1 Hteˇsaˍlawˇniˆ 4

1Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, awˬ leh meuˇ ve tawˇ teˇ hkawˇ lehˬ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ chi hk'e lawˬ hkawˉ leh awˬ g'aˇ pe‸ laˇ ve yoˬ. Nawˬ hui hk'aˬ hk'e g'a te keunˍ ve leh, G'uiˬ sha nyi hk'aˇ suh tuˬ hk'aˬ hk'e g'a te cawˇ ve teˇ hpaˍ ngaˬ hui geh g'a henˇ taˍ peuˬ ve hk'e, chi beu‸ nawˬ hui te chehˇ ve hk'a shuˍ shuˍ chi a‸ kehˉ leuˉ leh awˬ g'uˇ suhˍ g'aˇ hte‸ te k'ai sheˍ. 2Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve kanˇ paˆ awˬ hawˉ lo ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ tawˇ pe‸ laˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui shiˍ chehˇ ve yoˬ. 3Awˬ lawn k'o, nawˬ hui g'a da‸ g'a kehˬ tuˬ, chi lehˬ G'uiˬ sha ve a loˍ cawˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve teˇ ceuˬ hta‸ jaw k'ai-o. 4Nawˬ hui teˇ g'aˇ le le da‸ ve kehˬ ve leh yawˆ yan ve awˬ hk'aw lo a shu yawˇ ve awˬ miˇ ma hta‸ hk'a deh‸ heuˆ chehˇ-oˆ. 5G'uiˬ sha hta‸ maˇ shiˍ ve buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ lehˬ, peh‸ ve tzuhˆ ve awˬ hk'aˇ suh te k'ai ve yoˬ. Nawˬ hui oˇ hk'e taˇ te. 6Kanˉ chi teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ ka‸ a shu yawˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi hta‸ maˇ g'a te ponˬ te leuˉ leh maˇ g'a te ya‸. Awˬ lawn k'o, ponˬ laˬ htaˇ ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ shaˍ ti‸ hk'a deh‸ pe‸ laˇ taˍ ve hk'e, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ lehˬ, chi hk'a peu-eˬ awˬ pon k'aw‸ te hk'aw‸ piˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. 7Awˬ lawn k'o, cha‸ chiˆ ve chaw hpeh‸ tuˬ awˬ pon G'uiˬ sha ngaˬ hui hta‸ kuˬ yuˬ taˍ ve maˇ heˆ. Da‸ kehˬ ve chaw hpeh‸ la tuˬ awˬ pon yawˇ kuˬ yuˬ taˍ ve yoˬ. 8Hk'e te leh, chi hta‸ baˬ taˉ ve chaw lehˬ, chaw yaˇ hta‸ baˬ taˉ ve maˇ heˆ. Ngaˬ hui hta‸ yawˇ ve da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu pe‸ laˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha hta‸ baˬ taˉ ve yoˬ. 9Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ ha‸ da‸ tuˬ ve awˬ lawn ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ li‸ bvuh‸ laˇ tuˬ maˇ loˍ. Awˬ lawn k'o, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ ha‸ da‸ tuˬ G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ maˍ laˇ peuˬ. 10Awˬ tehˬ k'oˆ ve k'o, Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇ miˬ teˇ kaˬ le le lo chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi hk'a peu-eˬ hta‸ nawˬ hui ha‸ chehˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, chi a‸ kehˉ leuˉ leh yawˇ hui hta‸ ha‸ maˇ la tuˬ ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ awˬ g'aˇ pe‸ laˇ ve yoˬ. 11Chi hk'oˆ ka‸, awˬ baˬ hpawˇ chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ nawˬ hui hta‸ nyi ma cawˇ tuˬ leh nawˬ hui chaw teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ maˇ g'a ca cuˇ tuˬ, 12ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ peuˬ ve hk'e, ta‸ iˉ gawˬ lehˍ chehˇ leh a shu yawˇ te kuiˬ hta‸ te leh, a shu yawˇ awˬ to la‸ sheh kanˉ te tuˬ ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ g'aˇ pe‸ laˇ ve yoˬ. 13Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, dawˇ law kuiˬ maˇ cawˬ ve awˬ kaˍ awˬ nu chaw teˇ hpaˍ dawˇ haˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, nawˬ hui maˇ g'a dawˇ haˍ tuˬ, suh peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ awˬ lawn ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ shiˍ piˇ lawˬ gaˇ ve yoˬ. 14Awˬ lawn k'o, Yeˍsuˆ suh leh k'aw‸ te‸ tu la ve hta‸ ngaˬ hui yonˍ ve yoˬ. Hk'e te leh yawˇ k'aw‸ te‸ tu la ve hk'a shuˍ shuˍ, G'uiˬ sha lehˬ Yeˍsuˆ hta‸ cuˇ ve awˬ hk'aw lo, suh peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ geh teˇ geh k'aw‸ shiˍ veu laˇ tuˬ yoˬ. 15Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve tawˇ hkawˇ hta‸ ngaˬ hui cuˇ leh nawˬ hui hta‸ chi hk'e hto laˇ ve yoˬ. Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ k'aw‸ gaˬ la htaˇ hk'a gaˬ a sha‸ te‸ chehˇ sheˍ ve ngaˬ hui teˇ hpaˍ lehˬ, suh peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ awˬ g'uˇ suhˍ g'a gaˬ tuˬ maˇ heˆ. 16Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ lehˬ mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo ya‸ la ve teˇ yanˇ, tawˇ piˇ ve awˬ hk'aw lo awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ tuˬ yoˬ. Chi hk'oˆ ka‸, mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ uiˍ ve teˇ g'aˇ ve awˬ hkawˇ leh, G'uiˬ sha ve behˬ heh ma meuˆ ve awˬ hkawˇ htawˇ bvuhˬ la tuˬ yoˬ. Oˇ htaˇ, Hkri‸ awˬ hk'aw lo suh peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ awˉ lawˉ te‸ tu la tuˬ yoˬ. 17Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ a sha‸ te‸ chehˇ sheˍ ve ngaˬ hui teˇ hpaˍ lehˬ, mvuhˇ hpe lo Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ hpuˇ da‸ tuˬ, chaw oˇ ve teˇ hpaˍ geh hk'a geh moˬ cawˬ kuiˬ lo ngaˬ hui hta‸ chiˇ taˆ-e laˇ tuˬ yoˬ. Hk'e te leh, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ geh ngaˬ hui hk'aˬ htaˆ ka‸ g'a chehˇ tuˬ yoˬ. 18Chi hta‸ pa taw, nawˬ hui dawˇ sha la tuˬ, tawˇ hkawˇ chi teˇ hpaˍ hta‸ k'oˆ da‸ leh, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ awˬ g'aˇ piˇ da‸-o‸.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\