1 Tiˆmoˉseˍ 6

1G'uiˬ sha ve awˬ meh hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ hui maˍ piˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, shu maˇ shawˍ maˇ caˆ maˇ g'a k'oˆ tuˬ, shu vuiˬ taˍ ve awˬ ceˬ g'a hpeh‸ chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, a shu yawˇ ve awˬ shehˍ hpaˇ hta‸ teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo yawˆ yan keunˍ ve yoˬ teh‸ shiˍ cawˇ ve yoˬ. 2Hkri‸ yaˇ hpeh‸ ve awˬ shehˍ hpaˇ awˬ hawˉ lo g'a chehˇ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ lehˬ, a shu yawˇ awˬ shehˍ hpaˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi hpeh‸ la peuˬ ve pa taw, yawˇ hui hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ te maˇ cawˇ. Yawˇ hui awˬ pon leuˉ leh kanˉ hk'a deh‸ te cawˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui oˇ hk'e te ve teˇ yanˇ, ha‸ ve Hkri‸ yaˇ hpeh‸ ve awˬ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ bon g'a ve yoˬ. 3Awˬ lawn chi teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ maˍ piˇ leh awˬ g'aˇ piˇ-oˆ. Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ lehˬ, peun da‸ ve teˇ ceuˬ shu hta‸ maˍ piˇ leh, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ ve da‸ jaˇ biˇ jaˇ ve tawˇ hkawˇ leh, G'uiˬ sha hta‸ yawˆ yan ve awˬ lawn maˍ piˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ yawˇ maˇ ha‸ yuˬ ve k'o, 4yawˇ lehˬ nyi ma uiˍ leh, te‸ chiˉ ka‸ maˇ shiˍ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. Tawˇ na da‸ leh, tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ awˬ lawn tawˇ g'awˬda‸ ve hta‸ ceh tiˉ yawˇ te gaˇ tcuhˉ taˍ ve yoˬ. Oˇ hk'e te ve teˇ ceuˬ lehˬ, hkawehˉ da‸ ve, deˇ da‸ ya‸ da‸ ve, maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ ve, shu awˬ lawn haiˬ ve hta‸ ca dawˇ ve leh, 5da‸ ve hta‸ dawˇ nyi puiˉ ve teˇ ceuˬ luˬ k'ai sheˆ k'ai ve awˬ hk'oˆ ka‸, hteˇ ve cawˇ ve tawˇ hkawˇ a ciˉ ka‸ maˇ cawˬ ve chaw teˇ hpaˍ tawˇ g'awˬ da‸ ve, chi teˇ hpaˍ hta‸ te tawˆ la puiˉ ve yoˬ. G'uiˬ sha hta‸ yawˆ yan ve pa taw awˬ yawˬ g'a tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ hui dawˇ taˍ ve yoˬ. 6Awˬ tehˬ k'oˆ k'o, G'uiˬ sha hta‸ yawˆ yan ve awˬ hk'aw lo nyi hk'aˇ suh ve k'o, awˬ yawˬ uiˍ jaˇ ve yoˬ. 7Awˬ lawn k'o, chi miˬ guiˬ hk'oˆ lo ngaˬ hui lo‸ la ve teˇ yanˇ, te‸ chiˉ maˇ yuˬ laˬ leh, ngaˬ hui tawˆ k'ai ve teˇ yanˇ htaˇ htawˇ, te‸ chiˉ yuˬ k'ai maˇ hpeh‸. 8Hk'e te leh, caˇ tuˬ dawˬ tuˬ leh veu‸ tuˬ k'aˇ tuˬ cawˬ ve k'o, ngaˬ hui nyi hk'aˇ suh tuˬ yoˬ. 9Paw sha la gaˇ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, venˇ baˆ beˬ ve, va htaw taˍ ve leh, cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve awˬ hk'oˆ ka‸ te luˬ puiˉ ve sheˉ lai ve laiˉ ceuˬ awˬ hk'aw lo ce lo‸-e ve yoˬ. Sheˉ lai ve oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, chaw yaˇ hta‸ luˬ kuiˬ sheˆ kuiˬ lo k'a piˇ lawˬ ve yoˬ. 10Awˬ lawn k'o, hpu hta‸ sheˉ lai ve teˇ ceuˬ lehˬ, haiˬ ve hk'a peu-eˬ ve awˬ hkuiˉ puiˍ hpeh‸ ve yoˬ. Chaw teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, hpu hta‸ sheˉ lai ve hta‸ pa taw, yonˍ ve teˇ ceuˬ hta‸ hpfuhˆ baˬ taˉ leh, dawˇ haˍ tuˬ laiˉ ceuˬ yawˇ hui ve nyi ma hta‸ juˆ pawnˍ peuˬ ve yoˬ. 11G'uiˬ sha ve chaw-oˬ, nawˬ lehˬ awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ jaw k'ai-o. Hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ, G'uiˬ sha hta‸ yawˆ yan ve teˇ ceuˬ, yonˍ ve teˇ ceuˬ, ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ, nyi ma yeˬ ve teˇ ceuˬ leh, nyi ma nuˇ nehˬ ve teˇ ceuˬ, awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ awˬ hk'aˇ suh hk'a deh‸ k'ai-o. 12Yonˍ ve hta‸ caˉ da‸ ve, da‸ ve bawˆ da‸ tuˬ teˇ ceuˬ hta‸ bawˆ da‸ chehˇ-oˆ. Co ti‸ ha ti‸ hta‸ hk'a deh‸ vawˆ taˍ-o‸. Oˇ ve hta‸ g'a tuˬ awˬ pon G'uiˬ sha nawˬ hta‸ kuˬ yuˬ leh, shaˉ hkiˆ hkanˍ shehˍ hpaˇ laiˉ g'aˇ mehˆ g'uˇ suhˍ da‸ ve shaˉ hkiˆ nawˬ hkanˍ taˍ peuˬ. 13Awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ hta‸ a sha‸ te‸ piˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ maˇ k'oˆ, jawˇ mawˇ Poˍtiˆ Piˉla‸ g'uˇ suhˍ da‸ ve shaˉ hkiˆ hkanˍ ve Yeˍsuˆ Hkri‸ mehˆ g'uˇ suhˍ maˇ k'oˆ, ngaˬ nawˬ hta‸ tawˇ chi hk'e pe‸ laˇ ve yoˬ. 14Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ k'aw‸ tawˆ la htaˇ hk'a gaˬ, nawˬ ya‸ kuiˬ leh venˇ baˆ taˍ kuiˬ a ciˉ ka‸ maˇ cawˬ ve awˬ hk'aw lo, yawˇ tawˇ piˇ taˍ ve hta‸ hk'a deh‸ na yuˬ leh te k'ai-o. 15G'uiˬ sha nyi ma cawˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk'aw lo, yawˇ hta‸ k'aw‸ tawˆ la piˇ tuˬ yoˬ. G'uiˬ sha lehˬ, awˬ bon uiˍ shehˍ hpaˇ hpeh‸ leh, yawˇ teˇ g'aˇ tiˉ uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, hkunˉ hawˉ hkanˇ awˬ hk'oˆ Hkunˉ hawˉ hkanˇ hpeh‸ leh, jawˇ mawˇ awˬ hk'oˆ Jawˇ mawˇ hpeh‸ ve yoˬ. 16Yawˇ ceh tiˉ co co taiˍ taiˍ a sha‸ te‸ chehˇ leh, a shu teˇ g'aˇ ka‸ awˬ paˇ lo k'ai maˇ hpeh‸ ve awˬ g'euˆ awˬ hk'aw lo chehˇ taˍ ve yoˬ. Chaw teˇ g'aˇ ka‸ yawˇ hta‸ maˇ mawˬ jaw leh, mawˬ maˇ hpeh‸ ve yoˬ. Co co taiˍ taiˍ awˬ me‸ awˬ hponˇ leh kanˇ paˆ yawˇ geh cawˬ piˇ-oˆ. A menˬ. 17Chi teˇ ca‸ na‸ awˬ hk'aw lo paw sha ve chaw teˇ hpaˍ nyi ma maˇ g'a uiˍ tuˬ leh, luˬ puiˉ sheˆ puiˉ ve mawˇ jeˬ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ g'a dawˇ law tuˬ, yawˇ hui hta‸ tawˇ piˇ-oˆ. Ngaˬ hui g'a ha lehˬ tuˬ awˬ pon awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ pe‸ laˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha hta‸ ceh tiˉ g'a dawˇ law tuˬ, yawˇ hui hta‸ tawˇ piˇ-oˆ. 18Yawˇ hui lehˬ, shu hta‸ awˬ bon te piˇ tuˬ maˇ k'oˆ, da‸ ve kanˉ maˇ chaweh te tuˬ maˇ k'oˆ, shu hta‸ pehˬ piˇ tanˇ piˇ ve awˬ hk'aw lo maˇ chaweh piˇ tuˬ maˇ k'oˆ, yawˇ hui hta‸ tawˇ piˇ-oˆ. 19Awˬ tehˬ awˬ na yeˬ ve a sha‸ te‸ ve teˇ ceuˬ hta‸ vawˆ taˍ hpeh‸ tuˬ, awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ ca‸ na‸ awˬ hk'aw lo yawˇ hui da‸ ve awˬ hkuiˉ puiˍ cawˬ tuˬ ve awˬ pon, da‸ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ shaw hpoˆ taˍ-o‸ teh‸, yawˇ hui hta‸ tawˇ piˇ-oˆ. 20Tiˆmoˉseˍ-oˬ, nawˬ hta‸ a‸ piˇ taˍ ve awˬ ceuˬ hta‸ hk'a deh‸ ha‸ shaˉ taˍ-o‸. Cuˇ yiˍ cawˬ ve teh‸ k'oˆ ve htawˇ, maˇ heˆ heˆ ve cuˇ yiˍ teˇ ceuˬ hta‸ caˉ da‸ ve, G'uiˬ sha hta‸ maˇ yawˆ yan ve awˬ hk'aw lo hk'e leˇ k'oˆ guiˇ ve teˇ hpaˍ leh tawˇ g'awˬ da‸ ve teˇ hpaˍ hta‸ jaw k'ai-o. 21Maˇ heˆ heˆ ve cuˇ yiˍ oˇ ve hta‸ chaw teˇ hpaˍ hpaˍ hkanˍ yuˬ ve hta‸ pa taw, yonˍ ve hta‸ caˉ da‸ ve awˬ hk'aw lo yawˇ hui ya‸ k'aw ya‸ k'ai peuˬ. Nawˬ hui geh awˬ bon cawˬ piˇ-oˆ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\