Yoˇhanˬ 12

1Paˍsaˍhkaˍ pawehˇ maˇ gaˬ sheˍ awˬ g'uˇ suhˍ hkaw‸ nyi htaˇ ka‸, Yeˍsuˆ lehˬ Beˍtaˍniˆ hk'aˆ lo gaˬ ve yoˬ. Hk'aˆ oˇ ve lehˬ, suh kuiˬ lo yawˇ k'aw‸ te‸ tu la piˇ ve Laˍzaˍruˆ ve chehˇ kuiˬ hpeh‸ ve yoˬ. 2Oˇ htaˇ, yawˇ hui lehˬ yawˇ hta‸ mvuhˇ hpeu‸ awˍ teˇ poˬ te caˍ piˇ ve yoˬ. Maˍhtaˆ awˬ keu caˍ piˇ shehˍ ma te leh Laˍzaˍruˆ leh awˬ kaˍ awˬ nu chaw teˇ hpaˍ Yeˍsuˆ geh teˇ geh mui caˇ chehˇ ve yoˬ. 3Oˇ htaˇ Maˍriˆ lehˬ, awˬ hpfuhˇ hk'aˆ jaˇ ve naˍduˆ teh‸ k'oˆ ve naˍ manˇ hawnˉ teˇ chi law hta‸ yuˬ leh, Yeˍsuˆ ve hkui sheh hta‸ shehˍ piˇ ve yoˬ. Peuˬ leh, Maˍriˆ yawˇ ve uˉ hkeh mvuh yuˬ leh Yeˍsuˆ ve hkui sheh hta‸ shiˆ piˇ ve yoˬ. Naˍ manˇ hawnˉ oˇ ve awˬ shaˉ lehˬ, yehˬ teˇ yehˬ hk'a peu-eˬ hawnˉ heuˍ lehˍ k'ai ve yoˬ. 4Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hta‸ chiˇ a‸ piˇ tuˬ ve, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ Yuˇda‸ Iˉsaˍkaˍriˍoˆ teˇ g'aˇ k'oˆ ve, 5Naˍ manˇ hawnˉ chi hta‸ hpu shehˆ ha hteh‸ hawˇ sheˬ leh haˍ yaˇ g'awˇ yaˇ hui hta‸ aˬ hto‸ ma te maˇ pehˬ piˇ ve le teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 6Yawˇ chi hk'e k'oˆ ve lehˬ, haˍ ve g'awˇ ve chaw hui hta‸ dawˇ nyi leh k'oˆ ve maˇ heˆ. Yawˇ lehˬ chaw hk'awˇ hpeh‸ ve pa taw k'oˆ ve yoˬ. Hpu miˉ chaw hta‸ yawˇ ha‸ shaˉ leh, keu taˍ ve hpu hta‸ yawˇ yuˬ jaw ve yoˬ. 7Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Yaˇ miˇ chi hta‸ taˇ deˇ. Ngaˬ hta‸ tuˍ laˇ tuˬ ve awˬ nyi teˇ nyi awˬ pon, naˍ manˇ hawnˉ oˇ ve hta‸ yawˇ ha‸ shaˉ taˍ peuˬ. 8Haˍ ve g'awˇ ve chaw hui lehˬ, nawˬ hui geh hk'aˬ htaˆ ka‸ chehˇ taˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ nawˬ hui geh hk'aˬ htaˆ ka‸ chehˇ tuˬ ve maˇ heˆ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 9Yeˍsuˆ oˇ kaˬ lo chehˇ taˍ ve hta‸ Yuˇda‸ chaw awˬ moˍ lonˉ g'a shiˍ htaˇ, yawˇ hui oˇ kaˬ lo k'ai ve yoˬ. Yeˍsuˆ hta‸ pa taw ceh tiˉ k'ai ve maˇ heˆ. Suh kuiˬ lo yawˇ k'aw‸ te‸ tu la piˇ ve Laˍzaˍruˆ hta‸ htawˇ mawˬ gaˇ leh k'ai ve yoˬ. 10Oˇ htaˇ, paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ lehˬ, Laˍzaˍruˆ hta‸ htawˇ tiˇ pehˍ tuˬ jehˬ da‸ ve yoˬ. 11Awˬ lawn k'o, Laˍzaˍruˆ hta‸ pa taw Yuˇda‸ chaw laiˉ g'aˇ yawˇ hui ve awˬ moˍ awˬ hk'aw lo tawˆ k'ai chehˇ leh Yeˍsuˆ hta‸ yonˍ la chehˇ ve yoˬ. 12Awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ nyi Yeˍsuˆ lehˬ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo laˬ chehˇ ve hta‸ pawehˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo gaˬ la ve chaw awˬ moˍ lonˉ g'a kaˇ ve yoˬ. 13Yawˇ hui lehˬ, tcuhˉ pui meuˇ awˬ k'aˉ teˇ hpaˍ hta‸ yuˬ leh, yawˇ hta‸ ca ha‸ yuˬ tuˬ tawˆ k'ai ve yoˬ. Yawˇ hui k'oˆ ve, Hoˍsaˍnaˍ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve awˬ meh awˬ hk'aw lo laˬ ve Iˉsaˍreˍlaˆ chaw hui ve Hkunˉ hawˉ hkanˇ hta‸ awˬ bon uiˍ piˇ-oˆ teh‸ kuˬ ve yoˬ. 14Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ lehˬ, piˉ laˬ ehˉ hta‸ mawˬ leh ciˇ ve yoˬ. Li‸ hpu hk'aw bvuh‸ taˍ ve hk'e, 15Ziˉonˍ ve yaˇ miˇ-oˬ, taˇ kawˆ. Nyi loˬ, nawˬ ve hkunˉ hawˉ hkanˇ lehˬ, piˉ laˬ awˬ yehˇ hta‸ ciˇ leh laˬ chehˇ ve yoˬ, teh‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. 16Yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ awˉ lawˉ htaˇ awˬ lawn oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ maˇ shiˍ. Ya‸ hk'aˇ, Yeˍsuˆ awˬ me‸ awˬ hponˇ hta‸ g'a peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ ve awˬ lawn chi hk'e bvuh‸ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, shu yawˇ hta‸ chi hk'e te piˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ hui dawˇ nawˇ la ve yoˬ. 17Yeˍsuˆ Laˍzaˍruˆ hta‸ tuˍ hpfuh awˬ hk'aw lo kuˬ tawˆ la leh yawˇ hta‸ suh kuiˬ lo k'aw‸ te‸ tu la piˇ ve teˇ yanˇ, Yeˍsuˆ geh chehˇ taˍ ve chaw awˬ moˍ lonˉ lehˬ, awˬ lawn oˇ ve hta‸ shaˉ hkiˆ hkanˍ chehˇ ve yoˬ. 18Chaw awˬ moˍ lonˉ yawˇ hta‸ ca ha‸ ve lehˬ, yawˇ awˬ heˆ oˇ ve hta‸ te ve awˬ lawn yawˇ hui g'a kaˇ ve pa taw yoˬ. 19Hk'e te leh, Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ k'oˆ da‸ ve, Nawˬ hui te‸ chiˉ te maˇ g'a. Nyi loˬ, miˬ guiˬ yaˇ hk'a peu-eˬ yawˇ awˬ hk'aˇ suh k'ai peuˬ teh‸, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ k'oˆ da‸ ve yoˬ. 20Pawehˇ oˇ ve awˬ hk'aw oˉ k'oˍ pui la tuˬ awˬ pon laˬ ve chaw teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo Heˍlaˍsaˆ chaw teˇ hpaˍ hpaˍ cawˬ ve yoˬ. 21Yawˇ hui lehˬ, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ hk'aw cawˬ ve Behˇsehˇdaˆ venˇ yaˇ Hpiˇliˇpuˆ geh k'ai leh, Saˍ la‸-oˬ, ngaˬ hui Yeˍsuˆ hta‸ mawˬ gaˇ ve yoˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 22Hpiˇliˇpuˆ k'ai leh Anˍdrehˍ hta‸ hto piˇ leh, Anˍdrehˍ leh Hpiˇliˇpuˆ yawˇ huiˉ maˬ Yeˍsuˆ hta‸ ca hto piˇ ve yoˬ. 23Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu awˬ me‸ awˬ hponˇ g'a tuˬ ve awˬ yanˇ gaˬ la peuˬ. 24Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, caˬ yawˇ teˇ shiˍ miˬ guiˬ hk'oˆ lo maˇ ce leh, maˇ luˬ maˇ suh ve k'o, awˬ yawˇ teˇ shiˍ tiˉ cawˬ chehˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, luˬ k'ai suh k'ai ve k'o, awˬ shiˍ maˇ maˇ naw‸ la ve yoˬ. 25A shu yawˇ ve a sha‸ hta‸ ha‸ ve chaw lehˬ, a sha‸ g'a shonˇ tuˬ yoˬ. Chi miˬ guiˬ hk'oˆ lo a shu yawˇ ve a sha‸ hta‸ canˇ ve chaw lehˬ, co ti‸ ha ti‸ g'a tuˬ awˬ pon a shu yawˇ ve a sha‸ hta‸ ha‸ shaˉ tuˬ yoˬ. 26Ngaˬ ve kanˉ hta‸ te ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, ngaˬ awˬ hk'aˇ suh g'a laˬ ve yoˬ. Ngaˬ chehˇ ve teˇ kaˬ lo ngaˬ ve kanˉ hta‸ te ve chaw htawˇ chehˇ tuˬ yoˬ. Ngaˬ ve kanˉ hta‸ te ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ Awˬ pa taˍ uiˍ taˍ mvuh piˇ tuˬ yoˬ. 27Chi