2 Kawˇrenˍhtuˆ 12

1Ngaˬ lehˬ nyi ma uiˍ ve awˬ hk'aw lo g'a k'oˆ tuˬ yoˬ. Chi hk'e k'oˆ tuˬ awˬ bon maˇ cawˬ ve htawˇ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hpeu‸ maˍ laˇ leh awˬ ha awˬ hk'aw lo maw laˇ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ awˬ lawn ngaˬ k'aoˍ maˍ laˇ shaˍ. 2Hkri‸ awˬ hk'aw lo chehˇ ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ ngaˬ shiˍ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, ponˬ laˬ ve teˇ chi awˇ hk'aw‸ htaˇ mvuhˇ naw ma shehˆ htai‸ teˇ htai‸ hk'a gaˬ chiˇ taˆ-e ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. (Awˬ to taˆ-e ve leh naˍ, awˬ ha ceh tiˉ taˆ-e ve leh naˍ, ngaˬ maˇ shiˍ. G'uiˬ sha ceh tiˉ shiˍ ve yoˬ.) 3Chaw oˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ, Paˍraˍdiˇsuˆ lo chiˇ taˆ-e ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. (Awˬ to taˆ-e ve leh naˍ, awˬ ha ceh tiˉ taˆ-e ve leh naˍ, ngaˬ maˇ shiˍ. G'uiˬ sha ceh tiˉ shiˍ ve yoˬ.) 4Chaw teˇ g'aˇ ka‸ k'oˆ maˇ hpeh‸ k'oˆ maˇ keunˍ ve tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ hta‸ oˇ kaˬ lo yawˇ g'a kaˇ ve yoˬ. 5Chaw oˇ ve awˬ lawn ngaˬ nyi ma uiˍ ve awˬ hk'aw lo k'oˆ shaˍ. Ngaˬ awˬ g'aˇ nuˇ ve teˇ hpaˍ awˬ lawn maˇ heˆ k'o, ngaˬ ve awˬ to awˬ lawn nyi ma uiˍ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ k'oˆ tuˬ ve maˇ heˆ. 6Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ nyi ma uiˍ ve awˬ hk'aw lo k'oˆ gaˇ ve k'o, ngaˬ cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve chaw hpeh‸ tuˬ ve maˇ heˆ. Awˬ lawn k'o, hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ k'oˆ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ te ve teˇ hpaˍ hta‸ g'a mawˬ leh, ngaˬ k'oˆ ve teˇ hpaˍ hta‸ g'a kaˇ ve chi nyiˇ ceuˬ maˇ heˆ k'o, chaw teˇ g'aˇ ka‸ ngaˬ awˬ lawn maˇ g'a dawˇ nyi tuˬ, ngaˬ awˬ to awˬ lawn nyi ma uiˍ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ te‸ chiˉ maˇ k'oˆ. 7Uiˍ jaˇ da‸ jaˇ ve hpeu‸ maˍ laˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ pa taw, ngaˬ awˬ to hta‸ leuˉ leh maˇ g'a taˍ uiˍ tuˬ, awˬ suhˍ awˬ shaˍ hpawˇ ngaˬ hta‸ aˉ chuˇ teˇ maˬ tcuhˍ laˇ ve yoˬ. Aˉ chuˇ chi lehˬ, Saˍtanˍ ve tcuh yaˇ hpeh‸ leh, ngaˬ awˬ to hta‸ leuˉ leh maˇ g'a taˍ uiˍ tuˬ, ngaˬ hta‸ fawˉ mehˍ laˇ chehˇ ve yoˬ. 8Aˉ chuˇ chi hta‸ ngaˬ g'a ponˬ tuˬ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ shehˆ pawˆ hk'a