Yoˇhanˬ 4

1Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ shu hta‸ yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hpeh‸ la piˇ leh baˆtiˆsaˬ piˇ ve lehˬ, Yoˇhanˬ shu hta‸ awˬ la‸ g'awˇ hpeh‸ la piˇ leh baˆtiˆsaˬ piˇ ve a‸ kehˉ maˇ ve hta‸ Hpaˍriˍsehˇ hui g'a kaˇ ve yoˬ. 2(Ya‸ hk'aˇ, Yeˍsuˆ awˬ to shu hta‸ baˆtiˆsaˬ piˇ ve maˇ heˆ. Yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui ceh tiˉ piˇ ve yoˬ.) 3Hpaˍriˍsehˇ hui g'a kaˇ peuˬ teh‸ Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ g'a shiˍ ve teˇ yanˇ, Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ lo yawˇ tawˆ k'ai leh, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ lo teˇ pawˆ k'aw‸ k'ai ve yoˬ. 4Yawˇ lehˬ Saˍmaˍriˆ mvuhˇ miˬ hta‸ g'a hpanˍ k'ai cawˇ ve yoˬ. 5Hk'e te leh, Saˍmaˍriˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo cawˬ ve Suˇhkaˍ meh ve venˇ teˇ venˇ lo yawˇ gaˬ ve yoˬ. Venˇ oˇ ve lehˬ, Yaˍkoˆ yawˇ ve yaˇ paˍ Yoˇseh‸ hta‸ piˇ taˉ ve miˬ guiˬ teˇ peˆ hta‸ neˇ ve yoˬ. 6Oˇ kaˬ lo Yaˍkoˆ ve nanˬ bawˍ cawˬ ve yoˬ. Yeˍsuˆ ya‸ k'aw toˇ heuˬ ve pa taw, nanˬ bawˍ awˬ paˇ lo mui taˍ ve yoˬ. Awˬ yanˇ oˇ ve lehˬ, mvuhˇ law‸ k'aw tcuhˆ teˇ yanˇ hpeh‸ ve yoˬ. 7Saˍmaˍriˆ yaˇ miˇ teˇ g'aˇ iˉ kaˆ ca hk'o la ve yoˬ. Yeˍsuˆ lehˬ, Ngaˬ hta‸ iˉ kaˆ a ciˉ taw laˇ-oˆ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 8Oˇ ve teˇ hkui yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ lehˬ, venˇ hk'aw lo caˇ tuˬ ca vuiˬ k'ai peuˬ. 9Saˍmaˍriˆ yaˇ miˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ Yuˇda‸ chaw hpeh‸ ve ka‸, aˬ hto‸ ma te ngaˬ Saˍmaˍriˆ yaˇ miˇ geh iˉ kaˆ lawˬ dawˬ ve le teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, Yuˇda‸ chaw leh Saˍmaˍriˆ chaw hui awˬ chawˇ maˇ te da‸ ve pa taw chi hk'e k'oˆ ve yoˬ. 10Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, G'uiˬ sha piˇ ve la‸ shawnˍ hta‸ maˇ k'oˆ, Ngaˬ hta‸ iˉ kaˆ a ciˉ taw laˇ-oˆ teh‸ nawˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve chaw hta‸ maˇ k'oˆ, nawˬ shiˍ ve hk'e k'o, nawˬ yawˇ geh lawˬ tuˬ yoˬ. Yawˇ htawˇ nawˬ hta‸ co ha te‸ piˇ lawˬ ve iˉ kaˆ taw laˇ tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 11Yaˇ miˇ oˇ ve k'aw‸ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ iˉ kaˆ nyiˉ tuˬ te‸ chiˉ ka‸ maˇ cawˬ. Nanˬ bawˍ chi naˉ jaˇ ve yoˬ. Co ha te‸ piˇ lawˬ ve iˉ kaˆ hta‸ nawˬ hk'aˬ lo g'a tuˬ le. 12Ngaˬ hui ve awˬ pa Yaˍkoˆ lehˬ, nanˬ bawˍ chi ngaˬ hui hta‸ pe‸ laˇ ve yoˬ. Yawˇ awˬ to ka‸, yawˇ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ teˇ hpaˍ ka‸, yawˇ ve ceˇ caˬ teˇ hpaˍ ka‸, nanˬ bawˍ chi hta‸ dawˬ ve yoˬ. Nawˬ lehˬ yawˇ a‸ kehˉ uiˍ ve leh laˇ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 13Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Iˉ kaˆ chi hta‸ hk'a dawˬ ve chaw lehˬ, iˉ kaˆ k'aw‸ shiˉ tuˬ yoˬ. 14Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ piˇ ve iˉ kaˆ hta‸ hk'a dawˬ ve chaw lehˬ, hk'aˬ htaˆ ka‸ iˉ kaˆ maˇ k'aw‸ shiˉ. Ngaˬ yawˇ hta‸ piˇ ve iˉ kaˆ lehˬ, yawˇ awˬ hk'aw lo co ti‸ ha ti‸ awˬ pon