Gaˍlaˍtiˆ 5

1Ngaˬ hui g'a ponˬ tuˬ awˬ pon Hkri‸ lehˬ ngaˬ hui hta‸ ponˬ laˇ peuˬ. Hk'e te leh, hk'a deh‸ yeˬ chehˇ leh, awˬ ceˬ pfuhˇ ve ehˉ k'aweh‸ hta‸ teˇ pawˆ taˇ k'aw‸ pfuhˇ-oˆ. 2Na sheˍ. Ngaˬ Pawˇlu‸ nawˬ hui hta‸ chi hk'e k'oˆ laˇ ve yoˬ. Nawˬ hui awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve hta‸ hkanˍ yuˬ ve k'o, Hkri‸ lehˬ nawˬ hui awˬ pon awˬ bon te‸ chiˉ maˇ cawˬ. 3Awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve hta‸ hkanˍ yuˬ ve chaw hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ teˇ pawˆ k'aw‸ k'oˆ laˇ shaˍ. Oˇ hk'e ve chaw lehˬ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hk'a peu-eˬ hta‸ g'a na yuˬ leh g'a te ve yoˬ. 4Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ pa taw hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la tuˬ yoˬ teh‸ nawˬ hui hk'a dawˇ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, Hkri‸ hta‸ hpaˆ da‸ k'ai peuˬ. Awˬ bon hta‸ nawˬ hui shonˇ k'ai peuˬ. 5Ngaˬ hui lehˬ, yonˍ ve hta‸ pa taw hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la tuˬ dawˇ law ve teˇ ceuˬ hta‸ Awˬ ha hpu awˬ hk'aw lo law chehˇ ve yoˬ. 6Awˬ lawn k'o, Yeˍsuˆ Hkri‸ awˬ hk'aw lo chehˇ ve chaw hui lehˬ, awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve maˇ k'oˆ, maˇ shoˍ ve maˇ k'oˆ, te‸ chiˉ awˬ bon maˇ cawˬ. Yonˍ ve teˇ ceuˬ ceh tiˉ awˬ bon cawˬ ve yoˬ. Yonˍ ve oˇ ve lehˬ, ha‸ pehnˇ ve awˬ hk'aw lo kanˉ te ve teˇ ceuˬ yoˬ. 7Awˉ lawˉ htaˇ nawˬ hui hk'a deh‸ g'uiˇ k'ai chehˇ ve yoˬ. Hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ maˇ g'a na yuˬ tuˬ, a shu nawˬ hui hta‸ tawˍ taˍ laˇ ve le. 8Nawˬ hui nyi ma chi hk'e hpfuhˆ k'ai tuˬ beˬ ve oˇ ve lehˬ, nawˬ hui hta‸ kuˬ yuˬ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha lo laˬ ve maˇ heˆ. 9Diˇ a ciˉ ceh tiˉ ka‸ hkaoˍ monˇ teˇ diˬ hk'a peu-eˬ hta‸ ciˇ la piˇ puiˉ ve yoˬ. 10Ngaˬ dawˇ ve hk'e nawˬ hui ka‸ teˇ ceuˬ ceh tiˉ dawˇ tuˬ ve hta‸ Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo ngaˬ hk'a deh‸ yonˍ taˍ ve yoˬ. Nawˬ hui hta‸ sho‸ sha‸ tuˬ te laˇ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ hk'aˬ hk'e ve chaw hpeh‸ ve htawˇ, ciˍ yanˍ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. 11Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ lehˬ awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve awˬ liˇ hta‸ maˍ piˇ chehˇ sheˍ ve hk'e k'o, aˬ hto‸ ma pa taw fawˉ mehˍ ve hta‸ ngaˬ g'a hkanˍ chehˇ sheˍ le. Oˇ hk'e maˍ piˇ ve k'o, la‸ ka hta‸ caˉ da‸ ve hkui htiˇ poˬ paiˍ tuˬ ve teˇ ceuˬ hta‸ yuˬ baˬ peuˬ. 12Nawˬ hui hta‸ nyi ma sho‸ sha‸ tuˬ te chehˇ ve chaw hui lehˬ, a shu yawˇ awˬ to hta‸ yawˇ shawˆ baˬ tuˬ ngaˬ heuˆ gaˇ ve yoˬ. 13Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui g'a ponˬ tuˬ G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ kuˬ yuˬ taˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, ponˬ ve chi, awˬ suhˍ awˬ shaˍ a loˍ awˬ hk'aˇ suh te k'ai tuˬ awˬ pon taˇ yehˇ. Ha‸ pehnˇ ve awˬ hk'aw lo, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ awˬ ceˬ te da‸-o‸. 