1 Yoˇhanˬ 5

1Yeˍsuˆ lehˬ Hkri‸ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ hk'a yonˍ ve chaw teˇ g'aˇ le le lehˬ, G'uiˬ sha ve awˬ yaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Awˬ pa hta‸ hk'a ha‸ ve chaw teˇ g'aˇ le le lehˬ, awˬ yaˇ hta‸ ka‸ ha‸ ve yoˬ. 2Ngaˬ hui G'uiˬ sha hta‸ ha‸ leh yawˇ piˇ taˍ ve tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ hta‸ na yuˬ htaˇ, yawˇ ve awˬ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ hui ha‸ ve yoˬ teh‸ ngaˬ hui g'a shiˍ ve yoˬ. 3Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha hta‸ ha‸ ve teh‸ k'oˆ ve lehˬ, yawˇ piˇ taˍ ve tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ hui na yuˬ leh te ve hta‸ k'oˆ ve yoˬ. Chi hk'oˆ ka‸, yawˇ piˇ taˍ ve tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ lehˬ, haˍ jaˇ ve teˇ ceuˬ hpeh‸ ve maˇ heˆ. 4G'uiˬ sha ve awˬ yaˇ hk'a hpeh‸ ve chaw hk'a peu-eˬ lehˬ, miˬ guiˬ hta‸ g'aˇ ve yoˬ. Miˬ guiˬ hta‸ g'aˇ ve teˇ ceuˬ lehˬ, ngaˬ hui ve yonˍ ve teˇ ceuˬ yoˬ. 5Miˬ guiˬ hta‸ g'aˇ ve chaw lehˬ a shu le. Yeˍsuˆ lehˬ, G'uiˬ sha ve Yaˇ hpu hpeh‸ ve yoˬ teh‸ yonˍ ve chaw teˇ g'aˇ ceh tiˉ g'aˇ hpeh‸ ve maˇ heˆ laˇ. 6Chi teˇ g'aˇ lehˬ, iˉ kaˆ leh awˬ suhˍ awˬ hk'aw lo laˬ ve Yeˍsuˆ Hkri‸ hpeh‸ ve yoˬ. Iˉ kaˆ awˬ hk'aw lo ceh tiˉ maˇ heˆ, iˉ kaˆ leh awˬ suhˍ awˬ hk'aw lo yawˇ laˬ ve yoˬ. 7Awˬ ha hpu lehˬ hteˇ ve cawˇ ve hta‸ pa taw, yawˇ htawˇ shaˉ hkiˆ hkanˍ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. 8Awˬ lawn k'o, Awˬ ha hpu, iˉ kaˆ leh awˬ suhˍ, shaˉ hkiˆ hkanˍ shehˍ hpaˇ chi shehˆ ceuˬ cawˬ leh, chi shehˆ ceuˬ hawˍ da‸ ve yoˬ. 9Chaw yaˇ shaˉ hkiˆ hkanˍ ve hta‸ ngaˬ hui na ve k'o, G'uiˬ sha shaˉ hkiˆ hkanˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ leuˉ leh uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha shaˉ hkiˆ hkanˍ ve lehˬ, yawˇ ve Yaˇ hpu awˬ lawn shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. 10G'uiˬ sha ve Yaˇ hpu hta‸ yonˍ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ awˬ hk'aw lo shaˉ hkiˆ oˇ ve cawˬ ve yoˬ. G'uiˬ sha hta‸ maˇ yonˍ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, G'uiˬ sha hta‸ heˍ paˍ meh piˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha lehˬ yawˇ ve Yaˇ hpu awˬ lawn shaˉ hkiˆ hkanˍ ve hta‸ yawˇ maˇ yonˍ ve pa taw yoˬ. 11G'uiˬ sha shaˉ hkiˆ hkanˍ ve oˇ ve lehˬ, yawˇ ngaˬ hui hta‸ co ti‸ ha ti‸ pe‸ laˇ leh, co ti‸ ha ti‸ chi yawˇ ve Yaˇ hpu awˬ hk'aw lo cawˬ ve yoˬ. 12Yaˇ hpu hta‸ ha‸ yuˬ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, co ti‸ ha ti‸ cawˬ ve yoˬ. Yaˇ hpu hta‸ maˇ ha‸ yuˬ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, co ti‸ ha ti‸ maˇ cawˬ. 13G'uiˬ sha ve Yaˇ hpu awˬ meh hta‸ yonˍ ve nawˬ hui teˇ hpaˍ lehˬ, co ti‸ ha ti‸ cawˬ ve hta‸ g'a shiˍ tuˬ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ li‸ chi bvuh‸ laˇ ve yoˬ. 14Yawˇ mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ hui chi hk'e nyi ma ha‸ hanˉ tuˬ cawˬ ve yoˬ. Yawˇ ve a loˍ cawˇ ve hk'e ngaˬ hui teˇ ceuˬ ceuˬ lawˬ ve k'o, yawˇ na yuˬ tuˬ yoˬ. 15Ngaˬ hui hk'a lawˬ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ na yuˬ ve yoˬ teh‸ ngaˬ hui shiˍ ve k'o, yawˇ geh hk'a lawˬ ve teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ hui g'a peuˬ teh‸ g'a shiˍ ve yoˬ. 16Chaw teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ g'aˇ, suh maˇ keunˍ ve venˇ baˆ te chehˇ ve hta‸ g'a mawˬ ve k'o, chaw oˇ ve teˇ g'aˇ awˬ pon yawˇ lawˬ leh, suh maˇ keunˍ ve venˇ baˆ te chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi oˇ ve co ha te‸ ve hta‸ G'uiˬ sha geh yawˇ lawˬ ve hk'e g'a tuˬ yoˬ. Suh keunˍ ve venˇ baˆ htawˇ cawˬ ve yoˬ. Oˇ ve awˬ pon g'a lawˬ ve teh‸ ngaˬ k'oˆ ve maˇ heˆ. 17Te ya‸ ve hk'a peu-eˬ lehˬ, venˇ baˆ hpeh‸ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, suh maˇ keunˍ ve venˇ baˆ htawˇ cawˬ ve yoˬ. 18G'uiˬ sha geh paw la ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, venˇ baˆ maˇ te ve hta‸ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ. G'uiˬ sha geh paw la peuˬ ve yawˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, yawˇ hta‸ ha‸ shaˉ leh, haiˬ ve awˬ shehˍ hpaˇ yawˇ hta‸ maˇ htawˇ. 19Ngaˬ hui G'uiˬ sha hta‸ caˉ da‸ ve hta‸ ka‸, miˬ guiˬ hk'a peu-eˬ lehˬ haiˬ ve awˬ shehˍ hpaˇ ve kanˇ paˆ awˬ hawˉ lo chehˇ taˍ ve hta‸ ka‸, ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ. 20Peuˬ leh, G'uiˬ sha ve Yaˇ hpu gaˬ la leh, hteˇ ve cawˇ ve awˬ shehˍ hpaˇ hta‸ ngaˬ hui shiˍ puiˉ tuˬ yawˇ cuˇ yiˍ pe‸ laˇ ve hta‸ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ. Hteˇ ve cawˇ ve awˬ shehˍ hpaˇ leh yawˇ ve Yaˇ hpu Yeˍsuˆ Hkri‸ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui chehˇ taˍ ve yoˬ. G'uiˬ sha chi lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve G'uiˬ sha hpeh‸ leh, co ti‸ ha ti‸ htawˇ hpeh‸ ve yoˬ. 21Ha‸ ve yaˇ teˇ hpaˍ-oˬ, shaˉ ho‸ teˇ hpaˍ hta‸ jaw k'ai-o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\