Luˉka‸ 11

1Teˇ pawˆ htaˇ yawˇ lehˬ, teˇ kaˬ lo bon lawˬ chehˇ ve yoˬ. Yawˇ bon lawˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ g'aˇ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, Yoˇhanˬ lehˬ yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hta‸ bon lawˬ ve awˬ hk'aˇ maˍ piˇ ve hk'e, ngaˬ hui hta‸ htawˇ maˍ laˇ-oˆ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 2Oˇ htaˇ yawˇ k'oˆ ve, Nawˬ hui bon lawˬ ve teˇ yanˇ chi hk'e k'oˆ lawˬ-o‸. Awˬ pa-oˬ, nawˬ ve awˬ meh hta‸ yawˆ yan te piˇ lawˬ-o‸. Nawˬ ve mvuhˇ miˬ gaˬ la piˇ-oˆ. 3Ngaˬ hui loˍ ve caˇ tuˬ dawˬ tuˬ teˇ hpaˍ teˇ nyi le le ngaˬ hui hta‸ pe‸ laˇ-oˆ. 4Ngaˬ hui ve venˇ baˆ hta‸ hpehˇ hk'a laˇ-oˆ. Awˬ lawn k'o, ngaˬ hui hta‸ te ya‸ laˇ ve chaw hk'a peu-eˬ ve venˇ baˆ hta‸ ngaˬ hui hpehˇ hk'a ve yoˬ. Venˇ baˆ beˬ ve awˬ hk'aˇ suh ngaˬ hui hta‸ taˇ k'ai tcuh laˇ teh‸, yawˇ hui hta‸ maˍ piˇ ve yoˬ. 5Teˇ pawˆ yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ hui awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ yawˇ awˬ chawˇ cawˬ leh, shehˍ k'aw hkui teˇ yanˇ yawˇ geh k'ai leh, Awˬ chawˇ-oˬ, ngaˬ hta‸ hkaoˍ monˇ shehˆ diˬ a ciˉ chiˇ laˇ sheˍ. 6Awˬ lawn k'o, ngaˬ ve awˬ chawˇ teˇ g'aˇ toˇ ve yiˬ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ geh gaˬ la leh, yawˇ hta‸ caˍ piˇ tuˬ te‸ chiˉ maˇ cawˬ teh‸ k'oˆ ve teˇ yanˇ, 7yehˬ hk'aw chehˇ ve awˬ chawˇ teˇ g'aˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Ngaˬ hta‸ taˇ sho‸ sha‸ laˇ. Yehˬ miˉ hoˆ taˍ peuˬ. Ngaˬ ve yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ ngaˬ geh teˇ geh zuh‸ hpui hk'aw lo zuh‸ taˍ peuˬ. Nawˬ hta‸ pe‸ laˇ tuˬ ngaˬ tu maˇ hpeh‸-o teh‸ k'oˆ piˇ tuˬ yoˬ. 8Ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, yawˇ lehˬ awˬ chawˇ hpeh‸ ve htawˇ, yawˇ tu ka‸ maˇ tu, piˇ ka‸ maˇ piˇ. Ya‸ hk'aˇ, chaw oˇ ve g'aˇ hte‸ lawˬ tcuhˉ taˍ ve pa taw yawˇ tu leh, chaw oˇ ve hk'a loˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ piˇ tuˬ yoˬ. 9Teˇ pawˆ ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, lawˬ loˬ. Lawˬ k'o g'a tuˬ yoˬ. Ca loˬ. Ca k'o mawˬ tuˬ yoˬ. Yehˬ miˉ hta‸ htawˆ loˬ. Htawˆ k'o hpaw laˇ tuˬ yoˬ. 10Awˬ lawn k'o, lawˬ ve chaw teˇ g'aˇ le le g'a tuˬ yoˬ. Ca ve chaw htawˇ mawˬ tuˬ yoˬ. Yehˬ miˉ hta‸ htawˆ ve chaw awˬ pon htawˇ yehˬ miˉ hpaw laˇ tuˬ yoˬ. 11Nawˬ hui awˬ hk'aw lo awˬ pa hpeh‸ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, a shu yawˇ ve yaˇ paˍ ngaˇ lawˬ ve k'o, ngaˇ awˬ tan vuiˬ hta‸ yuˬ piˇ tuˬ laˇ. 12G'aˆ u lawˬ ve k'o, aˉ ci ku taw‸ ma hta‸ yuˬ piˇ tuˬ laˇ. 13Hk'e te