14Nawˬ awˬ to hta‸ ha‸ ve hk'e, awˬ paˇ awˬ kui chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ ha‸-o‸ teh‸ k'oˆ taˍ ve tawˇ teˇ hkawˇ awˬ hk'aw lo, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hk'a peu-eˬ biˇ la peuˬ. 15Nawˬ hui teˇ g'aˇ hta‸ teˇ g'aˇ che‸ caˇ da‸ ve k'o, nawˬ hui teˇ g'aˇ hta‸ teˇ g'aˇ maˇ g'a te luˬ da‸ tuˬ shaˍ ti‸ te-o. 16Ngaˬ k'oˆ ve lehˬ, Awˬ ha hpu awˬ hk'aˇ suh k'ai-o. Oˇ hk'e te ve k'o, awˬ suhˍ awˬ shaˍ a loˍ awˬ hk'aˇ suh nawˬ hui maˇ k'ai taˬ. 17Awˬ lawn k'o, awˬ suhˍ awˬ shaˍ a loˍ lehˬ, Awˬ ha hpu hta‸ heh‸ hkehnˉ leh, Awˬ ha hpu htawˇ, awˬ suhˍ awˬ shaˍ a loˍ hta‸ heh‸ hkehnˉ ve yoˬ. Nawˬ hui te gaˇ ve hta‸ maˇ g'a te tuˬ, oˇ ve nyiˇ ceuˬ tanˬ da‸ chehˇ ve yoˬ. 18Ya‸ hk'aˇ, Awˬ ha hpu nawˬ hui hta‸ sheh k'ai ve k'o, nawˬ hui awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hawˉ lo maˇ k'aw‸ chehˇ. 19Awˬ suhˍ awˬ shaˍ ve kanˉ teˇ hpaˍ hk'a tawˍ lehˆ tawˆ la peuˬ.Kanˉ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve, cha‸ chiˆ ve hta‸ te ve, peh‸ ve tzuhˆ ve hta‸ te ve, 20shaˉ ho‸ hta‸ oˉ k'oˍ pui ve, neˇ te ve, canˇ da‸ ve, ya‸ da‸ jiˆ da‸ ve, shu ve mawˇ hta‸ sheˉ lai ve, nyi ma zuhˆ ve, tawˇ g'awˬ da‸ ve, hpaˆ da‸ guiˇ da‸ ve, awˬ moˍ pehˬ da‸ ve, 21hkawehˉ ve, tzuhˬ dawˬ bvuhˆ ve, ha lehˬ tuˬ te ponˬ te leuˉ ve, chi hk'e ve teˇ hpaˍ yoˬ. Chi hk'e te ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo maˇ g'a lo‸-e teh‸, awˉ lawˉ htaˇ ngaˬ k'oˆ piˇ taˍ ve hk'e, chi beu‸ htawˇ nawˬ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. 22Ya‸ hk'aˇ, Awˬ ha hpu ve awˬ shiˍ naw‸ la ve teˇ hpaˍ lehˬ, ha‸ pehnˇ ve, ha lehˬ ve, dawˇ sha ve, dawˇ zuhˬ gaˇ zuhˬ ve, ha k'aˉ ve, shu awˬ pon da‸ ve hta‸ te ve, ka ti‸ yeˬ ve, 23nyi ma nuˇ nehˬ ve leh, a shu yawˇ awˬ to hta‸ g'aˇ puiˉ ve, chi teˇ hpaˍ yoˬ. Chi teˇ hpaˍ hta‸ maˇ g'a te teh‸ k'oˆ taˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ teˇ maˬ ka‸ maˇ cawˬ. 24Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ hk'a caˉ da‸ ve chaw hui lehˬ, awˬ suhˍ awˬ shaˍ hpawˇ hta‸ maˇ k'oˆ, awˬ suhˍ awˬ shaˍ hta‸ caˉ da‸ ve a loˍ leh sheˉ lai ve teˇ hpaˍ hta‸ htawˇ maˇ k'oˆ, teˇ geh la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ peuˬ. 25Ngaˬ hui Awˬ ha hpu awˬ hk'aw lo te‸ chehˇ ve k'o, Awˬ ha hpu awˬ hk'aˇ suh k'ai-a veuˬ. 26Ngaˬ hui nyi ma uiˍ ve maˇ k'oˆ, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ ya‸ da‸ tuˬ te ve maˇ k'oˆ, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ hkawehˉ da‸ ve maˇ k'oˆ, chi teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ hui baˬ taˉ-a veuˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\