beu‸ ngaˬ nyi ma dawˇ haˍ jaˇ ve yoˬ. Ngaˬ hk'aˬ hk'e g'a k'oˆ tuˬ le. A pa-oˬ, awˬ yanˇ chi awˬ hk'aw lo ngaˬ hta‸ htaiˍ hk'aw‸ laˇ-oˆ teh‸ g'a k'oˆ tuˬ laˇ. Maˇ heˆ, awˬ lawn k'o awˬ yanˇ chi awˬ pon ngaˬ gaˬ la peuˬ. 28A pa-oˬ, nawˬ ve awˬ meh hta‸ awˬ me‸ awˬ hponˇ tawˆ la piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, mvuhˇ naw ma lo awˬ hkawˇ bvuhˬ la leh, Ngaˬ ve awˬ meh hta‸ awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ piˇ peuˬ. Ngaˬ teˇ pawˆ k'aw‸ cawˬ piˇ tuˬ sheˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 29Oˇ kaˬ lo huˉ chehˇ ve chaw awˬ moˍ lonˉ lehˬ, awˬ hkawˇ oˇ ve hta‸ g'a kaˇ leh, Mvuhˇ tawˍ tawˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. Teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ yawˇ hta‸ tawˇ yaw piˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 30Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Bvuhˬ la ve awˬ hkawˇ oˇ ve lehˬ, ngaˬ awˬ pon maˇ heˆ. Nawˬ hui awˬ pon yoˬ. 31Miˬ guiˬ chi lehˬ, chi beu‸ ka‸ suhˉ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. Miˬ guiˬ chi hta‸ uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ hta‸ chi beu‸ ka‸ g'a‸ k'oˬ tuˬ yoˬ. 32Chi miˬ guiˬ hk'oˆ ngaˬ chiˇ taˆ-e ve hta‸ g'a hkanˍ ve teˇ yanˇ, chaw hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ geh lo ngaˬ g'awˬ veu laˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 33Yawˇ chi hk'e k'oˆ ve lehˬ, yawˇ hk'aˬ hk'e g'a te suh tuˬ ve awˬ lawn hta‸ k'oˆ maˍ piˇ ve yoˬ. 34Chaw awˬ moˍ lonˉ k'aw‸ k'oˆ ve, Hkri‸ lehˬ co co taiˍ taiˍ g'a chehˇ tuˬ yoˬ teh‸, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui g'a shiˍ g'a kaˇ ve yoˬ. Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, chiˇ taˆ-e ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ teh‸, nawˬ aˬ hto‸ ma te k'oˆ ve le. Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu oˇ ve lehˬ, a shu le teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 35Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Awˬ g'euˆ lehˬ, nawˬ hui geh teˇ hkui ceh tiˉ cawˬ tuˬ yoˬ. Naˆ ho‸ ve nawˬ hui hta‸ maˇ g'a hoˆ tiˍ taˍ tuˬ, nawˬ geh awˬ g'euˆ cawˬ sheˍ ve teˇ yanˇ, nawˬ hui toˇ k'ai loˬ. Naˆ ho‸ ve awˬ hk'aw lo toˇ k'ai ve chaw lehˬ, yawˇ hk'aˬ lo k'ai ve hta‸ yawˇ maˇ shiˍ. 36Nawˬ hui geh awˬ g'euˆ cawˬ sheˍ ve teˇ yanˇ, nawˬ hui awˬ g'euˆ ve yaˇ hpeh‸ la tuˬ, awˬ g'euˆ hta‸ yonˍ loˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Tawˇ chi teˇ hpaˍ hta‸ Yeˍsuˆ k'oˆ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ hui geh lo tawˆ k'ai leh ca va‸ taˍ ve yoˬ. 37Yawˇ hui mehˆ g'uˇ suhˍ awˬ heˆ chi taw taw yawˇ te taˍ ve htawˇ, yawˇ hui yawˇ hta‸ maˇ yonˍ. 38Chi hk'e hpeh‸ la ve lehˬ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ Iˉsaˍyaˆ k'oˆ taˍ ve tawˇ teˇ hkawˇ biˇ la ve yoˬ. Yawˇ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha-oˬ, ngaˬ hui k'oˆ ve tawˇ hkawˇ hta‸ a shu yonˍ ve le. Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ a shu hta‸ hpeu‸ maˍ piˇ ve le, teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 39Chi hta‸ pa taw yawˇ hui yonˍ maˇ hpeh‸. Awˬ lawn k'o, Iˉsaˍyaˆ teˇ pawˆ k'aw‸ k'oˆ ve, 40Yawˇ hui mehˆ shiˍ maˇ g'a mawˬ tuˬ, nyi ma maˇ g'a dawˇ pawnˍ tuˬ leh, nyi ma maˇ k'aw‸ pa leh ngaˬ yawˇ hui hta‸ maˇ g'a gu na-e tuˬ, yawˇ hui ve mehˆ shiˍ hta‸ yawˇ cuˉ piˇ lawˬ leh, yawˇ hui ve nyi ma hta‸ heh piˇ lawˬ peuˬ, teh‸ k'oˇ ve yoˬ. 41Iˉsaˍyaˆ oˇ hk'e k'oˆ ve lehˬ, Yeˍsuˆ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ hta‸ yawˇ g'a mawˬ ve pa taw, yawˇ awˬ lawn hta‸ yawˇ k'oˆ ve yoˬ. 42Ya‸ hk'aˇ htawˇ, jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo ka‸, laiˉ g'aˇ yawˇ hta‸ yonˍ ve yoˬ. Yawˇ hui yonˍ ve htawˇ, Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ hta‸ kawˆ ve pa taw, yonˍ ve yoˬ teh‸ yawˇ hui maˇ k'oˆ. Awˬ lawn k'o, Yuˇda‸ chaw hui ve awˬ moˍ awˬ hk'aw lo g'a‸ tawˆ laˇ ve hta‸ yawˇ hui dawˇ haˍ ve yoˬ. 43Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha geh awˬ me‸ awˬ hponˇ g'a ve a‸ kehˉ, chaw yaˇ hui geh awˬ me‸ awˬ hponˇ g'a tuˬ ve hta‸ yawˇ hui heuˆ gaˇ ve yoˬ. 44Yeˍsuˆ awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ leh k'oˆ ve, Ngaˬ hta‸ yonˍ ve chaw lehˬ, ngaˬ hta‸ yonˍ ve teˇ ceuˬ maˇ heˆ. Ngaˬ hta‸ peu laˇ shehˍ hpaˇ hta‸ yonˍ ve yoˬ. 45Ngaˬ hta‸ mawˬ ve chaw lehˬ, ngaˬ hta‸ peu laˇ shehˍ hpaˇ hta‸ mawˬ ve yoˬ. 46Ngaˬ hta‸ hk'a yonˍ ve chaw hk'a peu-eˬ naˆ ho‸ ve awˬ hk'aw lo maˇ g'a chehˇ tuˬ, ngaˬ lehˬ awˬ g'euˆ hpeh‸ leh, miˬ guiˬ hk'oˆ lo ya‸ la ve yoˬ. 47Ngaˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ kaˇ leh maˇ na yuˬ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, ngaˬ yawˇ hta‸ suhˉ maˇ jehˬ. Awˬ lawn k'o, miˬ guiˬ yaˇ hui hta‸ suhˉ jehˬ tuˬ awˬ pon ngaˬ laˬ ve maˇ heˆ. Miˬ guiˬ yaˇ hui hta‸ htaiˍ hk'aw‸ tuˬ awˬ pon ngaˬ laˬ ve yoˬ. 48Ngaˬ hta‸ chiˇ baˬ leh ngaˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ na ve chaw hta‸ suhˉ jehˬ shehˍ hpaˇ cawˬ ve yoˬ. Ngaˬ k'oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ leh meuˇ teˇ nyi htaˇ yawˇ hui hta‸ suhˉ jehˬ piˇ tuˬ yoˬ. 49Ngaˬ lehˬ, ngaˬ hk'aˇ ngaˬ a loˍ cawˇ ve hk'e te‸ chiˉ ka‸ maˇ k'oˆ. Ngaˬ hta‸ peu laˇ shehˍ hpaˇ Awˬ pa lehˬ, ngaˬ hk'aˬ hk'e g'a k'oˆ g'a yaw tuˬ ve, yawˇ ngaˬ hta‸ tawˇ pe‸ taˇ peuˬ. 50Yawˇ tawˇ pe‸ laˇ ve lehˬ, co ti‸ ha ti‸ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ ngaˬ shiˍ ve yoˬ. Hk'e te leh ngaˬ hk'a k'oˆ ve teˇ hpaˍ lehˬ, Awˬ pa ngaˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve hk'a shuˍ shuˍ ngaˬ k'oˆ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\