Yoˇhanˬ 19

1Oˇ htaˇ jawˇ mawˇ Piˉla‸ lehˬ, Yeˍsuˆ hta‸ yuˬ leh jaw‸ ve yoˬ. 2Ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, aˉ chuˇ te hta‸ yuˬ leh shi uˉ tcuhˍ hk'e te g'a‸ sheˬ leh, yawˇ ve oˉ k'oˍ hta‸ hk'awˆ piˇ ve yoˬ. Peuˬ leh, nyi naˆ meuˉ lehˍ ve aˉ po‸ zuhˬ ma yawˇ hta‸ deh piˇ ve yoˬ. 3Oˇ htaˇ, yawˇ hui yawˇ geh laˬ leh, Yuˇda‸ chaw hui ve Hkunˉ hawˉ hkanˇ-oˬ, nawˬ awˬ bon uiˍ piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ leh, yawˇ hta‸ hta hpehˇ ve yoˬ. 4Jawˇ mawˇ Piˉla‸ teˇ pawˆ k'aw‸ tawˆ la leh k'oˆ ve, Chaw chi hpaˇ awˬ hk'aw lo ngaˬ ya‸ kuiˬ te‸ chiˉ maˇ mawˬ ve hta‸ nawˬ hui g'a shiˍ tuˬ, ngaˬ yawˇ hta‸ nawˬ hui geh shiˍ tawˆ la ve yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 5Oˇ htaˇ, Yeˍsuˆ lehˬ aˉ chuˇ uˉ tcuhˍ hta‸ hk'awˆ taˍ leh, nyi naˆ meuˉ lehˍ ve aˉ po‸ zuhˬ ma hta‸ deh taˍ leh tawˆ la ve yoˬ. Jawˇ mawˇ Piˉla‸ lehˬ, Chaw chi hpaˇ hta‸ nyi-o teh‸ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 6Paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ leh bon yehˬ lonˉ ve ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, Yeˍsuˆ hta‸ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, Yawˇ hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ loˬ, hta‸ pehˍ loˬ teh‸ g'aˇ hte‸ kuˬ ve yoˬ. Jawˇ mawˇ Piˉla‸ k'oˆ ve, Nawˬ hui hk'aˇ nawˬ hui yawˇ hta‸ yuˬ leh la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ-o‸. Ngaˬ lehˬ yawˇ awˬ hk'aw lo ya‸ kuiˬ te‸ chiˉ maˇ mawˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 7Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ k'aw‸ k'oˆ ve, Ngaˬ hui awˬ liˇ tawˇ hkawˇ cawˬ taˍ ve hk'e te ve k'o, yawˇ lehˬ suh keunˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ lehˬ yawˇ awˬ to hta‸ G'uiˬ sha ve Yaˇ hpu hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve pa taw yoˬ. 8Jawˇ mawˇ Piˉla‸ tawˇ oˇ ve hta‸ g'a kaˇ ve teˇ yanˇ, leuˉ leh kawˆ jaˇ ve yoˬ. 9Yawˇ hawˉ yehˬ awˬ hk'aw lo teˇ pawˆ k'aw‸ lo‸-e leh, Nawˬ hk'aˬ lo laˬ ve chaw le teh‸, Yeˍsuˆ hta‸ na nyi ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, Yeˍsuˆ yawˇ hta‸ te‸ chiˉ maˇ yaw hk'aw‸ piˇ. 10Hk'e te leh jawˇ mawˇ Piˉla‸ k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ ngaˬ hta‸ tawˇ maˇ yaw laˇ leh laˇ. Nawˬ hta‸ hpehˇ laˇ tuˬ maˇ k'oˆ, la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ tuˬ maˇ k'oˆ, ngaˬ kanˇ paˆ cawˬ ve hta‸ nawˬ maˇ shiˍ leh laˇ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 11Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Mvuhˇ naw ma lo nawˬ hta‸ kanˇ paˆ maˇ piˇ ve hk'e k'o, nawˬ ngaˬ awˬ hk'oˆ te‸ chiˉ kanˇ paˆ maˇ cawˬ. Chi hta‸ pa taw, nawˬ ve la‸ hk'aw lo ngaˬ hta‸ chiˇ a‸ laˇ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, leuˉ leh venˇ baˆ uiˍ ve yoˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 