Tcuh yaˇ 20

1Duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ te ve chi gawˬ k'ai peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Pawˇlu‸ lehˬ, awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ kuˬ leh awˬ g'aˇ piˇ peuˬ htaˇ, yawˇ hui hta‸ hpaˆ da‸ leh Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇ miˬ lo k'ai ve yoˬ. 2Yawˇ Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇ miˬ hta‸ hpanˍ k'ai leh, yawˇ hui hta‸ awˬ g'aˇ maˇ maˇ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Heˍlaˍsaˆ mvuhˇ miˬ lo gaˬ la ve yoˬ. 3Pawˇlu‸ oˇ kaˬ lo ha pa sheh lehˇ chehˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, haw lo‸ k'oˍ ciˇ leh Suˇriˆ mvuhˇ miˬ lo k'o‸-e-a teh‸ te htaˇ, Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ jehˬ da‸ taˍ ve pa taw, Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇ miˬ hpawˇ lo k'aw‸ k'o‸-e tuˬ yawˇ dawˇ taˍ ve yoˬ. 4Pawˇlu‸ geh k'ai ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, Beˍriˆ venˇ yaˇ Puˇluˆ ve yaˇ paˍ Sawˇpaˍtaˍruˆ, Hteˇsaˍlawˇniˆ venˇ yaˇ Aˍriˍtaˍhkuˆ leh Seˍkuˍduˆ, Deˍbeˍ venˇ yaˇ Gaˍyuˆ leh Tiˆmoˉseˍ, Aˍsiˆ mvuhˇ miˬ chaw Tuˇhkiˆ leh Taˍroˆhpeˍ hui yoˬ. 5Yawˇ hui awˉ lawˉ k'ai leh, Taˍroˇaˆ venˇ lo ngaˬ hui hta‸ law chehˇ ve yoˬ. 6Hkaoˍ monˇ awˬ hk'aw lo diˇ maˇ keu ve pawehˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ngaˬ hui Hpiˇliˇpiˆ venˇ lo haw lo‸ k'oˍ ciˇ tawˆ-e leh, ngaˇ nyi gaˬ heh‸, Taˍroˇaˆ venˇ lo yawˇ hui geh gaˬ leh, oˇ kaˬ lo suhˍ nyi chehˇ ve yoˬ. 7Suhˍ nyi awˬ hk'aw awˉ lawˉ teˇ haˉ htaˇ, hkaoˍ monˇ hk'eh‸ tuˬ awˬ pon ngaˬ hui hpawnˬ da‸ ve yoˬ. Pawˇlu‸ lehˬ, shawˉ pawˍ tawˆ k'ai tuˬ dawˇ ve pa taw, yawˇ hui hta‸ maˍ piˇ jehˬ piˇ leh, shehˍ k'aw hkui hk'a gaˬ yawˇ hui hta‸ maˍ piˇ ve yoˬ. 8Ngaˬ hui hpawnˬ da‸ ve awˬ hta‸ teˇ htai‸ ve awˬ bawehˇ awˬ hk'aw lo kawˆ faiˇ maˇ maˇ cawˬ ve yoˬ. 9Uˇtuˇhkuˆ meh ve chaw haˉ paˍ teˇ g'aˇ yehˬ miˉ ehˉ awˬ hpe‸ lo mui taˍ ve yoˬ. Pawˇlu‸ maw chaweh maˍ piˇ ve pa taw yawˇ zuh‸ muiˉ jo leh, zuh‸ muiˉ k'a ve teˇ yanˇ, yehˬ shehˆ htai‸ ve hta‸ yawˇ ce leh, suh peuˬ ve hta‸ shu ca chiˇ yuˬ ve yoˬ. 10Oˇ htaˇ, Pawˇlu‸ ya‸-e leh, chaw oˇ ve awˬ hk'oˆ hta‸ boˆ taˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ hta‸ k'uˉ taˍ leh k'oˆ ve, Duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ taˇ te. Yawˇ awˬ hk'aw lo a sha‸ cawˬ sheˍ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 11Pawˇlu‸ k'aw‸ taˆ-e leh, hkaoˍ monˇ hk'eh‸ leh caˇ ve yoˬ. Mvuhˇ htiˇ htaˇ hk'a gaˬ yawˇ hui geh maw chaweh na‸ uˉ te da‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ tawˆ k'ai ve yoˬ. 12Yawˇ hui lehˬ, yaˇ paˍ oˇ ve hta‸ awˬ te‸ g'a shiˍ k'o‸-e leh, ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. 