gaˬ ngaˬ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 9Ya‸ hk'aˇ yawˇ k'oˆ ve, Ngaˬ ve awˬ bon lehˬ, nawˬ awˬ pon law‸ ve yoˬ. Awˬ g'aˇ nuˇ ve teˇ kaˬ awˬ hk'aw lo ngaˬ ve kanˇ paˆ biˇ la ve yoˬ teh‸, ngaˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, Hkri‸ ve kanˇ paˆ lehˬ, ngaˬ awˬ hk'oˆ lo g'a cawˬ taˍ tuˬ, ngaˬ awˬ g'aˇ nuˇ ve teˇ hpaˍ awˬ lawn hta‸ leuˉ leh nyi ma uiˍ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ ha lehˬ ha k'a k'oˆ tuˬ yoˬ. 10Chi hta‸ pa taw, Hkri‸ awˬ pon g'a hkanˍ ve teˇ hpaˍ, awˬ g'aˇ nuˇ ve, hk'a mvuhˇ hk'a na k'oˆ laˇ ve, haˍ ve g'awˇ ve, fawˉ ve mehˍ ve, tu‸ jaˇ hkanˍ jaˇ ve, chi teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ ha lehˬ ha k'a hkanˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, ngaˬ awˬ g'aˇ nuˇ ve teˇ yanˇ ngaˬ awˬ g'aˇ uiˍ ve yoˬ. 11Ngaˬ lehˬ, cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve chaw hpeh‸ la peuˬ. Nawˬ hui ngaˬ hta‸ chi hk'e hpeh‸ la piˇ lawˬ peuˬ. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui ngaˬ hta‸ chiˇ mvuh laˇ cawˇ ve yoˬ. Ngaˬ lehˬ, te‸ chiˉ maˇ hpeh‸ ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve htawˇ, uiˍ jaˇ mvuh jaˇ ve tcuh yaˇ oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ hawˉ lo ngaˬ a ciˉ ka‸ maˇ chehˇ. 12Awˬ tehˬ awˬ na tcuh yaˇ hpeh‸ ve awˬ heˆ teˇ hpaˍ ngaˬ nawˬ hui mehˆ g'uˇ suhˍ te maˍ laˇ peuˬ. Awˬ heˆ teˇ hpaˍ maˇ k'oˆ, anˇ tuˬ teˇ hpaˍ maˇ k'oˆ, kanˇ paˆ uiˍ ve kanˉ teˇ hpaˍ maˇ k'oˆ, hk'a peu-eˬ hta‸ yeunˇ hkanˍ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ te maˍ laˇ peuˬ ve yoˬ. 13Awˬ lawn k'o, nawˬ hui ngaˬ hta‸ maˇ g'a hu ve teˇ ceuˬ maˇ heˆ k'o, awˬ kaˍ awˬ nu Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ taˍ uiˍ leh nawˬ hui hta‸ ngaˬ maˇ taˍ uiˍ ve, aˬ hto‸ ma teˇ ceuˬ cawˬ le. Nawˬ hui ngaˬ hta‸ maˇ g'a hu ve, ngaˬ ve ya‸ kuiˬ chi hta‸ a ciˉ hpehˇ laˇ-oˆ. 14Shehˆ pawˆ teˇ pawˆ nawˬ hui geh laˬ tuˬ chi beu‸ ngaˬ gu taˍ leh, chi teˇ pawˆ ka‸ nawˬ hui ngaˬ hta‸ g'a hu tuˬ ve maˇ heˆ. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui ve mawˇ hta‸ ngaˬ ca ve maˇ heˆ. Nawˬ hui hta‸ ceh tiˉ ngaˬ ca ve yoˬ. Yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ pa awˬ e awˬ pon mawˇ jeˬ g'a shaw hpoˆ taˍ tuˬ ve maˇ heˆ. Awˬ pa awˬ e teˇ hpaˍ lehˬ, yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ awˬ pon mawˇ jeˬ g'a shaw hpoˆ taˍ ve yoˬ. 15Nawˬ hui ve co ha awˬ pon ngaˬ ve mawˇ jeˬ g'a peuˬ ve maˇ k'oˆ, ngaˬ ve awˬ to g'a luˬ ve maˇ k'oˆ, ngaˬ ha lehˬ ha k'a te tuˬ yoˬ. Ngaˬ nawˬ hui hta‸ ha‸ ve teˇ ceuˬ maˇ la ve pa taw, nawˬ hui ngaˬ hta‸ ha‸ ve teˇ ceuˬ g'a i k'ai tuˬ ve leh laˇ. 16Nawˬ hui ngaˬ hta‸ maˇ g'a hu ve htawˇ, ngaˬ cuˇ yiˍ te leh heˍ ve awˬ hk'aw lo nawˬ hui hta‸ maˍ g'a ve yoˬ teh‸, nawˬ hui k'oˆ chehˇ ve yoˬ. 17Nawˬ hui chehˇ kuiˬ lo chaw teˇ g'aˇ g'aˇ hta‸ ngaˬ k'ai tcuh ve awˬ hk'aw lo, nawˬ hui ve mawˇ jeˬ hta‸ ngaˬ heˍ yuˬ ve leh laˇ. 18Tiˇtuˆ nawˬ hui ve chehˇ kuiˬ lo k'ai tuˬ ngaˬ yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ leh, awˬ viˉ awˬ nyi oˇ ve teˇ g'aˇ hta‸ htawˇ yawˇ geh k'ai tcuh ve yoˬ. Tiˇtuˆ lehˬ, nawˬ hui ve mawˇ jeˬ hta‸ heˍ yuˬ ve leh laˇ. Ngaˬ huiˉ maˬ nyi ma teˇ shiˍ tiˉ taˍ leh kanˉ te ve maˇ heˆ laˇ. Ngaˬ huiˉ maˬ ya‸ k'aw teˇ caˆ tiˉ toˇ ve maˇ heˆ laˇ. 19Ngaˬ hui lehˬ, nawˬ hui mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ hui awˬ to awˬ pon k'aw‸ yaw hk'aw‸ chehˇ ve teh‸ nawˬ hui chi maw maw dawˇ chehˇ ve leh laˇ. Hkri‸ awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ hui k'oˆ chehˇ ve yoˬ. Ha‸ ve chaw teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui uiˍ la yeˬ la tuˬ awˬ pon chi hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ hui te ve yoˬ. 20Awˬ lawn k'o, nawˬ hui geh ngaˬ gaˬ la ve teˇ yanˇ, ngaˬ dawˇ law taˍ ve hk'e nawˬ hui maˇ hpeh‸ leh, nawˬ hui dawˇ law taˍ ve hk'e ngaˬ htawˇ maˇ hpeh‸ ve hta‸ ngaˬ dawˇ haˍ ve yoˬ. Ya‸ da‸ jiˆ da‸ ve, hkawehˉ da‸ ve, nyi ma zuhˆ ve, pehˬ da‸ hpaˆ da‸ ve, hk'aiˉ da‸ ve, hk'awˇ deˇ ve, nyi ma uiˍ ve leh, duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ te ve, chi teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui te chehˇ tuˬ yoˬ hehˉ teh‸ ngaˬ dawˇ haˍ ve yoˬ. 21Nawˬ hui geh ngaˬ k'aw‸ gaˬ la ve teˇ yanˇ, ngaˬ ve G'uiˬ sha lehˬ, nawˬ hui mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ hta‸ nyiˉ ya‸ laˇ tuˬ ve hta‸ htawˇ ngaˬ dawˇ haˍ ve yoˬ. Ponˬ laˬ htaˇ, cha‸ chiˆ ve hta‸ te ve, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve leh, te ponˬ te leuˉ ve hta‸ te ve chaw laiˉ g'aˇ lehˬ, venˇ baˆ maˇ dawˇ hpfuhˆ ve hta‸ pa taw, ngaˬ g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ hehˉ teh‸ dawˇ hkiˉ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\