Heˍbrehˇ 13

1Awˬ viˉ awˬ nyi ha‸ da‸ ve teˇ ceuˬ nawˬ hui hk'aˬ htaˆ ka‸ cawˬ piˇ-oˆ. 2Hkehˉ chaw teˇ hpaˍ hta‸ ha‸ yuˬ tuˬ taˇ leunˇ. Awˬ lawn k'o, chaw teˇ hpaˍ hpaˍ hkehˉ chaw hta‸ ha‸ yuˬ ve teˇ yanˇ, yawˇ hui maˇ shiˍ ve awˬ hk'aw lo mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ ha‸ yuˬ jaw ve yoˬ. 3Nawˬ hui lehˬ, htawnˍ hk'aw chehˇ ve chaw hui geh teˇ geh chehˇ ve hk'a shuˍ shuˍ shawˍ taˍ leh, yawˇ hui hta‸ dawˇ nawˇ-oˆ. Nawˬ hui htawˇ awˬ suhˍ awˬ shaˍ pfuhˇ taˍ ve hta‸ pa taw, fawˉ mehˍ ve hta‸ g'a hkanˍ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ dawˇ nawˇ-oˆ. 4Awˬ hpawˇ awˬ miˇ heuˆ da‸ ve teˇ ceuˬ hta‸ chaw hk'a peu-eˬ taˍ uiˍ taˍ mvuh piˇ-oˆ. Awˬ hpawˇ awˬ miˇ teˇ hpaˍ maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve awˬ hk'aˇ suh taˇ k'ai. Awˬ lawn k'o, guiˇ ya‸ ve chaw leh haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ G'uiˬ sha ciˍ yanˍ piˇ tuˬ yoˬ. 5Hpu hta‸ sheˉ lai ve teˇ ceuˬ nawˬ hui awˬ hk'aw lo taˇ cawˬ piˇ. Nawˬ hui hk'a cawˬ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ nyi hk'aˇ suh chehˇ-oˆ. Awˬ lawn k'o, Ngaˬ nawˬ hta‸ hk'aˬ htaˆ ka‸ maˇ hpaˆ, hk'aˬ htaˆ ka‸ maˇ baˬ teh‸ G'uiˬ sha k'oˆ taˍ ve yoˬ. 6Chi hta‸ pa taw, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha lehˬ, ngaˬ hta‸ ga laˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ leh, ngaˬ te‸ chiˉ kawˆ tuˬ maˇ cawˬ. Chaw yaˇ ngaˬ hta‸ aˬ hto‸ ma te laˇ hpeh‸ tuˬ le, teh‸ nyi ma ha‸ hanˉ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ hui k'oˆ hpeh‸ ve yoˬ. 7Nawˬ hui ve awˬ hoˉ teˇ hpa hta‸ dawˇ nawˇ-oˆ. Yawˇ hui lehˬ, nawˬ hui hta‸ G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ maˍ laˇ ve yoˬ. Yawˇ hui suh htaˇ hk'a gaˬ te ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui dawˇ nyi leh, yawˇ hui yonˍ ve teˇ ceuˬ hta‸ henˇ yuˬ leh te-o. 8Yeˍsuˆ Hkri‸ lehˬ, aˉ nyi, ya‸ nyi leh co co taiˍ taiˍ hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ chehˇ ve yoˬ. 9Maˇ heˆ heˆ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ shu laiˉ ceuˬ ca maˍ la ve awˬ hk'aˇ suh nawˬ hui taˇ k'ai. G'uiˬ sha ve awˬ bon hta‸ pa taw nyi ma yeˬ ve k'o, da‸ jaˇ ve yoˬ. Caˇ tuˬ ce kan ve hta‸ pa taw nyi ma yeˬ tuˬ ve maˇ heˆ. Caˇ tuˬ ce kan ve awˬ liˇ hta‸ yehˇ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, oˇ ve awˬ hk'aw lo awˬ bon maˇ g'a. 10Ngaˬ hui tanˇ kuiˬ teˇ maˬ cawˬ ve yoˬ. Aˉ po k'o bon yehˬ awˬ hk'aw lo kanˉ te ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, tanˇ kuiˬ chi teˇ maˬ lo g'a caˇ tuˬ a hkaw-anˬ maˇ cawˬ. 11Awˬ lawn k'o, paw hkuˇ lonˉ lehˬ venˇ baˆ hpehˇ tuˬ ve tanˇ tuˬ awˬ pon to nuˇ to shaˆ ve awˬ suh hta‸ yuˬ leh, da‸ kehˬ ve chehˇ kuiˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e peuˬ hk'aw‸ nawˉ, awˬ to oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hui ve chehˇ kuiˬ awˬ baˬ lo aˬ miˍ tuˉ baˬ ve yoˬ. 12Oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ Yeˍsuˆ htawˇ, yawˇ ve awˬ suhˍ hta‸ pa taw chaw yaˇ hta‸ da‸ piˇ kehˬ piˇ tuˬ, lanˇ venˇ yehˬ miˉ awˬ baˬ lo yawˇ hkanˍ suh ve yoˬ. 13Hk'e te leh ngaˬ hui htawˇ, shu maˇ shawˍ maˇ caˆ te ve hta‸ yawˇ hkanˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, ngaˬ hui hkanˍ ve awˬ hk'aw lo, deh kuiˬ awˬ baˬ lo yawˇ geh tawˆ k'ai-a veuˬ. 14Awˬ lawn k'o, ngaˬ hui chi miˬ guiˬ hk'oˆ lo yeˬ ve venˇ maˇ cawˬ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ hk'aw‸ nawˉ cawˬ la tuˬ ve venˇ hta‸ ngaˬ hui dawˇ law leh ca chehˇ ve yoˬ. 15Hk'e te leh, Yeˍsuˆ hta‸ pa taw, ngaˬ hui G'uiˬ sha hta‸ hk'aˬ htaˆ ka‸ chiˇ mvuh ve tanˇ tuˬ teˇ ceuˬ tanˇ piˇ-a veuˬ. Chi hk'e k'oˆ ve lehˬ, ngaˬ hui ve maw‸ k'aw awˬ hk'aw lo tawˆ la ve tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ yawˇ ve awˬ meh hta‸ chiˇ mvuh ve teˇ ceuˬ hta‸ k'oˆ ve yoˬ. 16Da‸ ve hta‸ te ve teˇ ceuˬ leh shu hta‸ mawˇ jeˬ pehˬ piˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ taˇ leunˇ. Awˬ lawn k'o, chi hk'e ve tanˇ tuˬ teˇ hpaˍ hta‸ G'uiˬ sha nyi ma cawˇ ve yoˬ. 17Nawˬ hui ve awˬ hoˉ teˇ hpaˍ ve hkawˇ hta‸ na yuˬ leh, yawˇ hui awˬ hawˉ lo hk'a deh‸ chehˇ-oˆ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui te ve kanˉ awˬ lawn G'uiˬ sha hta‸ g'a k'aoˍ maˍ piˇ tuˬ ve chaw hpeh‸ ve pa taw, nawˬ hui ve co ha hta‸ yawˇ hui hk'a deh‸ nyi ha‸ shaˉ chehˇ ve yoˬ. Yawˇ hui chi hk'e nyi ha‸ shaˉ chehˇ ve teˇ yanˇ, dawˇ haˍ tuˬ maˇ cawˬ leh ha lehˬ ha k'a te hpeh‸ tuˬ, yawˇ hui ve hkawˇ hta‸ hk'a deh‸ na-o. Hk'e maˇ heˆ k'o, nawˬ hui awˬ pon awˬ bon te‸ chiˉ maˇ cawˬ. 18Ngaˬ awˬ pon bon lawˬ laˇ-oˆ. Awˬ lawn k'o, ngaˬ ve shiˍ puiˉ ve nyi ma lehˬ, ya‸ kuiˬ maˇ cawˬ teh‸ ngaˬ shiˍ taˍ ve yoˬ. Teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo ngaˬ da‸ ve hta‸ tiˉ te gaˇ ve yoˬ. 19Ngaˬ nawˬ hui geh haˆ haˆ g'a k'aw‸ la hpeh‸ tuˬ ve, bon lawˬ laˇ tuˬ leuˉ leh ngaˬ nawˬ hui hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 20Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ lehˬ, yawˬ hawˉ shehˍ hpaˇ uiˍ jaˇ ve teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. Co co taiˍ taiˍ ka ti‸ shaˉ caˆ te tuˬ yawˇ ve awˬ suhˍ sheˆ leh, G'uiˬ sha yawˇ hta‸ k'aw‸ te‸ tu la piˇ ve yoˬ. 21Dawˇ sha gaˇ sha tuˬ te shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha ve a loˍ hta‸ nawˬ hui te g'a tuˬ, da‸ ve teˇ ceuˬ le le nawˬ hui awˬ hk'aw lo biˇ la tuˬ ngaˬ G'uiˬ sha hta‸ lawˬ ve yoˬ. G'uiˬ sha lehˬ, Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ cuˇ leh yawˇ mehˆ g'uˇ suhˍ nyi ma cawˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ ngaˬ hui awˬ hk'aw lo te chehˇ ve yoˬ. Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ co co taiˍ taiˍ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh piˇ-oˆ. A menˬ. 22Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ ngeh ve li‸ teˇ k'oˆ bvuh‸ feu laˇ ve yoˬ. Ngaˬ awˬ g'aˇ pe‸ laˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ yeunˇ hkanˍ leh na yuˬ tuˬ ngaˬ nawˬ hui hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 23Ngaˬ hui ve awˬ viˉ awˬ nyi Tiˆmoˉseˍ hta‸ shu hpehˇ hk'a peuˬ ve teh‸ shiˍ-o‸. Yawˇ haˆ haˆ gaˬ la ve k'o, ngaˬ htawˇ yawˇ geh teˇ geh laˬ leh nawˬ hui hta‸ g'a mawˬ da‸ tuˬ yoˬ. 24Nawˬ hui ve awˬ hoˉ hk'a peu-eˬ leh Hkri‸ yaˇ hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. Choˬ kaˬ lo chehˇ taˍ ve Iˉtaˍliˍ chaw teˇ hpaˍ nawˬ hui hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ tawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. 25Nawˬ hui hk'a peu-eˬ geh awˬ bon awˬ shinˉ cawˬ piˇ-oˆ. A menˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\