Tcuh yaˇ 24

1Awˬ hk'aw‸ nawˉ ngaˇ nyi gaˬ ve teˇ yanˇ, paw hkuˇ lonˉ Aˍnaˍniˆ geh awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ hpaˍ leh Teˍraˍtuˇluˆ meh ve tawˇ yaw puiˉ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ teˇ geh oˇ kaˬ lo laˬ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, mvuhˇ miˬ jawˇ mawˇ lonˉ mehˆ g'uˇ suhˍ Pawˇlu‸ hta‸ venˇ baˆ taˍ leh yawˇ ve awˬ lawn k'oˆ piˇ ve yoˬ. 2Pawˇlu‸ hta‸ jawˇ mawˇ kuˬ teh taˍ peuˬ ve teˇ yanˇ, Teˍraˍtuˇluˆ yawˇ awˬ hk'oˆ venˇ baˆ taˍ leh k'oˆ ve, Awˬ me‸ awˬ hponˇ uiˍ ve jawˇ mawˇ Hpeˍliˆ-oˬ, nawˬ hta‸ pa taw ngaˬ hui dawˇ sha gaˇ sha jaˇ ve awˬ hk'aw lo g'a chehˇ leh, nawˬ ve cuˇ yiˍ hta‸ pa taw chaw ceuˬ chi awˬ pon awˬ liˇ teˇ hpaˍ da‸ la tuˬ nawˬ te ve yoˬ. 3Chi hta‸ pa taw, teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo, teˇ kaˬ le le ngaˬ hui nawˬ ve awˬ bon hta‸ chiˇ mvuh leh ha‸ yuˬ ve yoˬ. 4Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ nawˬ hta‸ maw chaweh maˇ g'a sho‸ sha‸ tuˬ, yeunˇ hkanˍ leh ngaˬ hui k'oˆ tuˬ ve tawˇ teˇ nyiˇ hkawˇ hta‸ a ciˉ na laˇ sheˍ teh‸ ngaˬ nawˬ hta‸ lawˬ hkawˇ ve yoˬ. 5Chaw chi hpaˇ lehˬ, haiˬ jaˇ ve chaw hpeh‸ leh, miˬ guiˬ hk'oˆ teˇ kaˬ le le Yuˇda‸ chaw hui hk'a peu-eˬ hpfuhˆ k'ai tuˬ ca juˆ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Shu hta‸ hpaˆ da‸ k'ai ve Naˍzaˍrehˆ awˬ moˍ awˬ hk'aw lo htawˇ, yawˇ lehˬ awˬ hoˉ teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 6Chi hk'oˆ ka‸, bon yehˬ lonˉ hta‸ cha‸ chiˆ tuˬ yawˇ coˇ caˇ chehˇ ve hta‸ ngaˬ hui shiˍ leh yawˇ hta‸ hpeh yuˬ ve yoˬ. 8Nawˬ awˬ to yawˇ hta‸ hk'a deh‸ na nyi ve k'o, ngaˬ hui yawˇ awˬ hk'oˆ venˇ baˆ taˍ ve awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ hta‸ nawˬ g'a shiˍ tuˬ yoˬ teh‸, Teˍraˍtuˇluˆ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 9Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ htawˇ, Yawˇ k'oˆ ve hk'e cawˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ leh venˇ baˆ ga hpoˆ taˍ ve yoˬ. 10Mvuhˇ miˬ jawˇ mawˇ lonˉ lehˬ, Pawˇlu‸ tawˇ yaw tuˬ awˬ heˆ te maˍ piˇ ve teˇ yanˇ, Pawˇlu‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ laiˉ hk'aw‸ chaw ceuˬ chi awˬ hk'oˆ suhˉ jehˬ shehˍ hpaˇ te jaw ve hta‸ ngaˬ shiˍ ve pa taw, ngaˬ ve awˬ lawn ha lehˬ ha k'a yaw hk'aw‸ laˇ ve yoˬ. 11Oˉ k'oˍ pui tuˬ ngaˬ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo k'ai ve, teˇ chi nyiˇ nyi awˬ hk'oˆ maˇ gaˬ sheˍ ve hta‸ nawˬ shiˍ hpeh‸ ve yoˬ. 12Bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, bon yehˬ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, venˇ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, chaw teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ ngaˬ tawˇ g'awˬ da‸ leh chaw awˬ moˍ lonˉ hta‸ duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ te piˇ lawˬ ve hta‸ yawˇ hui maˇ mawˬ. 13Chi beu‸ ngaˬ awˬ hk'oˆ yawˇ hui venˇ baˆ taˍ ve awˬ lawn, nawˬ hta‸ yuˬ maˍ piˇ tuˬ yawˇ hui shaˉ hkiˆ maˇ cawˬ. 14Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ lehˬ nawˬ hta‸ chi hk'e hteˇ lehˍ hto laˇ ve yoˬ. Shu hta‸ hpaˆ da‸ k'ai ve awˬ moˍ teh‸ yawˇ hui k'oˆ ve, Ya‸ k'aw awˬ liˇ chi awˬ hk'aˇ suh ngaˬ lehˬ ngaˬ hui ve awˬ puˍ awˬ pi hui ve G'uiˬ sha hta‸ oˉ k'oˍ pui ve yoˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ li‸ leh tcuh kaˍ paˍ hui ve li‸ awˬ hk'aw lo hk'a bvuh‸ taˍ ve hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ yonˍ ve yoˬ. 15Hteˇ ve chaw ka‸ maˇ hteˇ ve chaw ka‸ k'aw‸ te‸ tu la tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ hui dawˇ law ve hk'a shuˍ shuˍ, ngaˬ htawˇ G'uiˬ sha hta‸ cuˇ leh dawˇ law ve yoˬ. 16G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ maˇ k'oˆ, chaw yaˇ mehˆ g'uˇ suhˍ maˇ k'oˆ, ngaˬ ve shiˍ puiˉ ve nyi ma lehˬ ngaˬ awˬ hk'oˆ venˇ baˆ taˍ kuiˬ maˇ g'a cawˬ tuˬ ngaˬ coˇ caˇ leh te chehˇ ve yoˬ. 17Awˬ hk'aw‸ a ciˉ maw chaweh ponˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ngaˬ ve chaw ceuˬ haˍ yaˇ g'awˇ yaˇ hta‸ ga piˇ tuˬ ve teˇ hpaˍ leh tanˇ tuˬ teˇ hpaˍ ngaˬ yuˬ laˬ ve yoˬ. 18Ngaˬ chi hk'e te chehˇ ve teˇ yanˇ, ngaˬ da‸ ve kehˬ ve awˬ liˇ te peuˬ hk'aw‸ nawˉ, bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo yawˇ hui ngaˬ hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. Chaw awˬ moˍ lonˉ ngaˬ geh chehˇ ve ka‸ maˇ heˆ. Ngaˬ duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ te chehˇ ve ka‸ maˇ heˆ. Ya‸ hk'aˇ, Aˍsiˆ mvuhˇ miˬ lo chehˇ ve Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ laˬ leh, 19yawˇ hui lehˬ ngaˬ awˬ hk'oˆ venˇ baˆ teˇ ceuˬ ceuˬ taˍ tuˬ cawˬ ve k'o, nawˬ mehˆ g'uˇ suhˍ yawˇ hui laˬ leh k'oˆ cawˇ ve yoˬ. 20Maˇ heˆ k'o, jehˬ da‸ shehˍ hpaˇ ve awˬ moˍ mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ tu huˉ ve teˇ yanˇ, Suh ve chaw hui k'aw‸ te‸ tu la ve awˬ lawn hta‸ pa taw ya‸ nyi ngaˬ nawˬ hui mehˆ g'uˇ suhˍ suhˉ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ teh‸, 21ngaˬ bvuhˬ chaweh k'oˆ ve tawˇ chi teˇ hkawˇ maˇ heˆ k'o, ngaˬ awˬ hk'aw lo ya‸ kuiˬ hk'aˬ hk'e cawˬ ve awˬ lawn yawˇ hui hk'aˇ yawˇ hui k'oˆ tcuh-o teh‸, Pawˇlu‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 22Jawˇ mawˇ Hpeˍliˆ lehˬ, Ya‸ k'aw awˬ liˇ awˬ lawn hta‸ hk'a cawˇ cawˇ shiˍ ve pa taw, yawˇ awˬ yanˇ jiˆ piˇ leh k'oˆ ve, Ma‸ teˇ hinˉ poˍ Luˇsiˆ gaˬ la htaˇ, nawˬ hui awˬ lawn ngaˬ jehˬ cheˆ laˇ tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 23Pawˇlu‸ hta‸ shaw taˍ tuˬ, jawˇ mawˇ Hpeˍliˆ lehˬ ma‸ poˍ teˇ g'aˇ hta‸ tawˇ piˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hta‸ hehnˇ chaweh maˇ te leh, yawˇ loˍ ve hk'e yawˇ ve awˬ chawˇ teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ ga piˇ tuˬ taˇ tawˍ taˍ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 24Awˬ hk'aw‸ nawˉ maˇ maw maw gaˬ leh, jawˇ mawˇ Hpeˍliˆ lehˬ, Duˍsiˆleˍ meh ve yawˇ ve awˬ miˇ ma geh teˇ geh laˬ ve yoˬ. Yawˇ ve awˬ miˇ ma lehˬ, Yuˇda‸ ma yoˬ. Jawˇ mawˇ Hpeˍliˆ Pawˇlu‸ hta‸ kuˬ leh, Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ yonˍ ve awˬ lawn k'oˆ maˍ laˇ ve hta‸ yawˇ na ve yoˬ. 25Pawˇlu‸ lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve awˬ lawn, a shu yawˇ awˬ to hta‸ g'aˇ ve awˬ lawn leh, awˬ hk'aw‸ nawˉ gaˬ la tuˬ ve suhˉ jehˬ ve awˬ lawn k'aoˍ maˍ piˇ ve teˇ yanˇ, jawˇ mawˇ Hpeˍliˆ kawˆ leh k'oˆ ve, Chi beu‸ k'o‸-e sheˍ. Awˬ hk'aw‸ nawˉ awˬ yanˇ cawˇ ve teˇ yanˇ, ngaˬ nawˬ hta‸ k'aw‸ kuˬ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 26Pawˇlu‸ yawˇ hta‸ hpu pe‸ laˇ tuˬ yawˇ dawˇ law ve pa taw, laiˉ pawˆ Pawˇlu‸ hta‸ kuˬ leh na‸ uˉ te da‸ ve yoˬ. 27Nyiˇ hk'aw‸ biˇ la ve teˇ yanˇ, Hpeˍliˆ jawˇ mawˇ te kuiˬ lo Pawˇkiˆ Hpeˍtuˆ jawˇ mawˇ ca te la ve yoˬ. Jawˇ mawˇ Hpeˍliˆ lehˬ, Yuˇda‸ chaw hui yawˇ hta‸ nyi ma cawˇ tuˬ heuˆ gaˇ ve pa taw, Pawˇlu‸ hta‸ htawnˍ hk'aw lo haw taˉ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\