Eˇfeˇsu‸ 4

1Hk'e te leh, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ pon htawnˍ hk'aw lo g'a chehˇ ve ngaˬ lehˬ, nawˬ hui hta‸ chi hk'e lawˬ hkawˉ ve yoˬ. G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ kuˬ yuˬ taˍ ve hk'e, yawˇ kuˬ yuˬ taˍ ve hta‸ keunˍ da‸ ve awˬ hk'aˇ suh ceh tiˉ te k'ai-o. 2Hk'a peu-eˬ ve awˬ hk'aw lo a shu yawˇ awˬ to hta‸ taˍ nehˬ ve, nyi ma nuˇ nuˇ nehˬ nehˬ ve, nyi ma dawˇ zuhˬ gaˇ zuhˬ ve leh, ha‸ pehnˇ ve awˬ hk'aw lo teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ yeunˇ hkanˍ da‸ ve, chi teˇ hpaˍ awˬ hk'aˇ suh te k'ai-o. 3Aˉ caˆ hkeh hpeh tsuh‸ taˍ ve hk'e, cawˇ da‸ hawˍ da‸ ve teˇ ceuˬ nawˬ hui hta‸ hpeh tsuh‸ taˍ ve awˬ hk'aw lo, Awˬ ha hpu hta‸ pa taw hk'aˬ htaˆ ka‸ nyi ma teˇ shiˍ tiˉ cawˬ hpeh‸ tuˬ g'aˇ hte‸ ta-o. 4G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ kuˬ yuˬ taˍ ve teˇ yanˇ, nawˬ hui dawˇ law kuiˬ teˇ ceuˬ tiˉ cawˬ tuˬ yawˇ kuˬ yuˬ taˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, awˬ to teˇ to tiˉ cawˬ leh, Awˬ ha hpu teˇ g'aˇ tiˉ cawˬ ve yoˬ. 5Jawˇ mawˇ teˇ g'aˇ tiˉ, yonˍ ve teˇ ceuˬ tiˉ, baˆtiˆsaˬ teˇ ceuˬ tiˉ cawˬ ve yoˬ. 6Chaw hk'a peu-eˬ ve Awˬ pa hpeh‸ ve G'uiˬ sha teˇ g'aˇ tiˉ cawˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ hta‸ chehˇ leh, hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo kanˉ te leh, hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo chehˇ taˍ ve yoˬ. 7Hkri‸ lehˬ yawˇ ve la‸ shawnˍ hk'aˬ ma pe‸ laˇ ve hk'e, ngaˬ hui teˇ g'aˇ le le awˬ bon chi ma g'a peuˬ. 8Hk'e te leh, Li‸ hpu hk'aw chi hk'e k'oˆ taˍ ve, Yawˇ lehˬ mvuh kuiˬ lo taˆ-e ve teˇ yanˇ, chaw maˇ maˇ hta‸ yawˇ hpeh veu leh, chaw yaˇ hui hta‸ la‸ shawnˍ teˇ hpaˍ piˇ ve yoˬ. teh‸ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 9Yawˇ taˆ-e ve teh‸ k'oˆ ve lehˬ, awˉ lawˉ htaˇ miˬ guiˬ awˬ hawˉ teˇ htai‸ lo yawˇ ya‸-e taˍ peuˬ ve hta‸ k'oˆ ve maˇ heˆ laˇ. 10Ya‸-e ve teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ hta‸ biˇ la piˇ tuˬ awˬ pon, mvuhˇ nawˬ ma hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ hta‸ taˆ-e ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 11Hkri‸ yaˇ teˇ hpaˍ biˇ la tuˬ awˬ pon maˇ k'oˆ, shu awˬ pon kanˉ te tuˬ maˇ k'oˆ, Hkri‸ ve awˬ to uiˍ la yeˬ la piˇ tuˬ awˬ pon maˇ k'oˆ, la‸ shawnˍ teˇ hpaˍ yawˇ piˇ ve yoˬ. 12La‸ shawnˍ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, chaw teˇ hpaˍ hpaˍ tcuh yaˇ te tuˬ, teˇ hpaˍ hpaˍ bon maˍ paˍ te tuˬ, teˇ hpaˍ hpaˍ ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ paˍ te tuˬ, teˇ hpaˍ hpaˍ Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hta‸ ha‸ shaˉ paˍ te tuˬ, teˇ hpaˍ hpaˍ maˍ piˇ shehˍ hpaˇ te tuˬ, chi teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. 