2 Peˍtruˆ 2

1Ya‸ hk'aˇ, Yuˇda‸ chaw awˬ hk'aw lo maˇ heˆ heˆ ve tcuh kaˍ paˍ teˇ hpaˍ tawˆ la jaw ve hk'e, nawˬ hui awˬ hk'aw lo htawˇ maˇ heˆ heˆ ve saˍ la‸ teˇ hpaˍ tawˆ la tuˬ yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, shu hta‸ te luˬ te hpaˆ puiˉ ve yonˍ hk'aˇ teˇ hpaˍ hta‸ ca hk'awˇ keu la ve yoˬ. Yawˇ hui hta‸ vuiˬ yuˬ peuˬ ve Awˬ Jawˇ mawˇ hta‸ chiˇ baˬ taˉ leh, a shu yawˇ awˬ to haˆ haˆ luˬ k'ai sheˆ k'ai tuˬ, yawˇ hui te chehˇ ve yoˬ. 2Chaw laiˉ g'aˇ yawˇ hui ve cha‸ chiˆ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ suh k'ai tuˬ yoˬ. Yawˇ hui hta‸ pa taw, hteˇ ve cawˇ ve ya‸ k'aw hta‸ shu maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ tuˬ yoˬ. 3Yawˇ hui lehˬ, mawˇ jeˬ hta‸ sheˉ lai jaˇ ve pa taw, nawˬ hui hta‸ heˍ leh, yawˇ hui awˬ pon awˬ bon tawˆ la tuˬ ceh nawˬ hui hta‸ awˬ chawˇ hk'e te ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, aˬ sho-eˬ htaˇ ka‸ G'uiˬ sha yawˇ hui hta‸ suhˉ taˆ cheˆ taˍ ve lehˬ, hk'e leˇ hpeh‸ tuˬ ve maˇ heˆ. Yawˇ hui awˬ tehˬ awˬ na luˬ k'ai sheˆ k'ai tuˬ yoˬ. 4Venˇ baˆ te ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hui hta‸ ka‸ G'uiˬ sha maˇ ponˬ piˇ. Yawˇ hui hta‸ moˬ naˆ ho‸ awˬ hk'aw lo baˬ keu leh, suhˉ jehˬ ve awˬ nyi hk'a gaˬ naˆ ho‸ jaˇ kuiˬ lo yawˇ hui hta‸ haw taˍ ve yoˬ. 5Aˬ sho-eˬ htaˇ ve miˬ guiˬ yaˇ hui hta‸ ka‸ G'uiˬ sha maˇ ponˬ piˇ. Yawˇ hta‸ oˉ k'oˍ maˇ pui ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ G'uiˬ sha iˉ kaˆ htonˍ pehˍ piˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, hteˇ ve cawˇ ve awˬ lawn hta‸ bon maˍ ve Noˉa‸ leh yawˇ geh chaw suhˍ g'aˇ hta‸ ceh tiˉ G'uiˬ sha ponˬ piˇ taˍ ve yoˬ. 6Sawˉdonˍ venˇ leh Gawˇmawˇra‸ venˇ hta‸ htawˇ, G'uiˬ sha hk'aw‸ laˉ hpeh‸ la piˇ ve yoˬ. Yawˇ oˇ hk'e te ciˍ yanˍ piˇ ve lehˬ, awˬ hk'aw‸ nawˉ yawˇ hta‸ oˉ k'oˍ maˇ pui ve chaw hui awˬ pon henˇ kuiˬ jawˬ kuiˬ teh taˍ ve yoˬ. 7Ya‸ hk'aˇ, hteˇ ve cawˇ ve Lawˇtaˍ teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ ponˬ piˇ ve yoˬ. Chaw haiˬ teˇ hpaˍ cha‸ chiˆ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ hta‸ te ve pa taw, Lawˇtaˍ lehˬ dawˇ haˍ gaˇ haˍ jaˇ ve yoˬ. 8(Awˬ lawn k'o, hteˇ ve cawˇ ve chaw oˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ hui geh chehˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ hui ve haiˬ ve kanˉ hta‸ g'a mawˬ g'a kaˇ ve pa taw, teˇ nyi le le yawˇ ve hteˇ ve cawˇ ve nyi ma awˬ hk'aw lo tu‸ hkanˍ jaˇ ve yoˬ.) 9G'uiˬ sha hta‸ yawˆ yan ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, beˬ ve lawˇ ve hta‸ g'a hpuˇ htaˇ, yawˇ hui hta‸ hk'aˬ hk'e te ponˬ piˇ tuˬ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha shiˍ taˍ ve yoˬ. Suhˉ jehˬ ve awˬ nyi hk'a gaˬ, maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve chaw hui hta‸ hk'aˬ hk'e te ciˍ yanˍ piˇ tcuhˉ taˍ tuˬ htawˇ yawˇ shiˍ taˍ ve yoˬ. 10Cha‸ chiˆ ve hta‸ sheˉ lai ve awˬ hk'aw lo, awˬ suhˍ awˬ shaˍ a loˍ awˬ hk'aˇ suh te k'ai leh jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ awˬ hawˉ maˇ chehˇ gaˇ ve chaw hui hta‸ leuˉ leh ciˍ yanˍ piˇ tuˬ yoˬ. Chaw chi teˇ hpaˍ lehˬ, nyi ma ha‸ hanˉ leh a shu yawˇ ve a loˍ awˬ hk'aˇ suh tiˉ te ve yoˬ. Awˬ me‸ awˬ hponˇ uiˍ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ tuˬ yawˇ hui maˇ kawˆ puiˉ. 11Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hui lehˬ, yawˇ hui a‸ kehˉ awˬ g'aˇ leh kanˇ paˆ uiˍ ve htawˇ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ chaw oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ maˇ te, venˇ baˆ ka‸ maˇ taˍ. 12Chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, hpeh yuˬ leh tiˇ pehˍ tuˬ awˬ pon paw la ve, maˇ dawˇ shiˍ puiˉ ve to nuˇ to shaˆ hk'e ceh tiˉ hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ hui maˇ shiˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ ka‸, maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ ve yoˬ. Yawˇ hui hk'aˇ yawˇ hui haiˬ ve awˬ hk'aw lo luˬ k'ai sheˆ k'ai leh, 13maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve kanˉ teˇ hpaˍ awˬ pon maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, mvuhˇ law‸ k'aw htaˇ ka‸ te ponˬ te leuˉ ve teˇ ceuˬ hta‸ ha lehˬ ve yoˬ. Nawˬ hui geh yawˇ hui pawehˇ te leh ha lehˬ tuˬ te ponˬ te leuˉ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, nawˬ hui ve awˬ to hta‸ cawˬ taˍ ve cha‸ chiˆ ve awˬ kuiˉ awˬ haiˇ hpeh‸ ve hk'e yoˬ. 14Yawˇ hui ve mehˆ shiˍ lehˬ, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve yaˇ miˇ teˇ hpaˍ hta‸ ceh tiˉ nyi gaˇ ve yoˬ. Yawˇ hui venˇ baˆ te ve teˇ ceuˬ hta‸ maˇ bvuhˆ puiˉ. Nyi ma maˇ yeˬ ve chaw hui hta‸ yawˇ hui beˬ yuˬ puiˉ leh, shu mawˇ shu jeˬ hta‸ yawˇ hui sheˉ lai puiˉ jaˇ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, hkeu taˍ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ hpeh‸ ve yoˬ. 15Hteˇ ve ya‸ k'aw hta‸ yawˇ hui baˬ taˉ leh ya‸ k'aw ya‸ k'ai peuˬ. Bawˉsawˍ ve yaˇ Baˍlanˍ ve ya‸ k'aw awˬ hk'aˇ suh yawˇ hui g'a‸ k'ai peuˬ. 