Tcuh yaˇ 3

1Teˇ nyi htaˇ Peˍtruˆ leh Yoˇhanˬ, mvuhˇ hpeu‸ hpawˇ shehˆ naˍ riˍ bon lawˬ ve awˬ yanˇ awˬ hk'aw lo, bon yehˬ lonˉ lo taˆ-e ve yoˬ. 2Paw la htaˇ ka‸ hkui sheh luˬ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, bon yehˬ lonˉ hk'aw lo‸-e ve chaw teˇ hpaˍ geh lawˬ caˇ tuˬ, teˇ nyi le le shu yawˇ hta‸ taˆ laˬ leh, bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo, Nyi sha ve teh‸ k'oˆ ve yehˬ miˉ awˬ paˇ lo teh taˍ ve yoˬ. 3Peˍtruˆ leh Yoˇhanˬ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo lo‸-e chehˇ ve hta‸ yawˇ g'a mawˬ leh yawˇ huiˉ maˬ geh lawˬ ve yoˬ. 4Oˇ htaˇ, Peˍtruˆ leh Yoˇhanˬ yawˇ hta‸ hk'a deh‸ nyi leh, Ngaˬ huiˉ maˬ hta‸ nyi-o teh‸ Peˍtruˆ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 5Yawˇ lehˬ yawˇ huiˉ maˬ geh teˇ ceuˬ ceuˬ g'a tuˬ teh‸ dawˇ leh, yawˇ huiˉ maˬ hta‸ hk'a deh‸ nyi taˍ ve yoˬ. 6Peˍtruˆ k'oˆ ve, Ngaˬ geh hpu shi maˇ cawˬ. Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ cawˬ ve awˬ ceuˬ nawˬ hta‸ pe‸ laˇ ve yoˬ. Naˍzaˍrehˆ chaw Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ meh awˬ hawˉ lo juˇ k'ai loˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 7Oˇ htaˇ, yawˇ ve la‸ sha paˉ la‸ sheh hta‸ Peˍtruˆ g'awˬ tu piˇ leh, teˇ cawˬ haˉ yawˇ ve hkui taw peh leh hkui k'awˍ lehˍ awˬ g'aˇ cawˬ la ve yoˬ. 8Yawˇ pawˆ tu leh juˇ k'ai ve yoˬ. Yawˇ hui geh teˇ geh bon yehˬ lonˉ hk'aw lo‸-e leh juˇ k'ai, pawˆ k'ai leh G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh ve yoˬ. 9Yawˇ juˇ k'ai chehˇ leh G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh chehˇ ve hta‸ chaw hk'a peu-eˬ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, 10yawˇ lehˬ bon yehˬ lonˉ ve Nyi sha ve yehˬ miˉ awˬ paˇ lo mui taˍ leh lawˬ caˇ chehˇ ve chaw teˇ g'aˇ yoˬ teh‸, yawˇ hui g'a shiˍ ve yoˬ. Yawˇ hk'aˬ hk'e hpeh‸ la peuˬ ve hta‸ yawˇ hui g'a mawˬ leh, yawˇ hui anˇ jaˇ leh dawˇ maˇ tawˆ ve yoˬ. 11Chaw oˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ, Peˍtruˆ leh Yoˇhanˬ hta‸ vawˆ taˍ htaˇ, chaw chi ma ve anˇ jaˇ ve awˬ hk'aw lo yawˇ huiˉ maˬ geh Sawˉla‸monˍ ve koˇ caˉ teh‸ k'oˆ ve teˇ kaˬ lo g'uiˇ laˬ ve yoˬ. 12Peˍtruˆ chi hta‸ g'a mawˬ htaˇ, chaw chi ma ve hta‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve, Iˉsaˍreˍlaˆ chaw teˇ hpaˍ-oˬ, aˬ hto‸ ma pa taw awˬ lawn chi hta‸ naw hui anˇ ve le. Ngaˬ huiˉ maˬ lehˬ, a shu yawˇ ve kanˇ paˆ leh a shu yawˇ ve da‸ hkuiˇ ja hkuiˇ hta‸ pa taw chaw chi teˇ g'aˇ hta‸ ya‸ k'aw juˇ piˇ lawˬ ve teh‸ nawˬ hui dawˇ leh, aˬ hto‸ ma pa taw ngaˬ huiˉ maˬ hta‸ tiˉ nyi tiˍ taˍ ve le. 13Aˍbraˍhanˍ, Iˉcaˆ leh Yaˍkoˆ hui ve G'uiˬ sha hpeh‸ ve, ngaˬ hui ve awˬ puˍ awˬ pi hui ve G'uiˬ sha lehˬ, yawˇ ve awˬ ceˬ Yeˍsuˆ hta‸ awˬ me‸ awˬ hponˇ tawˆ la piˇ peuˬ. Nawˬ hui lehˬ, yawˇ hta‸ chiˇ a‸ piˇ leh jawˇ mawˇ Piˉla‸ yawˇ hta‸ hpehˇ piˇ tuˬ dawˇ cheˆ ve teˇ yanˇ, nawˬ hui jawˇ mawˇ Piˉla‸ mehˆ g'uˇ suhˍ yawˇ hta‸ chiˇ baˬ ve yoˬ. 14Da‸ ve kehˬ ve leh hteˇ ve cawˇ ve Awˬ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ hta‸ nawˬ hui chiˇ baˬ leh, shu hta‸ tiˇ pehˍ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ hta‸ nawˬ hui lawˬ yuˬ ve yoˬ. 15Co ha te‸ piˇ shehˍ hpaˇ hta‸ nawˬ hui tiˇ pehˍ ve htawˇ, G'uiˬ sha yawˇ hta‸ suh kuiˬ lo k'aw‸ te‸ tu la piˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui lehˬ, awˬ lawn chi hta‸ shaˉ hkiˆ hkanˍ paˍ hpeh‸ ve yoˬ. 16Nawˬ hui g'a mawˬ g'a shiˍ ve chaw chi teˇ g'aˇ awˬ g'aˇ cawˬ la ve lehˬ, Yeˍsuˆ ve awˬ meh hta‸ yonˍ ve pa taw, awˬ meh oˇ ve lehˬ yawˇ hta‸ awˬ g'aˇ cawˬ la piˇ ve yoˬ. Yonˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, Yeˍsuˆ hta‸ pa taw g'a leh, yonˍ ve oˇ ve lehˬ, nawˬ hui hk'a peu-eˬ mehˆ g'uˇ suhˍ chaw chi teˇ g'aˇ hta‸ hk'a deh‸ chehˇ sha la piˇ peuˬ. 17Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui ve jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ maˇ shiˍ leh te ve hk'e, nawˬ hui htawˇ maˇ shiˍ leh chi hk'e te ve hta‸ ngaˬ shiˍ ve yoˬ. 18G'uiˬ sha lehˬ yawˇ ve Hkri‸ g'a tu‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ ve tcuh kaˍ paˍ hui hta‸ cuˇ leh awˬ g'uˇ suhˍ htaˇ ka‸ k'oˆ taˍ ve hk'e, yawˇ te biˇ la peuˬ. 19Hk'e te leh, G'uiˬ sha nawˬ hui ve venˇ baˆ hta‸ shiˆ baˬ laˇ tuˬ, venˇ baˆ hta‸ dawˇ hpfuhˆ leh nyi ma k'aw‸ pa-o. Chi hk'e te ve k'o, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha lo laˬ ve dawˇ sha ve awˬ yanˇ gaˬ la leh, 20nawˬ hui awˬ pon leuˆ yuˬ taˍ ve Yeˍsuˆ teh‸ k'oˆ ve Hkri‸ teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ peu laˇ tuˬ yoˬ. 21G'uiˬ sha lehˬ, aˬ sho-eˬ htaˇ ka‸ yawˇ ve da‸ kehˬ ve tcuh kaˍ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ cuˇ leh k'oˆ taˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ ve hta‸ awˬ suhˉ k'aw‸ gu te htaˇ hk'a gaˬ, Yeˍsuˆ mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo g'a chehˇ tuˬ yoˬ. 22Moˉseˍ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha lehˬ, nawˬ hui ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo, ngaˬ hta‸ shuˍ ve tcuh kaˍ paˍ teˇ g'aˇ hta‸ nawˬ hui awˬ pon tawˆ la piˇ tuˬ yoˬ. Yawˇ nawˬ hui hta‸ hk'a k'oˆ laˇ ve tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui g'a na yuˬ tuˬ yoˬ. 23A shu teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ oˇ ve teˇ g'aˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ na yuˬ ve k'o, chaw oˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ, a shu yawˇ ve chaw ceuˬ awˬ hk'aw lo tawˆ baˬ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ teh‸ Moˉseˍ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 24Saˍmo-eˍlaˆ hta‸ tanˬ leh, yawˇ awˬ hk'aw‸ nawˉ hk'a tawˆ la ve tcuh kaˍ paˍ hk'a peu-eˬ lehˬ, awˬ nyi awˬ haˉ chi teˇ hpaˍ awˬ lawn hta‸ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 25Nawˬ hui lehˬ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui ve awˬ yaˇ awˬ duˬ hpeh‸ leh, nawˬ hui ve awˬ puˍ awˬ pi teˇ hpaˍ hta‸ G'uiˬ sha piˇ taˍ ve ka ti‸ shaˉ caˆ hta‸ caˉ da‸ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ hui htawˇ hpeh‸ ve yoˬ. Ka ti‸ shaˉ caˆ oˇ ve lehˬ, G'uiˬ sha Aˍbraˍhanˍ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ hta‸ pa taw, miˬ guiˬ chaw ceuˬ hk'a peu-eˬ awˬ bon g'a tuˬ yoˬ teh‸ G'uiˬ sha k'oˆ taˍ ve yoˬ. 26Nawˬ hui awˬ hk'aw lo teˇ g'aˇ le le, a shu yawˇ ve venˇ baˆ hta‸ hpfuhˆ baˬ taˉ ve pa taw, G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ na‸ piˇ tuˬ, yawˇ lehˬ yawˇ ve awˬ ceˬ hta‸ tawˆ la piˇ leh, nawˬ hui geh awˉ lawˉ peu laˇ ve yoˬ teh‸, Peˍtruˆ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\