Yaˍkoˆ 2

1Ngaˬ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ uiˍ ve ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ yonˍ ve awˬ hk'aw lo, chaw yaˇ mehˆ hpfuhˇ hta‸ taˇ nyi. 2Awˬ lawn k'o, shi la‸ peˍ tcuhˉ leh da‸ ve veu‸ k'aˇ veu‸ deh ve chaw teˇ g'aˇ leh, maˇ da‸ ve veu‸ k'aˇ veu‸ deh ve haˍ yaˇ g'awˇ yaˇ teˇ g'aˇ, yawˇ hui nyiˇ g'aˇ nawˬ hui ve hpawnˬ da‸ kuiˬ lo lo‸ la htaˇ, 3da‸ ve veu‸ k'aˇ veu‸ deh ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ nawˬ hui nyi leh k'oˆ piˇ ve, Da‸ ve mui kuiˬ chi hta‸ mui-o. Peuˬ leh haˍ yaˇ g'awˇ yaˇ teˇ g'aˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Oˇ kaˬ lo huˉ taˍ-o‸, maˇ heˆ k'o, Ngaˬ ve hkui paˇ lo mui taˍ-o‸ teh‸ nawˬ hui k'oˆ ve k'o, 4nawˬ hui teˇ g'aˇ peuˬ teˇ g'aˇ hta‸ pehˬ da‸ fuiˍ da‸ leh, haiˬ ve dawˇ hk'aˇ awˬ hk'aw lo shu hta‸ suhˉ jehˬ ve chaw hpeh‸ ve maˇ heˆ laˇ. 5Ngaˬ ha‸ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, hk'a deh‸ na sheˍ. Yonˍ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo paw sha la tuˬ, haˍ ve g'awˇ ve miˬ guiˬ yaˇ hui hta‸ G'uiˬ sha leuˆ yuˬ ve maˇ heˆ laˇ. G'uiˬ sha hta‸ ha‸ ve chaw hui hta‸ yawˇ ve mvuhˇ miˬ piˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ taˍ ve hk'e, yawˇ hui lehˬ mvuhˇ miˬ awˬ shinˉ caˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. 6Ya‸ hk'aˇ, nawˬ hui lehˬ haˍ ve g'awˇ ve chaw hui hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ te ve yoˬ. Nawˬ hui hta‸ fawˉ mehˍ leh suhˉ jehˬ tuˬ shaˉ nanˉ lo g'awˬ k'ai ve chaw hui lehˬ, paw sha ve chaw hui maˇ heˆ laˇ. 7Nawˬ hui g'a taˍ ve da‸ ve awˬ meh hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ chehˇ ve chaw hui lehˬ, paw sha ve chaw hui maˇ heˆ laˇ. 8Nawˬ awˬ to hta‸ ha‸ ve hk'e, nawˬ awˬ paˇ awˬ kui chehˇ ve chaw hui hta‸ ha‸-o‸ teh‸, Li‸ hpu hk'aw bvuh‸ taˍ ve yoˬ. Hkunˉ hawˉ hkanˇ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi hta‸ nawˬ hui te biˇ ve k'o, da‸ ve hta‸ nawˬ hui te peuˬ. 9Shu mehˆ hpfuhˇ hta‸ nawˬ hui nyi chehˇ ve k'o, nawˬ hui venˇ baˆ te chehˇ leh, nawˬ hui te ponˬ te leuˉ ve chaw teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ teh‸, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hpeu‸ maˍ laˇ ve. yoˬ. 10Awˬ lawn k'o, hk'aˬ ve chaw teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hk'a peu-eˬ hta‸ te ve awˬ hk'aw lo, awˬ liˇ teˇ maˬ hta‸ ceh te ya‸ ve ka‸, hk'a peu-eˬ hta‸ ya‸ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. 11Haˉ chawˇ haˉ paˆ taˇ te teh‸ k'oˆ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ lehˬ, Shu hta‸ taˇ tiˇ pehˍ ka‸ k'oˆ ve yoˬ. Hk'e te leh, nawˬ haˉ chawˇ haˉ paˆ maˇ te htawˇ shu hta‸ tiˇ pehˍ ve k'o, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ te ponˬ te leuˉ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. 