tawˆ la chehˇ ve g'uiˬ tuˇ hpeh‸ tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 15Yaˇ miˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, ngaˬ iˉ kaˆ maˇ g'a k'aw‸ shiˉ tuˬ leh, choˬ kaˬ lo iˉ kaˆ maˇ g'a k'aw‸ hk'o la tuˬ, iˉ kaˆ oˇ ve teˇ ceuˬ ngaˬ hta‸ a ciˉ pe‸ laˇ-oˆ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 16Yeˍsuˆ lehˬ, Nawˬ ve awˬ hpawˇ hta‸ ca kuˬ leh choˬ kaˬ k'aw‸ laˬ-o‸ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve teˇ yanˇ, 17Ngaˬ awˬ hpawˇ maˇ cawˬ teh‸, yaˇ miˇ oˇ ve yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ awˬ hpawˇ maˇ cawˬ teh‸ nawˬ k'oˆ ve lehˬ cawˇ ve yoˬ. 18Awˬ lawn k'o, nawˬ awˬ hpawˇ ngaˇ g'aˇ cawˬ jaw peuˬ leh, chi beu‸ nawˬ geh chehˇ taˍ ve teˇ g'aˇ lehˬ nawˬ ve awˬ hpawˇ maˇ heˆ. Nawˬ chi hk'e k'oˆ ve lehˬ, cawˇ jaˇ ve yoˬ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 19Yaˇ miˇ oˇ ve k'aw‸ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ lehˬ G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ ngaˬ shiˍ ve yoˬ. 20Ngaˬ hui ve awˬ puˍ awˬ pi teˇ hpaˍ lehˬ, hk'aw pui chi awˬ hk'oˆ lo oˉ k'oˍ pui ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ hk'aw lo ceh tiˉ oˉ k'oˍ g'a pui tuˬ nawˬ hui k'oˆ ve yoˬ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 21Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Yaˇ miˇ-oˬ, ngaˬ k'oˆ ve tawˇ hkawˇ hta‸ yonˍ-o‸, Hk'aw pui chi teˇ shiˍ awˬ hk'oˆ lo maˇ k'oˆ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ hk'aw lo htawˇ maˇ k'oˆ, Awˬ pa hta‸ nawˬ hui oˉ k'oˍ maˇ g'a ca k'aw‸ pui tuˬ ve awˬ yanˇ gaˬ la paˇ neˇ ve yoˬ. 22Nawˬ hui lehˬ, nawˬ hui maˇ shiˍ ve hta‸ oˉ k'oˍ pui ve yoˬ. Ngaˬ hui lehˬ, ngaˬ hui shiˍ taˍ ve hta‸ oˉ k'oˍ pui ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, htaiˍ hk'aw‸ ve teˇ ceuˬ lehˬ, Yuˇda‸ chaw hui awˬ hk'aw lo tawˆ la ve yoˬ. 23Awˬ tehˬ awˬ na oˉ k'oˍ pui ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, nyi ma awˬ hk'aw leh hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk'aw lo Awˬ pa hta‸ oˉ k'oˍ g'a pui tuˬ ve awˬ yanˇ gaˬ la chehˇ leh, chi beu‸ ka‸ gaˬ la peuˬ. Awˬ lawn k'o, Awˬ pa lehˬ yawˇ hta‸ oˉ k'oˍ pui tuˬ oˇ hk'e ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ heuˆ gaˇ ve yoˬ. 24G'uiˬ sha lehˬ awˬ ha hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ hta‸ oˉ k'oˍ pui ve chaw hui lehˬ, nyi ma awˬ hk'aw leh hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk'aw lo oˉ k'oˍ g'a pui ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 25Yaˇ miˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Meˍsiˉya‸ laˬ tuˬ ve hta‸ ngaˬ shiˍ ve yoˬ. Yawˇ gaˬ la ve teˇ yanˇ, yawˇ ngaˬ hui hta‸ teˇ ceuˬ le le k'oˆ maˍ laˇ tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. (Meˍsiˉya‸ teh‸ k'oˆ ve lehˬ, Hkri‸ teh‸ k'oˆ ve yoˬ.) 26Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ hta‸ tawˇ yaw chehˇ ve ngaˬ lehˬ, yawˇ yoˬ teh‸ yaˇ miˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 27Oˇ ve teˇ hkui yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ k'aw‸ gaˬ la leh, yaˇ miˇ geh yawˇ tawˇ yaw chehˇ ve hta‸ yawˇ hui anˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, Nawˬ aˬ hto‸ ma heuˆ gaˇ ve le. Aˬ hto‸ ma te yawˇ geh nawˬ tawˇ yaw chehˇ ve le teh‸, teˇ g'aˇ ka‸ maˇ na nyi. 28Yaˇ miˇ oˇ ve lehˬ, yawˇ ve iˉ kaˆ mu‸ hk'u hta‸ teh taˉ leh, venˇ awˬ hk'aw lo k'o‸-e leh venˇ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ k'oˆ piˇ ve, 29Ngaˬ hk'a te jaw ve awˬ lawn hk'a peu-eˬ ngaˬ hta‸ hto laˇ ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ ca nyi la-o. Yawˇ lehˬ Hkri‸ hpeh‸ ve leh naˍ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 30Yawˇ hui venˇ hk'aw tawˆ k'ai leh Yeˍsuˆ geh laˬ ve yoˬ. 31Awˬ yanˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ k'oˆ ve, Raˍbiˆ-oˬ, caˇ tuˬ a ciˉ caˇ-oˆ teh‸, yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 32Yawˇ lehˬ, Nawˬ hui maˇ shiˍ ve caˇ tuˬ ngaˬ geh cawˬ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 33Hk'e te leh, awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ k'oˆ ve, Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ yawˇ hta‸ caˇ tuˬ laˬ caˍ piˇ leh naˍ teh‸, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ na da‸ ve yoˬ. 34Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Ngaˬ hta‸ peu laˇ shehˍ hpaˇ ve a loˍ hta‸ te leh, yawˇ ve kanˉ hta‸ te peuˬ tuˬ ve lehˬ, ngaˬ ve caˇ tuˬ hpeh‸ ve yoˬ. 35Ha pa awˍ lehˇ gaˬ k'o, caˬ g'eu‸ ve awˬ yanˇ gaˬ tuˬ yoˬ teh‸ nawˬ hui k'oˆ ve maˇ heˆ laˇ. Ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, heh teˇ hpaˍ hta‸ chiˇ nyi-o. Chi beuˬ ka‸ caˬ g'eu‸ tuˬ caˬ meh la leh shiˉ-ehˍ hpeh‸ la peuˬ. 36Caˬ g'eu‸ shehˍ hpaˇ lehˬ, g'aˇ hpfuhˇ g'a leh, co ti‸ ha ti‸ awˬ pon awˬ shiˍ shaw keu ve yoˬ. Hk'e te leh, ti shehˍ hpaˇ leh g'eu‸ shehˍ hpaˇ teˇ geh g'a ha lehˬ tuˬ yoˬ. 37Teˇ g'aˇ ti leh teˇ g'aˇ g'eu‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve tawˇ teˇ hkawˇ lehˬ, chi hta‸ cawˇ da‸ jaˇ ve yoˬ. 38Nawˬ hui kanˉ maˇ te kuiˬ lo ngaˬ nawˬ hui hta‸ caˬ ca g'eu‸ tcuh ve yoˬ. Shu kanˉ te taˍ leh, yawˇ hui te taˍ ve kanˉ awˬ hk'aw lo nawˬ hui lo‸-e peuˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 39Venˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo chehˇ ve Saˍmaˍriˆ chaw laiˉ g'aˇ Yeˍsuˆ hta‸ yonˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yaˇ miˇ oˇ ve lehˬ, Ngaˬ hk'a te jaw ve awˬ lawn hk'a peu-eˬ yawˇ ngaˬ hta‸ hto laˇ ve yoˬ teh‸, shaˉ hkiˆ hkanˍ ve hta‸ pa taw yoˬ. 40Hk'e te leh, Saˍmaˍriˆ chaw teˇ hpaˍ yawˇ geh gaˬ la htaˇ, yawˇ hui geh chehˇ tuˬ yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ ve pa taw, yawˇ oˇ kaˬ lo nyiˇ nyi chehˇ ve yoˬ. 41Yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ pa taw awˬ kaˍ awˬ nu chaw laiˉ g'aˇ htawˇ yonˍ ve yoˬ. 42Yawˇ hui lehˬ yaˇ miˇ oˇ ve hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ pa taw ceh ngaˬ hui yonˍ ve maˇ heˆ. Ngaˬ hui awˬ to yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ g'a kaˇ leh, chaw chi lehˬ miˬ guiˬ yaˇ hui ve Htaiˍ hk'aw‸ paˍ awˬ tehˬ awˬ na hpeh‸ ve hta‸ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 43Yeˍsuˆ oˇ kaˬ lo nyiˇ nyi chehˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ lo k'ai ve yoˬ. 44Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ lehˬ, a shu yawˇ ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo awˬ me‸ awˬ hponˇ maˇ cawˬ teh‸, Yeˍsuˆ yawˇ awˬ to shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. 