1 Peˍtruˆ 3

1Chi hk'a shuˍ shuˍ, awˬ miˇ ma teˇ hpaˍ htawˇ, a shu yawˇ ve awˬ hpawˇ awˬ hawˉ lo hk'a deh‸ chehˇ-oˆ. Nawˬ hui ve awˬ hpawˇ teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, bon hkawˇ hta‸ maˇ na yuˬ ve htawˇ, nawˬ hui yawˆ yan puiˉ ve leh da‸ kehˬ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ te ve hta‸ yawˇ hui g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, 2nawˬ hui te‸ chiˉ maˇ k'oˆ maˍ piˇ ve ka‸, nawˬ hui ve da‸ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ hta‸ pa taw, nawˬ hui yawˇ hui hta‸ maˍ g'a tuˬ yoˬ. 3Nawˬ hui awˬ hkiˇ shawˍ ve lehˬ, uˉ hkeh mvuh hpeˇ ve, shi hk'eun tcuhˉ ve, veu‸ jiˇ k'aˇ jiˇ ve, awˬ hta‸ hpawˇ awˬ hkiˇ shawˍ ve ceh taˇ hpeh‸ piˇ. 4Ya‸ hk'aˇ nawˬ hui awˬ hkiˇ shawˍ ve lehˬ, nyi ma nuˇ nehˬ ve leh gawˬ lehˍ chehˇ puiˉ ve, awˬ hk'aw hpawˇ awˬ hkiˇ shawˍ ve teˇ ceuˬ hpeh‸ piˇ-oˆ. Awˬ hkiˇ shawˍ ve chi teˇ ceuˬ lehˬ, maˇ luˬ puiˉ leh, G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ awˬ hpfuhˇ hk'aˆ jaˇ ve yoˬ. 5Aˬ sho-eˬ htaˇ G'uiˬ sha hta‸ dawˇ law chehˇ ve da‸ kehˬ ve yaˇ miˇ teˇ hpaˍ htawˇ, a shu yawˇ awˬ to hta‸ awˬ hkiˇ chi hk'e te shawˍ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, a shu yawˇ ve awˬ hpawˇ awˬ hawˉ lo hk'a deh‸ chehˇ puiˉ ve yoˬ. 6Tawˇ pa haˉ te k'o, Saˍraˇ lehˬ, Aˍbraˍhanˍ ve hkawˇ hta‸ na yu‸ leh, yawˇ hta‸ jawˇ mawˇ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. Nawˬ hui da‸ ve hta‸ te leh, hk'aˬ hk'e hpeh‸ htawˇ kawˆ puiˉ ve nyi ma maˇ cawˬ ve k'o, nawˬ hui Saˍraˇ ve yaˇ miˇ teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. 7Chi hk'a shuˍ shuˍ, awˬ hpawˇ teˇ hpaˍ-oˬ, a shu yawˇ ve awˬ miˇ ma geh chehˇ ve awˬ hk'aw lo, yawˇ awˬ pon dawˇ nyi puiˉ ve nyi ma cawˬ piˇ-oˆ. Yawˇ hui lehˬ, nawˬ hui a‸ kehˉ awˬ g'aˇ nuˇ ve htawˇ, co ha te‸ ve awˬ bon hta‸ nawˬ hui geh teˇ geh awˬ shinˉ g'a caˇ ve pa taw, yawˇ hui hta‸ yawˆ yan-o. Chi hk'e te ve k'o, nawˬ hui bon lawˬ ve hta‸ tawˍ taˍ tuˬ maˇ cawˬ. 8Awˬ leh meuˇ ve tawˇ lehˬ, nawˬ hui hk'a peu-eˬ nyi ma teˇ shiˍ tiˉ taˍ-o‸. Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ ha k'aˉ da‸ leh ha‸ da‸-o‸. Nyi ma nuˇ lehˍ te leh, shu awˬ hawˉ lo nyi ma nehˬ lehˍ taˍ-o‸. 9Shu awˬ haiˬ te laˇ ve htawˇ, awˬ haiˬ taˇ k'aw‸ te hk'aw‸. Shu hk'a mvuhˇ hk'a na k'oˆ laˇ ve htawˇ, hk'a mvuhˇ hk'a na taˇ k'aw‸ k'oˆ hk'aw‸. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui hta‸ na‸ piˇ-oˆ. Nawˬ hui awˬ bon g'a tuˬ, chi ve awˬ pon G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ kuˬ yuˬ taˍ peuˬ. 10A sha‸ te‸ gaˇ leh, ha lehˬ dawˇ sha ve awˬ nyi teˇ hpaˍ hta‸ mawˬ gaˇ ve chaw lehˬ, a shu yawˇ ve ha tehˍ haiˬ ve hkawˇ hta‸ taˇ yaw. A shu yawˇ ve meuˇ guiˬ heˍ ve hkawˇ hta‸ ka‸ taˇ k'oˆ. 11Haiˬ ve hta‸ jaw k'ai leh, da‸ ve hta‸ te-o. Cawˇ da‸ hui da‸ ve teˇ ceuˬ hta‸ ca leh, oˇ ve awˬ hk'aˇ suh g'a‸ k'ai-o. 12Awˬ lawn k'o, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve mehˆ shiˍ lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve chaw hui hta‸ nyi chehˇ ve yoˬ. Yawˇ ve naˍ paw htawˇ, yawˇ hui ve bon lawˬ hkawˇ hta‸ na chehˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha lehˬ, awˬ haiˬ hk'a te ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ ve canˇ paˍ yoˬ teh‸ shawˍ taˍ ve yoˬ. 13Nawˬ hui da‸ ve hta‸ g'aˇ hte‸ te chehˇ ve k'o, a shu nawˬ hui hta‸ ca ya‸ la tuˬ le. 14Ya‸ hk'aˇ, hteˇ ve cawˇ ve hta‸ pa taw nawˬ hui g'a tu‸ g'a hkanˍ puiˉ ve law k'o, awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Yawˇ hui ho laˇ ve hta‸ taˇ kawˆ, sho‸ sha‸ ve nyi ma ka‸ taˇ cawˬ piˇ. 15Nawˬ hui ve nyi ma awˬ hk'aw lo Hkri‸ hta‸ Jawˇ mawˇ yoˬ teh‸ shawˍ taˍ leh yawˆ yan-o. Nawˬ hui dawˇ law taˍ ve awˬ lawn, hk'a na nyi laˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ hk'aˬ hk'e yaw hk'aw‸ piˇ tuˬ, hk'a deh‸ gu taˍ-o‸. Ya‸ hk'aˇ, nyi ma nuˇ nehˬ leh yawˆ yan ve awˬ hk'aw lo te-o. 16Nawˬ hui shiˍ puiˉ ve nyi ma hta‸ kehˬ lehˍ cawˬ piˇ-oˆ. Oˇ hk'e te ve k'o, Hkri‸ awˬ hk'aw lo nawˬ hui te ve da‸ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ hta‸ hk'aiˉ leh venˇ baˆ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, g'a ya‸ taw tuˬ yoˬ. 17G'uiˬ sha nyi ma cawˇ ve k'o, da‸ ve hta‸ te leh tu‸ ve hkanˍ ve hta‸ g'a hkanˍ ve lehˬ, haiˬ ve hta‸ te leh g'a hkanˍ ve a‸ kehˉ leuˉ leh da‸ ve yoˬ. 18Awˬ lawn k'o, Hkri‸ lehˬ ngaˬ hui ve venˇ baˆ hta‸ pa taw teˇ pawˆ g'a suh ve yoˬ. G'uiˬ sha geh ngaˬ hui hta‸ shiˍ k'o‸-e g'a tuˬ, hteˇ ve cawˇ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve chaw hui awˬ pon hkanˍ suh ve yoˬ. Yawˇ awˬ to suh ve htawˇ, Awˬ ha hpu hta‸ pa taw k'aw‸ te‸ la ve yoˬ. 19Awˬ ha hpu hta‸ pa taw yawˇ k'ai leh, htawnˍ hk'aw chehˇ ve awˬ ha teˇ hpaˍ hta‸ bon ca maˍ ve yoˬ. 20Awˬ ha oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, Noˉa‸ ve awˬ co-e htaˇ G'uiˬ sha ve hkawˇ hta‸ maˇ na yuˬ ve pa taw, htawnˍ hk'aw chehˇ taˍ ve yoˬ. Noˉa‸ haw lo‸ k'oˍ lonˉ hta‸ te chehˇ htaˇ, chaw yaˇ G'uiˬ sha hkawˇ hta‸ na yuˬ tuˬ G'uiˬ sha yeunˇ hkanˍ leh law taˍ htawˇ, yawˇ hui maˇ na yuˬ. Hk'e te leh, chaw hiˉ g'aˇ ceh tiˉ iˉ kaˆ awˬ hk'aw lo g'a ponˬ ve yoˬ. 21Chi hk'a shuˍ shuˍ, chi beu‸ baˆtiˆsaˬ lehˬ, nawˬ hui hta‸ ponˬ laˇ ve yoˬ. Baˆtiˆsaˬ k'oˆ ve lehˬ, awˬ to hta‸ ngawˉ taˍ ve awˬ meˇ tsuhˇ baˬ ve hta‸ k'oˆ ve maˇ heˆ. Ya‸ hk'aˇ, Yeˍsuˆ Hkri‸ k'aw‸ te‸ tu la ve pa taw, G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ shiˍ puiˉ ve nyi ma da‸ la kehˬ la ve hta‸ k'oˆ ve yoˬ. 22Yeˍsuˆ Hkri‸ lehˬ mvuhˇ naw ma lo taˆ k'o‸-e leh, G'uiˬ sha ve la‸ sha paˉ lo chehˇ taˍ ve yoˬ. Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ hpaˍ uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ leh, kanˇ paˆ cawˬ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ ka‸ yawˇ awˬ hawˉ lo chehˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\