Tcuh yaˇ 15

1Oˇ htaˇ, Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ lo chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ hpaˍ gaˬ la leh, Nawˬ hui lehˬ Moˉseˍ ve awˬ liˇ cawˬ ve hk'e awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ ve k'o, htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ g'a maˇ hpeh‸ teh‸, awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ hta‸ maˍ piˇ ve yoˬ. 2Pawˇlu‸ leh Baˍnaˍbaˆ chaw oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ maˇ hawˍ da‸ leh tawˇ g'aˇ hte‸ g'awˬ da‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, awˬ lawn chi hta‸ ca na nyi tuˬ, awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ lehˬ, Pawˇlu‸, Baˍnaˍbaˆ leh awˬ kaˍ awˬ nu chaw teˇ hpaˍ hpaˍ hta‸ leuˆ yuˬ leh, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo chehˇ ve tcuh yaˇ hui leh awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ geh k'ai tcuh ve yoˬ. 3Hk'e te leh, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ yawˇ hui hta‸ k'ai tcuh ve teˇ yanˇ, yawˇ hui lehˬ Hpiˇniˆ mvuhˇ miˬ leh Saˍmaˍriˆ mvuhˇ miˬ hta‸ hpanˍ k'ai leh, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ nyi ma k'aw‸ pa ve awˬ lawn k'aoˍ maˍ piˇ ve pa taw, awˬ viˉ awˬ nyi hk'a peu-eˬ ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. 4Yawˇ hui Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo gaˬ la htaˇ, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ, tcuh yaˇ hui leh, awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ yawˇ hui hta‸ ha‸ yuˬ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, G'uiˬ sha yawˇ huiˉ maˬ hta‸ cuˇ ve awˬ hk'aw lo, hk'a te ve awˬ lawn hk'a peu-eˬ yawˇ huiˉ maˬ yawˇ hui hta‸ k'aoˍ maˍ piˇ ve yoˬ. 5Ya‸ hk'aˇ, Hpaˍriˍsehˇ awˬ moˍ awˬ hk'aw lo Yeˍsuˆ hta‸ yonˍ ve chaw teˇ hpaˍ hpaˍ tu la leh k'oˆ ve, Yawˇ hui hta‸ awˬ guiˬ meuˇ g'a shoˍ piˇ leh, Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hk'aˇ suh te tuˬ yawˇ hui hta‸ tawˇ g'a piˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 6Oˇ htaˇ, tcuh yaˇ hui leh, awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ awˬ lawn chi ve hta‸ jehˬ da‸ tuˬ hpawnˬ da‸ ve yoˬ. 7Awˬ lawn chi hta‸ maˇ maˇ jehˬ da‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Peˍtruˆ tu la leh yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ hta‸ pa taw buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ ha lehˬ ve bon hkawˇ hta‸ g'a kaˇ leh g'a yonˍ tuˬ, awˉ lawˉ htaˇ ka‸ nawˬ hui awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha ngaˬ hta‸ leuˆ yuˬ taˍ ve hta‸ nawˬ hui shiˍ ve yoˬ. 8Nyi ma hta‸ shiˍ ve G'uiˬ sha lehˬ, ngaˬ hui hta‸ da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu pe‸ laˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, yawˇ hui hta‸ htawˇ piˇ ve awˬ hk'aw lo, yawˇ hui awˬ pon yawˇ shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. 