1 Hteˇsaˍlawˇniˆ 5

1Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, awˬ nyi awˬ haˉ leh awˬ tcuhˉ awˬ yanˇ teˇ hpaˍ awˬ lawn nawˬ hui hta‸ li‸ bvuh‸ laˇ tuˬ maˇ loˍ. 2Awˬ lawn k'o, tanˇ hkuinˇ htaˇ chaw hk'awˇ laˬ ve hk'e Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve awˬ nyi gaˬ la tuˬ ve hta‸ nawˬ hui hk'a deh‸ shiˍ chehˇ ve yoˬ. 3Mvuhˇ miˬ gawˬ la peuˬ leh ngaˬ hui te‸ chiˉ dawˇ haˍ tuˬ maˇ cawˬ teh‸, shu k'oˆ da‸ chehˇ ve teˇ yanˇ, yaˇ paw tuˬ naˬ ve yaˇ miˇ teˇ g'aˇ naˬ jaˇ ve hta‸ g'a hkanˍ ve hk'e, luˬ ve sheˆ ve teˇ ceuˬ yawˇ hui awˬ hk'oˆ teˇ cawˬ haˉ gaˬ la tuˬ yoˬ. Yawˇ hui ponˬ kuiˬ a ciˉ ka‸ maˇ cawˬ. 4Ya‸ hk'aˇ, awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui naˆ ho‸ ve hk'aw lo maˇ chehˇ ve pa taw, awˬ nyi oˇ ve lehˬ, chaw hk'awˇ hk'a shuˍ shuˍ nawˬ hui geh gaˬ la tuˬ ve maˇ heˆ. 5Awˬ lawn k'o, nawˬ hui hk'a peu-eˬ lehˬ awˬ g'euˆ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ leh mvuhˇ law‸ k'aw ve awˬ yaˇ awˬ duˬ hpeh‸ ve yoˬ. Ngaˬ hui lehˬ mvuhˇ hpeu‸ ve teˇ ceuˬ hta‸ maˇ k'oˆ, naˆ ho‸ ve teˇ ceuˬ hta‸ maˇ k'oˆ, maˇ caˉ da‸. 6Hk'e te leh, awˬ kaˍ awˬ nu chaw teˇ hpaˍ zuh‸ muiˉ k'a ve hk'e ngaˬ hui zuh‸ muiˉ taˇ k'a chehˇ. Ngaˬ hui hk'a deh‸ shaw chehˇ leh shaˍ ti‸ taˍ-a veuˬ. 7Awˬ lawn k'o, zuh‸ muiˉ k'a ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, tanˇ hkuinˇ htaˇ zuh‸ muiˉ k'a chehˇ ve yoˬ. Tzuhˬ dawˬ bvuhˆ ve chaw hui htawˇ, tanˇ hkuinˇ htaˇ dawˬ bvuhˆ chehˇ ve yoˬ. 8Ngaˬ hui lehˬ mvuhˇ law‸ k'aw hta‸ caˉ da‸ ve chaw teˇ hpaˍ hpeh‸ ve pa taw, shaˍ ti‸ taˍ chehˇ-a veuˬ. Yonˍ ve leh ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ nyi ma pui hta‸ htanˬ tuˬ hk'e veu‸ deh leh, htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ caˉ da‸ ve dawˇ law ve teh‸ k'oˆ ve sho uˉ tcuhˍ hta‸ hk'awˆ taˍ-a veuˬ. 9Awˬ lawn k'o, nyi ma zuhˆ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ G'uiˬ sha ngaˬ hui hta‸ fuiˍ teh taˍ ve maˇ heˆ. Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ pa taw htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ g'a tuˬ, yawˇ ngaˬ hui hta‸ fuiˍ teh taˍ ve yoˬ. 10Ngaˬ hui te‸ chehˇ ve maˇ k'oˆ, suh ve maˇ k'oˆ, yawˇ geh teˇ geh g'a te‸ chehˇ tuˬ, yawˇ ngaˬ hui awˬ pon hkanˍ suh peuˬ. 11Hk'e te leh, chi beu‸ nawˬ hui te chehˇ ve hk'e, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ awˬ g'aˇ piˇ da‸ leh, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ uiˍ la yeˬ la tuˬ te da‸-o‸. 12Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ chi hk'e lawˬ hkawˉ ve yoˬ. Nawˬ hui awˬ hk'aw lo kanˉ te leh, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo nawˬ hui hta‸ ha‸ shaˉ leh shaˍ ti‸ pe‸ laˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ yawˆ yan-o. 13Yawˇ hui te ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ pa taw, ha‸ pehnˇ ve awˬ hk'aw lo yawˇ hui hta‸ taˍ uiˍ taˍ mvuh piˇ-oˆ. Nawˬ hui htawˇ, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ cawˇ da‸ hui da‸ chehˇ-oˆ. 14Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ awˬ g'aˇ chi hk'e pe‸ laˇ ve yoˬ. Kanˉ maˇ te ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ shaˍ ti‸ piˇ-oˆ. Nyi ma i puiˉ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ awˬ g'aˇ piˇ-oˆ. Awˬ g'aˇ nuˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ ga piˇ-oˆ. Chaw hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ hta‸ nyi ma zuhˬ chaweh taˍ-o‸. 15Shu haiˬ ve teˇ ceuˬ te laˇ ve teˇ yanˇ, nawˬ hui teˇ g'aˇ ka‸ haiˬ ve teˇ ceuˬ maˇ g'a k'aw‸ te hk'aw‸ piˇ tuˬ shaˍ ti‸ te-o. Nawˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ hta‸ maˇ k'oˆ, chaw hk'a peu-eˬ hta‸ maˇ k'oˆ, hk'aˬ htaˆ ka‸ da‸ ve teˇ ceuˬ hta‸ te tcuhˉ taˍ-o‸. 16Hk'aˬ htaˆ ka‸ ha lehˬ chehˇ-oˆ. 17Hk'aˬ htaˆ ka‸ bon lawˬ tcuhˉ taˍ-o‸. 18Teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh chehˇ-oˆ. Awˬ lawn k'o, chi hk'e te tuˬ nawˬ hui awˬ pon Yeˍsuˆ Hkri‸ awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha ve a loˍ cawˇ ve yoˬ. 19Awˬ ha hpu ve aˬ miˍ hta‸ taˇ tiˇ pehˍ. 20Shu G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ maˍ laˇ ve hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ taˇ te. 21Awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ hta‸ lawˇ nyi-o. Da‸ ve awˬ ceuˬ hta‸ hk'a deh‸ vawˆ taˍ-o‸. 22Haiˬ ve teˇ ceuˬ le le hta‸ jaw k'ai-o. 23Dawˇ sha piˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha lehˬ, nawˬ hui hta‸ teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo da‸ la kehˬ la piˇ-oˆ. Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ k'aw‸ ya‸ la ve teˇ yanˇ, nawˬ hui ve nyi ma, co ha leh awˬ to biˇ chehˇ ve awˬ hk'aw lo venˇ baˆ taˍ kuiˬ maˇ cawˬ tuˬ, G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ ha‸ shaˉ piˇ-oˆ. 24Nawˬ hui hta‸ kuˬ yuˬ shehˍ hpaˇ lehˬ, ka ti‸ yeˬ leh, nawˬ hui hta‸ chi hk'e te laˇ tuˬ yoˬ. 25Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ hui awˬ pon bon lawˬ-o‸. 26Awˬ viˉ awˬ nyi hk'a peu-eˬ hta‸ da‸ ve kehˬ ve awˬ hk'aw lo boˆ nu da‸ leh la‸ sheh caˉ da‸-o‸. 27Awˬ viˉ awˬ nyi hk'a peu-eˬ hta‸ li‸ chi g'aw maˍ piˇ tuˬ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ ngaˬ cuˇ leh nawˬ hui hta‸ tawˇ piˇ ve yoˬ. 28Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ bon awˬ shinˉ nawˬ hui geh cawˬ piˇ-oˆ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\