Yoˇhanˬ 7

1Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ Yeˍsuˆ lehˬ, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo teˇ kaˬ peuˬ teˇ kaˬ k'ai ve yoˬ. Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ ca chehˇ ve pa taw, Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo yawˇ maˇ k'ai. 2Oˇ htaˇ, Yuˇda‸ chaw hui Aˉ po k'o pawehˇ te ve awˬ yanˇ gaˬ la paˇ neˇ ve yoˬ. 3Yawˇ ve awˬ nyi paˍ teˇ hpaˍ k'oˆ ve, Nawˬ te ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ ve awˬ la‸ g'awˇ hui g'a mawˬ tuˬ, choˬ kaˬ lo tawˆ k'ai leh Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ lo k'ai-o. 4Awˬ lawn k'o, a shu yawˇ ve awˬ meh bvuhˬ k'ai tuˬ heuˆ gaˇ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, baˬ kuiˬ lo yawˇ te‸ chiˉ maˇ te. Kanˉ chi teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ te ve k'o, miˬ guiˬ yaˇ hui hta‸ nawˬ awˬ to hk'a tawˍ lehˆ maˍ piˇ-oˆ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 5Awˬ lawn k'o, yawˇ ve awˬ nyi paˍ teˇ hpaˍ ka‸ yawˇ hta‸ maˇ yonˍ. 6Hk'e te leh Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Ngaˬ ve awˬ yanˇ maˇ gaˬ sheˍ. Ya‸ hk'aˇ, nawˬ hui awˬ pon hk'aˬ htaˆ ka‸ awˬ yanˇ cawˇ ve yoˬ. 7Miˬ guiˬ yaˇ nawˬ hui hta‸ canˇ maˇ hpeh‸. Ya‸ hk'aˇ ngaˬ hta‸ canˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui te ve kanˉ lehˬ haiˬ ve yoˬ teh‸ ngaˬ shaˉ hkiˆ hkanˍ ve pa taw yoˬ. 8Pawehˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo nawˬ hui k'ai-o. Ngaˬ ve awˬ yanˇ hk'a deh‸ maˇ gaˬ sheˍ ve pa taw, pawehˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ maˇ k'ai sheˍ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 9Yawˇ oˇ hk'e k'oˆ piˇ peuˬ leh, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo chehˇ taˉ ve yoˬ. 10Yawˇ ve awˬ nyi paˍ teˇ hpaˍ pawehˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo k'ai peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ htawˇ shu hta‸ maˇ mawˬ tcuh leh ta‸ iˉ gawˬ lehˍ k'ai ve yoˬ. 11Pawehˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ ca leh, Yawˇ hk'aˬ lo chehˇ le teh‸ na nyi da‸ ve yoˬ. 12Chaw awˬ moˍ lonˉ awˬ hk'aw lo yawˇ awˬ lawn tawˇ g'awˬ da‸ chehˇ ve yoˬ. Teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, Yawˇ chaw da‸ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. Teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, Yawˇ chaw da‸ hpeh‸ ve maˇ heˆ. Chaw chi ma ve hta‸ ya‸ k'aw sheh ya‸ chehˇ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 13Ya‸ hk'aˇ, Yuˇda‸ chaw hui hta‸ kawˆ ve pa taw, chaw teˇ g'aˇ ka‸ yawˇ awˬ lawn hk'a tawˍ lehˆ k'oˆ maˇ haˆ. 14Pawehˇ oˇ ve te leh awˬ k'aw ji hk'eun la ve teˇ yanˇ, Yeˍsuˆ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo taˆ-e leh maˍ piˇ ve yoˬ. 15Hk'e te leh Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ anˇ leh, Chaw chi lehˬ li‸ maˇ henˇ jaw ve ka‸, hk'aˬ hk'e te chi taw taw shiˍ ve le teh‸ k'oˆ da‸ ve yoˬ. 16Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Ngaˬ maˍ piˇ ve tawˇ hkawˇ lehˬ, ngaˬ ve tawˇ hkawˇ maˇ heˆ. Ngaˬ hta‸ peu laˇ shehˍ hpaˇ ve tawˇ hkawˇ hpeh‸ ve yoˬ. 17G'uiˬ sha ve a loˍ hta‸ te gaˇ ve chaw lehˬ, ngaˬ maˍ piˇ ve tawˇ hkawˇ chi, G'uiˬ sha lo laˬ ve tawˇ hkawˇ hpeh‸ ve leh naˍ, maˇ heˆ k'o, ngaˬ hk'aˇ ngaˬ k'oˆ ve tawˇ hkawˇ hpeh‸ ve leh naˍ, yawˇ shiˍ tuˬ yoˬ. 18A shu yawˇ hk'aˇ yawˇ k'oˆ ve chaw lehˬ, a shu yawˇ awˬ pon awˬ me‸ awˇ hponˇ ca ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hta‸ peu laˇ shehˍ hpaˇ awˬ pon awˬ me‸ awˬ hponˇ ca ve chaw lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ leh, yawˇ awˬ hk'aw lo heˍ ve awˬ ceuˬ maˇ cawˬ. 19Moˉseˍ lehˬ, nawˬ hui hta‸ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ pe‸ laˇ taˍ ve maˇ heˆ laˇ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ oˇ ve hta‸ nawˬ hui teˇ g'aˇ ka‸ maˇ na yuˬ. Aˬ hto‸ ma pa taw nawˬ hui ngaˬ hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ ca ve le teh‸ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 20Chaw awˬ moˍ lonˉ k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ lehˬ neˇ geh ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. Nawˬ hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ a shu ca ve le teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 21Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˇ ve, Ngaˬ kanˉ teˇ maˬ te leh, nawˬ hui hk'a peu-eˬ anˇ ve yoˬ. 22Moˉseˍ lehˬ, awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve awˬ liˇ nawˬ hui hta‸ pe‸ laˇ taˍ ve yoˬ. (Awˬ tehˬ k'oˆ k'o, Moˉseˍ geh awˉ lawˉ laˬ ve maˇ heˆ. Awˬ puˍ awˬ pi teˇ hpaˍ geh awˉ lawˉ laˬ ve yoˬ.) Shinˉ nyi htaˇ ka‸ nawˬ hui chaw hta‸ awˬ guiˬ meuˇ shoˍ piˇ ve yoˬ. 23Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ g'a te luˬ tuˬ, shinˉ nyi teˇ nyi awˬ hk'aw lo ka‸ chaw yaˇ hta‸ nawˬ hui awˬ guiˬ meuˇ shoˍ piˇ ve law k'o, ngaˬ lehˬ shinˉ nyi teˇ nyi awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ ve awˬ to hk'a peu-eˬ hta‸ gu na-e piˇ ve pa taw, nawˬ hui ngaˬ hta‸ nyi ma zuhˆ ve laˇ. 24Nawˬ hui g'a mawˬ ve awˬ ceuˬ hta‸ ceh nyi leh suhˉ jehˬ ve taˇ te. Hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk'aw lo ceh tiˉ suhˉ jehˬ-o‸ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 25Hk'e te leh, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ yaˇ teˇ hpaˍ hpaˍ k'oˆ ve, Yawˇ hui tiˇ pehˍ tuˬ ca chehˇ ve lehˬ, chaw chi hpaˇ maˇ heˆ laˇ. 26Nyi sheˍ. Yawˇ hk'a tawˍ lehˆ maˍ piˇ chehˇ ve ka‸, shu yawˇ hta‸ te‸ chiˉ maˇ k'oˆ. Chaw chi hpaˇ lehˬ, Hkri‸ hpeh‸ ve hta‸ jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ awˬ tehˬ awˬ na shiˍ ve leh naˍ. 27Ya‸ hk'aˇ, chaw chi hpaˇ hk'aˬ lo tawˆ la ve