9G'uiˬ sha lehˬ, ngaˬ hui leh yawˇ hui hta‸ maˇ peun da‸ piˇ lawˬ. Yonˍ ve hta‸ pa taw, yawˇ hui ve nyi ma hta‸ htawˇ yawˇ da‸ piˇ kehˬ piˇ peuˬ. 10Hk'e te leh, ngaˬ hui ve awˬ puˍ awˬ pi teˇ hpaˍ ka‸ ngaˬ hui ka‸ taˆ maˇ g'aˇ ve taˆ tuˬ hta‸ yuˬ leh, G'uiˬ sha hta‸ lawˇ nyi tuˬ, aˬ hto‸ ma te awˬ la‸ g'awˇ hui ve la‸ k'aˉ hk'oˆ ca taˍ piˇ ve le. 11Ngaˬ hui htawˇ yawˇ hui hk'a shuˍ shuˍ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve awˬ bon hta‸ pa taw ceh tiˉ htaiˍ hk'aw‸ g'a tuˬ ve hta‸ ngaˬ hui yonˍ ve yoˬ teh‸ Peˍtruˆ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 12Oˇ htaˇ, hk'a hpawnˬ la ve chaw hk'a peu-eˬ ta‸ iˉ gawˬ lehˍ chehˇ ve yoˬ. Baˍnaˍbaˆ leh Pawˇlu‸ lehˬ, G'uiˬ sha yawˇ huiˉ maˬ hta‸ cuˇ leh, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui awˬ hk'aw lo anˇ tuˬ leh awˬ heˆ hk'a te ve teˇ hpaˍ awˬ lawn yawˇ huiˉ maˬ k'aoˍ maˍ piˇ ve hta‸ yawˇ hui na chehˇ ve yoˬ. 13Yawˇ huiˉ maˬ tawˇ yaw peuˬ htaˇ, Yaˍkoˆ k'oˆ ve, Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ ve hkawˇ hta‸ na sheˍ. 14G'uiˬ sha lehˬ, yawˇ ve awˬ meh hta‸ pfuhˇ tuˬ ve awˬ pon buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui awˬ hk'aw lo chaw teˇ moˍ hta‸ yuˬ tawˆ tuˬ, awˉ lawˉ htaˇ G'uiˬ sha yawˇ hui hta‸ dawˇ nyi leh ha k'aˉ ve awˬ lawn Suˉmonˍ ngaˬ hui hta‸ k'aoˍ maˍ laˇ peuˬ. 15Yawˇ k'oˆ ve tawˇ hkawˇ lehˬ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui ve tawˇ hkawˇ hta‸ hawˍ da‸ ve yoˬ. Tcuh kaˍ paˍ ve li‸ awˬ hk'aw lo chi hk'e bvuh‸ taˍ ve, 16Chi teˇ hpaˍ hpeh‸ la peuˬ hk'aw‸ nawˉ ngaˬ k'aw‸ la leh, paiˍ peuˬ ve Daˍviˆ ve yehˬ hta‸ ngaˬ k'aw‸ te tuˬ yoˬ. Luˬ k'ai sheˆ k'ai peuˬ ve hta‸ htawˇ ngaˬ k'aw‸ gu leh, yehˬ oˇ ve hta‸ ngaˬ k'aw‸ cawˍ ti tuˬ yoˬ. 17Oˇ htaˇ, cawˬ taˍ sheˍ ve chaw teˇ hpaˍ leh, ngaˬ ve awˬ meh hk'a pfuhˇ ve buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui hk'a peu-eˬ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha hta‸ ca tuˬ yoˬ. 18Aˬ sho-eˬ htaˇ ka‸ awˬ lawn chi ngaˬ hui hta‸ shiˍ tcuh laˇ ve Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha chi hk'e k'oˆ ve yoˬ teh‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. 