Tcuh yaˇ 8

1Yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ ve lehˬ, Sawˉlu‸ htawˇ nyi ma cawˇ ve yoˬ. Oˇ ve teˇ nyi hta‸ tanˬ leh Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hk'aw chehˇ ve hkri‸ yaˇ awˬ moˍ lehˬ, fawˉ mehˍ jaˇ ve hta‸ g'a hkanˍ ve pa taw, tcuh yaˇ teˇ hpaˍ maˇ heˆ k'o, yawˇ hui hk'a peu-eˬ hpaˆ da‸ leh Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ leh Saˍmaˍriˆ mvuhˇ miˬ teˇ kaˬ le le lo hpaw-e ve yoˬ. 2G'uiˬ sha hta‸ yawˆ yan ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, Saˍteˍhpanˍ hta‸ ca tuˍ piˇ leh, yawˇ hta‸ pa taw g'aˇ hte‸ paˆ hawˬ kehˇ hawˬ ve yoˬ. 3Ya‸ hk'aˇ Sawˉlu‸ lehˬ, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hta‸ te luˬ chehˇ ve yoˬ. Yawˇ teˇ yehˬ peuˬ teˇ yehˬ hk'aw lo‸-e leh, hawˉ hk'aˆ yaˇ miˇ teˇ hpaˍ hta‸ g'awˬ k'ai leh, htawnˍ hk'aw lo ca keu taˍ ve yoˬ. 4Hk'e te leh hpaˆ da‸ k'ai ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, teˇ kaˬ peuˬ teˇ kaˬ lo k'ai leh ha lehˬ ve bon hkawˇ ca maˍ piˇ ve yoˬ. 5Hpiˇliˇpuˆ htawˇ, Saˍmaˍriˆ venˇ lo k'ai leh yawˇ hui hta‸ Hkri‸ awˬ lawn maˍ piˇ ve yoˬ. 6Yawˇ maˍ ve hta‸ g'a kaˇ leh, yawˇ te ve awˬ heˆ hta‸ g'a mawˬ htaˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ lehˬ, nyi ma teˇ shiˍ tiˉ taˍ leh yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na ve yoˬ. 7Awˬ lawn k'o, neˇ cha‸ chiˆ geh ve chaw maˇ maˇ awˬ hk'aw lo, neˇ teˇ hpaˍ bvuhˬ chaweh kuˬ leh tawˆ k'ai ve yoˬ. Hkui sheh la‸ sheh suh ve chaw leh, hkui luˬ ve chaw maˇ maˇ hta‸ htawˇ gu na-e piˇ ve yoˬ. 8Hk'e te leh, venˇ yaˇ oˇ ve teˇ hpaˍ maˇ maˇ ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. 9Siˉmonˍ meh ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, ponˬ laˬ htaˇ venˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo faˍ te leh, Saˍmaˍriˆ chaw hui hta‸ maˇ maˇ anˇ piˇ lawˬ ve yoˬ. Ngaˬ lehˬ chaw uiˍ teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ yawˇ k'oˆ ve yoˬ. 10Uiˍ ve i ve chaw hk'a peu-eˬ htawˇ, Chaw chi hpaˇ lehˬ, uiˍ jaˇ ve kanˇ paˆ teh‸ k'oˆ ve G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ yawˇ hui k'oˆ leh, yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na ve yoˬ. 11Chaw oˇ ve lehˬ, maw chaweh faˍ te maˍ leh, yawˇ hui hta‸ anˇ piˇ lawˬ ve pa taw, yawˇ hui yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na ve yoˬ. 12Ya‸ hk'aˇ, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ leh Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ meh hta‸ caˉ da‸ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ awˬ lawn Hpiˇliˇpuˆ maˍ ve hta‸ yawˇ hui yonˍ la leh, hawˉ hk'aˆ yaˇ miˇ teˇ hpaˍ baˆtiˆsaˬ hkanˍ yuˬ ve yoˬ. 13Siˉmonˍ yawˇ awˬ to htawˇ yonˍ la leh, baˆtiˆsaˬ hkanˍ yuˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Hpiˇliˇpuˆ awˬ hk'aˇ suh k'ai ve yoˬ. Awˬ heˆ leh uiˍ ve anˇ tuˬ teˇ hpaˍ hta‸ g'a mawˬ htaˇ, yawˇ anˇ jaˇ ve yoˬ. 14Saˍmaˍriˆ chaw hui G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ hta‸ ha‸ yuˬ ve awˬ lawn Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hk'aw