hta‸ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ. Hkri‸ laˬ ve teˇ yanˇ, yawˇ hk'aˬ lo tawˆ la tuˬ ve hta‸ chaw teˇ g'aˇ ka‸ shiˍ tuˬ maˇ heˆ teh‸ yawˇ hui k'oˆ da‸ ve yoˬ. 28Hk'e te leh, Yeˍsuˆ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo maˍ piˇ chehˇ htaˇ yawˇ kuˬ leh k'oˆ ve, Nawˬ hui ngaˬ hta‸ shiˍ ve yoˬ. Ngaˬ hk'aˬ lo tawˆ la ve hta‸ ka‸ nawˬ hui shiˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ hk'aˇ ngaˬ laˬ gaˇ leh laˬ ve maˇ heˆ. Ngaˬ hta‸ peu laˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve yoˬ. Nawˬ hui yawˇ hta‸ maˇ shiˍ. 29Ngaˬ lehˬ yawˇ hta‸ shiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, ngaˬ yawˇ geh lo laˬ leh, yawˇ ngaˬ hta‸ peu laˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 30Hk'e te leh, yawˇ hui yawˇ hta‸ hpeh yuˬ tuˬ te ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ ve awˬ yanˇ maˇ gaˬ sheˍ ve pa taw, chaw teˇ g'aˇ ka‸ yawˇ hta‸ maˇ ca hpeh yuˬ. 31Chaw awˬ moˍ lonˉ awˬ hk'aw lo chaw laiˉ g'aˇ yawˇ hta‸ yonˍ ve yoˬ. Yawˇ hui k'oˆ ve, Hkri‸ laˬ ve teˇ yanˇ, chaw chi teˇ g'aˇ te ve awˬ heˆ teˇ hpaˍ a‸ kehˉ yawˇ te tuˬ laˇ teh‸ k'oˆ da‸ ve yoˬ. 32Chaw awˬ moˍ lonˉ lehˬ, yawˇ ve awˬ lawn k'oˆ da‸ g'awˬ da‸ chehˇ ve hta‸ Hpaˍriˍsehˇ hui g'a kaˇ htaˇ, paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ leh Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ hta‸ hpeh yuˬ tuˬ bon yehˬ lonˉ ve ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ k'ai tcuh ve yoˬ. 33Hk'e te leh Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Ngaˬ nawˬ hui geh teˇ hkui teˇ yanˇ chehˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ngaˬ hta‸ peu laˇ shehˍ hpaˇ geh lo k'aw‸ k'o‸-e tuˬ yoˬ. 34Nawˬ hui ngaˬ hta‸ ca tuˬ yoˬ. Ca ve htawˇ mawˬ tuˬ maˇ heˆ. Ngaˬ ve chehˇ kuiˬ lo nawˬ hui laˬ maˇ hpeh‸ teh‸ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 35Hk'e te leh Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ k'oˆ da‸ ve, Ngaˬ hui yawˇ hta‸ maˇ g'a mawˬ tuˬ yawˇ hk'aˬ lo k'ai tuˬ ve le. Hpaˆ da‸ leh Heˍlaˍsaˆ chaw hui geh ca chehˇ k'ai peuˬ ve chaw hui ve chehˇ kuiˬ lo k'ai leh, Heˍlaˍsaˆ chaw hui hta‸ yawˇ ca maˍ piˇ tuˬ ve laˇ. 36Nawˬ hui ngaˬ hta‸ ca tuˬ yoˬ. Ca ve htawˇ mawˬ tuˬ maˇ heˆ. Ngaˬ ve chehˇ kuiˬ lo nawˬ hui laˬ maˇ hpeh‸ teh‸ yawˇ k'oˆ ve tawˇ lehˬ, hk'aˬ hk'e k'oˆ gaˇ ve leh naˍ teh‸, yawˇ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ k'oˆ da‸ ve yoˬ. 37Pawehˇ te ve awˬ leh meuˇ teˇ nyi, awˬ nyi uiˍ ve teˇ nyi awˬ hk'aw lo, Yeˍsuˆ huˉ taˍ leh kuˬ ve, Iˉ kaˆ shiˉ ve chaw cawˬ k'o, ngaˬ geh ca dawˬ la-o. 38Ngaˬ hta‸ yonˍ ve chaw lehˬ, Li‸ hpu awˬ hk'aw lo bvuh‸ taˍ ve hk'e, Yawˇ ve nyi ma awˬ hk'aw lo co ha te‸ piˇ lawˬ ve iˉ kaˆ lawˬ teˇ hpaˍ tawˆ la leh yoˬ ya‸-e tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 39Yawˇ chi hk'e k'oˆ ve lehˬ, yawˇ hta‸ yonˍ ve chaw