Gaˍlaˍtiˆ 2

1Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ, teˇ chi awˇ hk'aw‸ gaˬ htaˇ, ngaˬ Tiˇtuˆ hta‸ shiˍ veu leh, Baˍnaˍbaˆ geh Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo teˇ pawˆ k'aw‸ k'ai ve yoˬ. 2G'uiˬ sha hpeu‸ maˍ laˇ ve hta‸ pa taw ngaˬ k'ai ve yoˬ. Ngaˬ te peuˬ ve kanˉ leh chi beu‸ te chehˇ ve kanˉ teˇ hpaˍ hk'e leˇ maˇ g'a hpeh‸ tuˬ, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui hta‸ ngaˬ maˍ piˇ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ yawˇ hui mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ k'aoˍ maˍ piˇ ve yoˬ. (Ya‸ hk'aˇ, awˉ lawˉ htaˇ awˬ hoˉ teˇ hpaˍ hta‸ ceh tiˉ ngaˬ k'aoˍ maˍ piˇ ve yoˬ.) 3Ngaˬ geh teˇ geh k'ai ve Tiˇtuˆ lehˬ, Heˍlaˍsaˆ chaw hpeh‸ ve htawˇ, shu yawˇ hta‸ awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ tcuh. 4Yeˍsuˆ Hkri‸ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui g'a taˍ ve ponˬ ve teˇ ceuˬ hta‸ jaˆ nyi leh ngaˬ hui hta‸ awˬ ceˬ te tcuh laˇ tuˬ, awˬ viˉ awˬ nyi teh‸ k'oˆ ve ka‸, awˬ viˉ awˬ nyi maˇ heˆ ve chaw teˇ hpaˍ ngaˬ hui geh lo hk'awˇ lo‸ la ve yoˬ. 5Ya‸ hk'aˇ, ha lehˬ ve bon hkawˇ ve hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ nawˬ hui awˬ hk'aw lo yeˬ chehˇ tuˬ, ngaˬ yawˇ hui ve hkawˇ hta‸ a ciˉ ka‸ maˇ na. 6Awˬ hoˉ teˇ hpaˍ lehˬ, ngaˬ maˍ piˇ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ hta‸ te‸ chiˉ maˇ htehˍ laˇ. (Yawˇ hui awˬ hoˉ hpeh‸ ve teh‸ k'oˆ ve lehˬ, yawˇ hui hk'aˬ hk'e ve chaw hpeh‸ ve hta‸ ngaˬ te‸ chiˉ maˇ dawˇ. G'uiˬ sha lehˬ chaw yaˇ ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ maˇ nyi.) 7Yawˇ hui te‸ chiˉ maˇ htehˍ laˇ ve awˬ hk'oˆ ka‸, awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve chaw hui hta‸ ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ piˇ tuˬ G'uiˬ sha Peˍtruˆ hta‸ chiˇ a‸ piˇ taˍ ve hk'e, awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ ve chaw hui hta‸ ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ piˇ tuˬ G'uiˬ sha ngaˬ hta‸ chiˇ a‸ laˇ taˍ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui g'a shiˍ g'a mawˬ ve yoˬ. 8(Awˬ lawn k'o, awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve chaw hui awˬ pon kanˉ te tuˬ Peˍtruˆ hta‸ aˉ yaˇ piˇ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ lehˬ, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui awˬ pon kanˉ te tuˬ ngaˬ hta‸ htawˇ aˉ yaˇ pe‸ laˇ ve yoˬ.) 9Ngaˬ hta‸ pe‸ laˇ ve awˬ bon hta‸ yawˇ hui g'a shiˍ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, nyi ma yeˬ jaˇ ve awˬ hoˉ teˇ hpaˍ, Yaˍkoˆ, Keˍhpaˆ leh Yoˇhanˬ hui lehˬ, Baˍnaˍbaˆ ngaˬ huiˉ maˬ hta‸ la‸ sha paˉ la‸ sheh caˉ laˇ ve yoˬ. Oˇ hk'e te ve lehˬ, awˬ chawˇ te da‸ ve awˬ heˆ hpeh‸ ve yoˬ. Ngaˬ huiˉ maˬ lehˬ, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui geh k'ai leh, yawˇ hui lehˬ, awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve chaw hui geh k'ai tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ da‸ taˍ ve yoˬ. 10Haˍ ve g'awˇ ve chaw hui hta‸ ngaˬ hui dawˇ nawˇ tuˬ, chi teˇ ceuˬ ngaˬ hui hta‸ yawˇ hui lawˬ hkawˉ laˇ ve yoˬ. Oˇ hk'e te tuˬ ngaˬ htawˇ te gaˇ jaˇ ve yoˬ. 11Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ Keˍhpaˆ lehˬ, Anˍtiˆawˍ venˇ lo gaˬ la ve teˇ yanˇ, yawˇ te maˇ cawˇ ve teˇ ceuˬ hk'a tawˍ lehˆ tawˆ la ve pa taw, ngaˬ yawˇ hta‸ mehˆ hpfuhˇ tawˍ da‸ taˍ leh deˇ piˇ ve yoˬ. 12Awˬ lawn k'o, Yaˍkoˆ ve chaw teˇ hpaˍ maˇ gaˬ la sheˍ htaˇ, Keˍhpaˆ lehˬ, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ geh awˍ caˇ chehˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui gaˬ la ve teˇ yanˇ, awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve chaw teˇ moˍ hta‸ yawˇ kawˆ ve pa taw, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ hta‸ hpaˆ da‸ leh, awˬ chawˇ maˇ k'aw‸ te ve yoˬ. 13Awˬ kaˍ awˬ nu Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ htawˇ, yawˇ geh teˇ geh maˇ heˆ ve hta‸ k'aw‸ te ve pa taw, Baˍnaˍbaˆ ka‸ yawˇ hui awˬ hk'aˇ suh k'ai ve yoˬ. 14Yawˇ hui lehˬ, ha lehˬ ve bon hkawˇ ve hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aˇ suh hteˇ lehˍ maˇ k'ai ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, yawˇ hui hk'a peu-eˬ mehˆ g'uˇ suhˍ Keˍhpaˆ hta‸ ngaˬ chi hk'e k'oˆ piˇ ve, Nawˬ lehˬ Yuˇda‸ chaw hpeh‸ ve ka‸, Yuˇda‸ ve awˬ liˇ hta‸ nawˬ maˇ te leh buiˇ shaˆ aˉ naˆ ve awˬ liˇ hta‸ te ve k'o, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ lehˬ, Yuˇda‸ ve awˬ liˇ hta‸ te tuˬ, aˬ hto‸ ma pa taw nawˬ yawˇ hui hta‸ nyiˉ te ve le teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 15Ngaˬ hui lehˬ, paw la htaˇ ka‸ Yuˇda‸ chaw hpeh‸ ve yoˬ. Venˇ baˆ yaˇ teh‸ k'oˆ ve buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hpeh‸ ve maˇ heˆ. 16Ngaˬ hui Yuˇda‸ chaw hpeh‸ ve ka‸, chaw teˇ g'aˇ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la ve lehˬ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ caˉ da‸ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ te ve pa taw maˇ heˆ. Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ yonˍ ve pa taw hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la ve hta‸ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ. Ngaˬ hui htawˇ, Hkri‸ hta‸ yonˍ ve awˬ hk'aw lo hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la tuˬ, Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ ngaˬ hui yonˍ taˍ peuˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ caˉ da‸ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ cuˇ ve awˬ hk'aw lo hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la ve maˇ heˆ. Awˬ lawn k'o, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ caˉ da‸ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ cuˇ ve awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ ka‸ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la tuˬ maˇ heˆ. 17Hkri‸ hta‸ pa taw hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la tuˬ ngaˬ hui ca chehˇ ve teˇ yanˇ, ngaˬ hui venˇ baˆ yaˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ tawˆ la ve k'o, Hkri‸ lehˬ venˇ baˆ awˬ pon kanˉ te shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve leh laˇ. Chi hk'e maˇ heˆ taˬ. 18Awˬ lawn k'o, ngaˬ hpaˆ baˬ peuˬ ve awˬ ceuˬ hta‸ ngaˬ k'aw‸ gu te ve k'o, ngaˬ te ya‸ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve hta‸ hk'a tawˍ lehˆ tawˆ la piˇ lawˬ ve yoˬ. 19Awˬ lawn k'o, ngaˬ lehˬ G'uiˬ sha hta‸ caˉ da‸ ve teˇ hpawˇ lo g'a te‸ tuˬ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ caˉ da‸ ve teˇ hpawˇ lo, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hawˉ lo ngaˬ suh ve yoˬ. 20Ngaˬ Hkri‸ geh teˇ geh la‸ ka hk'oˆ lo hkanˍ suh peuˬ. Hk'e te leh, chi beu‸ te‸ chehˇ ve lehˬ ngaˬ awˬ to maˇ heˆ, Hkri‸ ngaˬ awˬ hk'aw lo te chehˇ ve yoˬ. Chi beu‸ awˬ suhˍ awˬ shaˍ hpawˇ ngaˬ a sha‸ te‸ ve teˇ ceuˬ lehˬ, ngaˬ hta‸ ha‸ leh ngaˬ awˬ pon yawˇ awˬ to tanˇ peuˬ ve, G'uiˬ sha ve Yaˇ hpu hta‸ ngaˬ yonˍ ve pa taw te‸ chehˇ ve teˇ ceuˬ yoˬ. 21G'uiˬ sha ve awˬ bon hta‸ ngaˬ baˬ taˉ ve maˇ heˆ. Awˬ lawn k'o, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ pa taw hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la g'a ve hk'e k'o, Hkri‸ suh ve lehˬ hk'e leˇ hpeh‸ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\