45Hk'e te leh, yawˇ Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ lo gaˬ ve teˇ yanˇ, Gaˍliˍlehˇ chaw teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ ha‸ yuˬ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo pawehˇ awˬ hk'aw k'ai leh, pawehˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo yawˇ hk'a te ve teˇ hpaˍ hta‸ g'a mawˬ peuˬ ve pa taw yoˬ. 46Hk'e te leh, iˉ kaˆ hta‸ a pehˉ meuˇ g'uiˬ hpeh‸ la piˇ lawˬ ve teˇ kaˬ, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ Kaˍnaˆ hk'aˆ hk'aw lo yawˇ teˇ pawˆ k'aw‸ gaˬ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, Kaˍpeˍneˍonˍ venˇ awˬ hk'aw lo chehˇ ve jawˇ mawˇ teˇ g'aˇ ve yaˇ paˍ naˬ chehˇ ve yoˬ. 47Yeˍsuˆ lehˬ, Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ lo tu leh Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ lo gaˬ la ve awˬ lawn hta‸ jawˇ mawˇ oˇ ve g'a kaˇ htaˇ, yawˇ ve yaˇ paˍ suh la paˇ neˇ ve pa taw, Yeˍsuˆ laˬ leh yawˇ hta‸ gu na-e piˇ tuˬ, yawˇ Yeˍsuˆ hta‸ ca lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 48Hk'e te leh Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Nawˬ hui awˬ heˆ leh anˇ tuˬ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ g'a mawˬ ve k'o, nawˬ hui te‸ chiˉ maˇ yonˍ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 49Jawˇ mawˇ-oˬ, ngaˬ ve yaˇ maˇ suh sheˍ htaˇ a ciˉ laˬ-o‸ teh‸, jawˇ mawˇ oˇ ve yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 50Yeˍsuˆ k'oˆ ve, K'o‸-e loˬ. Nawˬ ve yaˇ pa na-e la peuˬ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Jawˇ mawˇ oˇ ve lehˬ, Yeˍsuˆ k'oˆ piˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ yonˍ leh k'o‸-e ve yoˬ. 51Yawˇ k'o‸-e chehˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ ca ha‸ la leh, Nawˬ ve yaˇ paˍ na-e la peuˬ teh‸ yawˇ hta‸ hto piˇ ve yoˬ. 52Hk'e te leh, Yawˇ hk'aˬ ve teˇ yanˇ tanˬ na-e la ve le teh‸ na nyi ve teˇ yanˇ, Aˉ nyi mvuhˇ hpeu‸ hpawˇ teˇ naˍ riˍ htaˇ, yawˇ kaˆ naˬ ve na-e la ve yoˬ teh‸, yawˇ hui yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 53Awˬ yanˇ oˇ ve lehˬ, Nawˬ ve yaˇ paˍ na-e la peuˬ teh‸, Yeˍsuˆ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve awˬ yanˇ hta‸ cawˇ ve yoˬ teh‸ awˬ pa shiˍ leh, yawˇ awˬ to ka‸ yehˬ yaˇ k'a yaˇ hk'a peu-eˬ ka‸ Yeˍsuˆ hta‸ yonˍ la ve yoˬ. 54Awˬ heˆ chi lehˬ, Yeˍsuˆ Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ lo tu leh Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ lo gaˬ la peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ te ve awˬ heˆ nyiˇ ceuˬ teˇ ceuˬ hpeh‸ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\