Tcuh yaˇ 16

1Oˇ htaˇ Pawˇlu‸ lehˬ, Deˍbeˍ venˇ leh Luˇtaˍraˆ venˇ lo gaˬ ve yoˬ. Luˇtaˍraˆ venˇ awˬ hk'aw lo Tiˆmoˉseˍ meh ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Yawˇ ve awˬ e lehˬ, yonˍ ve Yuˇda‸ ma hpeh‸ leh, yawˇ ve awˬ pa lehˬ, Heˍlaˍsaˆ chaw hpeh‸ ve yoˬ. 2Awˬ la‸ g'awˇ oˇ ve lehˬ, Luˇtaˍraˆ venˇ leh Iˇkawˇniˆ venˇ lo chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi hui awˬ hk'aw lo awˬ meh da‸ ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 3Pawˇlu‸ lehˬ, Tiˆmoˉseˍ hta‸ yawˇ geh shiˍ k'ai gaˇ ve yoˬ. Yawˇ ve awˬ pa Heˍlaˍsaˆ chaw hpeh‸ ve hta‸ oˇ kaˬ lo chehˇ ve Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ shiˍ ve pa taw, Pawˇlu‸ Tiˆmoˉseˍ hta‸ yuˬ leh awˬ guiˬ meuˇ shoˍ piˇ ve yoˬ. 4Yawˇ hui venˇ teˇ hpaˍ lo hpanˍ k'ai chehˇ htaˇ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo chehˇ ve tcuh yaˇ hui leh awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ jehˬ cheˆ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ te k'ai tuˬ, teˇ caˉ yawˇ hui hta‸ hto piˇ ve yoˬ. 5Hk'e te leh, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ teˇ hpaˍ yonˍ ve awˬ hk'aw lo awˬ g'aˇ uiˍ la leh, teˇ nyi le le chaw maˇ la ve yoˬ. 6Aˍsiˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo bon hkawˇ maˇ g'a maˍ tuˬ, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu yawˇ hui hta‸ tawˍ taˍ ve pa taw, yawˇ hui Hpuˍgiˆ mvuhˇ miˬ leh Gaˍlaˍtiˆ mvuhˇ miˬ lo hpanˍ k'ai ve yoˬ. 7Muˇsiˆ mvuhˇ miˬ lo gaˬ la htaˇ, Beˍtuˇniˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo‸-e tuˬ dawˇ taˍ ve htawˇ, Yeˍsuˆ ve Awˬ ha hpu yawˇ hui hta‸ a hkaw-anˬ maˇ piˇ. 8Hk'e te leh, yawˇ hui Muˇsiˆ mvuhˇ miˬ awˬ jaˇ lo hpanˍ k'ai leh, Taˍroˇaˆ venˇ lo gaˬ ve yoˬ. 9Tanˇ hkuinˇ htaˇ Pawˇlu‸ lehˬ, awˬ ha awˬ hk'aw lo Maˍkeˍdawˇniˆ chaw teˇ g'aˇ huˉ taˍ ve hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. Yawˇ Pawˇlu‸ hta‸ lawˬ hkawˉ leh k'oˆ ve, Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇ miˬ lo laˬ leh ngaˬ hui hta‸ ga laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 10Awˬ ha awˬ hk'aw lo yawˇ chi hk'e g'a mawˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Maˍkeˍdawˇniˆ chaw hui hta‸ ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ piˇ tuˬ, G'uiˬ sha ngaˬ hui hta‸ kuˬ yuˬ ve teh‸ g'a shiˍ leh, teˇ cawˬ haˉ Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇ miˬ lo g'a k'ai tuˬ ngaˬ hui te ve yoˬ. 11Hk'e te leh, ngaˬ hui Taˍroˇaˆ venˇ te leh Saˍmoˍtaˍrehˆ conˇ lo hteˇ lehˍ haw lo‸ k'oˍ ciˇ k'ai leh, awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ nyi