1 Kawˇrenˍhtuˆ 2

1Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ponˬ laˬ htaˇ ngaˬ nawˬ hui geh laˬ leh, G'uiˬ sha k'oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ nawˬ hui hta‸ ca maˍ la ve teˇ yanˇ, na sha jaˇ ve tawˇ hkawˇ yaw leh cuˇ yiˍ maˍ yiˍ hta‸ yehˇ leh ngaˬ ca maˍ la ve maˇ heˆ. 2Awˬ lawn k'o, nawˬ hui geh ngaˬ chehˇ htaˇ, Yeˍsuˆ Hkri‸ leh, yawˇ la‸ ka hk'oˆ lo hkanˍ suh ve awˬ lawn hta‸ ceh tiˉ ngaˬ shiˍ tuˬ yoˬ teh‸, ngaˬ dawˇ cheˆ taˍ ve yoˬ. 3Nawˬ hui geh ngaˬ chehˇ htaˇ, awˬ g'aˇ nuˇ leh kawˆ jaˇ cheˇ jaˇ ve awˬ hk'aw lo chehˇ ve yoˬ. 4Nawˬ hui yonˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, chaw yaˇ ve cuˇ yiˍ awˬ hk'aw lo maˇ g'a yeˬ tuˬ leh G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ awˬ hk'aw lo yeˬ tuˬ, 5ngaˬ tawˇ yaw ve maˇ k'oˆ, bon maˍ laˇ ve maˇ k'oˆ, cuˇ yiˍ tawˇ hkawˇ hta‸ yehˇ leh beˬ yuˬ ve maˇ heˆ. Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ awˬ hk'aw lo Awˬ ha hpu chehˇ ve hta‸ hpeu‸ maˍ laˇ leh, yawˇ ve kanˇ paˆ awˬ hk'aw lo maˍ laˇ ve yoˬ. 6Biˇ la peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ hui cuˇ yiˍ tawˇ hkawˇ maˍ piˇ ve yoˬ. Chi miˬ guiˬ ve cuˇ yiˍ hta‸ k'oˆ ve maˇ heˆ. Luˬ k'ai mehˉ k'ai tuˬ ve miˬ guiˬ jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ ve cuˇ yiˍ hta‸ ka‸ k'oˆ ve maˇ heˆ. 7Ya‸ hk'aˇ faˉ taˍ ve leh naˉ jaˇ ve G'uiˬ sha ve cuˇ yiˍ hta‸ ngaˬ hui maˍ ve yoˬ. Cuˇ yiˍ oˇ ve lehˬ, ngaˬ hui awˬ me‸ awˬ hponˇ g'a tuˬ awˬ pon, miˬ guiˬ maˇ te hpanˍ sheˍ htaˇ ka‸, G'uiˬ sha dawˇ cheˆ taˍ ve cuˇ yiˍ hpeh‸ ve yoˬ. 8Cuˇ yiˍ chi hta‸ chi miˬ guiˬ jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ htawˇ, teˇ g'aˇ ka‸ maˇ shiˍ. Yawˇ hui shiˍ ve hk'e k'o, awˬ me‸ awˬ hponˇ ve Awˬ jawˇ mawˇ teˇ g'aˇ hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ tuˬ ve maˇ heˆ. 9Li‸ hpu hk'aw bvuh‸ taˍ ve hk'e, G'uiˬ sha hta‸ ha‸ ve chaw hui awˬ pon yawˇ gu taˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ mehˆ shiˍ maˇ mawˬ jaw, naˍ paw maˇ kaˇ jaw leh, chaw yaˇ ve nyi ma hk'aw lo maˇ dawˇ shiˍ jaw ve yoˬ, teh‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. 10Ya‸ hk'aˇ G'uiˬ sha lehˬ, Awˬ ha hpu hta‸ cuˇ leh awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ ngaˬ hui hta‸ hpeu‸ maˍ laˇ peuˬ. Awˬ lawn k'o, Awˬ ha hpu lehˬ hk'a peu-eˬ hta‸ ca nyi leh, G'uiˬ sha ve naˉ jaˇ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ htawˇ yawˇ ca nyi ve yoˬ. 11Chaw yaˇ awˬ hk'aw lo cawˬ taˍ ve nyi ma maˇ heˆ k'o, chaw yaˇ hta‸ caˉ da‸ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ a shu shiˍ hpeh‸ tuˬ le. Oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, G'uiˬ sha ve Awˬ ha hpu maˇ heˆ k'o, G'uiˬ sha hta‸ caˉ da‸ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ htawˇ a shu ka‸ shiˍ maˇ hpeh‸. 12Ngaˬ hui lehˬ, miˬ guiˬ yaˇ hui ve nyi ma hta‸ g'a taˍ ve maˇ heˆ. Ya‸ hk'aˇ, G'uiˬ sha ngaˬ hui hta‸ piˇ taˍ ve awˬ bon teˇ hpaˍ hta‸ shiˍ hpeh‸ tuˬ, G'uiˬ sha lo laˬ ve Awˬ ha hpu hta‸ ngaˬ hui g'a taˍ ve yoˬ. 13Awˬ bon oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ lawn maˍ piˇ htaˇ, ngaˬ hui lehˬ chaw yaˇ maˍ laˇ ve cuˇ yiˍ hta‸ cuˇ leh k'aw‸ maˍ piˇ ve maˇ heˆ. Awˬ ha hpu maˍ laˇ ve hk'a shuˍ shuˍ ngaˬ hui k'aw‸ maˍ piˇ ve yoˬ. Co ha hpawˇ awˬ lawn maˍ piˇ htaˇ, co ha hpawˇ hta‸ caˉ da‸ ve awˬ ceuˬ hta‸ cuˇ leh maˍ piˇ ve yoˬ. 14Co ha hpawˇ maˇ dawˇ pawnˍ ve chaw lehˬ, G'uiˬ sha ve Awˬ ha hpu hta‸ caˉ da‸ ve teˇ hpaˍ hta‸ maˇ ha‸ yuˬ. Awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ awˬ pon cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve awˬ ceuˬ hpeh‸ ve yoˬ. Co ha hpawˇ ceh tiˉ oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ fuiˍ da‸ pehˬ da‸ g'a ve pa taw, yawˇ lehˬ oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ maˇ shiˍ puiˉ. 15Co ha hpawˇ dawˇ pawnˍ ve chaw lehˬ, hk'a peu-eˬ hta‸ fuiˍ da‸ pehˬ da‸ g'a ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, chaw oˇ ve awˬ lawn hta‸ teˇ g'aˇ ka‸ fuiˍ da‸ pehˬ da‸ maˇ g'a. 16Awˬ lawn k'o, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha hta‸ maˍ piˇ tuˬ, yawˇ ve nyi ma hta‸ a shu shiˍ ve le. Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ hui lehˬ Hkri‸ ve nyi ma cawˬ taˍ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\