2 Peˍtruˆ 3:13

13Ya‸ hk'aˇ, G'uiˬ sha yawˇ ka ti‸ cawˬ taˍ ve hk'e, mvuhˇ naw ma awˬ suhˉ leh miˬ guiˬ awˬ suhˉ cawˬ la tuˬ ve hta‸ ngaˬ hui dawˇ law chehˇ ve yoˬ. Oˇ kaˬ lo hteˇ ve cawˇ ve awˬ ceuˬ ceh tiˉ cawˬ tuˬ yoˬ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More