Heˍbrehˇ 11

1Yonˍ ve teˇ ceuˬ hta‸ pa taw, ngaˬ hui dawˇ law taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ awˬ tehˬ awˬ na g'a tuˬ ve hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ hui maˇ mawˬ sheˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ awˬ tehˬ awˬ na cawˬ taˍ ve hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ hui hk'a deh‸ deh‸ shiˍ taˍ ve yoˬ. 2Aˍ sho-eˬ htaˇ ve chaw teˇ hpaˍ yonˍ ve pa taw, G'uiˬ sha yawˇ hui hta‸ nyi hk'aˇ suh ve yoˬ. 3G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ hta‸ pa taw sha hpa‸ laˬ hpa‸ htaˆ hk'a peu-eˬ hpeh‸ la ve hta‸ ngaˬ hui g'a shiˍ ve lehˬ, ngaˬ hui yonˍ ve hta‸ pa taw yoˬ. Hk'e te leh, ngaˬ hui g'a mawˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ lehˬ, maˇ mawˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo tawˆ la ve hta‸ ka‸ ngaˬ hui g'a shiˍ ve yoˬ. 4Aˍbeˍlaˆ lehˬ, yonˍ ve awˬ hk'aw lo, Kaˍiˉnaˆ ve tanˇ tuˬ a‸ kehˉ da‸ ve tanˇ tuˬ G'uiˬ sha hta‸ tanˇ piˇ ve yoˬ. Yawˇ ve la‸ shawnˍ teˇ hpaˍ hta‸ G'uiˬ sha ha‸ yuˬ ve pa taw, yawˇ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ teh‸, G'uiˬ sha yawˇ awˬ lawn shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. Hk'e te leh, Aˍbeˍlaˆ suh peuˬ htawˇ, yonˍ ve oˇ ve hta‸ pa taw yawˇ tawˇ yaw chehˇ sheˍ ve yoˬ. 5Eˇnawˆ lehˬ, yonˍ ve hta‸ pa taw suh ve teˇ ceuˬ hta‸ maˇ g'a hkanˍ tuˬ G'uiˬ sha yawˇ hta‸ mvuhˇ naw ma lo yuˬ taˆ-e ve yoˬ. G'uiˬ sha yawˇ hta‸ yuˬ taˆ-e ve pa taw, shu yawˇ hta‸ ca maˇ mawˬ. G'uiˬ sha yawˇ hta‸ maˇ yuˬ taˆ-e sheˍ htaˇ, Yawˇ hta‸ ngaˬ nyi hk'aˇ suh ve yoˬ teh‸ G'uiˬ sha shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. 6Chaw yaˇ lehˬ, yonˍ ve teˇ ceuˬ maˇ cawˬ ve k'o, G'uiˬ sha nyi hk'aˇ suh tuˬ te maˇ g'a. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha geh jiˆ k'ai ve chaw lehˬ, G'uiˬ sha cawˬ ve hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ hta‸ ca ve chaw hui hta‸ awˬ bon piˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ g'a yonˍ ve yoˬ. 7Noˉa‸ lehˬ yonˍ ve hta‸ pa taw, maˇ hpeh‸ la sheˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ awˬ lawn G'uiˬ sha yawˇ hta‸ hto piˇ maˍ piˇ ve teˇ yanˇ, yawˆ yan ve awˬ hk'aw lo na yuˬ leh, yawˇ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ teˇ hpaˍ g'a ponˬ tuˬ, yawˇ haw lo‸ k'oˍ te ve yoˬ. Chi hk'e yonˍ ve awˬ hk'aw lo, yawˇ miˬ guiˬ yaˇ hui hta‸ suhˉ taˆ leh, yonˍ ve hta‸ pa taw hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ g'a ve yoˬ. 8Aˍbraˍhanˍ lehˬ yonˍ ve hta‸ pa taw, yawˇ awˬ shinˉ g'a tuˬ ve mvuhˇ miˬ lo k'ai tuˬ G'uiˬ sha yawˇ hta‸ kuˬ ve teˇ yanˇ, hk'aˬ lo g'a k'ai tuˬ ve hta‸ yawˇ maˇ shiˍ htawˇ na yuˬ leh k'ai ve yoˬ. 9Yonˍ ve hta‸ pa taw, yawˇ g'a tuˬ ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo, shu mvuhˇ miˬ hk'aw ca chehˇ ve chaw hk'e yawˇ hkehˉ chaw te chehˇ ve yoˬ. Yawˇ geh teˇ geh mvuhˇ miˬ oˇ ve hta‸ g'a tuˬ ve Iˉcaˆ leh Yaˍkoˆ hui geh aˉ po k'o teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo yawˇ chehˇ taˍ ve yoˬ. 10Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha kawˍ taˍ te taˍ ve, awˬ hkuiˉ puiˍ yeˬ jaˇ ve venˇ hta‸ yawˇ dawˇ law chehˇ ve yoˬ. 11Saˍraˇ htawˇ yonˍ ve hta‸ pa taw, yaˇ hu ve awˬ yanˇ leh peuˬ ve htawˇ, yawˇ yaˇ hu g'a ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, ka ti‸ piˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, ka ti‸ yeˬ ve yoˬ teh‸ yawˇ dawˇ taˍ ve yoˬ. 12Hk'e te leh, mawˇ jaˇ leh suh paˇ neˇ ve hawˉ hk'aˆ teˇ g'aˇ tiˉ awˬ hk'aw lo, awˬ yaˇ awˬ duˬ maˇ maˇ cawˬ la ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, mvuhˇ naw ma lo cawˬ ve meu‸ keu shiˍ hk'a shuˍ shuˍ maˇ jaˇ leh, laˇ tsuhˇ g'uiˬ pfuhˍ paˇ lo cawˬ ve shehˇ shiˍ hk'a shuˍ shuˍ g'aw maˇ g'a htaˇ hk'a gaˬ cawˬ ve yoˬ. 13Chaw chi teˇ hpaˍ hk'a peu-eˬ lehˬ, yonˍ ve awˬ hk'aw lo suh ve yoˬ. G'uiˬ sha yawˇ hui hta‸ piˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ taˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hui maˇ g'a sheˍ htawˇ, awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ vuiˇ kuiˬ lo yawˇ hui g'a mawˬ leh ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, miˬ guiˬ hk'oˆ lo chehˇ htaˇ, shu mvuhˇ shu miˬ lo hkehˉ chaw hk'e hpeh‸ chehˇ ve yoˬ teh‸ yawˇ hui k'oˆ ve yoˬ. 14Oˇ hk'e k'oˆ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ hui g'a tuˬ ve mvuhˇ miˬ hta‸ ca chehˇ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui hk'a tawˍ lehˆ hpeu‸ maˍ laˇ ve yoˬ. 15Yawˇ hui tawˆ la ve mvuhˇ miˬ hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve k'o, yawˇ hui k'o‸-e tuˬ awˬ yanˇ cawˬ ve yoˬ. 16Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui dawˇ law taˍ ve mvuhˇ miˬ lehˬ, oˇ ve a‸ kehˉ da‸ ve mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ hpeh‸ ve yoˬ. Chi hta‸ pa taw, G'uiˬ sha lehˬ yawˇ hui ve G'uiˬ sha hpeh‸ ve yoˬ teh‸, shu k'oˆ ve hta‸ yawˇ maˇ ya‸ taw. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui chehˇ tuˬ awˬ pon venˇ hta‸ yawˇ gu taˍ peuˬ. 17Aˍbraˍhanˍ lehˬ, yonˍ ve hta‸ pa taw, G'uiˬ sha yawˇ hta‸ lawˇ nyi ve teˇ yanˇ, yawˇ Iˉcaˆ hta‸ yuˬ leh tanˇ piˇ ve yoˬ. 18Iˉcaˆ awˬ hk'aw lo nawˬ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ cawˬ la tuˬ yoˬ teh‸, ka ti‸ g'a taˍ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ ve yaˇ paˍ teˇ g'aˇ tiˉ ve hta‸ tanˇ piˇ ve yoˬ. 19Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha lehˬ chaw yaˇ hta‸ suh kuiˬ lo k'aw‸ te‸ tu la piˇ puiˉ ve hta‸ yawˇ yonˍ taˍ ve yoˬ. Tawˇ pa haˉ k'oˆ ve k'o, suh kuiˬ lo yawˇ ve yaˇ paˍ hta‸ yawˇ k'aw‸ g'a ve yoˬ. 20Iˉcaˆ lehˬ yonˍ ve hta‸ pa taw, Yaˍkoˆ leh Iˉsawˇ hta‸ awˬ hk'aw‸ nawˉ g'a tuˬ ve awˬ bon na‸ piˇ taˍ ve yoˬ. 21Yaˍkoˆ lehˬ, yonˍ ve hta‸ pa taw, suh la paˇ neˇ ve teˇ yanˇ, Yoˇseh‸ ve yaˇ paˍ nyiˇ g'aˇ hta‸ bon na‸ piˇ leh, yawˇ ve juˇ fuiˍ awˬ meuˇ awˬ hk'oˆ boˆ taˍ leh G'uiˬ sha hta‸ oˉ k'oˍ pui ve yoˬ. 22Yoˇseh‸ lehˬ yonˍ ve hta‸ pa taw, yawˇ ve a sha‸ leh la paˇ neˇ ve teˇ yanˇ, Iˉsaˍreˍlaˆ chaw teˇ hpaˍ g'a tawˆ k'ai tuˬ ve awˬ lawn hto piˇ leh, yawˇ ve awˬ mu‸ ku hta‸ hk'aˬ hk'e te tuˬ ve awˬ lawn yawˇ tawˇ piˇ taˉ ve yoˬ. 23Moˉseˍ ve awˬ pa awˬ e lehˬ yonˍ ve hta‸ pa taw, Moˉseˍ paw la peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ha pa sheh lehˇ hk'a gaˬ yawˇ hta‸ faˉ taˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yaˇ paˍ oˇ ve lehˬ awˬ hkiˇ awˬ nganˇ da‸ jaˇ ve hta‸ yawˇ huiˉ maˬ g'a mawˬ leh, hkunˉ hawˉ hkanˇ tawˇ piˇ taˍ ve hta‸ yawˇ huiˉ maˬ maˇ kawˆ. 24Moˉseˍ lehˬ yonˍ ve hta‸ pa taw, yawˇ uiˍ la ve teˇ yanˇ htaˇ, Hpaˍrawˇ yaˇ miˇ ve awˬ yaˇ paˍ teh‸ k'oˆ ve hta‸ yawˇ maˇ hkanˍ gaˇ. 25Teˇ tcuhˉ teˇ yanˇ venˇ baˆ awˬ hk'aw ha lehˬ chehˇ ve a‸ kehˉ G'uiˬ sha ve awˬ yaˇ awˬ duˬ teˇ hpaˍ geh hk'a geh g'a tu‸ g'a hkanˍ tuˬ ve hta‸ yawˇ leuˉ leh heuˆ gaˇ ve yoˬ. 26Hkri‸ awˬ pon g'a tu‸ g'a hkanˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, Eˇjiˇtu‸ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo cawˬ ve da‸ jaˇ ve mawˇ jeˬ a‸ kehˉ leuˉ leh awˬ hpfuhˇ hk'aˆ jaˇ ve teˇ ceuˬ hpeh‸ ve teh‸, yawˇ dawˇ taˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ g'a tuˬ ve la‸ shawnˍ hta‸ yawˇ chiˇ nyi tcuhˉ taˍ ve yoˬ. 27Yonˍ ve hta‸ pa taw, hkunˉ hawˉ hkanˇ nyi ma zuhˆ ve hta‸ yawˇ maˇ kawˆ leh, Eˇjiˇtu‸ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo tawˆ k'ai ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, mawˬ maˇ hpeh‸ ve teˇ g'aˇ hta‸ mawˬ taˍ ve hk'e te leh, yawˇ nyi ma yeˬ ve yoˬ. 28Yaˇ uiˍ teˇ hpaˍ hta‸ te luˬ shehˍ hpaˇ lehˬ, yawˇ hui hta‸ maˇ g'a htawˇ tuˬ, Moˉseˍ yawˇ yonˍ ve hta‸ pa taw, Paˍsaˍhkaˍ pawehˇ te leh awˬ suhˍ hpeh‸ pfuhˍ taˍ ve yoˬ. 29Yonˍ ve hta‸ pa taw, Iˉsaˍreˍlaˆ chaw teˇ hpaˍ lehˬ goˇ lehˍ ve miˬ guiˬ hk'oˆ hta‸ juˇ k'ai ve hk'e, Laˇ tsuhˇ g'uiˬ nyi hta‸ hkanˍ k'ai ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ Eˇjiˇtu‸ chaw teˇ hpaˍ oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ hkanˍ k'ai chehˇ ve teˇ yanˇ, k'a suh peuˬ ve yoˬ. 30Yonˍ ve hta‸ pa taw, Iˉsaˍreˍlaˆ chaw hui Yeˍriˆhkoˇ venˇ hta‸ suhˍ nyi caw peuˬ hk'aw‸ nawˉ, lanˇ venˇ paˆ ce ve yoˬ. 31Meh maˬ lanˉ Raˍhaˆ lehˬ, yonˍ ve hta‸ pa taw maˇ na yuˬ ve chaw teˇ hpaˍ geh maˇ g'a luˬ. Awˬ lawn k'o, jaˆ nyi shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ ha lehˬ ha k'a ha‸ yuˬ ve hta‸ pa taw yoˬ. 32Chi hk'oˆ ka‸, ngaˬ aˬ hto‸ ma g'a k'aw‸ k'oˆ tuˬ sheˍ le. Awˬ lawn k'o, Giˉdonˍ, Baˍrehˆ, Saˍsonˍ, Yeˍhpaˍtaˆ, Daˍviˆ, Saˍmo-eˍlaˆ leh G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ teˇ hpaˍ awˬ lawn ca k'aoˍ maˇ peuˬ taˬ. 33Chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, yonˍ ve hta‸ pa taw mvuhˇ miˬ teˇ hpaˍ hta‸ g'aˇ ve, hteˇ lehˍ cawˇ lehˍ uˉ peunˍ ve, G'uiˬ sha ve ka ti‸ tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ hta‸ g'a taˍ ve, laˇ caˬ shiˉ ve maw‸ k'aw hta‸ hoˆ taˍ ve, 34hehnˇ jaˇ ve aˬ miˍ hta‸ shiˉ pehˍ g'aˇ ve, aˉ htaw la‸ hk'aw g'a ponˬ ve, awˬ g'aˇ nuˇ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo awˬ g'aˇ uiˍ ve hta‸ g'a ve, ma‸ bawˆ ve awˬ hk'aw lo awˬ g'aˇ uiˍ la leh, shu mvuhˇ miˬ ve ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ g'a‸ k'oˬ ve yoˬ. 35Yaˇ miˇ teˇ hpaˍ lehˬ, suh kuiˬ lo a shu yawˇ ve chaw k'aw‸ te‸ tu la ve hta‸ g'a ve yoˬ. Chaw teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, hehnˇ jaˇ ve fawˉ mehˍ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, leuˉ leh da‸ ve k'aw‸ te‸ tu la ve teˇ ceuˬ hta‸ g'a hpeh‸ tuˬ, shu ponˬ piˇ ve hta‸ yawˇ hui maˇ hkanˍ yuˬ. 36Chaw teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, shu maˇ shawˍ maˇ caˆ te leh dawˆ ve hta‸ g'a hkanˍ ve awˬ hk'oˆ ka‸, sho caˆ hpeh leh htawnˍ hk'aw keu taˍ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. 37Shu haˉ pui baˬ ve, liˉ leu g'eu‸ cheˆ ve leh, aˉ htaw chaw pehˍ ve hta‸ yawˇ hui g'a hkanˍ ve yoˬ. Haˍ g'awˇ jaˇ ve teˇ ceuˬ, fawˉ ve mehˍ ve teˇ ceuˬ leh, tu‸ ve hkanˍ ve teˇ ceuˬ hta‸ yawˇ hui g'a hkanˍ ve awˬ hk'aw lo, yawˬ guiˬ k'uˉ aˉ che‸ guiˬ k'uˉ hta‸ veu‸ deh leh, teˇ kaˬ peuˬ teˇ kaˬ lo yawˇ hui g'a hpaw toˇ ve yoˬ. 38Yawˇ hui lehˬ, heh puiˉ hk'aw leh hk'aw hk'oˆ lawˬ hk'oˆ lo, miˬ k'oˍ haˉ k'oˍ hk'aw lo ca chehˇ toˇ ve yoˬ. Yawˇ hui da‸ ve pa taw, miˬ guiˬ chi yawˇ hui hta‸ maˇ keunˍ. 39Chaw oˇ ve teˇ hpaˍ hk'a peu-eˬ lehˬ, yawˇ hui yonˍ ve teh‸ G'uiˬ sha shaˉ hkiˆ hkanˍ ve htawˇ, ka ti‸ piˇ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hui maˇ g'a sheˍ. 40Aˬ hto‸ ma hta‸ pa taw le teh‸ k'oˆ k'o, chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, ngaˬ hui geh teˇ geh maˇ heˆ k'o, yawˇ hui biˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ maˇ g'a sheˍ. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha lehˬ ngaˬ hui awˬ pon da‸ leuˉ ve teˇ ceuˬ hta‸ gu taˍ ve hta‸ pa taw yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\