Tcuh yaˇ 23

1Oˇ htaˇ, Pawˇlu‸ lehˬ jehˬ da‸ shehˍ hpaˇ awˬ moˍ hta‸ hk'a deh‸ nyi leh k'oˆ ve, Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ya‸ nyi hk'a gaˬ G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ hk'a te ve teˇ hpaˍ hta‸ pa taw ngaˬ ve shiˍ puiˉ ve nyi ma lehˬ, ngaˬ awˬ hk'oˆ venˇ baˆ maˇ taˍ. 2Oˇ htaˇ paw hkuˇ lonˉ Aˍnaˍniˆ lehˬ, Yawˇ ve maw‸ k'aw hta‸ dawˆ hpehˇ-oˆ teh‸, Pawˇlu‸ awˬ paˇ lo huˉ chehˇ ve chaw hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 3Oˇ htaˇ Pawˇlu‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Htunˉ shehˍ taˍ ve g'o‸ pa-oˬ, G'uiˬ sha nawˬ hta‸ dawˆ tuˬ yoˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hk'aˇ suh ngaˬ hta‸ suhˉ jehˬ tuˬ nawˬ choˬ kaˬ mui chehˇ ve ka‸, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ hawˍ ve awˬ hk'aw lo nawˬ ngaˬ hta‸ dawˆ tcuh ve laˇ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 4Awˬ paˇ lo huˉ chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, G'uiˬ sha ve paw hkuˇ lonˉ hta‸ nawˬ maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ ve laˇ teh‸ na nyi ve yoˬ. 5Pawˇlu‸ k'aw‸ k'oˆ ve, Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, yawˇ lehˬ paw hkuˇ lonˉ hpeh‸ ve hta‸ ngaˬ maˇ shiˍ. Nawˬ ve chaw ceuˬ hta‸ uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ awˬ lawn nawˬ haiˬ ve hkawˇ maˇ g'a yaw teh‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ teh‸, Pawˇlu‸ k'oˆ ve yoˬ. 6Hpawnˬ da‸ ve chaw teˇ hpaˍ hpaˍ Saˍduˆkehˇ hpeh‸ leh, teˇ hpaˍ hpaˍ Hpaˍriˍsehˇ hpeh‸ ve hta‸ Pawˇlu‸ g'a mawˬ g'a shiˍ htaˇ, jehˬ da‸ shehˍ hpaˇ awˬ moˍ hta‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve, Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ lehˬ Hpaˍriˍsehˇ hpeh‸ leh, Hpaˍriˍsehˇ ve awˬ yaˇ htawˇ hpeh‸ ve yoˬ. Suh ve chaw hui k'aw‸ te‸ tu la ve hta‸ dawˇ law ve teˇ ceuˬ hta‸ pa taw ngaˬ suhˉ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ teh‸, bvuhˬ chaweh k'oˆ ve yoˬ.' 7Yawˇ chi hk'e k'oˆ ve teˇ yanˇ, Hpaˍriˍsehˇ hui leh Saˍduˆkehˇ hui tawˇ g'awˬ da‸ leh, hpawnˬ da‸ ve chaw hui nyiˇ moˍ hpeh‸ sheˬ ve yoˬ. 8Awˬ lawn k'o, Saˍduˆkehˇ hui lehˬ, k'aw‸ te‸ tu la ve maˇ cawˬ, mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ ka‸ awˬ ha ka‸ maˇ cawˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ Hpaˍriˍsehˇ hui lehˬ, chi hk'a peu-eˬ cawˬ ve yoˬ teh‸ yonˍ ve yoˬ. 9Hk'e te leh duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ hpeh‸ la ve yoˬ. Oˇ htaˇ, Hpaˍriˍsehˇ ve awˬ moˍ awˬ hk'aw lo ve li‸ bvuh‸ paˍ teˇ hpaˍ hpaˍ tu leh k'oˆ ve, Chi hpaˇ awˬ hk'aw lo venˇ baˆ teˇ ceuˬ hta‸ ka‸ ngaˬ hui maˇ mawˬ. Awˬ ha, maˇ heˆ k'o mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ yawˇ hta‸ tawˇ yaw piˇ leh naˍ teh‸ k'oˆ leh tawˇ g'awˬ da‸ ve yoˬ. 10Chi hk'e tawˇ g'awˬ da‸ jaˇ ve teˇ yanˇ, chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ Pawˇlu‸ hta‸ g'awˬ tzuh‸ sheˬ puiˉ-aˆ teh‸, ma‸ teˇ hinˉ poˍ dawˇ haˍ ve pa taw, yawˇ ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ ya‸-e tcuh leh, Pawˇlu‸ hta‸ yawˇ hui ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo lu yuˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ma‸ yaˇ yehˬ awˬ hk'aw lo k'aw‸ yuˬ k'ai tuˬ, yawˇ tawˇ piˇ ve yoˬ. 11Oˇ ve teˇ haˉ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha Pawˇlu‸ awˬ paˇ lo huˉ taˍ leh k'oˆ ve, Nyi ma taˇ luˬ. Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ hk'aw lo ngaˬ ve awˬ lawn nawˬ shaˉ hkiˆ hkanˍ peuˬ ve hk'a shuˍ shuˍ Roˉma‸ venˇ awˬ hk'aw lo htawˇ nawˬ shaˉ hkiˆ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 12Mvuhˇ htiˇ la ve teˇ yanˇ, Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ hpawnˬ da‸ leh, Pawˇlu‸ hta‸ maˇ g'a tiˇ pehˍ ve ceh ceh, te‸ chiˉ ka‸ maˇ caˇ maˇ dawˬ teh‸ k'oˆ leh, a shu yawˇ awˬ to hta‸ hkanˍ taˍ ve yoˬ. 13Chi hk'e hkanˍ taˍ ve chaw awˇ chi hpaˆ cawˬ ve yoˬ. 14Yawˇ hui lehˬ, paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ leh awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ geh k'ai leh k'oˆ ve, Ngaˬ hui Pawˇlu‸ hta‸ maˇ g'a tiˇ pehˍ ve ceh ceh, caˇ tuˬ a ciˉ ka‸ maˇ leh‸ nyi teh‸ k'oˆ leh, a shu yawˇ awˬ to hta‸ hkanˍ taˍ ve yoˬ. 15Hk'e te leh, nawˬ hui leh jehˬ da‸ shehˍ hpaˇ awˬ moˍ teˇ geh Pawˇlu‸ ve awˬ lawn hta‸ leuˉ leh hk'a deh‸ na nyi tuˬ ve hk'e te leh, yawˇ hta‸ nawˬ hui geh yuˬ laˬ tuˬ ma‸ teˇ hinˉ poˍ hta‸ lawˬ hk'awˉ-oˆ. Awˬ paˇ lo yawˇ maˇ gaˬ la sheˍ htaˇ yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ ngaˬ hui gu taˍ peuˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 16Yawˇ hui chi hk'e naˆ taˍ ve awˬ lawn hta‸ Pawˇlu‸ ve awˬ nuˍ ma ve yaˇ paˍ g'a shiˍ leh, yawˇ ma‸ yaˇ yehˬ hk'aw lo‸-e leh Pawˇlu‸ hta‸ ca hto piˇ ve yoˬ. 17Pawˇlu‸ lehˬ, ma‸ poˍ teˇ g'aˇ hta‸ kuˬ leh yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Chaw haˉ paˍ chi hta‸ ma‸ teˇ hinˉ poˍ geh shiˍ k'ai-o. Yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ tuˬ awˬ lawn cawˬ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 18Hk'e te leh, ma‸ poˍ yawˇ hta‸ shiˍ k'ai leh, ma‸ teˇ hinˉ poˍ geh gaˬ htaˇ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Chaw haˉ paˍ chi nawˬ hta‸ k'oˆ laˇ tuˬ awˬ lawn cawˬ ve pa taw, yawˇ hta‸ nawˬ geh shiˍ veu laˇ tuˬ, htawnˍ hk'aw chehˇ ve Pawˇlu‸ ngaˬ hta‸ kuˬ leh lawˬ hkawˉ laˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 19Ma‸ teˇ hinˉ poˍ lehˬ, chaw haˉ paˍ ve la‸ sheh hta‸ yuˬ leh, baˬ kuiˬ lo shiˍ k'ai leh k'oˆ ve, Nawˬ ngaˬ hta‸ aˬ hto‸ ma k'oˆ laˇ tuˬ cawˬ le teh‸ na nyi ve yoˬ. 20Oˇ htaˇ yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Pawˇlu‸ awˬ lawn hk'a deh‸ na nyi gaˇ ve hk'e te leh, shawˉ pawˍ k'o jehˬ da‸ shehˍ hpaˇ awˬ moˍ geh shiˍ veu laˇ tuˬ Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ nawˬ hta‸ lawˬ hkawˉ tuˬ nyi ma hawˍ da‸ peuˬ. 21Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui nyi ma cawˇ ve hk'e nawˬ taˇ te. Awˬ lawn k'o, Pawˇlu‸ hta‸ maˇ g'a tiˇ pehˍ ve ceh ceh, te‸ chiˉ ka‸ maˇ caˇ maˇ dawˬ teh‸, chaw awˇ chi hpaˆ shaˉ hkiˆ hkanˍ taˍ leh, yawˇ hta‸ naˆ chehˇ taˍ ve yoˬ. Chi beu‸ yawˇ hui gu taˍ leh, nawˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ law na chehˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 22Ma‸ teˇ hinˉ poˍ chaw haˉ paˍ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ ngaˬ hta‸ hto laˇ ve awˬ lawn chi, chaw teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ taˇ hto piˇ teh‸ tawˇ piˇ peuˬ leh, yawˇ hta‸ k'o‸-e tcuh ve yoˬ. 23Oˇ htaˇ, ma‸ teˇ hinˉ poˍ lehˬ, ma‸ poˍ nyiˇ g'aˇ hta‸ kuˬ yuˬ leh k'oˆ piˇ ve, Ya‸ puiˉ k'awˇ naˍ riˍ htaˇ Kehˉsaˍriˆ venˇ lo k'ai tuˬ, la‸ caˉ pfuhˇ ve ma‸ yaˇ nyiˇ ha, iˉ mvuhˇ ciˇ ve ma‸ yaˇ suhˍ chi leh, gehˇ taˆ ve ma‸ yaˇ nyiˇ ha hta‸ hk'a deh‸ gu taˍ-o‸. 