Tcuh yaˇ 21

1Yawˇ hui hta‸ hpaˆ da‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ngaˬ hui haw lo‸ k'oˍ k'aw‸ ciˇ leh, Kawˇsaˆ conˇ lo hteˇ lehˍ kai ve yoˬ. Awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ nyi Rawˇduˆ conˇ lo k'ai leh, oˇ kaˬ lo k'aw‸ tu leh Paˍtaˍraˆ venˇ lo gaˬ ve yoˬ. 2Oˇ kaˬ lo Hpiˇniˆ mvuhˇ miˬ lo k'ai ve haw lo‸ k'oˍ hta‸ ngaˬ hui g'a mawˬ leh, haw lo‸ k'oˍ oˇ ve hta‸ k'aw‸ ciˇ k'ai ve yoˬ 3Kuˇpaˍruˆ conˇ hta‸ g'a mawˬ htaˇ, la‸ sha paˉ hpawˇ lo ngaˬ hui k'ai peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Suˇriˆ mvuhˇ miˬ lo ciˇ k'ai leh, Tuˇruˆ venˇ lo deh ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, haw lo‸ k'oˍ hk'aw taˆ taˍ ve mawˇ teˇ hpaˍ hta‸ oˇ kaˬ lo yuˬ ya‸-e ve yoˬ. 4Oˇ kaˬ lo awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ hui ca mawˬ leh, suhˍ nyi hk'a gaˬ chehˇ ve yoˬ. Awˬ la‸ g'awˇ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, Pawˇlu‸ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo maˇ g'a k'ai tuˬ, Awˬ ha hpu hta‸ cuˇ leh yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 5Suhˍ nyi biˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ngaˬ hui tawˆ k'ai ve yoˬ. Yawˇ hui hk'a peu-eˬ leh, awˬ miˇ awˬ yaˇ hui ka‸ teˇ geh venˇ awˬ baˬ lo hk'a gaˬ ngaˬ hui hta‸ shiˍ k'oˬ laˇ leh, g'uiˬ pfuhˍ paˇ lo ngaˬ hui hk'a peu-eˬ hkui tcuhˉ teh leh bon lawˬ ve yoˬ. 6Teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ hpaˆ da‸ hkawˇ yaw da‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ngaˬ hui haw lo‸ k'oˍ hk'aw lo taˆ lo‸-e leh, yawˇ hui htawˇ a shu yawˇ ve aˉ hk'aw lo k'o‸-e ve yoˬ. 7Ngaˬ hui Tuˇruˆ venˇ lo tu leh, haw lo‸ k'oˍ ciˇ ve ya‸ k'aw leh peuˬ htaˇ, Paˍtawˇleˍ venˇ lo gaˬ ve yoˬ. Oˇ kaˬ lo chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi hui geh ca guiˇ leh, yawˇ hui geh teˇ nyi chehˇ ve yoˬ. 8Awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ nyi ngaˬ hui k'aw‸ tawˆ k'ai leh, Kehˉsaˍriˆ venˇ lo gaˬ ve yoˬ. Suhˍ g'aˇ awˬ hk'aw lo, Hpiˇliˇpuˆ meh ve ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ piˇ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ ve aˉ hk'aw lo ngaˬ hui lo‸-e leh, yawˇ geh chehˇ ve yoˬ. 9G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ ma te ve yawˇ ve yaˇ miˇ awˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Yaˇ miˇ oˇ ve awˇ g'aˇ lehˬ, yaˇ miˇ haˉ hpeh‸ ve yoˬ. 10Yawˇ aˉ hk'aw lo ngaˬ hui a ciˉ maw chaweh chehˇ ve teˇ yanˇ, Aˍgaˍbuˆ meh ve G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ teˇ g'aˇ Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ lo tu leh oˇ kaˬ lo gaˬ la ve yoˬ. 11Yawˇ ngaˬ hui geh lo‸ la peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Pawˇlu‸ ve haˍ pi caˆ hta‸ yuˬ leh, yawˇ hk'aˇ yawˇ, yawˇ ve hkui sheh la‸ sheh hta‸ hpeh taˍ ve yoˬ. Oˇ htaˇ yawˇ k'oˆ ve, Da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu chi hk'e k'oˆ ve yoˬ. Haˍ pi caˆ chi ve awˬ shehˍ hpaˇ hta‸ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hk'aw lo Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ chi hk'e te hpeh yuˬ leh buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui ve la‸ sheh hk'aw lo chiˇ a‸ piˇ tuˬ yoˬ teh‸, Aˍgaˍbuˆ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 12Ngaˬ hui tawˇ hkawˇ chi hta‸ g'a kaˇ htaˇ, ngaˬ hui leh oˇ kaˬ lo chehˇ ve chaw hui lehˬ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo maˇ g'a k'ai tuˬ Pawˇlu‸ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 13Pawˇlu‸ k'aw‸ k'oˆ ve, Aˬ hto‸ ma te nawˬ hui hawˬ leh ngaˬ ve nyi ma hkoˇ k'ai tuˬ te laˇ ve le. Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve awˬ meh hta‸ pa taw, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ hk'aw lo shu hpeh laˇ ve ceh tiˉ maˇ heˆ, suh ve hta‸ hkanˍ tuˬ ve ka‸ ngaˬ gu taˍ peuˬ teh‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. 14Ngaˬ hui yawˇ hta‸ beˬ maˇ g'a ve teˇ yanˇ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve a loˍ cawˇ ve hk'e hpeh‸ la piˇ-oˆ teh‸, ngaˬ hui k'oˆ leh ta‸ iˉ chehˇ taˍ ve yoˬ. 15Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ, ngaˬ hui mawˇ gu taˍ leh Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo taˆ-e ve yoˬ. 16Kehˉsaˍriˆ venˇ hk'aw chehˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hpaˍ ngaˬ hui geh teˇ geh k'ai leh, Maˍnaˍsonˍ meh ve Kuˇpaˍruˆ chaw teˇ g'aˇ geh haˉ tuˬ, ngaˬ hui hta‸ yawˇ geh shiˍ k'oˬ laˇ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, awˬ la‸ g'awˇ hpeh‸ maw peuˬ ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 17Ngaˬ hui Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo gaˬ htaˇ, awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ ngaˬ hui hta‸ ha lehˬ ha k'a ha‸ yuˬ laˇ ve yoˬ. 18Awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ nyi, Pawˇlu‸ lehˬ ngaˬ hui geh teˇ geh Yaˍkoˆ geh k'ai leh, awˬ hoˉ chaw mawˇ hk'a peu-eˬ htawˇ hpawnˬ chehˇ taˍ ve yoˬ. 19Pawˇlu‸ lehˬ, yawˇ hui hta‸ hpuˇ da‸ hkawˇ yaw da‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ kanˉ te ve awˬ hk'aw lo buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui awˬ pon G'uiˬ sha hk'a te ve kanˉ teˇ hpaˍ awˬ lawn, teˇ ceuˬ peuˬ teˇ ceuˬ yawˇ hui hta‸ k'aoˍ maˍ piˇ ve yoˬ. 20Tawˇ hkawˇ chi hta‸ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ hui G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh ve yoˬ. Oˇ htaˇ, yawˇ hui Pawˇlu‸ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Awˬ viˉ paˍ-oˬ, Yuˇda‸ chaw hui awˬ hk'aw lo yonˍ ve chaw hk'aˬ nyiˇ meunˍ cawˬ ve hta‸ nawˬ shiˍ taˍ ve yoˬ. Yawˇ hui hk'a peu-eˬ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ nyi ma pfuhˇ jaˇ ve yoˬ. 21Nawˬ lehˬ, a shu yawˇ ve awˬ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ awˬ guiˬ meuˇ maˇ g'a shoˍ leh, awˬ liˇ awˬ hk'aˇ cawˬ ve hk'e maˇ g'a te teh‸ nawˬ k'oˆ leh, Moˉseˍ ve awˬ liˇ hta‸ baˬ taˉ tuˬ, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui geh chehˇ ve Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ maˍ piˇ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui laiˉ pawˆ g'a kaˇ ve yoˬ. 22Hk'e te leh, hk'aˬ hk'e te tuˬ le. Nawˬ gaˬ la ve awˬ lawn hta‸ yawˇ hui awˬ tehˬ awˬ na g'a kaˇ tuˬ yoˬ. 23Chi hta‸ pa taw, nawˬ hta‸ ngaˬ hui k'oˆ laˇ ve hk'e te-o. Ka ti‸ shaˉ caˆ te taˍ ve chaw awˇ g'aˇ ngaˬ hui geh chehˇ ve yoˬ. 24Yawˇ hui hta‸ kuˬ yuˬ leh, yawˇ hui geh teˇ geh da‸ la kehˬ la tuˬ ve awˬ liˇ hta‸ ca te-o. Yawˇ hui oˉ k'oˍ chiˇ baˬ hpeh‸ tuˬ, yawˇ hui awˬ pon awˬ hpfuhˇ ca keu piˇ-oˆ. Oˇ hk'e te ve k'o, nawˬ ve awˬ lawn chaw chi ma ve g'a kaˇ ve hk'e maˇ cawˇ ve law teh‸ g'a shiˍ leh, nawˬ awˬ to awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hk'aˇ suh hk'a deh‸ k'ai chehˇ ve hta‸ g'a shiˍ tuˬ yoˬ. 25Yonˍ ve buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui awˬ pon lehˬ, shaˉ ho‸ hta‸ tanˇ taˍ ve awˬ ceuˬ hta‸ caˇ ve maˇ k'oˆ, awˬ suhˍ hta‸ caˇ ve maˇ k'oˆ, k'awˍ peˍ nyiˉ pehˍ ve awˬ shaˍ hta‸ caˇ ve maˇ k'oˆ, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve hta‸ maˇ k'oˆ, chi teˇ hpaˍ hta‸ jaw k'ai tuˬ ngaˬ hui jehˬ cheˆ taˍ ve hk'e yawˇ hui hta‸ li‸ bvuh‸ piˇ peuˬ teh‸, yawˇ hui Pawˇlu‸ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 26Oˇ htaˇ Pawˇlu‸ lehˬ, shawˉ pawˍ teˇ nyi hk'e chaw oˇ ve awˇ g'aˇ hta‸ kuˬ yuˬ leh, yawˇ hui geh teˇ geh da‸ la kehˬ la tuˬ ve awˬ liˇ hta‸ ca te peuˬ hk'aw‸ nawˉ, bon yehˬ lonˉ hk'aw lo‸-e ve yoˬ. Yawˇ hui awˬ pon da‸ la kehˬ la ve awˬ liˇ te ve awˬ nyi biˇ la tuˬ ve awˬ yanˇ, yawˇ hui teˇ g'aˇ peuˬ teˇ g'aˇ awˬ pon tanˇ tuˬ g'a tanˇ piˇ tuˬ ve awˬ yanˇ ca hto piˇ ve yoˬ. 27Suhˍ nyi oˇ ve biˇ la paˇ neˇ htaˇ, Aˍsiˆ mvuhˇ miˬ lo laˬ ve Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ lehˬ, Pawˇlu‸ hta‸ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo g'a mawˬ leh, chaw awˬ moˍ lonˉ hta‸ ca juˆ piˇ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, yawˇ hui Pawˇlu‸ hta‸ hpeh yuˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ kuˬ leh k'oˆ ve, 28Iˉsaˍreˍlaˆ chaw teˇ hpaˍ-oˬ, haˆ ga la-o. Chaw chi hpaˇ lehˬ, ngaˬ hui ve chaw ceuˬ hta‸ maˇ k'oˆ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ k'oˆ, chehˇ kuiˬ chi hta‸ maˇ k'oˆ, chi teˇ hpaˍ hta‸ canˇ tuˬ teˇ kaˬ le le lo chehˇ ve chaw hk'a peu-eˬ hta‸ maˍ piˇ ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. Chi hk'oˆ ka‸, yawˇ Heˍlaˍsaˆ chaw teˇ hpaˍ hta‸ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo shiˍ veu laˇ leh, da‸ kehˬ ve chehˇ kuiˬ chi hta‸ cha‸ chiˆ tuˬ te ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 29Awˬ lawn k'o, Taˍroˇhpeˍ meh ve Eˇfeˇsu‸ chaw teˇ g'aˇ hta‸ ponˬ laˬ htaˇ venˇ awˬ hk'aw lo Pawˇlu‸ geh te toˇ chehˇ ve hta‸ yawˇ hui g'a mawˬ leh, chaw oˇ ve hta‸ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo Pawˇlu‸ shiˍ veu laˇ ve yoˬ teh‸ yawˇ hui dawˇ ve yoˬ. 30Venˇ yaˇ hk'a peu-eˬ duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ te leh, chaw awˬ hpoˆ awˬ diˬ g'uiˇ laˬ ve yoˬ. Yawˇ hui Pawˇlu‸ hta‸ yuˬ leh, yawˇ hta‸ bon yehˬ lonˉ awˬ baˬ hpawˇ lo g'awˬ tawˆ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, teˇ cawˬ haˉ yehˬ miˉ teˇ hpaˍ hta‸ hoˆ taˍ ve yoˬ. 31Pawˇlu‸ suh tuˬ yawˇ hui te chehˇ ve teˇ yanˇ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ teˇ venˇ hk'a peu-eˬ duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ te chehˇ ve awˬ lawn ma‸ teˇ hinˉ poˍ hta‸ shu ca hto piˇ ve yoˬ. 32Teˇ cawˬ haˉ ma‸ yaˇ leh ma‸ poˍ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ kuˬ yuˬ leh, chaw awˬ moˍ lonˉ duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ te chehˇ kuiˬ lo g'uiˇ ya‸-e ve yoˬ. Chaw chi ma ve lehˬ, ma‸ teˇ hinˉ poˍ leh ma‸ yaˇ hui hta‸ g'a mawˬ htaˇ, Pawˇlu‸ hta‸ maˇ k'aw‸ dawˆ ve yoˬ. 33Oˇ htaˇ, ma‸ teˇ hinˉ poˍ Pawˇlu‸ geh k'ai leh yawˇ hta‸ yuˬ taˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, sho caˆ nyiˇ caˆ hpeh tuˬ tawˇ piˇ ve yoˬ. Peuˬ leh yawˇ k'oˆ ve, Yawˇ hk'aˬ hk'e ve chaw hpeh‸ ve le, aˬ hto‸ ma te ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. 34Chaw awˬ moˍ lonˉ awˬ hk'aw lo, teˇ hpaˍ teˇ ceuˬ kuˬ chehˇ ve yoˬ. Chi hk'e duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ te ve hta‸ pa taw, awˬ lawn hk'a deh‸ maˇ shiˍ hpeh‸ leh, Pawˇlu‸ hta‸ ma‸ yaˇ yehˬ awˬ hk'aw lo yuˬ k'ai tuˬ ma‸ teˇ hinˉ poˍ tawˇ piˇ ve yoˬ. 35Pawˇlu‸ go tcuhˉ puiˍ lo gaˬ ve teˇ yanˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ hehnˇ chaweh te ve pa taw, ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ g'a chiˇ taˆ-e ve yoˬ. 36Awˬ lawn k'o, chaw awˬ moˍ lonˉ yawˇ awˬ hk'aˇ suh g'a‸ leh, Yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ loˬ teh‸ kuˬ chehˇ ve yoˬ. 37Ma‸ yaˇ ve yehˬ awˬ hk'aw lo Pawˇlu‸ hta‸ yuˬ lo‸-e-a teh‸ te ve teˇ yanˇ, yawˇ ma‸ teˇ hinˉ poˍ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ hta‸ ngaˬ tawˇ yaw hpeh‸-aw laˇ teh‸ na nyi ve teˇ yanˇ, ma‸ teˇ hinˉ poˍ k'oˆ ve, Nawˬ Heˍlaˍsaˆ hkawˇ shiˍ-aˍ laˇ. 38Nawˬ lehˬ, aˉ suhˆ htaˇ mvuhˇ miˬ hta‸ hpfuhˆ leh shu hta‸ tiˇ pehˍ ve chaw awˇ hinˉ g'aˇ hta‸ shawˍ veu leh heh puiˉ hk'aw lo shiˍ k'ai ve Eˇjiˇtu‸ chaw oˇ ve teˇ g'aˇ maˇ heˆ laˇ teh‸ na nyi ve yoˬ. 39Pawˇlu‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Ngaˬ lehˬ Kiˇliˇkiˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo cawˬ ve Taˍsuˆ venˇ yaˇ, Yuˇda‸ chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. Venˇ oˇ ve lehˬ, awˬ meh maˇ uiˍ ve venˇ hpeh‸ ve maˇ heˆ. Chaw chi ma ve hta‸ tawˇ yaw tuˬ a hkaw-anˬ a ciˉ pe‸ laˇ-oˆ teh‸, yawˇ hta‸ lawˬ ve yoˬ. 40Ma‸ teˇ hinˉ poˍ yawˇ hta‸ a hkaw-anˬ piˇ ve teˇ yanˇ Pawˇlu‸ lehˬ, go awˬ hk'oˆ huˉ taˍ leh, chaw chi ma ve hta‸ la‸ sheh awˬ heˆ te maˍ piˇ ve yoˬ. Yawˇ hui ta‸ iˉ gawˬ lehˍ chehˇ htaˇ, yawˇ yawˇ hui hta‸ Heˍbrehˇ hkawˇ yaw leh k'oˆ ve,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\