16Baˍlanˍ oˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ, maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve kanˉ awˬ hpfuhˇ hta‸ sheˉ lai leh, yawˇ ve venˇ baˆ hta‸ pa taw deˇ maˍ ve hta‸ yawˇ g'a hkanˍ ve yoˬ. Hk'aˬ hk'e le teh‸ k'oˆ k'o, tawˇ maˇ yaw puiˉ ve piˉ laˬ teˇ hkeh lehˬ, chaw yaˇ hk'a shuˍ shuˍ tawˇ yaw leh, tcuh kaˍ paˍ Baˍlanˍ g'uˇ ve hta‸ tawˍ taˍ ve yoˬ. 17Chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, iˉ kaˆ fiˍ k'ai peuˬ ve g'uiˬ tuˇ hk'e hpeh‸ leh, mvuhˇ haw meuˆ chiˇ veu ve moˬ hk'e hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ hui awˬ pon naˆ ho‸ jaˇ ve chehˇ kuiˬ gu taˍ peuˬ. 18Awˬ lawn k'o, awˬ bon maˇ cawˬ ve tawˇ uiˍ tawˇ mvuh teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hui yaw ve yoˬ. Ya‸ k'aw ya‸ ve chaw teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo ponˬ tawˆ la gehˇ sheˍ ve chaw hui hta‸, awˬ suhˍ awˬ shaˍ a loˍ te ponˬ te leuˉ ve teˇ ceuˬ hta‸ yawˇ hui yehˇ leh k'aw‸ beˬ yuˬ ve yoˬ. 19Nawˬ hui shu awˬ ceˬ maˇ g'a k'aw‸ te teh‸ yawˇ hui shu hta‸ k'oˆ piˇ ve htawˇ, yawˇ hui awˬ to lehˬ luˬ ve sheˆ ve teˇ ceuˬ awˬ hawˉ lo awˬ ceˬ hpeh‸ chehˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, chaw yaˇ hta‸ g'aˇ ve hk'aˬ ve teˇ ceuˬ htawˇ maˇ k'oˆ, chaw yaˇ lehˬ oˇ ve awˬ hawˉ lo awˬ ceˬ hpeh‸ ve yoˬ. 20Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ leh Htaiˍ hk'aw‸ paˍ Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ yawˇ hui shiˍ ve pa taw, miˬ guiˬ ve cha‸ chiˆ ve teˇ hpaˍ hta‸ g'a ponˬ ve yoˬ. Chi hk'e g'a ponˬ ve htawˇ, cha‸ chiˆ ve awˬ hk'aw lo yawˇ hui teˇ pawˆ k'aw‸ lo‸-e leh hkanˉ taˍ ve pa taw, cha‸ chiˆ ve oˇ ve yawˇ hui hta‸ g'aˇ ve k'o, awˬ leh meuˇ hpeh‸ la ve lehˬ awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ hpeh‸ ve a‸ kehˉ jaˇ tuˬ yoˬ. 21Hteˇ ve cawˇ ve ya‸ k'aw hta‸ shiˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ hui hta‸ piˇ taˍ ve da‸ ve kehˬ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ yawˇ hui k'aw‸ hpfuhˆ baˬ taˉ ve k'o, hteˇ ve cawˇ ve ya‸ k'aw oˇ ve hta‸ shiˍ ve a‸ kehˉ maˇ shiˍ ve lehˬ, yawˇ hui awˬ pon leuˉ leh da‸ ve yoˬ. 22Hpuiˇ teˇ ceuˬ lehˬ hpe‸ baˬ taˍ ve hta‸ k'aw‸ g'awˆ leh‸ leh, va‸ teˇ ceuˬ lehˬ yawˇ hta‸ iˉ kaˆ tsuhˇ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ yawˇ hk'aˇ yawˇ meh‸ g'uˬ k'aw‸ hehˉ ve yoˬ teh‸ k'oˆ taˍ ve chaw mawˇ hkawˇ chi teˇ hkawˇ lehˬ, yawˇ hui hta‸ cawˇ da‸ jaˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\