24Chi hk'oˆ ka‸, Pawˇlu‸ ciˇ tuˬ ve iˉ mvuhˇ teˇ hpaˍ hta‸ hk'a deh‸ gu taˍ leh, mvuhˇ miˬ jawˇ mawˇ lonˉ Hpeˍliˆ geh yawˇ hta‸ hk'a deh‸ shiˍ k'oˬ piˇ-oˆ teh‸, yawˇ huiˉ maˬ hta‸ tawˇ piˇ ve yoˬ. 25Ma‸ teˇ hinˉ poˍ lehˬ li‸ chi hk'e bvuh‸ feu piˇ ve, 26Kaˍlawˇdiˆ Luˇsiˆ lehˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ uiˍ ve mvuhˇ miˬ jawˇ mawˇ lonˉ Hpeˍliˆ hta‸ ha‸ hphnˇ ve tawˇ hkawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. 27Chaw chi teˇ g'a hta‸ Yuˇda‸ chaw hui hpeh yuˬ leh, yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ-a teh‸ te ve teˇ yanˇ, ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ geh teˇ geh ngaˬ k'ai leh, yawˇ Roˉma‸ chaw hpeh‸ ve hta‸ g'a shiˍ ve pa taw yawˇ hta‸ ponˬ piˇ ve yoˬ. 28Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ yawˇ awˬ hk'oˆ venˇ baˆ hk'aˬ hk'e taˍ ve hta‸ ngaˬ shiˍ gaˇ ve pa taw, yawˇ hui ve jehˬ da‸ shehˍ hpaˇ awˬ moˍ geh ngaˬ yawˇ hta‸ shiˍ k'ai ve yoˬ. 29Suh keunˍ ve venˇ baˆ maˇ k'oˆ, htawnˍ hk'aw geh keunˍ ve venˇ baˆ maˇ k'oˆ, yawˇ hui yawˇ awˬ hk'oˆ maˇ taˍ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ caˉ da‸ ve awˬ lawn hta‸ ceh venˇ baˆ taˍ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. 30Chaw chi teˇ g'aˇ hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ shu gu taˍ ve hta‸ ngaˬ g'a kaˇ htaˇ, teˇ cawˬ haˉ yawˇ hta‸ nawˬ geh peu laˇ leh, yawˇ hta‸ venˇ baˆ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ nawˬ mehˆ g'uˇ suhˍ yawˇ awˬ lawn k'oˆ tuˬ ngaˬ yawˇ hui hta‸ tawˇ piˇ taˍ ve yoˬ teh‸ bvuh‸ piˇ ve yoˬ. 31Hk'e teˇ leh, ma‸ teˇ hinˉ poˍ k'oˆ taˍ ve hk'e, ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ Pawˇlu‸ hta‸ shiˍ veu leh, Anˍtiˇpaˍriˆ venˇ hk'a gaˬ tanˇ hkuinˇ htaˇ yawˇ hta‸ shiˍ k'oˬ piˇ ve yoˬ. 32Shawˉ pawˍ teˇ nyi hk'e Pawˇlu‸ hta‸ awˬ g'uˇ suhˍ shiˍ k'ai tuˬ, awˬ kaˍ awˬ nu ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, iˉ mvuhˇ ciˇ ve ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ teh taˉ leh, yawˇ hui ve chehˇ kuiˬ lo k'aw‸ k'o‸-e ve yoˬ. 33Iˉ mvuhˇ ciˇ ve ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, Kehˉsaˍriˆ venˇ lo gaˬ htaˇ, mvuhˇ miˬ jawˇ mawˇ lonˉ hta‸ li‸ piˇ leh, Pawˇlu‸ hta‸ htawˇ yawˇ geh shiˍ teh taˍ ve yoˬ. 34Mvuhˇ miˬ jawˇ mawˇ lonˉ lehˬ, li‸ hta‸ g'aw peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Pawˇlu‸ hk'aˬ ve teˇ mvuhˇ miˬ hta‸ caˉ da‸ ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. Yawˇ lehˬ Kiˇliˇkiˆ mvuhˇ miˬ hta‸ caˉ da‸ ve teh‸ g'a shiˍ htaˇ, 35mvuhˇ miˬ jawˇ mawˇ lonˉ k'oˆ ve, Nawˬ hta‸ venˇ baˆ taˍ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ gaˬ la htaˇ, nawˬ k'oˆ tuˬ cawˬ ve teˇ phaˍ hta‸ ngaˬ na tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Peuˬ leh, Pawˇlu‸ hta‸ Heˍroˆ ve hawˉ yehˬ awˬ hk'aw lo haw taˍ tuˬ yawˇ tawˇ piˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\