19Hk'e te leh, G'uiˬ sha geh k'aw‸ hpfuhˆ k'aw‸ la ve buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ hta‸ sho‸ sha‸ tuˬ te maˇ cawˇ. 20Ya‸ hk'aˇ, shaˉ ho‸ hta‸ caˉ da‸ ve cha‸ chiˆ ve teˇ hpaˍ maˇ k'oˆ, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve maˇ k'oˆ, k'awˍ peˍ nyiˉ pehˍ ve awˬ shaˍ hta‸ caˇ ve maˇ k'oˆ, awˬ suhˍ hta‸ caˇ ve maˇ k'oˆ, chi teˇ hpaˍ hta‸ jaw k'ai tuˬ, yawˇ hui hta‸ li‸ bvuh‸ piˇ cawˇ ve yoˬ teh‸ ngaˬ dawˇ ve yoˬ. 21Awˬ lawn k'o, teˇ shinˉ nyi le le bon yehˬ awˬ hk'aw lo Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ g'aw maˍ piˇ ve pa taw, aˬ sho-eˬ htaˇ ka‸ te leh teˇ venˇ le le awˬ hk'aw lo maˍ piˇ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ cawˬ ve yoˬ teh‸ Yaˍkoˆ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 22Oˇ htaˇ, yawˇ hui awˬ hk'aw lo chaw hta‸ leuˆ yuˬ leh, Pawˇlu‸ leh Baˍnaˍbaˆ geh Anˍtiˆawˍ venˇ lo k'ai tcuh tuˬ, tcuh yaˇ teˇ hpaˍ leh awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hk'a peu-eˬ geh teˇ geh nyi ma cawˇ ve yoˬ. Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo awˬ hoˉ te ve Baˍsaˍbaˆ teh‸ k'oˆ ve Yuˇda‸ leh Siˍlaˆ hta‸ k'ai tcuh ve yoˬ. 23Yawˇ huiˉ maˬ yuˬ k'ai ve li‸ lehˬ chi hk'e bvuh‸ taˍ ve yoˬ. Awˬ viˉ awˬ nyi awˬ hk'aw lo tcuh yaˇ hui leh awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ lehˬ, Anˍtiˆawˍ venˇ, Suˇriˆ mvuhˇ miˬ leh Kiˇliˇkiˆ mvuhˇ miˬ lo chehˇ ve buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui awˬ hk'aw lo awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ hta‸ ha‸ pehnˇ ve tawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. 24Ngaˬ hui awˬ hk'aw lo ve chaw teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, ngaˬ hui maˇ k'ai tcuh ve ka‸ nawˬ hui geh k'ai leh, nawˬ hui hta‸ sho‸ sha‸ piˇ leh nyi ma htawˇ hpfuhˆ nawˬ hpfuhˆ k'ai tuˬ maˍ piˇ ve awˬ lawn hta‸ ngaˬ hui g'a kaˇ ve yoˬ. 25Chi hta‸ pa taw, ngaˬ hui jehˬ da‸ ve awˬ hk'aw lo nyi ma teˇ shiˍ tiˉ taˍ leh, nawˬ hui geh k'ai tuˬ chaw nyiˇ g'aˇ hta‸ leuˆ yuˬ ve yoˬ. 26Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ awˬ pon a shu yawˇ ve a sha‸ hta‸ tanˇ taˬ ve, ngaˬ hui ha‸ ve Baˍnaˍbaˆ leh Pawˇlu‸ geh yawˇ huiˉ maˬ hta‸ k'ai tcuh ve yoˬ. 27Hk'e te leh, li‸ hk'aw bvuh‸ taˍ ve awˬ lawn chi teˇ hpaˍ nawˬ hui hta‸ k'aoˍ maˍ laˇ tuˬ, Yuˇda‸ leh Siˍlaˆ hta‸ nawˬ hui geh peu laˇ ve yoˬ. 28Jaw k'ai tuˬ loˍ jaˇ ve awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ awˬ hk'oˆ, awˬ kaˍ awˬ nu ve awˬ vuiˬ nawˬ hui hta‸ maˇ taˍ tuˬ, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu ka‸ ngaˬ hui ka‸ nyi ma cawˇ ve yoˬ. 29Nawˬ hui jaw k'ai cawˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, shaˉ ho‸ hta‸ tanˇ taˍ ve awˬ ceuˬ hta‸ caˇ ve maˇ k'oˆ, awˬ suhˍ hta‸ caˇ ve maˇ k'oˆ, k'awˍ peˍ nyiˉ pehˍ ve awˬ shaˍ hta‸ caˇ ve maˇ k'oˆ, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve hta‸ maˇ k'oˆ, chi teˇ hpaˍ yoˬ. Chi teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui jaw k'ai ve k'o da‸ jaˇ ve yoˬ. Dawˇ sha gaˇ sha ve cawˬ piˇ-oˆ teh‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. 