leh, nawˬ hui chaw haiˬ hpeh‸ ve ka‸, a shu yawˇ ve yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ da‸ ve mawˇ piˇ hkawˇ shiˍ ve k'o, chi a‸ kehˉ leuˉ leh mvuhˇ naw ma hk'oˆ chehˇ ve nawˬ hui ve Awˬ pa geh hk'a lawˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu yawˇ piˇ tuˬ maˇ heˆ laˇ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 14Teˇ pawˆ htaˇ, k'aˍ ve neˇ teˇ hkeh hta‸ Yeˍsuˆ g'a‸ k'oˬ leh, neˇ tawˆ k'ai peuˬ hk'aw‸ nawˉ, k'aˍ ve chaw oˇ ve tawˇ yaw la ve pa taw, chaw chi ma ve anˇ ve yoˬ. 15Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui teˇ hpaˍ hpaˍ k'oˆ ve, Yawˇ lehˬ, neˇ jawˇ mawˇ Beˍsaˍbuˇlaˆ hta‸ g'aˇ va leh neˇ teˇ hpaˍ hta‸ g'a‸ k'oˬ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 16Awˬ kaˍ awˬ nu chaw teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ lawˇ nyi ve awˬ hk'aw lo mvuhˇ naw ma ve awˬ heˆ hta‸ lawˬ ve yoˬ. 17Yawˇ hui oˇ hk'e dawˇ chehˇ ve hta‸ yawˇ shiˍ ve pa taw, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Maˇ cawˇ maˇ hawˍ da‸ ve mvuhˇ miˬ teˇ peˆ le le luˬ k'ai sheˆ k'ai leh, yehˬ teˇ yehˬ hta‸ teˇ yehˬ paˆ teˍ tuˬ yoˬ. 18Ngaˬ lehˬ, Beˍsaˍbuˇlaˆ hta‸ g'aˇ va leh neˇ teˇ hpaˍ hta‸ g'a‸ k'oˬ ve yoˬ teh‸ nawˬ hui k'oˆ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, Saˍtanˍ yawˇ hk'aˇ yawˇ maˇ cawˇ maˇ hawˍ da‸ ve k'o, yawˇ ve mvuhˇ miˬ hk'aˬ hk'e te yeˬ hpeh‸ tuˬ le. 19Ngaˬ lehˬ Beˍsaˍbuˇlaˆ hta‸ g'aˇ va leh neˇ teˇ hpaˍ hta‸ g'a‸ k'oˬ ve hk'e k'o, nawˬ hui ve yaˇ paˍ teˇ hpaˍ lehˬ, a shu hta‸ g'aˇ va leh g'a‸ k'oˬ ve le. Hk'e te leh, yawˇ hui lehˬ nawˬ hui ve suhˉ jehˬ shehˍ hpaˇ hpeh‸ tuˬ yoˬ. 20Ya‸ hk'aˇ ngaˬ lehˬ, G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ hta‸ g'aˇ va leh neˇ teˇ hpaˍ hta‸ g'a‸ k'oˬ ve k'o, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ nawˬ hui geh gaˬ la peuˬ. 21Awˬ g'aˇ uiˍ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, la‸ caˉ hk'a biˇ cawˬ leh yawˇ ve yehˬ hta‸ shaw taˍ ve teˇ yanˇ, yawˇ ve mawˇ jeˬ hta‸ shu hk'awˇ maˇ hpeh‸. 22Ya‸ hk'aˇ, yawˇ a‸ kehˉ awˬ g'aˇ uiˍ ve chaw teˇ g'aˇ laˬ leh yawˇ hta‸ g'aˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ g'aˇ va taˍ ve la‸ caˉ teˇ hpaˍ hta‸ lu yuˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ ve mawˇ jeˬ teˇ hpaˍ hta‸ ka‸ yuˬ sheˬ leh pehˬ da‸ ve yoˬ. 23Ngaˬ hpawˇ maˇ chehˇ ve chaw lehˬ ngaˬ ve canˇ paˍ hpawˇ chehˇ ve yoˬ. Ngaˬ geh teˇ geh maˇ g'awˆ hpoˆ ve chaw lehˬ, g'awˆ baˬ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. 