Tcuh yaˇ 2

1Peˍteˍkoˆteˍ pawehˇ awˬ nyi gaˬ la htaˇ, yawˇ hui hk'a peu-eˬ teˇ kaˬ lo tiˉ hpawnˬ chehˇ taˍ ve yoˬ. 2Oˇ htaˇ, mvuhˇ haw lonˉ meuˆ ve hk'a shuˍ shuˍ, teˇ cawˬ haˉ mvuhˇ naw ma lo awˬ hkawˇ bvuhˬ ya‸ la leh, yawˇ hui mui taˍ ve yehˬ teˇ yehˬ awˬ hk'aw lo biˇ sheˬ ve yoˬ. 3Aˬ miˬ ha hk'a shuˍ shuˍ, ha tehˍ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hui g'a mawˬ ve yoˬ. Ha tehˍ oˇ ve teˇ hpaˍ pehˬ taˍ leh teˇ g'aˇ le le awˬ hk'oˆ hta‸ jehˇ taˍ ve yoˬ. 4Yawˇ hui hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu biˇ la leh, Awˬ ha hpu yawˇ hui hta‸ k'oˆ tcuh yaw tcuh ve hk'e, awˬ kaˍ awˬ nu tawˇ laiˉ ceuˬ hkawˇ yaw ve yoˬ. 5Oˇ htaˇ, G'uiˬ sha hta‸ yawˆ yan ve Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hk'aw lo chehˇ taˍ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, miˬ guiˬ hk'oˆ mvuhˇ miˬ teˇ peˆ le le lo laˬ ve chaw teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. 6Awˬ hkawˇ oˇ ve hta‸ g'a kaˇ htaˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ hpawnˬ la leh, a shu yawˇ ve tawˇ hkawˇ shu yaw laˇ ve hta‸ g'a kaˇ ve pa taw, yawˇ hui ka keh chehˇ ve yoˬ. 7Yawˇ hui anˇ jaˇ leh dawˇ maˇ tawˆ ve yoˬ. Yawˇ hui k'oˆ ve, Nyi loˬ, tawˇ yaw chehˇ ve chaw chi hk'a peu-eˬ lehˬ, Gaˍliˍlehˇ chaw maˇ heˆ laˇ. 8Ngaˬ hui teˇ g'aˇ le le a shu yawˇ paw la kuiˬ mvuhˇ miˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ g'a kaˇ ve, hk'aˬ hk'e le. 9Ngaˬ hui Paˍtiˆ chaw, Meˍdiˆ chaw, Eˇlanˍ chaw, Meˍsoˇpoˇtaˍmiˆ mvuhˇ miˬ lo chehˇ ve chaw, Yuˇda‸ leh Kaˍpaˍdawˇkiˆ mvuhˇ miˬ lo chehˇ ve chaw, Poˍtuˆ leh Aˍsiˆ mvuhˇ miˬ lo chehˇ ve chaw, 10Hpuˍgiˆ leh Paˍpuˇliˆ mvuhˇ miˬ lo chehˇ ve chaw, Eˇjiˇtu‸ leh Kuˇreˍneˍ mvuhˇ miˬ hta‸ caˉ da‸ ve Liˍbuˆ mvuhˇ miˬ lo chehˇ ve chaw, Roˉma‸ venˇ lo laˬ ve hkehˉ chaw teˇ hpaˍ, Yuˇda‸ chaw maˇ k'oˆ, Yuˇda‸ awˬ liˇ hta‸ yuˬ ve chaw maˇ k'oˆ, 11Kaˍreˍte chaw leh Aˍraˆ chaw, G'uiˬ sha ve uiˍ jaˇ ve kanˉ teˇ hpaˍ awˬ lawn shu yaw laˇ ve hta‸ ngaˬ hui a shu yawˇ ve tawˇ hkawˇ g'a kaˇ ve yoˬ teh‸ yawˇ hui k'oˆ ve yoˬ. 12Yawˇ hui hk'a peu-eˬ anˇ jaˇ leh dawˇ maˇ tawˆ ve awˬ hk'aw lo, Aˬ hto‸ ma hpeh‸ ve leh naˍ teh‸, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ na nyi da‸ ve yoˬ. 13Ya‸ hk'aˇ teˇ hpaˍ hpaˍ hk'aiˉ leh k'oˆ ve, Yawˇ hui lehˬ, a pehˉ meuˇ g'uiˬ awˬ suhˉ dawˬ bvuhˆ ve yoˬ. 14Oˇ htaˇ, Peˍtruˆ lehˬ tcuh yaˇ teˇ chi teˇ g'aˇ hui geh huˉ taˍ leh, awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ leh chaw chi ma ve hta‸ k'oˆ piˇ ve, Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ chaw leh Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hk'aw lo hk'a chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na leh awˬ lawn chi hta‸ shiˍ-o‸. 