Naˍpawˇliˆ venˇ lo gaˬ ve yoˬ. 12Venˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo k'aw‸ tawˆ k'ai leh Hpiˇliˇpiˆ venˇ lo gaˬ ve yoˬ. Venˇ oˇ ve lehˬ, Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo Roˉma‸ chaw hui teh taˍ ve venˇ lonˉ hpeh‸ ve yoˬ. Ngaˬ hui oˇ kaˬ lo a ciˉ maw chaweh chehˇ taˍ ve yoˬ. 13Shinˉ nyi gaˬ ve teˇ yanˇ, shu bon lawˬ kuiˬ cawˬ hehˉ teh‸ ngaˬ hui dawˇ leh, venˇ awˬ baˬ hpawˇ iˉ kaˆ g'uiˬ pfuhˍ paˇ lo k'ai ve yoˬ. Ngaˬ hui oˇ kaˬ lo mui taˍ leh, hk'a hpawnˬ la ve yaˇ miˇ teˇ hpaˍ hta‸ maˍ piˇ ve yoˬ. 14Oˇ htaˇ, G'uiˬ sha hta‸ oˉ k'oˍ pui ve Luˍdiˇ meh ve yaˇ miˇ teˇ g'aˇ ngaˬ hui ve hkawˇ hta‸ na chehˇ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, hpa nyi naˆ meuˉ lehˍ ve hta‸ hawˇ ve Saˍtiˍrehˇ venˇ yaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Pawˇ lu‸ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ tuˬ Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha yawˇ ve nyi ma hta‸ hpaw piˇ ve yoˬ. 15Yaˇ miˇ oˇ ve leh yawˇ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ hk'a peu-eˬ baˆtiˆsaˬ hkanˍ yuˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ ngaˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, Ngaˬ lehˬ Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha awˬ hk'aw lo ka ti‸ yeˬ ve chaw hpeh‸ ve teh‸ nawˬ hui dawˇ ve k'o, ngaˬ ve yehˬ lo ca chehˇ la-o teh‸ k'oˆ leh, ngaˬ hui hta‸ g'aˇ hte‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 16Oˇ ve hk'aw‸ nawˉ, ngaˬ hui bon lawˬ kuiˬ lo k'aw‸ k'ai chehˇ ve teˇ yanˇ, mawˉ te puiˉ ve awˬ ceˬ ma ehˉ teˇ g'aˇ ngaˬ hui hta‸ laˬ ha‸ la ve yoˬ. Yawˇ lehˬ kuˇ puiˉ k'aoˍ puiˉ ve pa taw, yawˇ ve awˬ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ maˇ maˇ paw sha la ve yoˬ. 17Yaˇ miˇ oˇ ve lehˬ, Pawˇlu‸ leh ngaˬ hui awˬ hk'aˇ suh laˬ leh, Chaw chi teˇ hpaˍ lehˬ, nawˬ hui hta‸ htaiˍ hk'aw‸ ve ya‸ k'aw maˍ laˇ ve, mvuh jaˇ ve G'uiˬ sha teˇ g'aˇ ve awˬ ceˬ hui hpeh‸ ve yoˬ teh‸ yawˇ kuˬ ve yoˬ. 18Awˬ nyi awˬ haˉ maw chaweh yawˇ chi hk'e te ve pa taw, Pawˇlu‸ hkanˍ maˇ g'a ve yoˬ. Yawˇ k'aw‸ hpfuhˆ leh neˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ meh awˬ hk'aw lo ngaˬ nawˬ hta‸ tawˇ piˇ ve, yawˇ awˬ hk'aw lo tawˆ k'ai-o teh‸ k'oˆ piˇ htaˇ, oˇ teˇ hkui neˇ tawˆ k'ai ve yoˬ. 19Yawˇ ve awˬ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ hui paw sha la tuˬ dawˇ law kuiˬ maˇ k'aw‸ cawˬ ve teh‸ g'a shiˍ htaˇ, Pawˇlu‸ leh Siˍlaˆ hta‸ yawˇ hui hpeh yuˬ leh, shaˉ nanˉ lo chehˇ ve jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ geh g'awˬ k'ai ve yoˬ. 20Yawˇ huiˉ maˬ hta‸ jawˇ mawˇ lonˉ teˇ hpaˍ geh sheh k'ai leh k'oˆ piˇ ve, Chaw chi teˇ hpaˍ lehˬ, Yuˇda‸ chaw hpeh‸ leh, ngaˬ hui ve venˇ hta‸ sho‸ sha‸ tuˬ maˇ maˇ te chehˇ ve yoˬ. 21Ngaˬ hui Roˉma‸ chaw teˇ hpaˍ ha‸ yuˬ maˇ hpeh‸, te maˇ hpeh‸ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ yawˇ hui maˍ piˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 22Chaw awˬ moˍ lonˉ htawˇ, Pawˇlu‸ leh Siˍlaˆ awˬ hk'oˆ hta‸ venˇ baˆ g'aˇ hte‸ taˍ ve yoˬ. Jawˇ mawˇ lonˉ teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ huiˉ maˬ ve veu‸ k'aˇ hta‸ k'ehˆ baˬ sheˬ leh, suhˆ taˬ yuˬ leh dawˆ tuˬ tawˇ piˇ ve yoˬ. 23Yawˇ huiˉ maˬ hta‸ maˇ maˇ dawˆ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, htawnˍ hk'aw keu taˍ leh, yawˇ huiˉ maˬ hta‸ hk'a deh‸ shaw tuˬ htawnˍ awˬ hoˉ teˇ g'aˇ hta‸ tawˇ piˇ ve yoˬ. 24Htawnˍ awˬ hoˉ teˇ g'aˇ htawˇ, shu tawˇ piˇ ve hk'e yawˇ huiˉ maˬ hta‸ htawnˍ awˬ k'aw ji ve teˇ bawehˇ lo keu leh, yawˇ huiˉ maˬ ve hkui sheh hta‸ ka‸ suhˆ htawˆ taˍ ve awˬ hk'aw lo keu leh shawˇ hoˆ taˍ ve yoˬ. 25Shehˍ k'aw hkui teˇ yanˇ htaˇ, Pawˇlu‸ leh Siˍlaˆ bon lawˬ leh G'uiˬ sha hta‸ k'a muiˬ chiˇ mvuh chehˇ ve yoˬ. Htawnˍ hk'aw chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ huiˉ maˬ ve hkawˇ hta‸ na chehˇ ve yoˬ. 26Teˇ cawˬ haˉ miˬ hiˆ jaˇ ve pa taw, htawnˍ awˬ hkuiˉ puiˍ hiˆ hiˆ naˇ naˇ hpeh‸ ve yoˬ. Yehˬ miˉ hk'a peu-eˬ teˇ cawˬ haˉ hpaw baˬ sheˬ leh, chaw hk'a peu-eˬ hta‸ hpeh taˍ ve sho caˆ teˇ hpaˍ k'ehˆ tawˆ-e ve yoˬ. 27Htawnˍ awˬ hoˉ teˇ cawˬ haˉ nawˇ la leh, htawnˍ yehˬ miˉ hk'a peu-eˬ hpaw baˬ taˍ ve hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. Htawnˍ hk'aw chehˇ ve chaw hk'a peu-eˬ hpaw-e peuˬ hehˉ teh‸ dawˇ leh, yawˇ ve aˉ htaw g'awˬ tawˆ leh yawˇ awˬ to hta‸ juˆ pehˍ-a teh‸ te ve yoˬ. 28Pawˇlu‸ bvuhˬ chaweh kuˬ leh k'oˆ ve, Nawˬ awˬ to hta‸ te‸ chiˉ taˇ te, Ngaˬ hui hk'a peu-eˬ chehˇ taˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 29Oˇ htaˇ, htawnˍ awˬ hoˉ lehˬ, Aˬ miˍ tuˉ veu laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ leh g'uiˇ lo‸-e ve yoˬ. Yawˇ kawˆ cheˇ ve awˬ hk'aw lo Pawˇlu‸ leh Siˍlaˆ mehˆ g'uˇ suhˍ boˆ taˍ ve yoˬ. 30Yawˇ yawˇ huiˉ maˬ hta‸ shiˍ tawˆ-e peuˬ leh, Jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ-oˬ, htaiˍ hk'aw‸ g'a tuˬ ngaˬ hk'aˬ hk'e g'a te tuˬ le teh‸ na nyi ve yoˬ. 31Yawˇ huiˉ maˬ k'oˆ piˇ ve, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ yonˍ loˬ. Nawˬ leh nawˬ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ hui htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ g'a tuˬ yoˬ teh‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 