Heˍbrehˇ 9

1Awˉ lawˉ peuˇ ve ka ti‸ shaˉ caˆ lehˬ, oˉ k'oˍ pui ve hta‸ caˉ da‸ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ leh, miˬ guiˬ hta‸ caˉ da‸ ve da‸ kehˬ ve yehˬ teˇ yehˬ cawˬ ve yoˬ. 2Awˬ lawn k'o, aˉ po k'o bon yehˬ hta‸ te taˍ leh, awˉ lawˉ teˇ tawn awˬ hk'aw lo kawˆ faiˇ taˍ kuiˬ, hpui lawˇ leh, tanˇ taˍ ve hkaoˍ monˇ cawˬ ve yoˬ. Chehˇ kuiˬ oˇ ve teˇ tawn hta‸ da‸ kehˬ ve chehˇ kuiˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 3Hpaˬ kaˍ nyiˇ maˬ teˇ maˬ awˬ hk'aw hpawˇ lo, da‸ kehˬ jaˇ ve chehˇ kuiˬ teh‸ k'oˆ ve aˉ po k'o bon yehˬ teˇ tawn cawˬ sheˍ ve yoˬ. 4Oˇ ve awˬ hk'aw lo shi oˍ taˍ ve sha tuˉ tanˇ kuiˬ leh, shi hk'a caw zuhˇ oˍ taˍ ve ka ti‸ shaˉ caˆ ta k'oˍ cawˬ taˍ ve yoˬ. Ta k'oˍ oˇ ve awˬ hk'aw lo, maˍnaˆ shiˍ keu taˍ ve shi mu‸ hk'u, awˬ tuˍ tuˍ ve Aˍronˍ ve juˇ fuiˍ leh, ka ti‸ shaˉ caˆ awˬ liˇ bvuh‸ taˍ ve haˉ pui baˉ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve yoˬ. 5Ta k'oˍ oˇ ve awˬ hk'oˆ hta‸ awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve hkeˍruˆbenˍ nyiˇ maˬ lehˬ, venˇ baˆ hpehˇ kuiˬ awˬ hoˆ hta‸ beh taˍ ve yoˬ. Awˬ lawn oˇ ve teˇ hpaˍ, teˇ ceuˬ le le hta‸ chi beu‸ k'oˆ maˇ tanˇ sheˍ. 6Oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ chi hk'e te peuˬ hk'aw‸ nawˉ, paw hkuˇ teˇ hpaˍ lehˬ, a shu yawˇ ve kanˉ hta‸ te tuˬ, aˉ po k'o bon yehˬ awˉ lawˉ peuˇ ve teˇ tawn awˬ hk'aw lo hk'aˬ htaˆ ka‸ lo‸-e chehˇ ve yoˬ. 7Ya‸ hk'aˇ, nyiˇ tawn teˇ tawn awˬ hk'aw lo paw hkuˇ lonˉ teˇ g'aˇ ceh tiˉ lo‸-e hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ lo‸-e ve teˇ yanˇ, yawˇ awˬ to awˬ pon maˇ k'oˆ, chaw yaˇ hui ve venˇ baˆ awˬ pon maˇ k'oˆ, tanˇ piˇ tuˬ awˬ suhˍ yuˬ leh, teˇ hk'aw‸ teˇ pawˆ ceh tiˉ g'a lo‸-e ve yoˬ. 8Aˉ po k'o bon yehˬ awˉ lawˉ peuˇ ve teˇ tawn cawˬ chehˇ sheˍ ve ceh ceh, da‸ kehˬ ve chehˇ kuiˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e tuˬ ve ya‸ k'aw maˇ pawnˍ sheˍ teh‸, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu hpeu‸ maˍ laˇ ve yoˬ. 9Awˬ lawn chi lehˬ, chi teˇ co-e awˬ pon tawˇ pa haˉ hpeh‸ ve yoˬ. Oˇ kaˬ lo la‸ shawnˍ leh tanˇ tuˬ teˇ hpaˍ tanˇ piˇ chehˇ ve htawˇ, la‸ shawnˍ leh tanˇ tuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, oˉ k'oˍ pui la ve chaw teˇ g'aˇ ve shiˍ puiˉ ve nyi ma hta‸ biˇ la tuˬ te maˇ g'a. 10Awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ lehˬ, caˇ tuˬ dawˬ tuˬ maˇ k'oˆ, tsuhˇ baˬ ve laiˉ ceuˬ maˇ k'oˆ, awˬ to hta‸ caˉ da‸ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ ceh tiˉ hpeh‸ leh k'aw‸ gu hteˇ ve awˬ yanˇ hk'a gaˬ ceh tiˉ teh taˍ ve yoˬ. 11Pawˇ hkuˇ lonˉ te leh da‸ ve awˬ ceuˬ te laˇ tuˬ awˬ pon Hkri‸ gaˬ la htaˇ, leuˉ leh uiˍ jaˇ biˇ jaˇ ve aˉ po k'o bon yehˬ teˇ yehˬ awˬ hk'aw lo yawˇ hpanˍ k'ai leh, da‸ kehˬ ve chehˇ kuiˬ awˬ hk'aw lo teˇ pawˆ ceh tiˉ lo‸-e ve yoˬ. Awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ pawˆ ka‸ k'aw‸ lo‸-e tuˬ maˇ loˍ. Aˉ po k'o bon yehˬ oˇ ve lehˬ, la‸ sheh te taˍ ve maˇ heˆ, miˬ guiˬ chi hta‸ caˉ da‸ ve ka‸ maˇ heˆ. 12Da‸ kehˬ ve chehˇ kuiˬ awˬ hk'aw lo yawˇ lo‸-e ve teˇ yanˇ, aˉ cheˬ leh nuˇ ehˉ awˬ suhˍ hta‸ yuˬ lo‸-e ve maˇ heˆ. Yawˇ ve awˬ suhˍ hta‸ yuˬ lo‸-e ve pa taw, ngaˬ hui co co taiˍ taiˍ htaiˍ hk'aw‸ ve teˇ ceuˬ hta‸ g'a tuˬ yawˇ te ve yoˬ. 13Awˬ lawn k'o, aˉ che‸ leh nuˇ paˍ ve awˬ suhˍ ka‸, nuˇ ma haˉ hta‸ tuˉ tanˇ ve hk'aw‸ laˉ ka‸, awˬ liˇ awˬ hk'aˇ hpawˇ maˇ da‸ maˇ kehˬ ve chaw hui hta‸ hpeh‸ pfuhˍ piˇ ve teˇ yanˇ, awˬ suhˍ awˬ shaˍ hpawˇ da‸ piˇ kehˬ piˇ tuˬ te g'a ve k'o, 14Hkri‸ ve awˬ suhˍ lehˬ, nawˬ hui ve shiˍ puiˉ ve nyi ma awˬ hk'aw lo suh taˍ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ tsuhˇ baˬ piˇ leh, te‸ chehˇ ve G'uiˬ sha awˬ pon kanˉ te hpeh‸ tuˬ, chi a‸ kehˉ leuˉ leh hk'aˬ ma te g'a tuˬ le. Yawˇ lehˬ, co co taiˍ taiˍ te‸ chehˇ ve Awˬ ha hpu hta‸ cuˇ leh, awˬ kuiˉ awˬ haiˇ a ciˉ ka‸ maˇ cawˬ ve awˬ hk'aw lo, yawˇ ve awˬ to G'uiˬ sha hta‸ tanˇ piˇ ve yoˬ. 15Chi hta‸ pa taw, awˉ lawˉ peuˇ ve ka ti‸ shaˉ caˆ awˬ hawˉ lo te ya‸ ve teˇ hpaˍ hta‸ ponˬ piˇ tuˬ awˬ pon, Yeˍsuˆ hkanˍ suh peuˬ ve yoˬ. Hk'e te leh, kuˬ yuˬ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, G'uiˬ sha yawˇ hui hta‸ piˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ taˍ ve co co taiˍ taiˍ ve awˬ shinˉ hta‸ g'a tuˬ, Yeˍsuˆ lehˬ, ka ti‸ shaˉ caˆ awˬ suhˉ awˬ pon awˬ kaˍ te shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. 16Awˬ shinˉ piˇ tuˬ awˬ pon li‸ bvuh‸ teh taˍ ve teˇ ceuˬ cawˬ ve k'o, awˬ shinˉ piˇ shehˍ hpaˇ awˬ tehˬ awˬ na suh peuˬ ve hta‸ awˉ lawˉ g'a shiˍ ve yoˬ. 17Awˬ lawn k'o, awˬ shinˉ piˇ tuˬ awˬ pon li‸ bvuh‸ taˍ ve hk'e, awˬ shehˍ hpaˇ suh peuˬ htaˇ heh‸ awˬ shinˉ pehˬ piˇ hpeh‸ ve yoˬ. Awˬ shehˍ hpaˇ te‸ chehˇ ve ceh ceh, bvuh‸ taˍ ve hk'e awˬ shinˉ pehˬ piˇ maˇ hpeh‸ sheˍ. 18Awˉ lawˉ peuˇ ve ka ti‸ shaˉ caˆ teˇ maˬ ka‸, awˬ suhˍ maˇ yehˇ leh tanˬ te laˬ ve maˇ heˆ. 19Awˬ lawn k'o, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hk'aw lo piˇ taˍ ve tawˇ teˇ hkawˇ le le Moˉseˍ chaw chi ma ve hta‸ k'oˆ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, nuˇ ehˉ awˬ suhˍ leh aˉ che‸ awˬ suhˍ hta‸ iˉ kaˆ hkaw‸ da‸ leh, nyiˉ-ehˍ ve yawˬ mvuh leh huˇsoˆ teh‸ k'oˆ ve mvuh‸ teˇ tsuh‸ hta‸ yehˇ leh, li‸ hta‸ maˇ k'oˆ, chaw hk'a peu-eˬ hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ hpeh‸ pfuhˍ piˇ ve yoˬ. 20Oˇ htaˇ yawˇ k'oˆ ve, Awˬ suhˍ chi lehˬ, G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ tawˇ piˇ taˍ ve ka ti‸ shaˉ caˆ ve awˬ suhˍ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 21Aˉ po k'o bon yehˬ leh oˇ kaˬ lo yehˇ ve awˬ hk'eun hk'a peu-eˬ hta‸ htawˇ, oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ yawˇ awˬ suhˍ yuˬ leh hpeh‸ pfuhˍ piˇ ve yoˬ. 22Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ piˇ taˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, aˬ laˬ hk'e awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ hta‸ awˬ suhˍ yuˬ leh tsuhˇ baˬ ve yoˬ. Awˬ suhˍ sheˆ ve teˇ ceuˬ maˇ cawˬ k'o, venˇ baˆ hpehˇ ve teˇ ceuˬ ka‸ maˇ cawˬ. 23Hk'e te leh, mvuhˇ naw ma hk'oˆ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ ve awˬ ho‸ awˬ han hta‸ tsuhˇ baˬ tuˬ, chi hk'e ve teˇ hpaˍ hta‸ g'a te ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, mvuhˇ naw ma hk'oˆ awˬ tehˬ awˬ na ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ tsuhˇ baˬ tuˬ, leuˉ leh da‸ ve tanˇ tuˬ teˇ hpaˍ hta‸ g'a yehˇ ve yoˬ. 24Awˬ lawn k'o, Hkri‸ lehˬ chaw yaˇ la‸ sheh te taˍ ve da‸ kehˬ ve chehˇ kuiˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e ve maˇ heˆ. Oˇ ve lehˬ, awˬ tehˬ awˬ na ve chehˇ kuiˬ teˇ maˬ ve awˬ ho‸ awˬ han ceh hpeh‸ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ hui awˬ pon G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ yawˇ chehˇ taˍ tuˬ, mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo yawˇ lo‸-e taˍ peuˬ ve yoˬ. 25Paw hkuˇ lonˉ lehˬ, a shu yawˇ ve awˬ suhˍ maˇ heˆ ve hta‸ yuˬ leh, da‸ kehˬ ve chehˇ kuiˬ awˬ hk'aw lo teˇ hk'aw‸ le le lo‸-e ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, Hkri‸ lehˬ oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ yawˇ awˬ to laiˉ pawˆ g'a tanˇ piˇ ve maˇ heˆ. 26Oˇ hk'e g'a tanˇ piˇ ve k'o, miˬ guiˬ te hpanˍ htaˇ ka‸ tanˬ leh, yawˇ laiˉ pawˆ g'a hkanˍ suh tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ awˬ to tanˇ piˇ ve awˬ hk'aw lo venˇ baˆ hta‸ yuˬ baˬ tuˬ, awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ chi awˬ hk'aw lo yawˇ teˇ pawˆ ceh tiˉ tawˆ la ve yoˬ. 27Chaw yaˇ hui lehˬ, teˇ pawˆ ceh tiˉ suh leh, awˬ hk'aw‸ nawˉ suhˉ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. 28Chi hk'a shuˍ shuˍ Hkri‸ lehˬ, chaw maˇ maˇ ve venˇ baˆ hta‸ hkanˍ pfuhˇ tuˬ, teˇ pawˆ ceh tiˉ yawˇ awˬ to tanˇ piˇ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. Yawˇ nyiˇ pawˆ teˇ pawˆ k'aw‸ ya‸ la htaˇ, venˇ baˆ hta‸ maˇ caˉ da‸ ve awˬ hk'aw lo ya‸ la leh, yawˇ hta‸ dawˇ law chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ htaiˍ hk'aw‸ piˇ tuˬ yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\