1 Peˍtruˆ 4

1Hk'e te leh, Hkri‸ yawˇ ve awˬ to g'a tu‸ g'a hkanˍ htaˇ, yawˇ nyi ma taˍ ve hk'e, nawˬ hui htawˇ nyi ma taˍ leh, gu taˍ hehnˇ taˍ-o‸. A shu yawˇ ve awˬ to g'a tu‸ g'a hkanˍ ve chaw lehˬ, venˇ baˆ te ve teˇ ceuˬ hta‸ baˬ taˉ peuˬ. 2Oˇ hk'e ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ to te‸ chehˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk'aw lo awˬ suhˍ awˬ shaˍ a loˍ awˬ hk'aˇ suh maˇ k'aw‸ te. G'uiˬ sha ve a loˍ awˬ hk'aˇ suh te ve yoˬ. 3Buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ te ve hk'e, ponˬ laˬ htaˇ nawˬ hui htawˇ te chehˇ ve yoˬ. Oˇ htaˇ nawˬ hui htawˇ te ponˬ te leuˉ ve, awˬ suhˍ awˬ shaˍ a loˍ te ve, a pehˉ meuˇ g'uiˬ dawˬ bvuhˆ ve, ha lehˬ tuˬ te ponˬ te leuˉ ve, caˇ leuˉ dawˬ leuˉ ve leh, shaˉ ho‸ hta‸ oˉ k'oˍ maˇ pui cawˇ ve ka‸ oˉ k'oˍ pui ve yoˬ. Chi teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui taˇ k'aw‸ te loˬ. 4Chi beu‸ nawˬ hui lehˬ, yawˇ hui geh te ponˬ te leuˉ jaˇ ve awˬ hk'aˇ suh maˇ k'aw‸ g'a‸ ve pa taw, yawˇ hui anˇ leh nawˬ hui hta‸ hk'a mvuhˇ hk'a na k'oˆ ve yoˬ. 5Ya‸ hk'aˇ, suhˉ jehˬ shehˍ hpaˇ mehˆ g'uˇ suhˍ yawˇ hui lehˬ a shu yawˇ awˬ to awˬ lawn g'a k'aoˍ maˍ piˇ tuˬ yoˬ. Suhˉ jehˬ shehˍ hpaˇ oˇ ve lehˬ, te‸ chehˇ ve chaw hui hta‸ leh suh peuˬ ve chaw hui hta‸ suhˉ jehˬ tuˬ, yawˇ gu taˍ hehnˇ taˍ peuˬ. 6Chi hta‸ pa taw, suh peuˬ ve chaw hui hta‸ htawˇ yawˇ ha lehˬ ve bon hkawˇ ca maˍ piˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, awˬ suhˍ awˬ shaˍ awˬ to cawˬ ve chaw hui hk'a shuˍ shuˍ, yawˇ hui suhˉ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ htawˇ, G'uiˬ sha te‸ ve hk'a shuˍ shuˍ co ha hpawˇ yawˇ hui te‸ hpeh‸ tuˬ yawˇ ca maˍ piˇ ve yoˬ. 7Awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ ve lehˬ, awˬ leh meuˇ gaˬ la paˇ neˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, bon hk'a deh‸ lawˬ hpeh‸ tuˬ, nyi ma taˍ puiˉ leh, shaˍ ti‸ taˍ puiˉ ve chaw hpeh‸ piˇ-oˆ. 8Nawˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ, g'aˇ hte‸ ha‸ da‸-o‸. Tawˇ chi lehˬ, uiˍ jaˇ ve tawˇ teˇ hkawˇ hpeh‸ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ lehˬ, maˇ jaˇ ve venˇ baˆ teˇ hpaˍ hta‸ beh taˍ ve yoˬ. 9Hkehˉ chaw teˇ hpaˍ hta‸ hk'a deh‸ ha‸ yuˬ-o‸. Hpeh‸ bawˬ ve nyi ma taˇ cawˬ piˇ. 10Nawˬ hui teˇ g'aˇ peuˬ teˇ g'aˇ awˬ bon g'a taˍ ve hk'e, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ awˬ pon yehˇ-oˆ. Nawˬ hui chi hk'e te ve k'o, G'uiˬ sha ve awˬ bon laiˉ ceuˬ hta‸ nawˬ hui hk'a deh‸ ha‸ shaˉ leh yehˇ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. 11Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ tawˇ yaw ve k'o, G'uiˬ sha yaw tcuh ve hk'e ceh yaw-o. Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ shu hta‸ ga piˇ ve k'o, G'uiˬ sha pe‸ laˇ ve awˬ g'aˇ awˬ shaˉ hta‸ cuˇ leh ga piˇ-oˆ. Chi hk'e te ve k'o, Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ pa taw teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo, shu G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh tuˬ yoˬ. Yeˍsuˆ Hkri‸ lehˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ leh kanˇ paˆ co co taiˍ taiˍ cawˬ ve yoˬ. A menˬ. 12Ha‸ ve chaw teˇ hpaˍ-oˬ, tu‸ ve hkanˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ aˬ miˍ hk'a shuˍ shuˍ nawˬ hui hta‸ lawˇ nyi ve teˇ yanˇ, taˇ anˇ. Chi lehˬ anˇ tuˬ hpeh‸ ve maˇ heˆ. 13Ya‸ hk'aˇ, Hkri‸ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ tawˆ la ve teˇ yanˇ, nawˬ hui g'a ha lehˬ jaˇ tuˬ ve awˬ pon, yawˇ tu‸ ve hkanˍ ve hk'a shuˍ shuˍ nawˬ hui ka‸ g'a tu‸ g'a hkanˍ ve pa taw ha lehˬ chehˇ-oˆ. 14Hkri‸ ve awˬ meh hta‸ pa taw, shu nawˬ hui hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ laˇ ve k'o, nawˬ hui awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha ve awˬ me‸ awˬ hponˇ uiˍ ve Awˬ ha hpu lehˬ, nawˬ hui awˬ hk'oˆ chehˇ taˍ ve yoˬ. 15Ya‸ hk'aˇ, chaw hta‸ tiˇ pehˍ ve, shu mawˇ hk'awˇ ve, awˬ haiˬ te ve, shu hta‸ sho‸ sha‸ tuˬ te ve, nawˬ hui awˬ hk'aw lo teˇ g'aˇ ka‸ chi teˇ hpaˍ hta‸ pa taw g'a hkanˍ ve teˇ ceuˬ taˇ hpeh‸ piˇ. 16Nawˬ hui teˇ g'aˇ g'aˇ Hkri‸ yaˇ hpeh‸ ve pa taw g'a tu‸ g'a hkanˍ ve k'o, taˇ ya‸ taw. Awˬ meh chi hta‸ pa taw g'a hkanˍ ve teˇ yanˇ G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh-o. 17Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha suhˉ tanˬ jehˬ tuˬ ve awˬ yanˇ gaˬ la peuˬ. Yawˇ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ hui hta‸ awˉ lawˉ suhˉ jehˬ ve yoˬ. Yawˇ ngaˬ hui hta‸ awˉ lawˉ suhˉ jehˬ ve k'o, G'uiˬ sha ve ha lehˬ ve bon hkawˇ hta‸ maˇ na yuˬ ve chaw hui awˬ pon, awˬ leh meuˇ hk'aˬ hk'e hpeh‸ la tuˬ ve le. 18Hteˇ ve cawˇ ve chaw lehˬ, htaiˍ hk'aw‸ g'a tuˬ haˍ ve k'o, G'uiˬ sha hta‸ maˇ yawˆ yan ve venˇ baˆ yaˇ lehˬ, hk'aˬ hk'e te ponˬ hpeh‸ tuˬ ve le. 19Hk'e te leh, G'uiˬ sha ve a loˍ hta‸ te ve pa taw g'a tu‸ g'a hkanˍ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ g'uˇ suhˍ hpawˇ ka‸ da‸ ve hta‸ te cawˇ sheˍ ve yoˬ. Chi hk'oˆ ka‸, ka ti‸ yeˬ ve te hpanˍ shehˍ hpaˇ hta‸ a shu yawˇ ve co ha a‸ piˇ-oˆ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\