32Oˇ htaˇ, yawˇ huiˉ maˬ lehˬ, htawnˍ awˬ hoˉ leh yawˇ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ hui hta‸ Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ maˍ piˇ ve yoˬ. 33Oˇ ve teˇ haˉ awˬ hk'aw lo yawˇ yawˇ huiˉ maˬ hta‸ shiˍ k'ai leh, yawˇ huiˉ maˬ ve naˬ kuiˬ teˇ hpaˍ hta‸ tsuhˇ baˬ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ awˬ to ka‸ yawˇ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ hk'a peu-eˬ ka‸ teˇ cawˬ haˉ baˆtiˆsaˬ hkanˍ yuˬ ve yoˬ. 34Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ huiˉ maˬ hta‸ yawˇ ve aˉ hk'aw lo shiˍ k'ai leh, te caˍ te taw piˇ ve yoˬ. G'uiˬ sha hta‸ yonˍ peuˬ ve pa taw, yawˇ leh yawˇ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ hk'a peu-eˬ ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. 35Mvuhˇ htiˇ la htaˇ, jawˇ mawˇ lonˉ teˇ hpaˍ lehˬ, paˍ leˆ teˇ hpaˍ hta‸ k'ai tcuh leh, Chaw oˇ ve nyiˇ g'aˇ hta‸ hpehˇ piˇ-oˆ teh‸, ca k'oˆ piˇ tcuh ve yoˬ. 36Oˇ htaˇ, htawnˍ awˬ hoˉ teˇ g'aˇ tawˇ hkawˇ oˇ ve Pawˇlu‸ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ huiˉ maˬ hta‸ hpehˇ piˇ tuˬ, jawˇ mawˇ lonˉ teˇ hpaˍ chaw hta‸ tcuh peu laˇ peuˬ. Hk'e te leh, chi beu‸ tawˆ-e leh dawˇ sha gaˇ sha ve awˬ hk'aw lo k'ai-o teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 37Ya‸ hk'aˇ, Pawˇlu‸ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Ngaˬ huiˉ maˬ Roˉma‸ chaw hpeh‸ ve ka‸, suhˉ maˇ jehˬ sheˍ htaˇ shu mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ huiˉ maˬ hta‸ dawˆ leh htawnˍ hk'aw keu taˍ ve yoˬ. Chi beu‸ ta‸ iˉ gawˬ lehˍ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ huiˉ maˬ hta‸ hpehˇ laˇ tuˬ laˇ. Chi hk'e maˇ heˆ. Yawˇ hui laˬ leh ngaˬ huiˉ maˬ hta‸ yuˬ tawˆ piˇ lawˬ-o‸ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 38Paˍ leˆ teˇ hpaˍ lehˬ, jawˇ mawˇ lonˉ hui hta‸ ca hto piˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ huiˉ maˬ Roˉma‸ chaw hpeh‸ ve hta‸ yawˇ hui g'a kaˇ leh kawˆ jaˇ ve yoˬ. 39Yawˇ hui yawˇ huiˉ maˬ geh laˬ leh, yawˇ hui ve ya‸ kuiˬ hpehˇ laˇ tuˬ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. Hk'e te leh, yawˇ huiˉ maˬ hta‸ yuˬ tawˆ peuˬ leh, venˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo tawˆ k'ai tuˬ lawˬ ve yoˬ. 40Oˇ htaˇ, yawˇ huiˉ maˬ htawnˍ hk'aw tawˆ k'ai leh, Luˍdiˇ ve aˉ hk'aw lo k'ai ve yoˬ. Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ hta‸ g'a mawˬ htaˇ, yawˇ hui hta‸ awˬ g'aˇ piˇ peuˬ leh, yawˇ huiˉ maˬ venˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo tawˆ k'ai ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\