇ sheˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, teˇ hpaˍ hpaˍ suh peuˬ. 7Awˬ hk'aw‸ nawˉ Yaˍkoˆ hta‸ ka‸ yawˇ maw piˇ leh, awˬ hk'aw‸ nawˉ tcuh yaˇ hk'a peu-eˬ hta‸ ka‸ yawˇ awˬ to k'aw‸ maw piˇ ve yoˬ. 8Ngaˬ lehˬ awˬ yanˇ maˇ gaˬ sheˍ ka‸ paw la ve yaˇ ehˉ hk'e hpeh‸ ve htawˇ, awˬ leh teˇ pawˆ yawˇ awˬ to ngaˬ hta‸ htawˇ maw laˇ ve yoˬ. 9Awˬ lawn k'o, ngaˬ lehˬ tcuh yaˇ hui awˬ hk'aw lo i jaˇ ve teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. G'uiˬ sha ve Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hta‸ ngaˬ fawˉ mehˍ jaw ve pa taw, shu ngaˬ hta‸ tcuh yaˇ k'oˆ tuˬ ve hta‸ ka‸ ngaˬ maˇ keunˍ ve yoˬ. 10Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ tcuh yaˇ hpeh‸ chehˇ ve lehˬ, G'uiˬ sha ve awˬ bon hta‸ pa taw yoˬ. Ngaˬ g'a ve awˬ bon htawˇ hk'e leˇ hpeh‸ ve maˇ heˆ. Awˬ kaˍ awˬ nu tcuh yaˇ hui a‸ kehˉ leuˉ leh ngaˬ kanˉ te ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ te ve maˇ heˆ. G'uiˬ sha ve awˬ bon ngaˬ geh cawˬ leh, awˬ bon oˇ ve kanˉ te ve yoˬ. 11Hk'e te leh, ngaˬ awˬ to maˇ k'oˆ, yawˇ hui htawˇ maˇ k'oˆ, chi hk'e bon maˍ leh, nawˬ hui htawˇ chi hk'e yonˍ taˍ peuˬ ve yoˬ. 12Hkri‸ lehˬ suh kuiˬ lo k'aw‸ te‸ tu la peuˬ teh‸, ngaˬ hui bon maˍ ve k'o, suh ve chaw hui k'aw‸ te‸ tu la ve maˇ cawˬ teh‸ nawˬ hui awˬ hk'aw lo chaw teˇ hpaˍ hpaˍ hk'aˬ hk'e te k'oˆ hpeh‸ ve le. 13Suh ve chaw hui k'aw‸ te‸ tu la ve maˇ cawˬ k'o, Hkri‸ lehˬ k'aw‸ te‸ tu la peuˬ ve maˇ heˆ. 14Hkri‸ lehˬ maˇ k'aw‸ te‸ tu la ve k'o, ngaˬ hui bon maˍ ve chi, hk'e leˇ hpeh‸ leh, ngaˬ hui yonˍ ve htawˇ hk'e leˇ hpeh‸ ve yoˬ. 15Chi hk'oˆ ka‸, ngaˬ hui lehˬ G'uiˬ sha ve awˬ lawn maˇ heˆ heˆ ve shaˉ hkiˆ hkanˍ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha lehˬ Hkri‸ hta‸ suh kuiˬ lo k'aw‸ te‸ tu la piˇ peuˬ teh‸, G'uiˬ sha awˬ lawn ngaˬ hui shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, suh ve chaw hta‸ awˬ tehˬ awˬ na maˇ k'aw‸ te‸ tu la piˇ ve k'o, Hkri‸ hta‸ htawˇ yawˇ k'aw‸ te‸ tu la piˇ ve maˇ heˆ. 16Awˬ lawn k'o, suh ve chaw hui hta‸ maˇ k'aw‸ te‸ tu la piˇ ve k'o, Hkri‸ hta‸ htawˇ k'aw‸ te‸ tu la piˇ peuˬ ve maˇ heˆ. 17Hkri‸ lehˬ maˇ k'aw‸ te‸ tu la ve k'o, nawˬ hui yonˍ ve teˇ ceuˬ hk'e leˇ hpeh‸ leh, nawˬ hui ve venˇ baˆ awˬ hk'aw lo nawˬ hui