12Chi hk'e k'oˆ ve teˇ yanˇ, jawˇ mawˇ Piˉla‸ lehˬ Yeˍsuˆ hta‸ hpehˇ piˇ tuˬ ya‸ k'aw ca ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ kuˬ leh k'oˆ ve, Nawˬ chaw chi hpaˇ hta‸ hpehˇ piˇ ve k'oˆ, nawˬ jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ ve awˬ chawˇ hpeh‸ ve maˇ heˆ. A shu yawˇ hk'aˇ yawˇ hkunˉ hawˉ hkanˇ te ve chaw teˇ g'aˇ le le lehˬ, jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ ve canˇ paˍ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 13Tawˇ oˇ ve hta‸ jawˇ mawˇ Piˉla‸ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ Yeˍsuˆ hta‸ shiˍ tawˆ-e leh, suhˉ jehˬ ve k'aw jaw hk'oˆ lo ca mui ve yoˬ. Chehˇ kuiˬ oˇ ve lehˬ, Heˍbrehˇ hkawˇ Gaˍbaˍtaˆ teh‸ k'oˆ ve, haˉ pui hk'awˇ taˍ ve chehˇ kuiˬ teˇ kaˬ hpeh‸ ve yoˬ. 14Awˬ nyi oˇ ve lehˬ, Paˍsaˍhkaˍ pawehˇ te tuˬ awˬ pon gu ve awˬ nyi hpeh‸ leh, awˬ yanˇ lehˬ mvuhˇ law‸ k'aw tcuhˆ hk'e teˇ yanˇ hpeh‸ ve yoˬ. Jawˇ mawˇ Piˉla‸ lehˬ, Yuˇda‸ chaw hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ hui ve Hkunˉ hawˉ hkanˇ hta‸ nyi loˬ. 15Yawˇ hui k'oˆ ve, Yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ loˬ, tiˇ pehˍ loˬ. La‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ loˬ teh‸, g'aˇ hte‸ kuˬ ve yoˬ. Jawˇ mawˇ Piˉla‸ k'oˆ ve, Nawˬ hui ve Hkunˉ hawˉ hkanˇ hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo ngaˬ g'a hta‸ pehˍ tuˬ ve laˇ teh‸ yawˇ hui hta‸ na nyi htaˇ, Kehˉsaˍ maˇ heˆ k'o, ngaˬ hui hkunˉ hawˉ hkanˇ maˇ cawˬ teh‸, paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 16Oˇ htaˇ, Yeˍsuˆ hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ tuˬ, jawˇ mawˇ Piˉla‸ lehˬ yawˇ hui ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo chiˇ a‸ piˇ ve yoˬ. 17Hk'e te leh, yawˇ hui Yeˍsuˆ hta‸ yuˬ leh yawˇ hta‸ sheh tawˆ-e ve yoˬ. Yawˇ lehˬ yawˇ ve la‸ ka hta‸ taˆ leh, oˉ koˆ teh‸ k'oˆ ve chehˇ kuiˬ lo k'ai ve yoˬ. Chehˇ kuiˬ oˇ ve lehˬ Heˍbrehˇ hkawˇ k'o, Gawˇlaˍgawˇtaˆ meh ve yoˬ. 18Oˇ kaˬ lo yawˇ hui yawˇ hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ keu taˍ ve yoˬ. Yawˇ geh teˇ geh awˬ kaˍ awˬ nu chaw nyiˇ g'aˇ hta‸ htawˇ, teˇ hpawˇ lo teˇ g'aˇ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ keu taˍ leh, Yeˍsuˆ hta‸ awˬ k'aw ji lo hta‸ keu piˇ taˍ ve yoˬ. 19Jawˇ mawˇ Piˉla‸ lehˬ, li‸ bvuh‸ leh, la‸ ka hk'oˆ lo nehˉ taˍ ve yoˬ. Li‸ oˇ ve lehˬ, Yuˇda‸ chaw hui ve Hkunˉ hawˉ hkanˇ Naˍzaˍrehˆ chaw Yeˍsuˆ yoˬ teh‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. 20Yeˍsuˆ hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ ve teˇ kaˬ lehˬ, venˇ hta‸ neˇ ve pa taw, Yuˇda‸ chaw laiˉ g'aˇ li‸ oˇ ve hta‸ g'aw ve yoˬ. Li‸ oˇ ve lehˬ, Heˍbrehˇ li‸, Roˉma‸ li‸ leh Heˍlaˍsaˆ li‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. 