30Yawˇ hui tawˆ k'ai leh Anˍtiˆawˍ venˇ lo gaˬ ve teˇ yanˇ, chaw chi ma ve hta‸ kuˬ hpawnˬ leh, yawˇ hui hta‸ li‸ oˇ ve piˇ ve yoˬ. 31Li‸ oˇ ve hta‸ g'aw htaˇ, yawˇ hui hta‸ awˬ g'aˇ pe‸ laˇ ve pa taw ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. 32Yuˇda‸ leh Siˍlaˆ lehˬ, yawˇ huiˉ maˬ htawˇ bon maˍ paˍ hpeh‸ ve pa taw, awˍ viˉ awˬ nyi hui hta‸ maˇ maˇ maˍ piˇ ve awˬ hk'aw lo, awˬ g'aˇ piˇ leh yawˇ hui hta‸ yeˬ la piˇ lawˬ ve yoˬ. 33Yawˇ huiˉ maˬ oˇ kaˬ lo a ciˉ maw chaweh chehˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, tcuh peu laˇ ve chaw hui geh k'aw‸ k'o‸-e tuˬ, awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ lehˬ, dawˇ sha gaˇ sha ve awˬ hk'aw lo yawˇ huiˉ maˬ hta‸ k'o‸-e tcuh ve yoˬ. 35Ya‸ hk'aˇ, Pawˇlu‸ leh Baˍnaˍbaˆ Anˍtiˆawˍ venˇ hk'aw lo chehˇ taˍ leh, awˬ kaˍ awˬ nu chaw laiˉ g'aˇ geh teˇ geh Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ maˍ piˇ leh bon maˍ ve yoˬ. 36Awˬ nyi awˬ haˉ hk'a cawˇ cawˇ maw peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Pawˇlu‸ lehˬ Baˍnaˍbaˆ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ maˍ piˇ jaw peuˬ ve teˇ venˇ le le awˬ hk'aw lo chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ hk'aˬ hk'e hpeh‸ chehˇ ve hta‸ ca k'aw‸ toˇ nyi-a veuˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 37Baˍnaˍbaˆ lehˬ, Maˍkuˆ teh‸ k'oˆ ve Yoˇhanˬ hta‸ shiˍ k'ai gaˇ ve yoˬ. 38Ya‸ hk'aˇ Pawˇlu‸ lehˬ, yawˇ hta‸ maˇ shiˍ k'ai cawˇ teh‸ dawˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, ponˬ laˬ ve teˇ pawˆ Paˍpuˇliˆ mvuhˇ miˬ lo gaˬ htaˇ, yawˇ huiˉ maˬ hta‸ hpaˆ da‸ taˉ leh kanˉ te kuiˬ lo yawˇ maˇ k'ai ve hta‸ pa taw yoˬ. 39Hk'e te leh, awˬ lawn oˇ ve hta‸ pa taw yawˇ huiˉ maˬ maˇ cawˇ da‸ leh hpaˆ da‸ ve yoˬ. Baˍnaˍbaˆ lehˬ Maˍkuˆ hta‸ shiˍ veu leh, Kuˇpaˍruˆ conˇ lo haw lo‸ k'oˍ ciˇ k'ai ve yoˬ. 40Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ bon piˇ shehˍ hpaˇ Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo Pawˇlu‸ hta‸ chiˇ a‸ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ Siˍlaˆ hta‸ leuˆ yuˬ leh tawˆ k'ai ve yoˬ. 41Pawˇlu‸ lehˬ Suˇriˆ mvuhˇ miˬ leh Kiˇliˇkiˆ mvuhˇ miˬ hta‸ hpanˍ k'ai leh, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ teˇ hpaˍ yeˬ la tuˬ awˬ g'aˇ piˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\