chehˇ sheˍ ve yoˬ. 18Chi hk'oˆ ka‸, Hkri‸ awˬ hk'aw lo suh peuˬ ve chaw hui lehˬ luˬ k'ai peuˬ. 19Chi beu‸ ngaˬ hui a sha‸ te‸ chehˇ ve teˇ yanˇ ceh tiˉ Hkri‸ awˬ hk'aw lo dawˇ law tuˬ cawˬ ve k'o, chaw hk'a peu-eˬ a‸ kehˉ ngaˬ hui hta‸ ha k'aˉ tuˬ cawˬ ve yoˬ. 20Ya‸ hk'aˇ Hkri‸ lehˬ suh kuiˬ lo awˬ tehˬ awˬ na k'aw‸ te‸ tu la peuˬ leh, suh peuˬ ve chaw hui awˬ hk'aw lo awˉ lawˉ naw‸ la ve awˬ shiˍ hpeh‸ ve yoˬ. 21Awˬ lawn k'o, chaw teˇ g'aˇ hta‸ pa taw suh ve teˇ ceuˬ cawˬ la ve hk'e, chaw teˇ g'aˇ hta‸ pa taw suh ve chaw hui k'aw‸ te‸ tu la ve teˇ ceuˬ cawˬ la ve yoˬ. 22Aˍdanˍ awˬ hk'aw lo chaw hk'a peu-eˬ suh ve hk'e, Hkri‸ awˬ hk'aw lo chaw hk'a peu-eˬ k'aw‸ te‸ tu la tuˬ yoˬ. 23Ya‸ hk'aˇ, chaw teˇ g'aˇ le le a shu yawˇ ve awˬ yanˇ cawˇ ve hk'e k'aw‸ te‸ tu la tuˬ yoˬ. Hkri‸ lehˬ awˉ lawˉ naw‸ ve awˬ shiˍ hpeh‸ ve yoˬ. Awˬ hk'aw‸ nawˉ Hkri‸ k'aw‸ ya‸ la ve teˇ yanˇ, yawˇ hta‸ hk'a caˉ da‸ ve chaw teˇ hpaˍ k'aw‸ te‸ tu la tuˬ yoˬ. 24Oˇ ve hk'aw‸ nawˉ awˬ leh meuˇ gaˬ la tuˬ yoˬ. Oˇ htaˇ yawˇ lehˬ uˉ peunˍ ve hk'a peu-eˬ, aˉ yaˇ hk'a peu-eˬ leh, kanˇ paˆ hk'a peu-eˬ hta‸ te luˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ Awˬ pa G'uiˬ sha hta‸ mvuhˇ miˬ chiˇ a‸ piˇ tuˬ yoˬ. 25Hkri‸ lehˬ canˇ paˍ hk'a peu-eˬ hta‸ yawˇ ve hkui taw k'aw awˬ hawˉ lo taˍ htaˇ hk'a gaˬ yawˇ g'a uˉ peunˍ tuˬ yoˬ. 26Awˬ leh meuˇ te luˬ piˇ tuˬ ve canˇ paˍ lehˬ, suh ve teˇ ceuˬ hta‸ yoˬ. 27Awˬ lawn k'o, awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ hta‸ Yaˇ hpu ve hkui taw k'aw awˬ hawˉ lo G'uiˬ sha teh taˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ Yaˇ hpu awˬ hawˉ lo chehˇ ve teh‸ k'oˆ ve teˇ yanˇ, awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ ve hta‸ yawˇ awˬ hawˉ lo teh taˍ piˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, yawˇ awˬ hawˉ lo maˇ chehˇ ve hta‸ hk'a tawˍ lehˆ g'a shiˍ ve yoˬ. 28Awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ ve hta‸ Yaˇ hpu awˬ hawˉ lo teh taˍ peuˬ htaˇ, yawˇ awˬ hawˉ lo hk'a peu-eˬ hta‸ teh taˍ piˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha awˬ hawˉ lo Yaˇ hpu htawˇ chehˇ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha lehˬ teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo hk'a peu-eˬ hpeh‸ tuˬ ve