13Ngaˬ hui lehˬ, haw lo‸ k'oˍ ciˇ leh Aˍsoˆ venˇ lo awˉ lawˉ k'ai taˍ ve yoˬ. Pawˇlu‸ lehˬ, ya‸ k'aw juˇ k'ai leh, oˇ kaˬ lo gaˬ htaˇ ngaˬ hui geh haw lo‸ k'oˍ g'a k'aw‸ ciˇ tuˬ yawˇ gu taˍ ve yoˬ. 14Aˍsoˆ venˇ lo yawˇ ngaˬ hui hta‸ hpuˇ da‸ htaˇ, yawˇ hta‸ ngaˬ hui haw lo‸ k'oˍ hk'aw ha‸ yuˬ leh, Miˍtuˆleˍ venˇ lo ciˇ k'ai ve yoˬ. 15Oˇ kaˬ lo tawˆ k'ai leh, shawˉ pawˍ teˇ nyi hk'e ngaˬ hui Hkiˇoˆ conˇ awˬ paˇ lo gaˬ leh, hpa‸ nyi hk'e teˇ nyi Saˍmoˆ conˇ lo gaˬ ve yoˬ. Hpiˇ nyi hk'e teˇ nyi oˇ kaˬ lo k'aw‸ tawˆ k'ai leh, Meˍleˍtuˆ venˇ lo gaˬ ve yoˬ. 16Pawˇlu‸ lehˬ, Aˍsiˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo maw maw maˇ g'a chehˇ tuˬ, Eˇfeˇsu‸ venˇ lo maˇ deh leh teˇ pawˆ tiˉ awˬ g'uˇ suhˍ k'ai tuˬ yawˇ dawˇ cheˆ taˍ ve yoˬ. Hpeh‸ ve k'o, Peˍteˍkoˆteˍ awˬ nyi htaˇ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ hk'aw lo g'a chehˇ taˍ tuˬ, yawˇ haˆ haˆ k'ai gaˇ ve yoˬ. 17Pawˇlu‸ lehˬ, Meˍleˍtuˆ venˇ lo chehˇ taˍ leh, Eˇfeˇsu‸ venˇ lo chaw hta‸ k'ai tcuh leh Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ hta‸ ca kuˬ tcuh ve yoˬ. 18Yawˇ hui yawˇ geh gaˬ la htaˇ, yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Ngaˬ lehˬ Aˍsiˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo awˉ lawˉ gaˬ la ve teˇ nyi te leh, ngaˬ nawˬ hui geh hk'aˬ htaˆ ka‸ hk'aˬ hk'e te chehˇ ve awˬ lawn hta‸ nawˬ hui shiˍ ve yoˬ. 19Ngaˬ Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve kanˉ hta‸ te htaˇ, nyi ma nuˇ nuˇ nehˬ nehˬ taˍ ve, mehˆ g'uiˬ maˇ maˇ ya‸ la ve leh, Yuˆda‸ chaw hui ngaˬ hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ jehˬ da‸ ve pa taw, beˬ ve lawˇ ve laiˉ ceuˬ ngaˬ g'a hkanˍ ve awˬ lawn hta‸ htawˇ nawˬ hui shiˍ taˍ ve yoˬ. 20Ngaˬ nawˬ hui hta‸ maˍ laˇ hto laˇ htaˇ, nawˬ hui awˬ pon awˬ bon cawˬ ve teˇ hpaˍ, teˇ ceuˬ hta‸ ka‸ ngaˬ maˇ faˉ taˍ leh, chaw hk'a peu-eˬ mehˆ g'uˇ suhˍ maˇ k'oˆ, teˇ yehˬ peuˬ teˇ yehˬ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ maˍ laˇ ve yoˬ. 21G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ venˇ baˆ dawˇ hpfuhˆ tuˬ maˇ k'oˆ, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ yonˍ tuˬ maˇ k'oˆ, Yuˇda‸ chaw leh Heˍlaˍsaˆ chaw hui hta‸ ngaˬ shaˉ hkiˆ hkanˍ peuˬ ve awˬ lawn hta‸ htawˇ nawˬ hui shiˍ ve yoˬ. 22Chi beu‸ ngaˬ lehˬ, Awˬ ha hpu awˬ hk'aw lo hpeh taˍ ve hta‸ g'a hkanˍ leh, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo k'ai chehˇ ve yoˬ. Oˇ kaˬ lo ngaˬ hk'aˬ hk'e hpeh‸ la tuˬ leh naˍ maˇ shiˍ. 23Ya‸ hk'aˇ, shu hpeh yuˬ leh fawˉ mehˍ laˇ tuˬ ve teˇ hpaˍ ngaˬ hta‸ law taˍ ve yoˬ teh‸, teˇ venˇ le le awˬ hk'aw lo da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu ngaˬ hta‸ hk'a tawˍ lehˆ hto laˇ ve yoˬ. 24Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ g'a toˇ tuˬ ve ya‸ k'aw hta‸ awˬ leh hk'a gaˬ ngaˬ toˇ peuˬ leh, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ngaˬ hta‸ kanˉ pe‸ laˇ ve hk'e G'uiˬ sha ve awˬ bon hta‸ caˉ da‸ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ awˬ lawn shaˉ hkiˆ g'a hkanˍ peuˬ ve k'o, ngaˬ ve a sha‸ awˬ hpfuhˇ hk'aˆ ve teh‸ ngaˬ maˇ shawˍ. 25G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ lawn ngaˬ nawˬ hui hta‸ ca toˇ maˍ piˇ peuˬ. Nawˬ hui hk'a g'a kaˇ ve chaw hk'a peu-eˬ lehˬ, awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ pawˆ ka‸ ngaˬ ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ maˇ g'a k'aw‸ mawˬ tuˬ ve ngaˬ shiˍ ve yoˬ. 26Hk'e te leh, nawˬ hui hk'a peu-eˬ ve awˬ suhˍ hta‸ ngaˬ ponˬ ve yoˬ teh‸, ya‸ nyi ngaˬ nawˬ hui hta‸ shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. 27Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha ve a loˍ hk'a peu-eˬ nawˬ hui hta‸ maˍ laˇ tuˬ ngaˬ maˇ jaw k'ai. 28Nawˬ hui lehˬ, a shu yawˇ awˬ to hta‸ maˇ k'oˆ, yawˬ awˬ moˍ hk'a peu-eˬ hta‸ maˇ k'oˆ, hk'a deh‸ nyi ha‸ shaˉ-oˆ. Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha lehˬ, yawˇ ve awˬ suhˍ vuiˬ yuˬ taˍ ve awˬ moˍ hta‸ caˍ piˇ taw piˇ tuˬ, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu nawˬ hui hta‸ nyi ha‸ shaˉ shehˍ hpaˇ hpeh‸ piˇ lawˬ peuˬ. 29Ngaˬ tawˆ k'ai peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˬ awˬ moˍ hta‸ te luˬ te sheˆ tuˬ ve haiˬ jaˇ ve veˬ teˇ hpaˍ nawˬ hui awˬ hk'aw lo‸ la tuˬ ve hta‸ ngaˬ shiˍ ve yoˬ. 30Chi hk'oˆ ka‸, nawˬ hui awˬ hk'aw lo chaw teˇ hpaˍ hpaˍ tu la leh, awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hui awˬ hk'aˇ suh k'ai tuˬ ve awˬ pon beˬ yuˬ tuˬ hteˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ yawˇ hpfuhˆ piˇ tuˬ yoˬ. 31Chi hta‸ pa taw shaw taˍ-o‸. Ngaˬ lehˬ nawˬ hui teˇ g'aˇ le le hta‸ shehˆ hk'aw‸ hk'a gaˬ, tanˇ hkuinˇ tanˇ vanˇ maˇ jehˇ jehˇ leh mehˆ g'uiˬ ya‸ la ve awˬ hk'aw lo shaˍ ti‸ pe‸ laˇ ve hta‸ dawˇ nawˇ-oˆ. 32Ngaˬ lehˬ chi beu‸ nawˬ hui hta‸ G'uiˬ sha ve la‸ sheh hk'aw leh, yawˇ ve awˬ bon uiˍ ve tawˇ hkawˇ awˬ hk'aw lo a‸ piˇ ve yoˬ. Awˬ bon uiˍ ve tawˇ hkawˇ oˇ ve lehˬ, nawˬ hui hta‸ uiˍ la mvuh la piˇ puiˉ leh, da‸ la kehˬ la peuˬ ve chaw hk'a peu-eˬ geh teˇ geh nawˬ hui hta‸ chehˇ kuiˬ pe‸ laˇ puiˉ ve yoˬ. 33Ngaˬ lehˬ, a shu teˇ g'aˇ ve hpu, shi, veu‸ tuˬ k'aˇ tuˬ hta‸ ka‸ maˇ sheˉ lai. 34Ngaˬ ve la‸ sheh chi lehˬ, ngaˬ leh ngaˬ geh chehˇ ve chaw hui hk'a loˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ g'a tuˬ kanˉ te ve hta‸ nawˬ hui shiˍ ve yoˬ. 35Nawˬ hui htawˇ chi hk'e g'aˇ hte‸ te leh awˬ g'aˇ nuˇ ve chaw hui hta‸ g'a ga piˇ tuˬ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ te maˍ laˇ peuˬ. Piˇ ve lehˬ g'a ve a‸ kehˉ awˬ bon uiˍ ve yoˬ teh‸, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ k'oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ hta‸ dawˇ nawˇ tuˬ htawˇ, hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo ngaˬ nawˬ hui hta‸ te maˍ laˇ peuˬ teh‸, Pawˇlu‸ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 36Yawˇ chi hk'e k'oˆ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ hui hk'a peu-eˬ geh teˇ geh hkui tcuhˉ teh leh bon lawˬ ve yoˬ. 37Yawˇ hui hk'a peu-eˬ g'aˇ hte‸ hawˬ leh, Pawˇlu‸ ve k'awˍ peˍ hta‸ k'uˉ taˍ leh yawˇ hta‸ boˆ nu ve yoˬ, 38Awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ pawˆ ka‸ yawˇ ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ maˇ g'a k'aw‸ mawˬ teh‸ yawˇ k'oˆ ve tawˇ teˇ hkawˇ hta‸ pa taw yawˇ hui dawˇ haˍ jaˇ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, yawˇ hui Pawˇlu‸ hta‸ haw lo‸ k'oˍ lo hk'a gaˬ shiˍ k'oˬ piˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\