15Chaw chi teˇ hpaˍ lehˬ, nawˬ hui dawˇ taˍ ve hk'e a pehˉ meuˇ g'uiˬ dawˬ bvuhˆ ve maˇ heˆ. Awˬ lawn k'o, chi beu‸ lehˬ mvuhˇ shawˉ k'awˇ naˍ riˍ ceh tiˉ gaˬ sheˍ ve yoˬ. 16Awˬ lawn chi ve lehˬ, tcuh kaˍ paˍ Yawˇlaˆ k'oˆ taˍ ve hk'e hpeh‸ ve yoˬ. 17G'uiˬ sha k'oˆ ve, Awˬ leh meuˇ ve awˬ nyi awˬ haˉ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo chaw ceuˬ hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ hta‸ ngaˬ ve Awˬ ha hpu ngaˬ ngeuˍ pfuhˍ piˇ tuˬ yoˬ. Nawˬ hui ve yaˇ paˍ yaˇ miˇ teˇ hpaˍ lehˬ bon maˍ tuˬ yoˬ. Nawˬ hui ve chaw haˉ paˍ teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ ha awˬ hk'aw g'a mawˬ tuˬ yoˬ. Nawˬ hui ve chaw mawˇ teˇ hpaˍ htawˇ, zuh‸ maˆ mawˬ tuˬ yoˬ. 18Awˬ nyi awˬ haˉ oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo, ngaˬ ve awˬ ceˬ paˍ awˬ ceˬ ma teˇ hpaˍ awˬ hk'oˆ hta‸ ka‸, ngaˬ ve Awˬ ha hpu ngaˬ ngeuˍ pfuhˍ piˇ leh, yawˇ hui htawˇ bon maˍ tuˬ yoˬ. 19Awˬ na hpawˇ mvuhˇ naw ma lo anˇ tuˬ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, awˬ hawˉ hpawˇ miˬ guiˬ hk'oˆ lo, awˬ suhˍ, aˬ miˍ leh mvuhˇ hk'awˇ, awˬ heˆ chi teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ maˍ piˇ tuˬ yoˬ. 20Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve uiˍ jaˇ da‸ jaˇ ve awˬ nyi maˇ gaˬ sheˍ htaˇ, mvuhˇ nyi naˆ ho‸ hpeh‸ la leh, ha pa htawˇ awˬ suhˍ hpeh‸ la tuˬ yoˬ. 21Oˇ htaˇ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve awˬ meh hta‸ peun leh kuˬ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ g'a tuˬ yoˬ teh‸ Yawˇlaˆ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 22Iˉsaˍreˍlaˆ chaw hui-oˬ, tawˇ hkawˇ chi hta‸ na-o. Nawˬ hui shiˍ taˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, G'uiˬ sha lehˬ Naˍzaˍrehˆ chaw Yeˍsuˆ hta‸ cuˇ leh kanˉ uiˍ ve teˇ hpaˍ, anˇ tuˬ teˇ hpaˍ leh awˬ heˆ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui mehˆ g'uˇ suhˍ te ve awˬ hk'aw lo yawˇ awˬ pon shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. 23Awˉ lawˉ htaˇ ka‸ G'uiˬ sha shiˍ taˍ leh dawˇ cheˆ taˍ ve hk'e Yeˍsuˆ chi teˇ g'aˇ lehˬ, chiˇ a‸ piˇ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. Nawˬ hui lehˬ, chaw haiˬ teˇ hpaˍ hta‸ cuˇ leh, yawˇ hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ peuˬ. 24Ya‸ hk'aˇ, suh ve awˬ hk'aw lo tu‸ ve hkanˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ G'uiˬ sha hpui baˬ piˇ leh, yawˇ hta‸ k'aw‸ te‸ tu la piˇ peuˬ. Awˬ lawn k'o, suh ve oˇ ve lehˬ, yawˇ hta‸ hpeh taˍ maˇ g'a. 25Yawˇ awˬ lawn Daˍviˆ chi hk'e k'oˆ taˍ ve, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha lehˬ, ngaˬ mehˆ g'uˇ suhˍ lo hk'aˬ htaˆ ka‸ chehˇ taˍ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Ngaˬ hk'aˬ htaˆ ka‸ yeˬ chehˇ tuˬ, yawˇ ngaˬ ve la‸ sha paˉ lo chehˇ taˍ ve yoˬ. 26Chi hta‸ pa taw ngaˬ ve nyi ma ha lehˬ leh, ngaˬ ve maw‸ k'aw ha lehˬ chiˇ mvuh ve yoˬ. Chi hk'oˆ ka‸, ngaˬ ve awˬ to dawˇ law ve awˬ hk'aw lo chehˇ tuˬ yoˬ. 27Awˬ lawn k'o, nawˬ lehˬ ngaˬ ve co ha hta‸ suh mvuhˇ suh miˬ lo baˬ taˉ tuˬ maˇ heˆ. Nawˬ ve da‸ kehˬ ve Chaw teˇ g'aˇ hta‸ kuiˇ k'ai luˬ k'ai tuˬ nawˬ maˇ hpeh‸ piˇ. 28Co ha te‸ ve ya‸ k'aw nawˬ ngaˬ hta‸ maˍ laˇ peuˬ. Nawˬ ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ g'a mawˬ ve pa taw, ngaˬ ha lehˬ ve biˇ la tuˬ nawˬ te laˇ tuˬ yoˬ, teh‸ Daˍviˆ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 29Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ hui ve awˬ puˍ lonˉ Daˍviˆ awˬ lawn ngaˬ nawˬ hui hta‸ hk'a deh‸ k'oˆ laˇ hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ suh leh, shu yawˇ hta‸ tuˍ piˇ peuˬ. Chi hk'oˆ ka‸, ya‸ nyi hk'a gaˬ yawˇ ve tuˍ hpfuh ngaˬ hui geh cawˬ taˍ sheˍ ve yoˬ. 30Yawˇ lehˬ G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hpeh‸ leh, yawˇ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ ve k'aw jaw hk'oˆ lo mui tcuh tuˬ, G'uiˬ sha yawˇ hta‸ ka ti‸ te leh hkanˍ taˍ ve hta‸ yawˇ shiˍ ve yoˬ. 31Chi hta‸ pa taw, Hkri‸ k'aw‸ te‸ tu la tuˬ ve awˬ lawn yawˇ awˉ lawˉ htaˇ ka‸ dawˇ shiˍ dawˇ mawˬ leh, Hkri‸ hta‸ suh mvuhˇ suh miˬ lo maˇ baˬ taˉ ve awˬ hk'oˆ ka‸, yawˇ ve awˬ to htawˇ kuiˇ ve luˬ ve hta‸ maˇ g'a hkanˍ teh‸ Daˍviˆ k'oˆ ve yoˬ. 32Yeˍsuˆ chi teˇ g'aˇ hta‸ G'uiˬ sha k'aw‸ te‸ tu la piˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui hk'a peu-eˬ htawˇ awˬ lawn chi hta‸ shaˉ hkiˆ hkanˍ paˍ hpeh‸ ve yoˬ. 33Hk'e te leh, G'ui sha ve la‸ sha paˉ lo yawˇ hta‸ yuˬ uiˍ yuˬ mvuh piˇ leh, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu piˇ tuˬ yoˬ teh‸, Awˬ pa k'oˆ taˍ ve hk'e Awˬ pa geh yawˇ g'a ve yoˬ. Chi beu‸ nawˬ hui g'a kaˇ g'a mawˬ ve hk'e, Awˬ ha hpu hta‸ yawˇ ngeuˍ pfuhˍ laˇ ve yoˬ. 34Awˬ lawn k'o, Daˍviˆ lehˬ mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo taˆ-e ve maˇ heˆ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ awˬ to k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha lehˬ ngaˬ ve Jawˇ mawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, 35Nawˬ ve canˇ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ ve hkui sheh awˬ hawˉ lo ngaˬ taˍ htaˇ hk'a ga, ngaˬ ve la‸ sha paˉ lo mui chehˇ-oˆ, teh‸ Daˍviˆ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 36Hk'e te leh, Iˉsaˍreˍlaˆ teˇ yehˬ hk'a peu-eˬ chi hta‸ hk'a deh‸ shiˍ-o‸. Nawˬ hui la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ ve Yeˍsuˆ chi teˇ g'aˇ hta‸ G'uiˬ sha lehˬ Jawˇ mawˇ ka‸ Hkri‸ ka‸ hpeh‸ piˇ lawˬ peuˬ teh‸ Peˍtruˆ k'oˆ ve yoˬ. 37Chaw oˇ ve teˇ hpaˍ tawˇ hkawˇ chi hta‸ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ hui ve nyi ma hta‸ heuˆ jaˇ leh, Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ hui hk'aˬ hk'e g'a te tuˬ le teh‸, Peˍtruˆ leh awˬ kaˍ awˬ nu tcuh yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ na nyi ve yoˬ. 38Peˍtruˆ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ hui ve venˇ baˆ hta‸ hpehˇ hk'a laˇ tuˬ, venˇ baˆ dawˇ hpfuhˆ leh Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ meh awˬ hawˉ lo baˆtiˆsaˬ hkanˍ yuˬ-o‸. Chi hk'e te ve k'o, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu hta‸ nawˬ hui g'a tuˬ yoˬ. 39Awˬ lawn k'o, ka ti‸ tawˇ hkawˇ chi lehˬ, nawˬ hui awˬ pon ka‸, nawˬ hui ve awˬ yaˇ awˬ duˬ awˬ pon ka‸, vuiˇ kuiˬ lo chehˇ ve chaw hk'a peu-eˬ awˬ pon ka‸, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha hk'a kuˬ yuˬ taˍ ve chaw hk'a peu-eˬ awˬ pon hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 40Yawˇ awˬ kaˍ awˬ nu tawˇ maˇ maˇ yaw ve awˬ hk'aw lo shaˉ hkiˆ hkanˍ leh k'oˆ ve, Nyi ma k'aw‸ ve chaw chi teˇ co awˬ hk'aw lo g'a ponˬ tuˬ te-o teh‸, yawˇ hui hta‸ g'aˇ hte‸ awˬ g'aˇ piˇ ve yoˬ. 41Hk'e te leh, yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ ve chaw hui lehˬ, baˆtiˆsaˬ hkanˍ yuˬ ve yoˬ. Oˇ ve teˇ nyi awˬ hk'aw lo chaw aˬ laˬ hk'e shehˆ hinˉ g'aˇ k'aw‸ maˇ la ve yoˬ. 42Chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, tcuh yaˇ hui maˍ piˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ ve, awˬ chawˇ te da‸ ve, Jawˇ mawˇ ve pawehˇ hta‸ caˇ ve leh bon lawˬ ve teˇ hpaˍ hta‸ hk'aˬ htaˆ ka‸ te tcuhˉ taˍ ve yoˬ. 43Chaw teˇ g'aˇ le le kawˆ jaˇ ve yoˬ. Tcuh yaˇ hui lehˬ, anˇ tuˬ leh awˬ heˆ teˇ hpaˍ maˇ maˇ te tawˆ la ve yoˬ. 44Hk'a yonˍ ve chaw hk'a peu-eˬ teˇ moˍ tiˉ te leh, mawˇ hk'a peu-eˬ hta‸ teˇ geh yehˇ ve yoˬ. 45Yawˇ hui lehˬ a shu yawˇ ve mawˇ jeˬ teˇ hpaˍ hta‸ hawˇ leh, hk'aˬ ve teˇ g'aˇ hta‸ maˇ k'oˆ, loˍ ve hk'e chaw hk'a peu-eˬ hta‸ pehˬ piˇ ve yoˬ. 46Teˇ nyi le le yawˇ hui teˇ geh bon yehˬ lonˉ lo taˆ-e ve awˬ hk'oˆ ka‸, yawˇ hui ve yehˬ awˬ hk'aw lo hkaoˍ monˇ hk'eh‸ leh, ha lehˬ ha k'a nyi ma teˇ shiˍ tiˉ taˍ ve awˬ hk'aw lo yawˇ hui teˇ geh caˇ tuˬ caˇ ve yoˬ. 47Yawˇ hui G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh leh, chaw hk'a peu-eˬ yawˇ hui hta‸ nyi ma cawˇ ve yoˬ. Teˇ nyi le le Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha lehˬ, htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ g'a ve chaw hui hta‸ yawˇ hui ve awˬ moˍ awˬ hk'aw lo maˇ la piˇ chehˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\