Kawˇlawˇsehˇ 3

1Hk'e te leh, nawˬ hui Hkri‸ geh teˇ geh k'aw‸ te‸ tu la peuˬ ve k'o, mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo cawˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ ca-o. Hkri‸ lehˬ, oˇ kaˬ lo G'uiˬ sha ve la‸ sha paˉ mui chehˇ taˍ ve yoˬ. 2Miˬ guiˬ hk'oˆ lo cawˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ dawˇ tcuhˉ taˍ ve taˇ te. Mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo cawˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ dawˇ tcuhˉ taˍ-o‸. 3Awˬ lawn k'o, nawˬ hui suh peuˬ ve chaw hpeh‸ leh, nawˬ hui ve co ha te‸ ve teˇ ceuˬ lehˬ, Hkri‸ geh teˇ geh G'uiˬ sha awˬ hk'aw lo faˉ taˍ ve yoˬ. 4Ngaˬ hui ve co ha te‸ ve awˬ ceuˬ lehˬ, Hkri‸ hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ k'aw‸ tawˆ la ve teˇ yanˇ, nawˬ hui htawˇ yawˇ geh teˇ geh awˬ me‸ awˬ hponˇ awˬ hk'aw lo tawˆ la tuˬ yoˬ. 5Nawˬ hui awˬ hk'aw lo cawˬ ve, miˬ guiˬ hta‸ caˉ da‸ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ tiˇ pehˍ-o‸. Awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve, cha‸ chiˆ ve hta‸ te ve, peh‸ ve tzuhˆ ve hta‸ te ve, haiˬ ve hta‸ te ve leh, shu mawˇ shu jeˬ hta‸ sheˉ lai ve, awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. Shu mawˇ shu jeˬ hta‸ sheˉ lai ve teˇ ceuˬ lehˬ, shaˉ ho‸ hta‸ oˉ k'oˍ pui ve teˇ ceuˬ hpeh‸ ve yoˬ. 6Awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ pa taw G'uiˬ sha nyi ma zuhˆ ve teˇ ceuˬ gaˬ la chehˇ ve yoˬ. 7Nawˬ hui htawˇ ponˬ laˬ htaˇ awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ hk'aˇ suh k'ai leh, oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ te jaw ve yoˬ. 8Ya‸ hk'aˇ, chi beu‸ lehˬ nyi ma zuhˆ ve, beu‸ jaˇ ve, shu hta‸ naˬ tuˬ te gaˇ ve, shu hta‸ hk'aiˉ ve leh, cha‸ chiˆ ve tawˇ hta‸ yaw ve, awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ hk'a peu-eˬ hta‸ baˬ taˉ-oˆ. 9Teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ taˇ heˍ da‸. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui lehˬ chaw awˬ piˍ hta‸ ka‸, chaw awˬ piˍ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ hta‸ ka‸ k'ehˆ baˬ peuˬ leh, chaw awˬ suhˉ hta‸ veu‸ deh taˍ peuˬ. 10Chaw awˬ suhˉ oˇ ve lehˬ, yawˇ hta‸ te hpanˍ shehˍ hpaˇ ve awˬ ho‸ awˬ han hk'a shuˍ shuˍ, shiˍ puiˉ ve teˇ ceuˬ lehˬ, awˬ suhˉ k'aw‸ hpeh‸ la chehˇ ve yoˬ. 11Chaw awˬ suhˉ hpeh‸ ve awˬ hk'aw lo, Heˍlaˍsaˆ chaw leh Yuˇda‸ chaw maˇ cawˬ. Awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve chaw leh awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ ve chaw maˇ cawˬ. Chaw hteunˍ leh Saˍkuˍsiˆ chaw maˇ cawˬ. Vuiˬ taˍ ve awˬ ceˬ leh ponˬ ve chaw maˇ cawˬ. Hkri‸ lehˬ hk'a peu-eˬ hpeh‸ leh, hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo yawˇ chehˇ ve yoˬ. 12Chi hta‸ pa taw, G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ leuˆ yuˬ taˍ leh, nawˬ hui da‸ kehˬ ve leh yawˇ ha‸ ve chaw hpeh‸ ve hk'e, chi teˇ hpaˍ hta‸ veu‸ deh-o. Ha k'aˉ puiˉ ve, shu awˬ pon da‸ ve hta‸ te ve, nyi ma taˍ nehˬ ve, nyi ma nuˇ nuˇ nehˬ nehˬ ve leh, nyi ma dawˇ zuhˬ gaˇ zuhˬ ve, chi teˇ hpaˍ hta‸ veu‸ deh-o. 13Teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ yeunˇ hkanˍ da‸-o‸. Teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ venˇ baˆ taˍ da‸ kuiˬ cawˬ k'o, venˇ baˆ hpehˇ da‸-o‸. Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha nawˬ hui ve venˇ baˆ hta‸ hpehˇ hk'a peuˬ ve hk'e, nawˬ hui htawˇ venˇ baˆ hpehˇ da‸-o‸. 14Oˇ ve hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ veu‸ deh taˍ-o‸. Ha‸ pehnˇ ve lehˬ, hk'a peu-eˬ biˇ la tuˬ hpeh tsuh‸ taˍ ve yoˬ. 15Hkri‸ ve dawˇ sha gaˇ sha ve teˇ ceuˬ nawˬ hui ve nyi ma awˬ hk'aw lo uˉ peunˍ piˇ lawˬ-o‸. Chi hk'e hpeh‸ la tuˬ ve awˬ pon, awˬ to teˇ to tiˉ awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ kuˬ yuˬ taˍ ve yoˬ. Chi hk'oˆ ka‸, yawˇ ve bon hta‸ dawˇ nawˇ-oˆ. 16Cuˇ yiˍ maˍ yiˍ hk'a biˇ cawˬ ve Hkri‸ ve tawˇ hkawˇ lehˬ, nawˬ hui awˬ hk'aw lo hk'a biˇ cawˬ piˇ-oˆ. Chiˇ mvuh ve tawˇ hkawˇ, k'a muiˬ hkawˇ leh co ha hpawˇ hta‸ caˉ da‸ ve k'a muiˬ hkawˇ teˇ hpaˍ hta‸ cuˇ leh, nawˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ hta‸ maˍ da‸ leh shaˍ ti‸ piˇ da‸-o‸. Nawˬ hui ve nyi ma awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha hta‸ k'a muiˬ chiˇ mvuh chehˇ-oˆ. 17Nawˬ hui hk'a te ve hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo, tawˇ yaw ve maˇ k'oˆ, kanˉ te ve maˇ k'oˆ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve awˬ meh awˬ hk'aw lo hk'a peu-eˬ hta‸ te-o. Yawˇ hta‸ cuˇ leh Awˬ pa G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh chehˇ-oˆ. 18Awˬ miˇ ma teˇ hpaˍ-oˬ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ keunˍ da‸ ve hk'e, a shu yawˇ ve awˬ hpawˇ awˬ hawˉ lo chehˇ-oˆ. 19Awˬ hpawˇ teˇ hpaˍ-oˬ, a shu yawˇ ve awˬ miˇ ma hta‸ ha‸ leh, yawˇ hui hta‸ hehnˇ chaweh taˇ te. 20Yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ-oˬ, teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo awˬ pa awˬ e ve tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ-o‸. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui chi hk'e te ve hta‸ Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ nyi ma cawˇ ve yoˬ. 21Awˬ pa teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui ve yaˇ teˇ hpaˍ nyi ma maˇ g'a luˬ tuˬ, yawˇ hui nyi ma zuhˆ tuˬ taˇ te. 22Vuiˬ taˍ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ -oˬ, teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo miˬ guiˬ hk'oˆ chehˇ ve nawˬ hui ve awˬ shehˍ hpaˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ-o‸. Shu g'a mawˬ kuiˬ ceh te ve leh chaw yaˇ nyi hk'aˇ suh tuˬ ceh te ve taˇ hpeh‸ piˇ. Nyi ma taˍ hk'aˇ teˇ hk'aˇ tiˉ te leh, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ kawˆ ve awˬ hk'aw lo na yuˬ-o‸. 23Nawˬ hui kanˉ hk'aˬ hk'e ve teˇ ceuˬ te ve maˇ k'oˆ, chaw yaˇ awˬ pon te ve maˇ heˆ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ pon te ve hk'e nyi ma pfuhˇ leh g'aˇ hte‸ te-o. 24Nawˬ hui g'a tuˬ ve awˬ bon teˇ ceuˬ lehˬ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ pe‸ laˇ tuˬ ve awˬ shinˉ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ shiˍ chehˇ-oˆ. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui Jawˇ mawˇ Hkri‸ awˬ pon kanˉ te chehˇ ve yoˬ. 25Maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve hta‸ te ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ te ve maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve oˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ g'a k'aw‸ hkanˍ tuˬ yoˬ. G'uiˬ sha lehˬ, chaw yaˇ ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ maˇ nyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\