Tcuh yaˇ 10

1Kehˉsaˍriˆ venˇ awˬ hk'aw lo, Kawˍneˍliˆ meh ve ma‸ poˍ teˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, Iˉtaˍliˍ ma‸ moˍ teˇ ta‸ hta‸ caˉ da‸ ve yoˬ. 2Yawˇ leh yawˇ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ hk'a peu-eˬ G'uiˬ sha hta‸ kawˆ puiˉ leh yawˆ yan puiˉ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ shu hta‸ ha k'aˉ ve awˬ hk'aw lo maˇ maˇ tanˇ piˇ leh, G'uiˬ sha geh hk'aˬ htaˆ ka‸ bon lawˬ tcuhˉ taˍ ve yoˬ. 3Teˇ nyi htaˇ, mvuhˇ hpeu‸ hpawˇ aˬ laˬ hk'e shehˆ naˍ riˍ teˇ yanˇ, awˬ ha awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ g'aˇ yawˇ geh laˬ ve hta‸ hk'a tawˍ lehˆ g'a mawˬ ve yoˬ. Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ oˇ ve lehˬ, Kawˍneˍliˆ-oˬ teh‸ yawˇ hta‸ kuˬ ve yoˬ. 4Kawˍneˍliˆ yawˇ hta‸ hk'a deh‸ nyi leh kawˆ jaˇ ve awˬ hk'aw lo, Jawˇ mawˇ-oˬ, aˬ hto‸ ma le teh‸ na nyi ve yoˬ. Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ bon lawˬ ve hkawˇ leh tanˇ piˇ ve teˇ hpaˍ G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ gaˬ leh, yawˇ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ. 5Chi beu‸ Yuˇpeˍ venˇ lo chaw hta‸ k'ai tcuh leh, Peˍtruˆ teh‸ k'oˆ ve Siˉmonˍ meh ve teˇ g'aˇ hta‸ ca kuˬ tcuh-o. 6Yawˇ lehˬ shaˍ guiˬ te paˍ Siˉmonˍ ve aˉ hk'aw lo chehˇ taˍ ve yoˬ. Yehˬ oˇ ve lehˬ, laˇ tsuhˇ g'uiˬ pfuhˍ paˇ lo cawˬ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 7Yawˇ hta‸ tawˇ yaw ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ k'o‸-e peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ ve awˬ ceˬ nyiˇ g'aˇ leh, yawˇ geh hk'aˬ htaˆ ka‸ chehˇ ve ma‸ yaˇ hui awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha hta‸ yawˆ yan ve teˇ g'aˇ hta‸ kuˬ ve yoˬ. 8Awˬ lawn hk'a peu-eˬ yawˇ hui hta‸ k'aoˍ maˍ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Yuˇpeˍ venˇ lo k'ai tcuh ve yoˬ. 9Awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ nyi yawˇ hui k'ai leh, Yuˇpeˍ venˇ awˬ paˇ lo gaˬ la ve teˇ yanˇ, Peˍtruˆ lehˬ bon lawˬ tuˬ, aˬ laˬ hk'e mvuhˇ law‸ k'aw tcuhˆ htaˇ yehˬ awˬ hta‸ teˇ htai‸ lo taˆ-e ve yoˬ. 10Oˇ htaˇ, yawˇ awˍ meu‸ la leh, awˍ caˇ gaˇ ve yoˬ. Shu caˇ tuˬ gu chehˇ ve teˇ yanˇ, zuh‸ maˆ mawˬ ve hk'e awˬ ha awˬ hk'aw lo mvuhˇ naw ma hpaw taˍ ve hta‸ yawˇ g'a mawˬ ve yoˬ. 11Aˉ boˆ lonˉ hk'a shuˍ shuˍ ve teˇ maˬ lehˬ, awˬ ceˍ awˇ ceˍ hta‸ hpeh taˍ leh, miˬ guiˬ hk'oˆ lo hpehˇ ya‸ la ve hta‸ yawˇ g'a mawˬ ve yoˬ. 12Oˇ ve awˬ hk'aw lo, hkui sheh la‸ sheh awˍ lehˇ cawˬ ve to nuˇ to shaˆ awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ, loˇ k'ai gaˆ k'ai puiˉ ve awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ leh, mvuhˇ hpe lo poˬ ve ngaˆ awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ cawˬ ve yoˬ. 13Oˇ htaˇ, awˬ hkawˇ bvuhˬ la ve, Peˍtruˆ-oˬ, tu leh tiˇ caˇ-oˆ teh‸ k'oˆ ve hta‸ yawˇ g'a kaˇ ve yoˬ. 14Ya‸ hk'aˇ Peˍtruˆ lehˬ, Jawˇ mawˇ-oˬ, maˇ hpeh‸ taˬ. Cha‸ chiˆ leh maˇ da‸ maˇ kehˬ ve awˬ ceuˬ hta‸ ngaˬ teˇ pawˆ ka‸ maˇ caˇ jaw teh‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 15Teˇ pawˆ awˬ hkawˇ k'aw‸ bvuhˬ la leh k'oˆ ve, G'uiˬ sha da‸ piˇ kehˬ piˇ peuˬ ve awˬ ceuˬ hta‸ cha‸ chiˆ ve taˇ k'oˆ teh‸, yawˇ g'a k'aw‸ kaˇ ve yoˬ. 16Chi hk'e shehˆ pawˆ hpeh‸ peuˬ leh, aˉ boˆ lonˉ hk'a shuˍ shuˍ ve oˇ ve hta‸ teˇ cawˬ haˉ mvuhˇ naw ma lo k'aw‸ yuˬ taˆ-e ve yoˬ. 17Peˍtruˆ lehˬ, awˬ ha awˬ hk'aw g'a mawˬ ve aˬ hto‸ ma tcuhˉ kuiˬ leh naˍ, yawˇ ve nyi ma hk'aw lo dawˇ maˇ tawˆ te chehˇ htaˇ, Kawˍneˍliˆ tcuh peu laˇ ve chaw hui lehˬ, Siˉmonˍ ve yehˬ hta‸ ca na laˬ leh, yehˬ miˉ hpe‸ lo gaˬ la peuˬ. 18Yawˇ hui kuˬ leh, Peˍtruˆ teh‸ k'oˆ ve Siˉmonˍ meh ve teˇ g'aˇ choˬ kaˬ chehˇ-aw laˇ teh‸ na nyi ve yoˬ. 19Peˍtruˆ lehˬ, awˬ ha awˬ hk'aw lo yawˇ g'a mawˬ ve hta‸ dawˇ nyi chehˇ htaˇ, Awˬ ha hpu yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Chaw shehˆ g'aˇ nawˬ hta‸ ca chehˇ ve yoˬ. Tu leh ya‸ k'ai loˬ. 20Nyi ma htawˇ dawˇ nawˬ dawˇ taˇ te. Yawˇ hui geh k'ai loˬ. Awˬ lawn k'o, ngaˬ yawˇ hui hta‸ peu laˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 21Oˇ htaˇ Peˍtruˆ chaw oˇ ve teˇ hpaˍ geh ya‸-e leh, Ngaˬ lehˬ nawˬ hui ca ve chaw teˇ g'aˇ yoˬ. Aˬ hto‸ ma awˬ lawn cawˬ leh laˬ ve le teh‸, yawˇ hui hta‸ na nyi ve yoˬ. 22Yawˇ hui k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Chaw da‸ chaw hteˇ, G'uiˬ sha hta‸ kawˆ leh, Yuˇda‸ chaw hk'a peu-eˬ yawˇ awˬ lawn shaˉ hkiˆ hkanˍ ve Kawˍneˍliˆ meh ve ma‸ poˍ teˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Nawˬ hta‸ yawˇ ve yehˬ hk'aw lo kuˬ yuˬ leh, nawˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na tuˬ, da‸ kehˬ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ g'aˇ yawˇ hta‸ hpeu‸ maˍ piˇ peuˬ teh‸ yawˇ hui k'oˆ piˇ ve yoˬ. 23Hk'e te leh, Peˍtruˆ yawˇ hui hta‸ aˉ hk'aw lo kuˬ yuˬ leh hk'a deh‸ ha‸ yuˬ ve yoˬ. Shawˉ pawˍ teˇ nyi hk'e yawˇ tu leh yawˇ hui geh teˇ geh k'ai ve yoˬ. Yuˇpeˍ venˇ hk'aw lo chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ hpaˍ htawˇ yawˇ geh k'ai ve yoˬ. 24Awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ nyi yawˇ hui Kehˉsaˍriˆ venˇ hk'aw gaˬ ve yoˬ. Kawˍneˍliˆ lehˬ, yawˇ ve awˬ viˇ awˬ nyi leh awˬ chawˇ awˬ paˆ hui hta‸ kuˬ hpawnˬ peuˬ leh, yawˇ hui hta‸ law chehˇ ve yoˬ. 25Peˍtruˆ lo‸ la htaˇ, Kawˍneˍliˆ yawˇ hta‸ ha‸ yuˬ leh, Peˍtruˆ ve hkui paˇ lo boˆ sheˬ leh oˉ k'oˍ pui ve yoˬ. 26Ya‸ hk'aˇ, Peˍtruˆ yawˇ hta‸ g'awˬ tu leh, Tu-o, ngaˬ htawˇ chaw hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 27Oˇ htaˇ, Peˍtruˆ Kawˍneˍliˆ geh na‸ uˉ te da‸ leh lo‸-e ve teˇ yanˇ, chaw maˇ maˇ hpawnˬ chehˇ taˍ ve hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. 