12Ponˬ piˇ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ cuˇ leh, nawˬ hui hta‸ suhˉ g'a jehˬ tuˬ ve pa taw, nawˬ hui tawˇ yaw ve maˇ k'oˆ, kanˉ te ve maˇ k'oˆ, hk'a deh‸ te-o. 13Awˬ lawn k'o, shu hta‸ maˇ ha k'aˉ puiˉ ve chaw teˇ g'aˇ suhˉ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ htaˇ, Suhˉ jehˬ shehˍ hpaˇ yawˇ hta‸ maˇ ha k'aˉ piˇ. Ha k'aˉ puiˉ ve teˇ ceuˬ lehˬ, suhˉ jehˬ ve hta‸ g'aˇ ve yoˬ. 14Ngaˬ awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, chaw teˇ g'aˇ g'aˇ, Ngaˬ lehˬ yonˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ htawˇ, kanˉ maˇ te ve k'o, aˬ hto‸ ma awˬ bon cawˬ le. Yonˍ ve oˇ ve lehˬ, yawˇ hta‸ htaiˍ hk'aw‸ piˇ hpeh‸-aw laˇ. 15Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ g'aˇ g'aˇ veu‸ k'aˇ maˇ cawˬ leh, teˇ nyi pon teˇ nyi caˇ tuˬ maˇ cawˬ ve k'o, 16nawˬ hui awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ g'aˇ k'oˆ ve, Dawˇ sha ve awˬ hk'aw lo k'o‸-e loˬ. Nawˬ awˬ to hta‸ lehˬ la piˆ, bvuhˆ la piˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve htawˇ, yawˇ hui awˬ to pon loˍ ve hta‸ nawˬ hui maˇ piˇ ve k'o, aˬ hto‸ ma awˬ bon cawˬ le. 17Oˇ ve hk'a shuˍ shu, yonˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, kanˉ maˇ te ve k'o, shuˍ yonˍ ve oˇ ve suh taˍ ve yoˬ. 18Ya‸ hk'aˇ, nawˬ hui teˇ g'aˇ g'aˇ k'oˆ ve, Nawˬ lehˬ yonˍ ve yoˬ. Ngaˬ lehˬ kanˉ te ve yoˬ teh‸ k'oˆ tuˬ yoˬ. Kanˉ maˇ te leh, nawˬ yonˍ ve maˍ laˇ-oˆ. Ngaˬ lehˬ, kanˉ te ve awˬ hk'aw lo, ngaˬ yonˍ ve nawˬ hta‸ maˍ laˇ tuˬ yoˬ. 19G'uiˬ sha teˇ g'aˇ tiˉ cawˬ ve hta‸ nawˬ yonˍ ve leˇ. Nawˬ yonˍ ve lehˬ cawˇ ve yoˬ. Neˇ teˇ hpaˍ htawˇ yonˍ leh kawˆ cheˇ chehˇ ve yoˬ. 20Maˇ dawˇ nyi puiˉ ve chaw-oˬ, yonˍ leh kanˉ maˇ te ve teˇ ceuˬ lehˬ, te‸ chiˉ awˬ bon maˇ cawˬ ve hta‸ nawˬ hk'a deh‸ shiˍ gaˇ laˇ. 21Ngaˬ hui ve awˬ pa Aˍbraˍhanˍ lehˬ, yawˇ ve yaˇ paˍ Iˉcaˆ hta‸ tanˇ kuiˬ hk'oˆ tanˇ ve teˇ yanˇ, kanˉ te ve pa taw yawˇ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la ve maˇ heˆ laˇ. 22Yawˇ te ve kanˉ geh hk'a geh yonˍ ve ka‸ cawˬ leh, kanˉ hta‸ pa taw yawˇ yonˍ ve biˇ la ve hta‸ nawˬ g'a mawˬ ve yoˬ. 23Aˍbraˍhanˍ G'uiˬ sha hta‸ yonˍ ve pa taw, G'uiˬ sha yawˇ hta‸ hteˇ ve cawˇ ve chaw teh‸ shawˍ taˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ taˍ ve Li‸ hpu tawˇ hkawˇ chi teˇ hkawˇ biˇ la ve yoˬ. Chi hk'oˆ ka‸, G'uiˬ sha ve awˬ chawˇ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 24Hk'e te leh, chaw teˇ g'aˇ yonˍ ve hta‸ pa taw ceh tiˉ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la ve maˇ heˆ. Kanˉ ka‸ te ve hta‸ pa taw hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la ve hta‸ nawˬ g'a mawˬ ve yoˬ. 25Chi hk'a shuˍ shuˍ, Raˍhaˆ meh ve meh maˬ lanˉ teˇ g'aˇ lehˬ, tcuh peu ve chaw hta‸ ha‸ yuˬ leh, awˬ kaˍ awˬ nu ya‸ k'aw teˇ caˆ hta‸ k'o‸-e tcuh ve pa taw, kanˉ te leh hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la ve maˇ heˆ laˇ. 26Awˬ lawn k'o, awˬ to awˬ hk'aw lo co ha maˇ cawˬ k'o suh ve yoˬ. Chi hk'a shuˍ shuˍ, yonˍ ve teˇ ceuˬ htawˇ kanˉ maˇ te ve k'o, suh taˍ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\