hui g'a tuˬ ve Awˬ ha hpu awˬ lawn hta‸ k'oˆ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, Yeˍsuˆ lehˬ awˬ me‸ awˬ hponˇ hta‸ maˇ g'a sheˍ ve pa taw, G'uiˬ sha lehˬ Awˬ ha hpu maˇ pe‸ laˇ sheˍ. 40Chi hk'e k'oˆ ve hta‸ g'a kaˇ ve teˇ yanˇ, chaw teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, Chi teˇ g'aˇ awˬ tehˬ awˬ na G'uiˬ sha ve tcuhˍ kaˍ paˍ oˇ ve teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 41Teˇ hpaˍ hpaˍ k'oˆ ve, Chi teˇ g'aˇ lehˬ, Hkri‸ hpeh‸ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ teˇ hpaˍ hpaˍ k'oˆ ve, Hkri‸ lehˬ Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo tawˆ la tuˬ laˇ. 42Hkri‸ lehˬ Daˍviˆ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ hpeh‸ leh Daˍviˆ ve chehˇ kuiˬ Behˍlehˍhehnˍ hk'aˆ lo tawˆ la tuˬ yoˬ teh‸, Li‸ hpu awˬ hk'aw lo bvuh‸ taˍ ve maˇ heˆ laˇ teh‸ k'oˆ da‸ ve yoˬ. 43Hk'e te leh, yawˇ ve awˬ lawn hta‸ pa taw chaw chi ma ve nyi ma maˇ hawˍ da‸. 44Yawˇ hui teˇ hpaˍ hpaˍ yawˇ hta‸ hpeh yuˬ gaˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, chaw teˇ g'aˇ ka‸ yawˇ hta‸ maˇ ca hpeh yuˬ. 45Oˇ htaˇ, bon yehˬ lonˉ ve ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, paw hkuˇ lonˉ hui leh Hpaˍriˍsehˇ hui geh k'aw‸ la ve yoˬ. Paw hkuˇ lonˉ hui leh Hpaˍriˍsehˇ hui k'oˆ ve, Aˬ hto‸ ma te nawˬ hui yawˇ hta‸ maˇ yuˬ laˬ ve le teh‸ na nyi ve teˇ yanˇ, 46bon yehˬ lonˉ ve ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ k'aw‸ k'oˆ ve, Chaw oˇ ve teˇ g'aˇ maˍ piˇ ve hk'a shuˍ shuˍ chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ maˍ piˇ jaw teh‸ k'oˇ ve yoˬ. 47Hpaˍriˍsehˇ hui k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ hui hta‸ htawˇ yawˇ heˍ g'a peuˬ laˇ. 48Jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, yawˇ hta‸ yonˍ ve chaw teˇ g'aˇ g'aˇ cawˬ laˇ. 49Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ shiˍ ve chaw chi teˇ hpaˍ lehˬ, hkeu ve hta‸ g'a hkanˍ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ teh‸ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 50Yawˇ hui awˬ hk'aw lo chehˇ ve, awˉ lawˉ htaˇ Yeˍsuˆ geh laˬ jaw ve Niˆkawˇdeˍ teˇ g'aˇ k'oˆ ve, 51Ngaˬ hui ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ lehˬ, chaw teˇ g'aˇ yawˇ k'oˆ ve tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ g'a kaˇ leh yawˇ te ve hta‸ maˇ g'a shiˍ ve ceh ceh, yawˇ hta‸ suhˉ taˆ ve awˬ liˇ cawˬ laˇ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 52Yawˇ hui k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ htawˇ Gaˍliˍlehˇ chaw hpeh‸ ve laˇ. Nawˬ hk'a deh‸ chaˬ nyi sheˍ. Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ teˇ g'aˇ ka‸ maˇ tawˆ la ve hta‸ nawˬ g'a mawˬ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 53Oˇ htaˇ yawˇ hui lehˬ, a shu yawˇ ve aˉ hk'aw lo k'o‸-e ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\