Heˍbrehˇ 5

1Awˬ lawn k'o, chaw yaˇ hui awˬ hk'aw lo leuˆ yuˬ taˍ ve paw hkuˇ lonˉ teˇ g'aˇ le le lehˬ, G'uiˬ sha hta‸ caˉ da‸ ve kanˉ teˇ hpaˍ te tuˬ, chaw yaˇ hui awˬ tan leuˆ teh taˍ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, venˇ baˆ teˇ hpaˍ awˬ pon la‸ shawnˍ leh tanˇ tuˬ teˇ hpaˍ tanˇ piˇ ve yoˬ. 2Yawˇ hui awˬ to htawˇ g'aˇ nuˇ puiˉ ve chaw hpeh‸ ve pa taw, maˇ shiˍ ve chaw leh ya‸ k'ai ve chaw hui hta‸ yawˇ hui ha k'aˉ puiˉ ve yoˬ. 3Yawˇ hui g'aˇ nuˇ puiˉ ve pa taw, chaw yaˇ hui ve venˇ baˆ awˬ pon g'a tanˇ piˇ ve hk'e, a shu yawˇ ve venˇ baˆ awˬ pon htawˇ yawˇ hui g'a tanˇ piˇ sheˍ ve yoˬ. 4Peuˬ leh, chaw teˇ g'aˇ ka‸ a shu yawˇ hk'aˇ yawˇ aˉ yaˇ chi hta‸ yuˬ hpeh‸ ve maˇ heˆ. Aˍronˍ hta‸ G'uiˬ sha kuˬ yuˬ ve hk'e, yawˇ hui hta‸ htawˇ G'uiˬ sha g'a kuˬ yuˬ ve yoˬ. 5Chi hk'a shuˍ shuˍ, Hkri‸ lehˬ yawˇ awˬ to hta‸ taˍ uiˍ leh paw hkuˇ lonˉ hpeh‸ la tuˬ ve aˉ yaˇ hta‸ g'a tuˬ yawˇ hk'aˇ yawˇ ca te yuˬ ve maˇ heˆ. Nawˬ lehˬ ngaˬ ve Yaˇ hpu hpeh‸ ve yoˬ. Ya‸ nyi ngaˬ nawˬ ve Awˬ pa hpeh‸ la peuˬ, teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, yawˇ hta‸ aˉ yaˇ piˇ ve yoˬ. 6Chi hk'a shuˍ shuˍ, awˬ kaˍ awˬ nu teˇ kaˬ lo yawˇ k'oˆ taˍ ve, Maˍlaˍhkiˆsaˍdehˆ paw hkuˇ hpeh‸ ve awˬ hk'aˇ hk'a shuˍ shuˍ, nawˬ lehˬ co co taiˍ taiˍ paw hkuˇ hpeh‸ ve yoˬ. 7Yeˍsuˆ lehˬ, miˬ guiˬ hk'oˆ lo chehˇ ve teˇ yanˇ, suh kuiˬ lo yawˇ hta‸ htaiˍ hk'aw‸ laˇ puiˉ shehˍ hpaˇ hta‸ g'aˇ hte‸ kuˬ leh mehˆ g'uiˬ ya‸ la ve awˬ hk'aw lo bon lawˬ leh lawˬ hkawˉ ve yoˬ. Yawˇ G'uiˬ sha hta‸ yawˆ yan puiˉ, na yuˬ puiˉ ve pa taw, G'uiˬ sha yawˇ ve hkawˇ hta‸ na yuˬ ve yoˬ. 8Yawˇ lehˬ, Yaˇ hpu hpeh‸ ve htawˇ tu‸ ve hkanˍ ve hta‸ hkanˍ ve awˬ hk'aw lo, yawˇ na yuˬ puiˉ ve teˇ ceuˬ hta‸ shiˍ la ve yoˬ. 9Yawˇ biˇ la peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ hk'a na yuˬ ve chaw hui awˬ pon yawˇ lehˬ, co co taiˍ taiˍ Htaiˍ hk'aw‸ shehˍ hpaˇ hpeh‸ la ve yoˬ. 10Maˍlaˍhkiˆsaˍdehˆ paw hkuˇ lonˉ hpeh‸ ve awˬ hk'aˇ hk'a shuˍ shuˍ, G'uiˬ sha yawˇ hta‸ paw hkuˇ lonˉ teh taˍ ve yoˬ. 11Awˬ lawn chi ngaˬ k'oˆ tuˬ maˇ maˇ cawˬ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, nawˬ hui haˆ haˆ na maˇ g'a puiˉ ve pa taw, tcuhˉ kuiˬ k'aoˍ maˍ laˇ tuˬ haˍ ve yoˬ. 12Awˬ yanˇ chi maw maw gaˬ peuˬ ve hta‸ dawˇ nyi ve k'o, nawˬ hui lehˬ shu hta‸ maˍ piˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ cawˇ ve htawˇ, G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ awˬ lawn lonˉ ma teˇ hpaˍ, shu nawˬ hui hta‸ maˍ laˇ tuˬ loˍ sheˍ ve yoˬ. Heh ve caˇ tuˬ hta‸ nawˬ hui caˇ maˇ g'a ve pa taw, cuˉ g'uiˬ hta‸ nawˬ hui dawˬ cawˇ sheˍ ve yoˬ. 13Awˬ lawn k'o, cuˉ g'uiˬ hta‸ dawˬ ve chaw teˇ g'aˇ le le lehˬ, yaˇ ehˉ hpeh‸ chehˇ sheˍ ve pa taw, hteˇ ve cawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ shiˍ puiˉ. 14Ya‸ hk'aˇ, heh ve caˇ tuˬ lehˬ, chaw mawˇ teˇ hpaˍ awˬ pon yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, a shu yawˇ mawˬ ve kaˇ ve jawˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ puiˉ la tuˬ laiˉ pawˆ te jawˬ ve pa taw, da‸ ve leh maˇ da‸ ve hta‸ fuiˍ da‸ pehˬ da‸ g'a ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\