hta‸ pa taw yoˬ. 29Suh peuˬ ve chaw hui awˬ pon baˆtiˆsaˬ hkanˍ ve chaw hui lehˬ, aˬ hto‸ ma pa taw ca hkanˍ ve le. Suh ve chaw hui awˬ tehˬ awˬ na maˇ k'aw‸ te‸ tu la ve k'o, aˬ hto‸ ma pa taw yawˇ hui ve awˬ tan shu baˆtiˆsaˬ hkanˍ yuˬ ve le. 30Ngaˬ hui htawˇ, aˬ hto‸ ma pa taw teˇ naˍ riˍ le le kawˆ tuˬ dawˇ haˍ tuˬ ve hta‸ g'a hkanˍ chehˇ ve le. 31Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ awˬ hk'aw lo nawˬ hui hta‸ pa taw ngaˬ nyi ma uiˍ kuiˬ cawˬ leh, teˇ nyi le le suh ve teˇ ceuˬ hta‸ hpuˇ da‸ chehˇ ve yoˬ teh‸ ngaˬ k'oˆ hpeh‸ ve yoˬ. 32Shu te jaw ve hk'e, ngaˬ lehˬ Eˇfeˇsu‸ venˇ awˬ hk'aw lo haiˬ ve to nuˇ to shaˆ teˇ hpaˍ hta‸ g'a loˍ yuˬ da‸ jaw ve htawˇ, ngaˬ awˬ pon aˬ hto‸ ma awˬ bon cawˬ le. Suh ve chaw hui maˇ k'aw‸ te‸ tu la k'o, shu k'oˆ ve hk'e, Shawˉ pawˍ ngaˬ hui g'a suh tuˬ ve pa taw, caˇ bvuhˆ dawˬ bvuhˆ te chehˇ-a veuˬ. 33Nawˬ hui taˇ dawˇ ya‸. Haiˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ awˬ chawˇ te ve teˇ ceuˬ lehˬ, da‸ ve awˬ liˇ teˇ hpaˍ hta‸ te luˬ ve yoˬ. 34Nawˇ la leh hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk'aˇ suh te k'ai-o. Venˇ baˆ hta‸ taˇ k'aw‸ te. Awˬ lawn k'o, chaw teˇ hpaˍ hpaˍ G'uiˬ sha hta‸ maˇ shiˍ. Nawˬ hui ya‸ taw tuˬ ngaˬ chi hk'e k'oˆ ve yoˬ. 35Ya‸ hk'aˇ, teˇ g'aˇ g'aˇ chi hk'e na nyi laˇ tuˬ yoˬ. Suh ve chaw hui lehˬ, hk'aˬ hk'e te k'aw‸ te‸ tu la tuˬ le. Hk'aˬ hk'e ve awˬ to cawˬ leh k'aw‸ tawˆ la tuˬ le teh‸ k'oˆ tuˬ yoˬ. 36Maˇ dawˇ nyi puiˉ ve chaw-oˬ, nawˬ sheˍ ve awˬ yawˇ lehˬ, maˇ luˬ maˇ suh ve k'o, te‸ la tuˬ maˇ heˆ. 37Chi hk'oˆ ka‸, nawˬ sheˍ ve lehˬ, hpeh‸ la tuˬ ve awˬ cehˬ hta‸ nawˬ sheˍ ve maˇ heˆ. Caˬ yawˇ, maˇ heˆ k'o awˬ kaˍ awˬ nu awˬ yawˇ teˇ hpaˍ hta‸ ceh nawˬ sheˍ ve yoˬ. 38G'uiˬ sha lehˬ yawˇ a loˍ cawˇ ve hk'e, awˬ yawˇ hta‸ awˬ cehˬ hpeh‸ la piˇ ve yoˬ. Awˬ yawˇ teˇ ceuˬ le le hta‸ htawˇ, a shu yawˇ ve awˬ cehˬ hpeh‸ la piˇ ve yoˬ. 39Shaˍ hk'a cawˬ ve lehˬ, teˇ ceuˬ tiˉ hpeh‸ ve maˇ heˆ. Chaw yaˇ ve awˬ shaˍ teˇ ceuˬ, to nuˇ to shaˆ ve awˬ shaˍ teˇ ceuˬ, ngaˆ awˬ shaˍ teˇ ceuˬ leh, ngaˇ awˬ shaˍ teˇ ceuˬ hpeh‸ ve yoˬ. 40Mvuhˇ naw ma hta‸ caˉ da‸ ve awˬ to teˇ hpaˍ cawˬ leh, miˬ guiˬ hta‸ caˉ da‸ ve awˬ to teˇ hpaˍ htawˇ cawˬ ve yoˬ. Mvuhˇ naw ma hta‸ caˉ da‸ ve awˬ to teˇ hpaˍ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ teˇ ceuˬ hpeh‸ leh, miˬ guiˬ hta‸ caˉ da‸ ve awˬ to teˇ hpaˍ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ htawˇ teˇ ceuˬ hpeh‸ ve yoˬ. 41Mvuhˇ nyi ve awˬ me‸ awˬ hponˇ teˇ ceuˬ, ha pa ve awˬ me‸ awˬ hponˇ teˇ ceuˬ leh, meu‸ keu teˇ hpaˍ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ teˇ ceuˬ hpeh‸ ve yoˬ. Meu‸ keu teˇ hpaˍ htawˇ, teˇ shiˍ leh teˇ shiˍ awˬ me‸ awˬ hponˇ peun da‸ ve yoˬ. 42Suh peuˬ ve chaw hui k'aw‸ te‸ tu la tuˬ ve lehˬ, oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ tuˬ yoˬ. Awˬ to lehˬ, luˬ puiˉ kuiˇ puiˉ ve awˬ hk'aw lo sheˍ leh, maˇ luˬ maˇ kuiˇ puiˉ ve awˬ hk'aw lo k'aw‸ te‸ tu la piˇ tuˬ yoˬ. 43Awˬ me‸ awˬ hponˇ maˇ cawˬ ve awˬ hk'aw lo sheˍ leh, awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve awˬ hk'aw lo k'aw‸ te‸ tu la piˇ tuˬ yoˬ. Awˬ g'aˇ nuˇ ve awˬ hk'aw lo sheˍ leh, kanˇ paˆ uiˍ ve awˬ hk'aw lo k'aw‸ te‸ tu la piˇ tuˬ yoˬ. 44Sheˍ ve teˇ yanˇ, awˬ suhˍ awˬ shaˍ awˬ to hpeh‸ leh, k'aw‸ te‸ tu la piˇ ve teˇ yanˇ, co ha ve awˬ to hpeh‸ tuˬ yoˬ. Awˬ suhˍ awˬ shaˍ ve awˬ to cawˬ ve k'o, co ha ve awˬ to htawˇ cawˬ ve yoˬ. 45Chi hk'a shuˍ shuˍ, awˉ lawˉ peuˇ ve Aˍdanˍ teˇ g'aˇ lehˬ, a sha‸ te‸ ve chaw hpeh‸ la ve yoˬ teh‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. Awˬ leh meuˇ ve Aˍdanˍ teˇ g'aˇ lehˬ, a sha‸ te‸ piˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. 46Co ha hta‸ caˉ da‸ ve awˉ lawˉ laˬ ve maˇ heˆ. Awˬ suhˍ awˬ shaˍ hta‸ caˉ da‸ ve teˇ ceuˬ awˉ lawˉ laˬ leh, oˇ ve hk'aw‸ nawˉ co ha hta‸ caˉ da‸ ve teˇ ceuˬ laˬ ve yoˬ. 47Awˉ lawˉ peuˇ ve chaw lehˬ, je‸ hpeh‸ leh, miˬ guiˬ lo tawˆ la ve yoˬ. Nyiˇ g'aˇ teˇ g'aˇ lehˬ, mvuhˇ naw ma lo tawˆ la ve yoˬ. 48Je‸ hta‸ caˉ da‸ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, je‸ lo tawˆ la ve chaw oˇ ve teˇ g'aˇ hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ ve yoˬ. Mvuhˇ naw ma hta‸ caˉ da‸ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, mvuhˇ naw ma lo tawˆ la ve chaw oˇ ve teˇ g'aˇ hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ ve yoˬ. 49Ngaˬ hui lehˬ, je‸ lo tawˆ la ve chaw teˇ g'aˇ ve awˬ ho‸ awˬ han hta‸ pfuhˇ ve hk'e, mvuhˇ naw ma lo tawˆ la ve chaw teˇ g'aˇ ve awˬ ho‸ awˬ han