13Ngaˬ hui hk'a peu-eˬ lehˬ, yonˍ ve awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, G'uiˬ sha ve Yaˇ hpu hta‸ shiˍ ve awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, nyi ma teˇ shiˍ tiˉ taˍ leh, uiˍ la peuˬ ve chaw hpeh‸ leh, Hkri‸ biˇ ve hk'a shuˍ shuˍ ngaˬ hui htawˇ biˇ la htaˇ hk'a gaˬ yawˇ te laˇ chehˇ ve yoˬ. 14Chi hk'e uiˍ la ve k'o, ngaˬ hui yaˇ ehˉ maˇ k'aw‸ hpeh‸ leh, la‸ lehnˉ ve chaw teˇ hpaˍ cuˇ yiˍ te leh heˍ ve awˬ hk'aw lo laiˉ ceuˬ hta‸ maˍ ve teˇ yanˇ, mvuhˇ haw meuˆ chiˇ veu ve hk'a shuˍ shuˍ, ngaˬ hui hta‸ choˬ hpawˇ oˇ hpawˇ meuˆ chiˇ veu g'a tuˬ ve maˇ heˆ. 15Ya‸ hk'aˇ, ha‸ pehnˇ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ hui hteˇ ve cawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ yaw leh, Hkri‸ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui hk'a biˇ biˇ uiˍ la tuˬ yoˬ. Yawˇ lehˬ oˉ k'oˍ hpeh‸ ve yoˬ. 16Oˉ k'oˍ oˇ ve hta‸ caˉ da‸ ve pa taw, awˬ to teˇ to hk'a peu-eˬ uiˍ la chehˇ leh, ha‸ pehnˇ ve awˬ hk'aw lo yeˬ la chehˇ ve yoˬ. Awˬ to oˇ ve lehˬ, awˬ tcuhˉ hk'a cawˬ ve hk'a peu-eˬ hta‸ pa taw, teˇ tawn leh teˇ tawn caˉ da‸ taˍ leh, awˬ hk'eun teˇ maˬ peuˬ teˇ maˬ a shu yawˇ ve kanˉ cawˬ ve hk'e te ve pa taw, awˬ to oˇ ve uiˍ la ve yoˬ. 17Hk'e te leh, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo ngaˬ nawˬ hui hta‸ chi hk'e k'oˆ laˇ leh shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. Buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ te ve hk'e, nawˬ hui taˇ k'aw‸ te. Yawˇ hui dawˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, te‸ chiˉ awˬ bon maˇ cawˬ ve yoˬ. 18Yawˇ hui lehˬ, nyi ma heh leh te‸ chiˉ maˇ shiˍ ve pa taw, yawˇ hui shiˍ puiˉ ve teˇ ceuˬ naˆ ho‸ lehˍ hpeh‸ k'ai leh, G'uiˬ sha ve te‸ ve teˇ ceuˬ hta‸ yawˇ hui maˇ caˉ da‸. 19Yawˇ hui lehˬ, ya‸ taw puiˉ ve teˇ ceuˬ maˇ cawˬ leh, cha‸ chiˆ ve teˇ ceuˬ le le hta‸ te gaˇ jaˇ leh, peh‸ ve tzuhˆ ve hta‸ te tuˬ yawˇ hui a shu yawˇ awˬ to chiˇ a‸ piˇ ve yoˬ. 20Nawˬ hui lehˬ, Hkri‸ hta‸ oˇ hk'e g'a henˇ taˍ ve maˇ heˆ. 21Nawˬ hui lehˬ, yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ g'a kaˇ leh, Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo hteˇ ve cawˇ ve tawˇ hkawˇ cawˬ ve hk'e, nawˬ hui yawˇ awˬ hk'aw lo chehˇ leh g'a henˇ taˍ ve k'o, haiˬ ve oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui g'a henˇ taˍ ve maˇ heˆ. 22Nawˬ hui ve nyi ma awˬ piˍ hta‸ k'ehˆ baˬ taˉ-oˆ. Nyi ma awˬ piˍ oˇ ve lehˬ, ponˬ laˬ htaˇ nawˬ hui te chehˇ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ hta‸ caˉ da‸ leh, ya‸ k'ai tuˬ te puiˉ ve sheˉ lai ve teˇ hpaˍ hta‸ pa taw, luˬ k'ai sheˆ k'ai chehˇ ve yoˬ. 23Nawˬ hui ve nyi ma awˬ hk'aw lo dawˇ hk'aˇ awˬ suhˉ cawˬ la piˇ-oˆ. 24Awˬ tehˬ awˬ na hteˇ ve cawˇ ve leh da‸ ve kehˬ ve awˬ hk'aw lo, G'uiˬ sha hpanˍ taˍ ve nyi ma awˬ suhˉ hta‸ veu‸ deh-o. 25Hk'e te leh, heˍ ve tawˇ hkawˇ hta‸ baˬ taˉ leh, teˇ g'aˇ le le a shu yawˇ awˬ paˇ awˬ kui lo chehˇ ve chaw hui hta‸ hteˇ ve cawˇ ve tawˇ hkawˇ ceh tiˉ yaw da‸-o‸. Awˬ lawn k'o, ngaˬ hui lehˬ teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ caˉ da‸ taˍ ve awˬ hk'eun teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. 26Nawˬ hui nyi ma zuhˆ ve htawˇ, venˇ baˆ taˇ te. Mvuhˇ nyi maˇ k'ehˬ sheˍ htaˇ, nyi ma zuhˆ ve teˇ ceuˬ hta‸ mehˉ k'ai piˇ lawˬ-o‸. 27Neˇ haiˬ kanˉ te hpeh‸ tuˬ, yawˇ hta‸ a hkaw-anˬ taˇ piˇ. 28Shu ve mawˇ hta‸ hk'awˇ jaw ve chaw taˇ k'aw‸ hk'awˇ loˬ. Loˍ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ teˇ ceuˬ ceuˬ ga piˇ hpeh‸ tuˬ, a shu yawˇ ve la‸ sheh yehˇ leh da‸ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ te-o. 29Nawˬ hui ve maw‸ k'aw awˬ hk'aw lo cha‸ chiˆ ve tawˇ hkawˇ teˇ peu-eˍ ka‸ taˇ tawˆ la piˇ. Ya‸ hk'aˇ, g'a kaˇ ve chaw hui awˬ pon awˬ bon cawˬ tuˬ, shu loˍ chehˇ ve awˬ ceuˬ hta‸ cawˇ da‸ ve tawˇ ceh tiˉ yaw leh, shu hta‸ uiˍ la yeˬ la piˇ puiˉ ve da‸ ve tawˇ hta‸ ceh tiˉ yaw-o. 30G'uiˬ sha ve da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu hta‸ taˇ dawˇ haˍ piˇ. Htaiˍ hk'aw‸ ve awˬ nyi teˇ nyi hk'a gaˬ G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ yawˇ awˬ hk'aw lo yinˉ tcuhˉ taˍ laˇ peuˬ. 31Shu hta‸ nyi ma naˬ ve, shu hta‸ beu‸ ve, shu hta‸ nyi ma zuhˆ ve, shu hta‸ deˇ da‸ ya‸ da‸ ve leh, shu hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ ve, chi hk'a peu-eˬ hta‸ baˬ taˉ-oˆ. Shu hta‸ naˬ tuˬ te gaˇ ve teˇ ceuˬ le le hta‸ htawˇ baˬ taˉ-oˆ. 32Nawˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ da‸ ve hta‸ te da‸ leh, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ ha k'aˉ da‸-o‸. G'uiˬ sha lehˬ Hkri‸ awˬ hk'aw lo nawˬ hui ve venˇ baˆ hpehˇ hk'a laˇ peuˬ ve hk'e, nawˬ hui htawˇ teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ venˇ baˆ hpehˇ da‸-o‸.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\