21Hk'e te leh, Yuˇda‸ chaw hui ve paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ lehˬ, jawˇ mawˇ Piˉla‸ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Yuˇda‸ chaw hui ve Hkunˉ hawˉ hkanˇ yoˬ teh‸ taˇ bvuh‸. Ngaˬ lehˬ Yuˇda‸ chaw hui ve Hkunˉ hawˉ hkanˇ yoˬ teh‸ chi hpaˇ yawˇ k'oˆ ve yoˬ teh‸ bvuh‸-o‸. 22Jawˇ mawˇ Piˉla‸ lehˬ, Ngaˬ bvuh‸ taˍ ve hta‸ ngaˬ maˇ k'aw‸ gu bvuh‸-o teh‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 23Ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, Yeˍsuˆ hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ keu taˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ ve veu‸ k'aˇ hta‸ yuˬ leh awˬ pun pehˬ leh, teˇ g'aˇ teˇ pun yuˬ ve yoˬ. Awˬ hk'aw ve aˉ po‸ zuhˬ ma hta‸ htawˇ yawˇ hui yuˬ ve yoˬ. Aˉ po‸ oˇ ve lehˬ, awˬ hk'awˇ ma maˇ cawˬ. Hpaw k'awˍ hta‸ tanˬ leh hpaw mehˍ hk'a gaˬ te chiˇ taˍ ve aˉ po‸ hpeh‸ ve yoˬ. 24Hk'e te leh yawˇ hui k'oˆ ve, Aˉ po‸ chi hta‸ ngaˬ hui maˇ tzuh‸ hkoˇ leh, a shu g'a cawˇ ve hta‸ shiˍ tuˬ kuˇ da‸ yuˬ-a veuˬ teh‸, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ k'oˆ da‸ ve yoˬ. Yawˇ hui chi hk'e te ve lehˬ, Ngaˬ ve veu‸ k'aˇ hta‸ yawˇ hui pehˬ yuˬ leh, ngaˬ ve aˉ po‸ hta‸ htawˇ yawˇ hui kuˇ da‸ yuˬ ve yoˬ, teh‸ Li‸ hpu hk'aw bvuh‸ taˍ ve tawˇ hkawˇ biˇ la tuˬ awˬ pon hpeh‸ ve yoˬ. 25Yeˍsuˆ ve la‸ ka paˇ lo yawˇ ve awˬ e, awˬ e ve awˬ nyi ma, Kaˍlawˉhpaˆ ve awˬ miˇ ma Maˍriˆ leh, Maˍriˆ Maˍgaˍdaˍlaˆ hui huˉ chehˇ taˍ ve yoˬ. 26Yeˍsuˆ lehˬ, yawˇ ve awˬ e leh yawˇ ha‸ ve awˬ la‸ g'awˇ yawˇ awˬ paˇ lo huˉ chehˇ ve hta‸ g'a mawˬ htaˇ, yawˇ ve awˬ e hta‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve, Yaˇ miˇ-oˬ, nawˬ ve yaˇ paˍ hta‸ nyi-o teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 27Awˬ la‸ g'awˇ oˇ ve teˇ g'aˇ hta‸ htawˇ, Nawˬ ve awˬ e hta‸ nyi-o teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Oˇ ve teˇ yanˇ hta‸ tanˬ leh, awˬ la‸ g'awˇ oˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ ve aˉ hk'aw lo Yeˍsuˆ ve awˬ e hta‸ shiˍ teh taˍ ve yoˬ. 28Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ, kanˉ hk'a peu-eˬ te peuˬ ve hta‸ Yeˍsuˆ shiˍ leh, Ngaˍ iˉ kaˆ shiˉ ve yoˬ teh‸ yawˇ k'oˆ ve yoˬ. Yawˇ oˇ hk'e k'oˆ ve lehˬ, Li‸ hpu tawˇ hkawˇ k'oˆ taˍ ve hk'e biˇ la ve yoˬ. 29Oˇ kaˬ lo ci ve awˬ g'uiˬ hk'a biˇ cawˬ ve mu‸ hk'u teˇ shiˍ cawˬ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, laˇ tsuhˇ g'uiˬ mvuhˬ teˇ maˬ hta‸ yuˬ leh ci ve awˬ g'uiˬ awˬ hk'aw lo tuˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, lo taˬ hta‸ choˆ leh yawˇ ve maw‸ k'aw hta‸ chiˇ daw‸ piˇ ve yoˬ. 30Yeˍsuˆ lehˬ, ci ve awˬ g'uiˬ hta‸ chaw‸ dawˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Kanˉ te peuˬ teh‸ k'oˆ leh, oˉ k'oˍ k'aw‸ lehˍ te sheˬ leh shaˉ cheˆ ve yoˬ. 31Oˇ ve teˇ nyi lehˬ, pawehˇ awˬ pon gu ve awˬ nyi hpeh‸ leh, awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ nyi k'o, uiˍ jaˇ ve shinˉ nyi hpeh‸ ve pa taw, shinˉ nyi teˇ nyi awˬ hk'aw lo la‸ ka hk'oˆ lo suh taˍ ve awˬ to teˇ hpaˍ maˇ g'a teh taˉ tuˬ, Yuˇda‸ chaw hui lehˬ jawˇ mawˇ Piˉla‸ geh k'ai leh, chaw oˇ ve teˇ hpaˍ ve hkui sheh hta‸ dawˆ hteh leh, suh taˍ ve awˬ to oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ yuˬ baˬ tuˬ, yawˇ hta‸ lawˬ ve yoˬ. 32Hk'e te leh, ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ laˬ leh, Yeˍsuˆ geh teˇ geh la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ keu taˍ ve chaw nyiˇ g'aˇ ve hkui sheh hta‸ dawˆ hteh ve yoˬ. 33Ya‸ hk'aˇ, Yeˍsuˆ geh gaˬ la htaˇ, yawˇ suh peuˬ ve hta‸ g'a mawˬ ve pa taw, yawˇ ve hkui sheh hta‸ yawˇ hui maˇ dawˆ hteh. 34Ma‸ yaˇ teˇ g'aˇ yawˇ ve nyi kuˇ hpawˇ hta‸ gehˇ juˆ leh, awˬ suhˍ leh iˉ kaˆ teˇ cawˬ haˉ tawˆ la ve yoˬ. 35Nawˬ hui htawˇ g'a yonˍ tuˬ, oˇ ve hta‸ g'a mawˬ ve teˇ g'aˇ shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. Yawˇ shaˉ hkiˆ hkanˍ ve lehˬ hteˇ ve cawˇ ve yoˬ. Yawˇ k'oˆ ve tawˇ hkawˇ lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve yoˬ teh‸ yawˇ shiˍ ve yoˬ. 36Oˇ hk'e hpeh‸ la ve lehˬ, Yawˇ ve awˬ mu‸ ku teˇ ma ka‸ maˇ g'a dawˆ hteh teh‸, Li‸ hpu hk'aw bvuh‸ taˍ ve tawˇ hkawˇ biˇ la tuˬ awˬ pon hpeh‸ la ve yoˬ. 37Li‸ hpu awˬ hk'aw lo awˬ kaˍ awˬ nu teˇ kaˬ k'oˆ taˍ ve, Yawˇ hui juˆ pawnˍ taˍ ve teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ hui nyi tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 38Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ, Aˍriˆma‸htehˍ venˇ yaˇ Yoˇseh‸ lehˬ, Yeˍsuˆ ve awˬ to hta‸ g'a yuˬ k'ai tuˬ jawˇ mawˇ Piˉla‸ geh ca lawˬ leh, jawˇ mawˇ Piˉla‸ yawˇ hta‸ a hkaw-anˬ piˇ ve yoˬ. Hk'e te leh yawˇ laˬ leh, Yeˍsuˆ ve awˬ to hta‸ yuˬ k'ai ve yoˬ. Yoˇseh‸ oˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ, Yeˍsuˆ ve awˬ la‸ g'awˇ hpeh‸ ve htawˇ, Yuˇda‸ chaw hui hta‸ kawˆ ve pa taw, awˬ la‸ g'awˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ shu hta‸ maˇ shiˍ tcuh. 39Ponˬ laˬ htaˇ Yeˍsuˆ geh lo tanˇ hkuinˇ htaˇ laˬ ve Niˆkawˇdeˍ teˇ g'aˇ htawˇ laˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, muˇraˍ leh aˬ cawˍ hkaw‸ da‸ taˍ ve, aˬ laˬ hk'e shehˆ chi cawehˬ yuˬ laˬ ve yoˬ. 40Yawˇ huiˉ maˬ lehˬ, Yeˍsuˆ ve awˬ to hta‸ yuˬ leh, Yuˇda‸ chaw hui chaw tuˍ ve awˬ liˇ cawˬ ve hk'e, sha hawnˉ teˇ hpaˍ hta‸ keu leh, hpa hpu yuˬ htiˆ taˍ ve yoˬ. 41Yawˇ hta‸ la‸ ka hk'oˆ hta‸ pehˍ kuiˬ lo, hko teˇ hko cawˬ ve yoˬ. Hko oˇ ve awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ maˇ tuˍ jaw sheˍ ve tuˍ hpfuh awˬ suhˉ teˇ maˬ cawˬ ve yoˬ. 42Oˇ ve teˇ nyi lehˬ, Yuˇda‸ chaw hui ve pawehˇ awˬ pon gu ve awˬ nyi hpeh‸ leh, tuˍ hpfuh oˇ ve htawˇ awˬ paˇ lo cawˬ ve pa taw, yawˇ huiˉ maˬ yawˇ hta‸ oˇ kaˬ lo ca tuˍ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\