Yoˇhanˬ 14

1Nawˬ hui ve nyi ma taˇ dawˇ haˍ gaˇ haˍ. G'uiˬ sha hta‸ yonˍ-o‸. Ngaˬ hta‸ htawˇ yonˍ-o‸. 2Ngaˬ Awˬ pa ve yehˬ awˬ hk'aw lo chehˇ kuiˬ cawˬ maˇ ve yoˬ. Chehˇ kuiˬ maˇ cawˬ ve hk'e k'o, maˇ cawˬ teh‸ ngaˬ nawˬ hui hta‸ hto taˍ laˇ tuˬ yoˬ. Ngaˬ k'o‸-e leh, nawˬ hui awˬ pon chehˇ kuiˬ ca gu tuˬ yoˬ. 3Ngaˬ k'o‸-e leh nawˬ hui awˬ pon chehˇ kuiˬ ca gu taˉ peuˬ k'o, ngaˬ ve chehˇ kui lo nawˬ hui htawˇ g'a chehˇ tuˬ, ngaˬ teˇ pawˆ k'aw‸ laˬ leh nawˬ hui hta‸ shiˍ k'o‸-e tuˬ yoˬ. 4Ngaˬ k'ai kuiˬ ya‸ k'aw hta‸ nawˬ hui shiˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 5Htoˉma‸ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ hk'aˬ lo k'ai tuˬ ve hta‸ ngaˬ hui maˇ shiˍ. Ya‸ k'aw hta‸ ngaˬ hui hk'aˬ hk'e te shiˍ tuˬ le teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 6Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Ngaˬ lehˬ ya‸ k'aw yoˬ. Hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ ka‸, co ha te‸ ve teˇ ceuˬ ka‸ hpeh‸ ve yoˬ. Ngaˬ hta‸ maˇ cuˇ k'o, chaw teˇ g'aˇ ka‸ Awˬ pa geh gaˬ maˇ hpeh‸. 7Nawˬ hui lehˬ ngaˬ hta‸ shiˍ ve hk'e k'o, ngaˬ Awˬ pa hta‸ htawˇ nawˬ hui shiˍ tuˬ yoˬ. Chi beu‸ hta‸ tanˬ leh nawˬ hui yawˇ hta‸ g'a shiˍ g'a mawˬ peuˬ teh‸, Htoˉma‸ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 8Hpiˇliˇpuˆ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, ngaˬ hui hta‸ Awˬ pa a ciˉ maw laˇ-oˆ. Maw laˇ ve k'o, ngaˬ hui nyi hk'aˇ suh tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 9Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Hpiˇliˇpuˆ-oˬ, ngaˬ nawˬ hui geh chi maw maw chehˇ peuˬ ve htawˇ, nawˬ ngaˬ hta‸ maˇ shiˍ sheˍ laˇ. Ngaˬ hta‸ mawˬ ve chaw lehˬ, Awˬ pa hta‸ mawˬ peuˬ. Ngaˬ hui hta‸ Awˬ pa a ciˉ maw laˇ-oˆ teh‸, nawˬ aˬ hto‸ ma te k'oˆ ve le. 10Awˬ pa awˬ hk'aw lo ngaˬ chehˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ awˬ hk'aw lo Awˬ pa chehˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, nawˬ maˇ yonˍ leh laˇ. Ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ lehˬ, ngaˬ hk'aˇ ngaˬ a loˍ cawˇ ve hk'e ngaˬ k'oˆ ve maˇ heˆ. Ngaˬ awˬ hk'aw lo chehˇ taˍ ve Awˬ pa lehˬ, yawˇ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ te chehˇ ve yoˬ. 11Ngaˬ lehˬ Awˬ pa awˬ hk'aw lo chehˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, Awˬ pa lehˬ ngaˬ awˬ hk'aw lo chehˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, yonˍ loˬ. Maˇ heˆ k'o, ngaˬ te ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ pa taw ngaˬ hta‸ yonˍ loˬ. 12Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, ngaˬ hta‸ yonˍ ve chaw lehˬ ngaˬ te ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ te tuˬ yoˬ. Chi a‸ kehˉ uiˍ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ htawˇ yawˇ te tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, ngaˬ lehˬ Awˬ pa geh k'o‸-e tuˬ yoˬ. 13Awˬ pa lehˬ Yaˇ hpu hta‸ pa taw awˬ me‸ awˬ hponˇ g'a tuˬ, ngaˬ ve awˬ meh awˬ hk'aw lo nawˬ hui hk'a lawˬ ve teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ te tuˬ yoˬ. 14Ngaˬ ve awˬ meh awˬ hk'aw lo nawˬ hui teˇ ceuˬ ceuˬ lawˬ ve k'o, nawˬ hui lawˬ ve hk'e ngaˬ te tuˬ yoˬ. 15Nawˬ hui ngaˬ hta‸ ha‸ ve k'o, ngaˬ piˇ taˍ ve tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui na yuˬ leh te tuˬ yoˬ. 16Ngaˬ lehˬ, Awˬ pa hta‸ lawˬ leh, nawˬ hui geh hk'aˬ htaˆ ka‸ chehˇ tuˬ, awˬ kaˍ awˬ nu Ga piˇ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ yawˇ nawˬ hui hta‸ pe‸ laˇ tuˬ yoˬ. Ga piˇ shehˍ hpaˇ oˇ ve lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve Awˬ ha hpu hpeh‸ ve yoˬ. 17Miˬ guiˬ yaˇ hui lehˬ, yawˇ hta‸ maˇ mawˬ maˇ shiˍ ve pa taw, yawˇ hta‸ ha‸ yuˬ maˇ hpeh‸. Nawˬ hui lehˬ yawˇ hta‸ shiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ nawˬ hui geh chehˇ leh, nawˬ hui awˬ hk'aw lo htawˇ yawˇ chehˇ tuˬ yoˬ. 18Ngaˬ nawˬ hui hta‸ yaˇ cuˬ shi hk'e baˬ taˉ laˇ tuˬ ve maˇ heˆ. Ngaˬ nawˬ hui geh k'aw‸ laˬ tuˬ yoˬ. 19Teˇ hkui gaˬ k'o, miˬ guiˬ yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ ngaˬ hta‸ maˇ g'a k'aw‸ mawˬ. Ya‸ hk'aˇ nawˬ hui lehˬ, ngaˬ hta‸ g'a k'aw‸ mawˬ tuˬ yoˬ. Ngaˬ te‸ ve hta‸ pa taw, nawˬ hui htawˇ g'a te‸ tuˬ yoˬ. 20Oˇ ve teˇ nyi gaˬ k'o, Awˬ pa awˬ hk'aw lo ngaˬ chehˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, nawˬ hui ngaˬ awˬ hk'aw lo chehˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ nawˬ hui awˬ hk'aw lo chehˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, nawˬ hui g'a shiˍ tuˬ yoˬ. 21Ngaˬ piˇ taˍ ve tawˇ hkawˇ hta‸ kaˇ leh te ve chaw lehˬ, ngaˬ hta‸ ha‸ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. Ngaˬ hta‸ ha‸ ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ ngaˬ Awˬ pa ha‸ tuˬ yoˬ. Ngaˬ htawˇ chaw oˇ ve hta‸ ha‸ leh, ngaˬ ve awˬ to yawˇ hta‸ hk'a tawˍ lehˆ maw piˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 22Yuˇda‸ Iˉsaˍkaˍriˍoˆ maˇ heˆ ve, Yuˇda‸ meh ve teˇ g'aˇ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ ve awˬ to ngaˬ hui hta‸ maw laˇ leh miˬ guiˬ yaˇ hui hta‸ maˇ maw piˇ ve, aˬ hto‸ ma pa taw le teh‸ na nyi ve yoˬ. 23Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Ngaˬ hta‸ ha‸ ve chaw lehˬ, ngaˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ leh te tuˬ yoˬ. Ngaˬ Awˬ pa yawˇ hta‸ ha‸ tuˬ yoˬ. Ngaˬ huiˉ maˬ yawˇ geh lo laˬ leh yawˇ geh chehˇ tuˬ yoˬ. 24Ngaˬ hta‸ maˇ ha‸ ve chaw lehˬ, ngaˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ na yuˬ. Nawˬ hui g'a kaˇ ve tawˇ hkawˇ lehˬ, ngaˬ ve tawˇ hkawˇ maˇ heˆ. Ngaˬ hta‸ peu laˇ shehˍ hpaˇ Awˬ pa ve tawˇ hkawˇ hpeh‸ ve yoˬ. 25Ngaˬ nawˬ hui geh chehˇ ve teˇ yanˇ, tawˇ hkawˇ chi teˇ hpaˍ ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ taˉ laˇ ve yoˬ. 26Awˬ pa lehˬ, ngaˬ ve awˬ meh awˬ hk'aw lo nawˬ hui hta‸ Ga piˇ shehˍ hpaˇ, da‸ ve kehˍ ve Awˬ ha hpu peu laˇ tuˬ yoˬ. Yawˇ lehˬ, nawˬ hui hta‸ teˇ ceuˬ le le maˍ laˇ leh, ngaˬ nawˬ hui hta‸ hk'a k'oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ hk'a peu-eˬ nawˬ hui hta‸ k'aw‸ dawˇ nawˇ laˇ tuˬ yoˬ. 27Dawˇ sha gaˇ sha ve teˇ ceuˬ ngaˬ nawˬ hui hta‸ teh taˉ laˇ ve yoˬ. Ngaˬ ve dawˇ sha gaˇ sha ve teˇ ceuˬ ngaˬ nawˬ hui hta‸ pe‸ taˉ laˇ ve yoˬ. Miˬ guiˬ yaˇ hui piˇ ve hk'e ngaˬ nawˬ hui hta‸ pe‸ laˇ ve maˇ heˆ. Nawˬ hui ve nyi ma taˇ dawˇ haˍ gaˇ haˍ. Kawˆ ve nyi ma ka‸ taˇ cawˬ piˇ. 28Ngaˬ k'o‸-e leh nawˬ hui geh ngaˬ teˇ pawˆ k'aw‸ laˬ tuˬ yoˬ teh‸ ngaˬ k'oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ hui g'a kaˇ peuˬ. Nawˬ hui ngaˬ hta‸ ha‸ ve k'o, Awˬ pa geh ngaˬ k'o‸-e ve pa taw nawˬ hui ha lehˬ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, Awˬ pa lehˬ ngaˬ a‸ kehˉ uiˍ ve yoˬ. 29Awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ hpeh‸ la ve teˇ yanˇ, nawˬ hui g'a yonˍ tuˬ, maˇ hpeh‸ la sheˍ g'uˇ suhˍ chi beu‸ ka‸ ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ peuˬ. 30Chi beu‸ hta‸ tanˬ leh ngaˬ nawˬ hui hta‸ tawˇ tcuhˇ tcuhˬ maˇ k'aw‸ yaw-o. Awˬ lawn k'o, chi miˬ guiˬ hta‸ uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ laˬ chehˇ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ ngaˬ awˬ hk'oˆ te‸ chiˉ kanˇ paˆ maˇ cawˬ. 31Ya‸ hk'aˇ, Awˬ pa hta‸ ngaˬ ha‸ ve yoˬ teh‸, miˬ guiˬ yaˇ hui g'a shiˍ tuˬ, Awˬ pa ngaˬ hta‸ tawˇ pe‸ laˇ ve hk'e ngaˬ te ve yoˬ. Tu loˬ. K'ai-a veuˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\