hta‸ htawˇ ngaˬ hui pfuhˇ tuˬ yoˬ. 50Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ chi hk'e k'oˆ laˇ ve yoˬ. Awˬ suhˍ awˬ shaˍ awˬ to lehˬ, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e maˇ hpeh‸. Luˬ puiˉ kuiˇ puiˉ ve awˬ ceuˬ lehˬ, maˇ luˬ maˇ kuiˇ puiˉ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e maˇ hpeh‸. 51Nyi loˬ, tcuhˉ kuiˬ naˉ jaˇ ve tawˇ teˇ hkawˇ ngaˬ nawˬ hui hta‸ hto maˍ laˇ shaˍ. Nyiˬ hui hk'a peu-eˬ g'a suh tuˬ ve maˇ heˆ. 52Ya‸ hk'aˇ, awˬ leh meuˇ ve behˬ heh ma meuˆ ve teˇ yanˇ, teˇ hkui tiˉ, mehˆ teˇ me‸ tiˉ awˬ hk'aw lo, nyiˬ hui hk'a peu-eˬ g'a pa tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, behˬ heh ma awˬ hkawˇ bvuhˬ la tuˬ yoˬ. Oˇ htaˇ, suh peuˬ ve chaw hui lehˬ, maˇ luˬ maˇ kuiˇ puiˉ ve awˬ hk'aw lo k'aw‸ te‸ tu la leh, nyiˬ hui htawˇ g'a pa tuˬ yoˬ. 53Awˬ lawn k'o, luˬ puiˉ kuiˇ puiˉ ve awˬ ceuˬ chi lehˬ, maˇ luˬ maˇ kuiˇ puiˉ ve awˬ ceuˬ hta‸ g'a veu‸ deh tuˬ yoˬ. Suh puiˉ ve awˬ ceuˬ chi htawˇ, maˇ suh puiˉ ve awˬ ceuˬ hta‸ g'a veu‸ deh tuˬ yoˬ. 54Luˬ puiˉ kuiˇ puiˉ ve awˬ ceuˬ lehˬ, maˇ luˬ maˇ kuiˇ puiˉ ve awˬ ceuˬ hta‸ veu‸ deh leh, suh puiˉ ve awˬ ceuˬ htawˇ maˇ suh puiˉ ve awˬ ceuˬ hta‸ veu‸ deh ve teˇ yanˇ, Li‸ hpu hk'aw bvuh‸ taˍ ve tawˇ chi teˇ hkawˇ biˇ la tuˬ yoˬ. G'aˇ ve teˇ ceuˬ lehˬ, suh ve teˇ ceuˬ hta‸ hehˆ dawˬ peuˬ. 55Suh ve teˇ ceuˬ-oˬ, nawˬ g'aˇ tuˬ hk'aˬ lo cawˬ le. Suh ve teˇ ceuˬ-oˬ, nawˬ ve awˬ viˇ hk'aˬ lo cawˬ le. 56Suh ve awˬ viˇ lehˬ, venˇ baˆ hpeh‸ ve yoˬ. Venˇ baˆ ve kanˇ paˆ lehˬ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hpeh‸ ve yoˬ. 57Ya‸ hk'aˇ ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ pa taw ngaˬ hui hta‸ g'aˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ piˇ lawˬ ve G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh-o. 58Hk'e te leh, ngaˬ ha‸ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, nyi ma yeˬ ve chaw, te kuiˬ dawˇ kuiˬ yeˬ ve chaw leh, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve kanˉ hta‸ hk'aˬ htaˆ ka‸ g'aˇ hte‸ te chehˇ ve chaw hpeh‸ piˇ-oˆ. Awˬ lawn k'o, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ pon nawˬ hui te ve kanˉ lehˬ hk'e leˇ hpeh‸ ve maˇ heˆ teh‸ shiˍ chehˇ-oˆ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\