Tcuh yaˇ 26

1Oˇ htaˇ, jawˇ mawˇ Aˍgiˇpaˆ lehˬ Pawˇlu‸ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ ve awˬ lawn k'oˆ tuˬ a hkaw-anˬ cawˬ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, Pawˇlu‸ yawˇ ve la‸ sheh che leh yawˇ ve awˬ lawn k'aw‸ yaw hk'aw‸ piˇ ve, 2Hkunˉ hawˉ hkanˇ Aˍgiˇpaˆ-oˬ, Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ ngaˬ awˬ hk'oˆ venˇ baˆ taˍ laˇ ve hk'a peu-eˬ awˬ lawn, ya‸ nyi nawˬ mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ k'aw‸ yaw hk'aw‸ hpeh‸ ve pa taw, ngaˬ ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. 3Awˬ lawn k'o, Yuˇda‸ chaw hui ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ leh, yawˇ hui tawˇ g'awˬ da‸ ve teˇ hpaˍ awˬ lawn nawˬ hk'a deh‸ shiˍ ve yoˬ. Hk'e te leh, a ciˉ yeunˇ hkanˍ leh ngaˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na tuˬ ngaˬ nawˬ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ 4Awˉ lawˉ htaˇ, ngaˬ yaˇ nehˬ hpeh‸ ve teˇ yanˇ hta‸ tanˬ leh, ngaˬ ve chaw ceuˬ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, ngaˬ te ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ hta‸ Yuˇda‸ chaw hk'a peu-eˬ shiˍ taˍ ve yoˬ. 5Awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ ka‸ yawˇ hui ngaˬ ve awˬ lawn shiˍ taˍ ve pa taw, ngaˬ hui ve oˉ k'oˍ pui ve awˬ liˇ awˬ hk'aw lo, Hpaˍriˍsehˇ teh‸ k'oˆ ve hehnˇ jaˇ ve awˬ liˇ te ve teˇ moˍ hta‸ ngaˬ caˉ da‸ ve teh‸ yawˇ hui shaˉ hkiˆ hkanˍ gaˇ ve k'o hkanˍ hpeh‸ ve yoˬ. 6G'uiˬ sha lehˬ, ngaˬ hui ve awˬ puˍ awˬ pi hui hta‸ piˇ taˍ ve ka ti‸ hta‸ ngaˬ dawˇ law ve pa taw, chi beu‸ suhˉ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ, ngaˬ choˬ kaˬ lo huˉ taˍ ve yoˬ. 7Ngaˬ hui ve chaw ceuˬ teˇ chi nyiˇ ceuˬ lehˬ, tanˇ hkuinˇ tanˇ vanˇ coˇ caˇ leh G'uiˬ sha hta‸ oˉ k'oˍ pui ve awˬ hk'aw lo, ka ti‸ oˇ ve hta‸ g'a tuˬ yawˇ hui dawˇ law chehˇ ve yoˬ. Hkunˉ hawˉ hkanˇ-oˬ, dawˇ law taˍ ve oˇ ve hta‸ pa taw Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ ngaˬ hta‸ venˇ baˆ taˍ laˇ ve yoˬ. 8Suh peuˬ ve chaw hui hta‸ G'uiˬ sha k'aw‸ te‸ tu la piˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ yonˍ maˇ hpeh‸ ve teh‸ aˬ hto‸ ma pa taw nawˬ hui dawˇ ve le. 9Naˍzaˍrehˆ chaw Yeˍsuˆ ve awˬ meh hta‸ tawˍ taˍ tuˬ laiˉ ceuˬ te cawˇ ve yoˬ teh‸ ngaˬ awˬ tehˬ awˬ na dawˇ nyi jaw ve yoˬ. 10Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ hk'aw lo ngaˬ oˇ hk'e te jaw ve yoˬ. Paw hkuˇ lonˉ hui geh a hkaw-anˬ g'a peuˬ leh, Hkri‸ yaˇ hui laiˉ g'aˇ hta‸ htawnˍ hk'aw haw taˍ ve yoˬ. Shu yawˇ hui hta‸ tiˇ pehˍ ve teˇ yanˇ, ngaˬ htawˇ nyi ma cawˇ leh la‸ sheh chiˇ jaw ve yoˬ. 11Bon yehˬ hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo ngaˬ yawˇ hui hta‸ laiˉ pawˆ ciˍ yanˍ piˇ leh, yawˇ hui G'uiˬ sha hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ tuˬ ngaˬ g'aˇ hte‸ te ve yoˬ. Nyi ma zuhˆ jaˇ beu‸ jaˇ ve awˬ hk'aw lo, shu mvuhˇ shu miˬ ve venˇ teˇ hpaˍ hk'a gaˬ ngaˬ yawˇ hui hta‸ fawˉ mehˍ jaw ve yoˬ. 12Hkunˉ hawˉ hkanˇ-oˬ, ngaˬ chi hk'e te chehˇ ve awˬ hk'aw lo, paw hkuˇ lonˉ hui ngaˬ hta‸ kanˉ chi chiˇ a‸ laˇ leh a hkaw-anˬ pe‸ laˇ ve pa taw, ngaˬ Daˍmaˍsehˆ venˇ lo k'ai ve yoˬ. 13Ya‸ k'aw k'aˉ lo mvuhˇ law‸ k'aw tcuhˆ teˇ yanˇ, mvuhˇ naw ma lo mvuhˇ nyi a‸ kehˉ hehnˇ ve awˬ g'euˆ lehˬ, ngaˬ leh ngaˬ geh teˇ geh k'ai chehˇ ve chaw hui hta‸ hk'a caw zuhˇ hti la ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. 14Ngaˬ hui hk'a peu-eˬ miˬ chaˇ hk'oˆ lo paiˍ taˍ htaˇ, Heˍbrehˇ hkawˇ yaw leh chi hk'e k'oˆ laˇ ve awˬ hkawˇ hta‸ ngaˬ g'a kaˇ ve, Sawˉlu‸-oˬ, Sawˉlu‸-oˬ, aˬ hto‸ ma pa taw nawˬ ngaˬ hta‸ fawˉ mehˍ laˇ ve le. Nuˇ juˆ tuˬ ve aˉ taˬ hta‸ nawˬ hteˆ ve lehˬ, nawˬ g'a naˬ ve ceh tiˉ yoˬ teh‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. 15Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ a shu le teh‸ ngaˬ na nyi ve teˇ yanˇ, Jawˇ mawˇ k'aw‸ k'oˆ laˇ ve, Ngaˬ lehˬ nawˬ fawˉ mehˍ chehˇ ve Yeˍsuˆ yoˬ. 16Tu leh hteˇ lehˍ huˉ-oˆ. Awˬ lawn k'o, nawˬ ngaˬ hta‸ g'a mawˬ ve lehˬ, chi awˬ pon yoˬ. Nawˬ ngaˬ hta‸ g'a mawˬ peuˬ ve teˇ hpaˍ awˬ lawn maˇ k'oˆ, awˬ hk'aw‸ nawˉ ngaˬ hta‸ g'a k'aw‸ mawˬ tuˬ ve teˇ hpaˍ awˬ lawn maˇ k'oˆ, nawˬ kanˉ te leh shaˉ hkiˆ hkanˍ tuˬ, ngaˬ nawˬ hta‸ leuˆ yuˬ taˍ ve yoˬ. 17Yuˇda‸ chaw leh buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui mehˆ g'a mawˬ la tuˬ, yawˇ hui geh ngaˬ nawˬ hta‸ k'ai tcuh leh, yawˇ hui ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo nawˬ hta‸ ponˬ laˇ tuˬ yoˬ. 18Yawˇ hui mehˆ mawˬ la ve pa taw, naˆ ho‸ ve hta‸ hpfuhˆ baˬ taˉ leh, awˬ g'euˆ lo laˬ tuˬ yoˬ. Chi hk'oˆ ka‸, saˍtanˍ ve kanˇ paˆ hta‸ hpfuhˆ baˬ taˉ leh G'uiˬ sha geh laˬ tuˬ yoˬ. Hk'e te leh, yawˇ hui venˇ baˆ hpehˇ hk'a ve hta‸ ka‸ g'a leh ngaˬ hta‸ yonˍ ve awˬ hk'aw lo da‸ la kehˬ la peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ geh teˇ geh ka‸ g'a chehˇ tuˬ yoˬ. 19Hk'e te leh hkunˉ hawˉ hkanˇ Aˍgiˇpaˆ-oˬ, mvuhˇ naw ma lo hpeu‸ maˍ laˇ ve awˬ ceuˬ hta‸ ngaˬ maˇ na yuˬ ve maˇ heˆ. 20Awˉ lawˉ htaˇ Daˍmaˍsehˆ venˇ chaw teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, awˬ hk'aw‸ nawˉ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ leh Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ hta‸ htawˇ maˇ k'oˆ, ngaˬ bon maˍ piˇ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, a shu yawˇ ve venˇ baˆ hta‸ dawˇ hpfuhˆ leh, G'uiˬ sha geh k'aw‸ hpfuhˆ k'aw‸ la leh, venˇ baˆ dawˇ hpfuhˆ ve hta‸ keunˍ da‸ ve kanˉ teˇ hpaˍ te tuˬ ngaˬ yawˇ hui hta‸ maˍ piˇ ve yoˬ. 21Chi hta‸ pa taw, bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo Yuˇda‸ chaw hui ngaˬ hta‸ hpeh yuˬ leh tiˇ pehˍ tuˬ te ve yoˬ. 22Ya‸ hk'aˇ, ya‸ nyi hk'a gaˬ G'uiˬ sha ga laˇ ve pa taw, ngaˬ choˬ kaˬ lo g'a huˉ taˍ leh, uiˍ ve i ve chaw hk'a peu-eˬ hta‸ shaˉ hkiˆ hkanˍ chehˇ ve yoˬ. Hk'aˬ hk'e hpeh‸ la tuˬ ve awˬ lawn G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui leh Moˉseˍ k'oˆ ve hk'e ceh ngaˬ k'oˆ ve yoˬ. 23Yawˇ hui k'oˆ ve lehˬ, Hkri‸ g'a tu‸ g'a hkanˍ leh, suh kuiˬ lo yawˇ awˉ lawˉ k'aw‸ te‸ tu la ve teˇ g'aˇ hpeh‸ ve pa taw, Yuˇda‸ chaw leh buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui hta‸ awˬ g'euˆ awˬ lawn yawˇ hto piˇ maˍ piˇ tuˬ yoˬ teh‸ Pawˇlu‸ k'oˆ ve yoˬ. 24Pawˇlu‸ chi hk'e yaw hk'aw‸ chehˇ ve teˇ yanˇ, jawˇ mawˇ Hpeˍtuˆ k'oˆ ve, Pawˇlu‸-oˬ, nawˬ g'uˇ k'ai peuˬ. Nawˬ li‸ maˇ maˇ henˇ ve pa taw nawˬ g'uˇ k'ai ve yoˬ teh‸, awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh k'oˆ ve yoˬ. 25Pawˇlu‸ k'aw‸ k'oˆ ve, Awˬ me‸ awˬ hponˇ uiˍ ve jawˇ mawˇ Hpeˍtuˆ-oˬ, ngaˬ g'uˇ ve maˇ heˆ. Chaw hkawˇ hk'a deh‸ nawˇ taˍ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ nawˬ hta‸ hteˇ ve cawˇ ve tawˇ hkawˇ yaw laˇ ve yoˬ. 26Awˬ lawn chi teˇ hpaˍ hta‸ hkunˉ hawˉ hkanˇ Aˍgiˇpaˆ shiˍ taˍ ve pa taw, ngaˬ yawˇ hta‸ hk'a tawˍ lehˆ k'oˆ piˇ hpeh‸ ve yoˬ. Chi lehˬ baˬ kuiˬ lo hpeh‸ la ve maˇ heˆ ve pa taw, awˬ lawn chi teˇ hpaˍ hkunˉ hawˉ hkanˇ maˇ shiˍ maˇ mawˬ ve te ceuˬ ka‸ maˇ cawˬ teh‸ ngaˬ yonˍ ve yoˬ. 27Hkunˉ hawˉ hkanˇ Aˍgiˇpaˆ-oˬ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui ve tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ yonˍ ve laˇ. Nawˬ yonˍ ve hta‸ ngaˬ shiˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 28Jawˇ mawˇ Aˍgiˇpaˆ lehˬ Pawˇlu‸ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Teˇ hkui tiˉ awˬ hk'aw lo ngaˬ Hkri‸ yaˇ hpeh‸ la tuˬ nawˬ te ve law leˇ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 29Pawˇlu‸ k'aw‸ k'oˆ ve, Awˬ yanˇ ngeh ve maˇ k'oˆ, awˬ yanˇ maw ve maˇ k'oˆ, nawˬ awˬ to ka‸, ya‸ nyi ngaˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ g'a kaˇ ve chaw hk'a peu-eˬ ka‸, sho caˆ hpeh taˍ ve teˇ ceuˬ maˇ heˆ k'o, ngaˬ hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ la tuˬ ngaˬ G'uiˬ sha hta‸ bon lawˬ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 30Oˇ htaˇ, hkunˉ hawˉ hkanˇ tu leh, mvuhˇ miˬ jawˇ mawˇ lonˉ ka‸, Beˍraˍniˆ ka‸, yawˇ hui geh mui taˍ ve chaw teˇ hpaˍ ka‸ tu ve yoˬ. 31Yawˇ hui tawˆ k'ai peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ k'oˆ da‸ ve, Chaw chi lehˬ, tiˇ pehˍ keunˍ ve maˇ k'oˆ, hpeh taˍ keunˍ ve maˇ k'oˆ, venˇ baˆ teˇ ceuˬ ka‸ maˇ cawˬ teh‸ k'oˆ da‸ ve yoˬ. 32Jawˇ mawˇ Aˍgiˇpaˆ lehˬ jawˇ mawˇ Hpeˍtuˆ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Chaw chi lehˬ, jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ geh k'ai tuˬ maˇ lawˬ ve hk'e k'o, yawˇ hta‸ hpehˇ piˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\