Tcuh yaˇ 6

1Awˬ yanˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo, awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ maˇ la chehˇ htaˇ, Heˍlaˍsaˆ hkawˇ yaw ve Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ lehˬ, Heˍbrehˇ chaw teˇ hpaˍ hta‸ ca beu ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, teˇ nyi le le caˇ tuˬ pehˬ piˇ ve awˬ hk'aw lo, yawˇ hui ve mehˇ chawˇ ma teˇ hpaˍ lehˬ, caˇ tuˬ hk'a deh‸ maˇ g'a ve hta‸ pa taw yoˬ. 2Oˇ htaˇ, tcuh yaˇ teˇ chi nyiˇ g'aˇ lehˬ, awˬ la‸ g'awˇ hk'a peu-eˬ hta‸ kuˬ hpawnˬ leh k'oˆ ve, Ngaˬ hui G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ maˍ ve kanˉ hta‸ teh taˉ leh caˇ tuˬ dawˬ tuˬ pehˬ caˍ ve kanˉ hta‸ te ve lehˬ maˇ cawˇ. 3Hk'e te leh, awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui awˬ hk'aw lo awˬ meh da‸ ve, Awˬ ha hpu ka‸ cuˇ yiˍ maˍ yiˍ ka‸ hk'a biˇ cawˬ ve chaw suhˍ g'aˇ hta‸ nawˬ hui leuˆ yuˬ sheˍ. Yawˇ hui hta‸ kanˉ chi teˇ maˬ ngaˬ hui te tcuh tuˬ yoˬ. 4Ngaˬ hui lehˬ, bon lawˬ leh bon hkawˇ maˍ piˇ ve kanˉ hta‸ hk'aˬ htaˆ ka‸ te tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 5Yawˇ hui k'oˆ ve hta‸ chaw awˬ moˍ lonˉ hk'a peu-eˬ nyi ma cawˇ leh chaw chi teˇ hpaˍ hta‸ leuˆ yuˬ ve yoˬ. Yonˍ ve leh da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu hk'a biˇ cawˬ ve Saˍteˍhpanˍ teˇ g'aˇ leh, Hpiˇliˇpuˆ, Pawˇhkawˍ, Niˆkaˍnawˍ, Tiˉmonˍ, Paˍmeˍnaˆ leh Yuˇda‸ awˬ liˇ yuˬ ve Anˍtiˆawˍ venˇ yaˇ Niˇkawˇlaˆ hui hta‸ leuˆ yuˬ ve yoˬ. 6Tcuh yaˇ hui mehˆ g'uˇ suhˍ yawˇ hui hta‸ teh taˍ leh, tcuh yaˇ hui bon lawˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ yawˇ hui awˬ hk'oˆ la‸ sheh taˍ ve yoˬ. 7G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ awˬ g'uˇ suhˍ bvuhˬ k'ai leh, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ hk'aw lo awˬ la‸ g'awˇ maˇ maˇ k'aw‸ maˇ la ve yoˬ. Paw hkuˇ laiˉ g'a htawˇ na yuˬ leh yonˍ ve yoˬ. 8Saˍteˍhpanˍ lehˬ, awˬ bon leh kanˇ paˆ hk'a biˇ cawˬ leh, chaw yaˇ hui mehˆ g'uˇ suhˍ uiˍ jaˇ ve anˇ tuˬ leh awˬ heˆ teˇ hpaˍ hta‸ te ve yoˬ. 9Oˇ htaˇ, ponˬ ve chaw hui teh‸ k'oˆ ve Yuˇda‸ bon yehˬ hta‸ caˉ da‸ ve chaw hui leh, Kuˇreˍneˍ chaw, Aˍleˍsaˍduˆ chaw, Kiˇliˇkiˆ chaw leh, Aˍsiˆ mvuhˇ miˬ chaw hui tu la leh Saˍteˍhpanˍ hta‸ tawˇ g'awˬ da‸ ve yoˬ. 10Ya‸ hk'aˇ, yawˇ yaw ve cuˇ yiˍ tawˇ hkawˇ leh Awˬ ha hpu ve tawˇ hkawˇ hta‸ yawˇ hui tawˍ da‸ maˇ hpeh‸. 11Oˇ htaˇ, yawˇ hui chaw teˇ hpaˍ hta‸ hk'awˇ jehˬ leh chi hk'e k'oˆ tcuh ve, Chaw chi hpaˇ lehˬ, Moˉseˍ hta‸ ka‸ G'uiˬ sha hta‸ ka‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ ve hta‸ ngaˬ hui g'a kaˇ peuˬ teh‸ k'oˆ tcuh ve yoˬ. 12Yawˇ hui lehˬ mvuhˇ miˬ yaˇ teˇ hpaˍ, awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ leh, li‸ bvuh‸ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ ca juˆ piˇ leh, Saˍteˍhpanˍ hta‸ ca hpeh yuˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, jehˬ da‸ shehˍ hpaˇ awˬ moˬ mehˆ g'uˇ suhˍ yawˇ hta‸ yuˬ k'ai ve yoˬ. 13Yawˇ hui lehˬ, heˍ ve shaˉ hkiˆ hkanˍ shehˍ hpaˇ oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ kuˬ teh taˍ ve yoˬ. Shaˉ hkiˆ hkanˍ shehˍ hpaˇ oˇ ve teˇ hpaˍ k'oˆ ve, Chaw chi hpaˇ lehˬ, da‸ kehˬ ve bon yehˬ lonˉ hta‸ leh awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ hk'aˬ htaˆ ka‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ chehˇ ve yoˬ. 14Naˍzaˍrehˆ chaw Yeˍsuˆ chi teˇ g'aˇ lehˬ, bon yehˬ lonˉ chi ve hta‸ te luˬ leh, Moˉseˍ ngaˬ hui hta‸ piˇ taˉ laˇ ve awˬ liˇ teˇ hpaˍ hta‸ pa tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ chi hk'e k'oˆ ve hta‸ ngaˬ hui g'a kaˇ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui k'oˆ piˇ ve yoˬ. 15Oˇ htaˇ, jehˬ da‸ shehˍ hpaˇ ve awˬ moˍ awˬ hk'aw lo hk'a chehˇ ve chaw hk'a peu-eˬ Saˍteˍhpanˍ hta‸ hk'a deh‸ nyi htaˇ, yawˇ ve mehˆ hpfuhˇ lehˬ mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ ve mehˆ hpfuhˇ hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ ve hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\