chehˇ ve tcuh yaˇ teˇ hpaˍ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ hui Peˍtruˆ leh Yoˇhanˬ hta‸ oˇ kaˬ lo k'ai tcuh ve yoˬ. 15Yawˇ huiˉ maˬ oˇ kaˬ lo gaˬ htaˇ, chaw oˇ ve teˇ hpaˍ da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu g'a tuˬ, yawˇ hui awˬ pon bon lawˬ piˇ ve yoˬ. 16Awˬ lawn k'o, yawˇ hui awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ awˬ hk'oˆ hta‸ ka‸, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu maˇ ya‸ la sheˍ. Yawˇ hui lehˬ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve awˬ meh awˬ hk'aw lo baˆtiˆsaˬ hkanˍ ve ceh tiˉ sheˍ. 17Oˇ htaˇ, tcuh yaˇ oˇ ve nyiˇ g'aˇ yawˇ hui awˬ hk'oˆ hta‸ la‸ sheh taˍ leh, yawˇ hui da‸ ve kehˬ ve awˬ ha hpu g'a ve yoˬ. 18Tcuh yaˇ oˇ ve nyiˇ g'aˇ shu awˬ hk'oˆ hta‸ la‸ sheh taˍ ve pa taw da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu g'a ve hta‸ Siˉmonˍ g'a mawˬ htaˇ, yawˇ hpu yuˬ veu laˇ leh k'oˆ ve, 19Hk'aˬ ve teˇ g'aˇ awˬ hk'oˆ hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ la‸ sheh taˍ ve teˇ yanˇ yawˇ da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu g'a tuˬ, kanˇ paˆ chi ngaˬ hta‸ htawˇ pe‸ laˇ-oˆ teh‸ lawˬ ve yoˬ. 20Peˍtruˆ yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, G'uiˬ sha ve la‸ shawnˍ hta‸ hpu piˇ leh g'a tuˬ teh‸ nawˬ dawˇ ve pa taw, nawˬ ve hpu lehˬ nawˬ geh hk'a geh luˬ k'ai piˇ-oˆ. 21G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ nawˬ ve nyi ma maˇ hteˇ ve pa taw, kanˉ chi hta‸ nawˬ a ciˉ ka‸ maˇ caˉ da‸. 22Hk'e te leh, nawˬ awˬ hk'aw lo haiˬ ve chi hta‸ dawˇ hpfuhˆ loˬ. Hpeh‸ ve k'o, nawˬ ve nyi ma dawˇ hk'aˇ hta‸ Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha hpehˇ laˇ tuˬ yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ-oˆ. 23Awˬ lawn k'o, nawˬ awˬ hk'aw lo hk'aˇ ve awˬ taw‸ ma cawˬ leh, venˇ baˆ nawˬ hta‸ hpeh tiˍ taˍ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 24Oˇ htaˇ Siˉmonˍ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ huiˉ maˬ hk'a k'oˆ ve teˇ hpaˍ, teˇ ceuˬ ka‸ ngaˬ awˬ hk'oˆ lo maˇ g'a gaˬ la tuˬ, ngaˬ awˬ pon Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha geh lawˬ hkawˉ laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 25Hk'e te leh yawˇ huiˉ maˬ shaˉ hkiˆ hkanˍ leh, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ maˍ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo k'aw‸ k'o‸-e ve yoˬ. K'o‸-e chehˇ htaˇ, Saˍmaˍriˆ hk'aˆ laiˉ hk'aˆ awˬ hk'aw lo ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ piˇ ve yoˬ. 26Oˇ htaˇ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ Hpiˇliˇpuˆ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ tu leh, awˬ hawˉ hpawˇ lo k'ai-o. Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ te leh Gaˍsaˍ lo k'ai ve ya‸ k'aw hta‸ k'ai-o teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Ya‸ k'aw oˇ ve lehˬ, shehˇ de hk'aw k'ai ve ya‸ k'aw yoˬ. 27Hk'e te leh, yawˇ tu leh k'ai ve yoˬ. Oˇ htaˇ, Ehˇtaˍyoˇpiˆ mvuhˇ miˬ hta‸ uˉ peunˍ ve, Kanˍdaˍkeˍ meh ve nanˇ hawˉ hkanˇ ma awˬ hawˉ lo jawˇ mawˇ te ve Ehˇtaˍyoˇpiˆ chaw teˇ g'aˇ lehˬ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo oˉ k'oˍ ca pui k'aw‸ la ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, nanˇ hawˉ hkanˇ ma ve hpu shi mawˇ jeˬ hk'a peu-eˬ hta‸ ha‸ shaˉ shehˍ hpaˇ lonˉ teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 28Yawˇ k'o‸-e chehˇ htaˇ, yawˇ ve iˉ mvuhˇ lawˬ awˬ hk'aw lo mui leh, tcuh kaˍ paˍ Iˉsaˍyaˆ ve li‸ hta‸ g'aw chehˇ ve yoˬ. 29Oˇ htaˇ, Hpiˇliˇpuˆ hta‸ Awˬ ha hpu k'oˆ piˇ ve, Iˉ mvuhˇ lawˬ oˇ ve geh teˇ geh k'ai-o teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 30Hk'e te leh, Hpiˇliˇpuˆ g'uiˇ k'ai leh, tcuh kaˍ paˍ Iˉsaˍyaˆ ve li‸ hk'aw lo jawˇ mawˇ oˇ ve g'aw chehˇ ve hta‸ yawˇ g'a kaˇ htaˇ, Nawˬ g'aw chehˇ ve awˬ lawn chi hta‸ nawˬ shiˍ-aˬ laˇ teh‸ yawˇ hta‸ na nyi ve yoˬ. 31Yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Shu ngaˬ hta‸ tcuhˉ kuiˬ maˇ k'aoˍ maˍ laˇ ve k'o, hk'aˬ hk'e te shiˍ hpeh‸ tuˬ le teh‸ k'oˆ peuˬ leh, yawˇ geh teˇ geh taˆ mui la tuˬ yawˇ Hpiˇliˇpuˆ hta‸ kuˬ ve yoˬ. 32Yawˇ g'aw chehˇ ve Li‸ hpu lehˬ chi teˇ tawn yoˬ. Tiˇ pehˍ tuˬ awˬ pon yawˬ hk'a shuˍ shuˍ yawˇ hta‸ sheh k'ai ve yoˬ. Yawˬ mvuh nuˆ shehˍ hpaˇ mehˆ g'uˇ suhˍ yawˬ ehˉ ta‸ iˉ chehˇ ve hk'e, yawˇ ka‸ yawˇ ve maw‸ k'aw maˇ ngaˉ leh ta‸ iˉ chehˇ taˍ ve yoˬ. 33Nyiˉ ya‸ ve hta‸ g'a hkanˍ htaˇ, shu yawˇ hta‸ maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve awˬ hk'aw lo suhˉ jehˬ ve yoˬ. Yawˇ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ hta‸ a shu k'aoˍ hpeh‸ tuˬ le. Awˬ lawn k'o, miˬ guiˬ hk'oˆ lo yawˇ ve a sha‸ hta‸ yuˬ baˬ ve yoˬ, teh‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. 34A ma‸ lonˉ lehˬ Hpiˇliˇpuˆ hta‸ na nyi ve, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ chi teˇ g'aˇ a shu awˬ lawn k'oˆ ve le. Yawˇ awˬ to awˬ lawn k'oˆ ve laˇ. Maˇ heˆ k'o, awˬ kaˍ awˬ nu teˇ g'aˇ awˬ lawn k'oˆ ve laˇ, ngaˬ nawˬ hta‸ a ciˉ na nyi gaˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 35Oˇ htaˇ, Hpiˇliˇpuˆ maw‸ k'aw ngaˉ leh, Li‸ hpu chi teˇ tawn hta‸ tanˬ leh, Yeˍsuˆ ve awˬ lawn ha lehˬ ve bon hkawˇ yawˇ hta‸ k'aoˍ maˍ piˇ ve yoˬ. 36Yawˇ hui ya‸ k'aw k'aˉ lo k'ai chehˇ htaˇ, iˉ kaˆ cawˬ kuiˬ teˇ kaˬ lo gaˬ la leh, a ma‸ lonˉ k'oˆ ve, Nyi loˬ, choˬ kaˬ iˉ kaˆ cawˬ ve yoˬ. Ngaˬ baˆtiˆsaˬ maˇ g'a hkanˍ tuˬ, aˬ hto‸ ma tawˍ taˍ tuˬ cawˬ le teh‸ k'oˇ piˇ ve yoˬ. 38Oˇ htaˇ, yawˇ iˉ mvuhˇ lawˬ hta‸ jehˇ tcuh leh, yawˇ huiˉ maˬ nyiˇ g'aˇ g'aˇ iˉ kaˆ hk'aw lo ya‸-e leh, Hpiˇliˇpuˆ lehˬ a ma‸ lonˉ hta‸ baˆtiˆsaˬ piˇ ve yoˬ. 39Yawˇ huiˉ maˬ iˉ kaˆ hk'aw lo tawˆ la htaˇ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve Awˬ ha hpu Hpiˇliˇpuˆ hta‸ teˇ cawˬ haˉ yuˬ k'ai leh, a ma‸ lonˉ yawˇ hta‸ maˇ k'aw‸ mawˬ. A ma‸ lonˉ lehˬ, ha lehˬ ha k'a awˬ g'uˇ suhˍ k'aw‸ k'ai ve yoˬ. 40Oˇ htaˇ, Aˍcoˆ venˇ awˬ hk'aw lo Hpiˇliˇpuˆ hta‸ shu g'a mawˬ ve yoˬ. Yawˇ awˬ g'uˇ suhˍ k'ai leh, Kehˉsaˍriˆ venˇ hk'a gaˬ, venˇ hk'aˆ hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ piˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\