28Peˍtruˆ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Yuˇda‸ chaw teˇ g'aˇ lehˬ, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hta‸ awˬ chawˇ te ve maˇ k'oˆ, yawˇ geh ca guiˇ ve maˇ k'oˆ, te maˇ keunˍ te maˇ cawˇ ve hta‸ nawˬ hui shiˍ taˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, hk'aˬ ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ maˇ k'oˆ, cha‸ chiˆ ve ka‸, maˇ da‸ maˇ kehˬ ve ka‸ maˇ g'a k'oˆ tuˬ G'uiˬ sha ngaˬ hta‸ maˍ laˇ peuˬ. 29Chi hta‸ pa taw ngaˬ hta‸ kuˬ htaˇ, ngaˬ te‸ chiˉ maˇ k'aw‸ k'oˆ leh laˬ ve yoˬ. Hk'e te leh, aˬ hto‸ ma awˬ lawn cawˬ leh ngaˬ hta‸ ca kuˬ la ve le, ngaˬ na nyi gaˇ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 30Kawˍneˍliˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Ponˬ laˬ ve awˇ nyi htaˇ, mvuhˇ hpeu‸ hpawˇ shehˆ naˍ riˍ chi teˇ yanˇ, ngaˬ aˉ hk'aw lo bon lawˬ chehˇ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, awˬ g'euˆ ba ve veu‸ k'aˇ veu‸ deh ve chaw teˇ g'aˇ ngaˬ mehˆ g'uˇ suhˍ huˉ taˍ leh k'oˆ ve, 31Kawˍneˍliˆ-oˬ, nawˬ bon lawˬ ve hta‸ G'uiˬ sha g'a kaˇ leh, nawˬ ha k'aˉ leh tanˇ piˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ G'uiˬ sha dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ. 32Hk'e te leh, Yuˇpeˍ venˇ lo chaw hta‸ k'ai tcuh leh, Peˍtruˆ teh‸ k'oˆ ve Siˉmonˍ meh ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ ca kuˬ tcuh-o. Yawˇ lehˬ, laˇ tsuhˇ g'uiˬ pfuhˍ paˇ lo chehˇ ve shaˍ guiˬ te paˍ Siˉmonˍ ve aˉ hk'aw lo chehˇ taˍ ve yoˬ teh‸, mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ k'oˆ laˇ ve yoˬ. 33Chi hta‸ pa taw, teˇ cawˬ haˉ ngaˬ nawˬ geh chaw hta‸ k'ai tcuh ve yoˬ. Nawˬ laˬ ve lehˬ, da‸ jaˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha nawˬ hta‸ hk'a k'oˆ tcuh laˇ ve hk'a peu-eˬ hta‸ na tuˬ, chi beu‸ ngaˬ hui hk'a peu-eˬ G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ chehˇ taˍ ve yoˬ teh‸, Kawˍneˍliˆ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 34Oˇ htaˇ, Peˍtruˆ maw‸ k'aw ngaˉ leh k'oˆ ve, G'uiˬ sha lehˬ chaw mehˆ hpfuhˇ hta‸ maˇ nyi ve ngaˬ awˬ tehˬ awˬ na g'a shiˍ ve yoˬ. 35Chaw teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha hta‸ kawˆ leh, hteˇ ve cawˇ ve hta‸ te ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ nyi ma cawˇ ve yoˬ. 36G'uiˬ sha lehˬ, Iˉsaˍreˍlaˆ chaw hui hta‸ piˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ hui shiˍ ve yoˬ. Tawˇ hkawˇ oˇ ve lehˬ, hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ Jawˇ mawˇ hpeh‸ ve Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ pa taw dawˇ sha gaˇ sha ve hta‸ caˉ da‸ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ hpehˬ ve yoˬ. 37Yoˇhanˬ maˍ ve baˆtiˆsaˬ piˇ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw‸ nawˉ, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ hta‸ tanˬ leh Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ teˇ kaˬ le le lo ha lehˬ ve bon hkawˇ oˇ ve bvuhˬ k'ai ve yoˬ. 38Bon hkawˇ oˇ ve lehˬ, Naˍzaˍrehˆ chaw Yeˍsuˆ awˬ lawn yoˬ. G'uiˬ sha lehˬ, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu maˇ k'oˆ, kanˇ paˆ maˇ k'oˆ, yawˇ hta‸ ngeuˍ pfuhˍ piˇ ve awˬ lawn leh, G'uiˬ sha yawˇ geh chehˇ ve pa taw, yawˇ teˇ kaˬ peuˬ teˇ kaˬ lo k'ai chehˇ htaˇ, da‸ ve hta‸ te leh, neˇ haiˬ fawˉ mehˍ ve chaw hk'a peu-eˬ hta‸ gu na-e piˇ ve awˬ lawn yoˬ. 39Yuˇda‸ chaw hui ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, yawˇ hk'a te ve hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ hui htawˇ shaˉ hkiˆ hkanˍ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Shu yawˇ hta‸ suhˆ hkuiˉ daw hk'oˆ lo hta‸ pehˍ ve yoˬ. 40Ya‸ hk'aˇ, shehˆ nyi teˇ nyi gaˬ htaˇ, G'uiˬ sha yawˇ hta‸ k'aw‸ te‸ tuˬ la piˇ leh, chaw teˇ hpaˍ hpaˍ hta‸ yawˇ awˬ to maw piˇ ve yoˬ. 41Chaw hk'a peu-eˬ hta‸ maw piˇ ve maˇ heˆ. Shaˉ hkiˆ hkanˍ tuˬ awˬ pon awˉ lawˉ htaˇ G'uiˬ sha leuˆ yuˬ taˍ ve ngaˬ hui hta‸ yawˇ maw laˇ ve yoˬ. Suh kuiˬ lo yawˇ k'aw‸ te‸ tu la peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ngaˬ hui yawˇ geh hk'a geh caˇ ve dawˬ ve yoˬ. 42Ngaˬ hui lehˬ, chaw chi ma ve hta‸ bon maˍ piˇ tuˬ yawˇ ngaˬ hui hta‸ tawˇ piˇ taˉ laˇ ve yoˬ. Chi hk'oˆ ka‸, te‸ chehˇ ve chaw hta‸ maˇ k'oˆ, suh peuˬ ve chaw hta‸ maˇ k'oˆ, Yeˍsuˆ lehˬ suhˉ jehˬ shehˍ hpaˇ hpeh‸ tuˬ G'uiˬ sha yawˇ hta‸ fuiˍ teh taˍ ve awˬ lawn shaˉ hkiˆ hkanˍ tuˬ htawˇ, yawˇ ngaˬ hui hta‸ tawˇ piˇ taˉ laˇ ve yoˬ. 43Yawˇ hta‸ hk'a yonˍ ve chaw hk'a peu-eˬ, yawˇ ve awˬ meh hta‸ pa taw venˇ baˆ hpehˇ hk'a ve hta‸ g'a ve yoˬ teh‸, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hk'a peu-eˬ yawˇ awˬ lawn shaˉ hkiˆ hkanˍ taˍ ve yoˬ teh‸, Peˍtruˆ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 44Tawˇ hkawˇ chi teˇ hpaˍ hta‸ Peˍtruˆ k'oˆ chehˇ htaˇ, tawˇ hkawˇ chi hta‸ g'a kaˇ ve chaw hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ hta‸ da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu ya‸ la ve yoˬ. 45Buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui awˬ hk'oˆ hta‸ htawˇ, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu ngeuˍ pfuhˍ piˇ ve hta‸ pa taw, Peˍtruˆ geh laˬ ve Yuˇda‸ Hkri‸ yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ anˇ jaˇ ve yoˬ. 46Awˬ lawn k'o, chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, tawˇ laiˉ ceuˬ yaw chiˇ mvuh leh G'uiˬ sha hta‸ taˍ uiˍ taˍ mvuh piˇ ve hta‸ yawˇ hui g'a kaˇ ve yoˬ. 47Oˇ htaˇ Peˍtruˆ k'oˆ ve, Ngaˬ hui da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu g'a ve hk'a shuˍ shuˍ, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu g'a ve chaw chi teˇ hpaˍ hta‸ iˉ kaˆ awˬ hk'aw lo baˆtiˆsaˬ maˇ g'a piˇ tuˬ, tawˍ taˍ tsuhˇ taˍ paˍ a shu cawˬ le teh‸ na nyi ve yoˬ. 48Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ meh awˬ hawˉ lo baˆtiˆsaˬ hkanˍ-o‸ teh‸, yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, yawˇ hui geh a ciˉ maw chaweh chehˇ taˉ tuˬ, yawˇ hui yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\