24Neˇ cha‸ chiˆ teˇ hkeh lehˬ, chaw teˇ g'aˇ awˬ hk'aw lo tawˆ k'ai peuˬ hk'aw‸ nawˉ, goˇ choˆ ve chehˇ kuiˬ awˬ hk'aw lo ca toˇ nyi leh, g'aˇ jehˇ kuiˬ hta‸ ca ve yoˬ. Yawˇ ca maˇ mawˬ ve teˇ yanˇ, Ngaˬ tawˆ la ve ngaˬ ve yehˬ lo k'aw‸ k'o‸-e shaˍ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 25Yawˇ k'aw‸ gaˬ la ve teˇ yanˇ, yehˬ oˇ ve lehˬ kehˬ lehˍ hk'a deh‸ gu shiˆ taˍ ve hta‸ yawˇ g'a mawˬ ve yoˬ. 26Oˇ htaˇ yawˇ k'ai leh, yawˇ a‸ kehˉ haiˬ ve awˬ kaˍ awˬ nu neˇ suhˍ hkeh hta‸ kuˬ veu laˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ hui lo‸-e leh oˇ kaˬ lo chehˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, chaw oˇ ve teˇ g'aˇ awˬ hk'aw‸ nawˉ hpeh‸ la ve lehˬ, awˉ lawˉ htaˇ hpeh‸ ve a‸ kehˉ leuˉ leh haiˬ ve yoˬ teh‸ Yeˍsuˆ k'oˆ ve yoˬ. 27Yawˇ oˇ hk'e k'oˆ chehˇ ve teˇ yanˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ awˬ hk'aw lo yaˇ miˇ teˇ g'aˇ awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ leh k'oˆ ve, Nawˬ hta‸ hu ve g'oˇ peˬ leh nawˬ g'a dawˬ ve cuˉ lehˬ awˬ bon uiˍ ve yoˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 28Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Awˬ tehˬ awˬ na awˬ bon uiˍ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ leh te k'ai ve chaw hui yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 29Chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ shaˬ te shaˬ maˇ la ve teˇ yanˇ yawˇ k'oˆ ve, Chaw chi teˇ co lehˬ, haiˬ ve chaw teˇ co hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ hui awˬ heˆ hta‸ lawˬ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, Yoˇnaˆ ve awˬ heˆ maˇ heˆ k'o, awˬ kaˍ awˬ nu awˬ heˆ teˇ ceuˬ ka‸ yawˇ hui hta‸ maˇ maˍ piˇ. 30Yoˇnaˆ lehˬ, Niˇnaˍveˍ venˇ yaˇ hui awˬ pon awˬ heˆ hpeh‸ ve hk'e, chaw yaˇ ve Yaˇ hpu htawˇ chaw chi teˇ co awˬ pon awˬ heˆ hpeh‸ tuˬ yoˬ. 31Suhˉ jehˬ ve awˬ nyi htaˇ, awˬ hawˉ hpawˇ mvuhˇ miˬ ve nanˇ hawˉ hkanˇ ma lehˬ chaw chi teˇ co geh teˇ geh tu la leh, yawˇ hui hta‸ suhˉ taˆ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ lehˬ Sawˉla‸monˍ ve cuˇ yiˍ tawˇ hkawˇ hta‸ na tuˬ, miˬ guiˬ awˬ leh meuˇ teˇ kaˬ lo tu leh laˬ ve yoˬ. Nyi loˬ, choˬ kaˬ lo Sawˉla‸monˍ a‸ kehˉ uiˍ ve teˇ g'aˇ chehˇ taˍ ve yoˬ. 32Suhˉ jehˬ ve awˬ nyi htaˇ, Niˇnaˍveˍ venˇ yaˇ hui htawˇ chaw chi teˇ co geh teˇ geh tu la leh, yawˇ hui hta‸ suhˉ taˆ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, Yoˇnaˆ bon maˍ ve hta‸ pa taw, Niˇnaˍveˍ venˇ yaˇ hui a shu yawˇ ve venˇ baˆ hta‸ dawˇ hpfuhˆ ve yoˬ. Nyi loˬ, choˬ kaˬ lo Yoˇnaˆ a‸ kehˉ uiˍ ve teˇ g'aˇ chehˇ taˍ ve yoˬ. 33Kawˆ faiˇ tuˉ leh baˬ kuiˬ lo taˍ ve maˇ k'oˆ, hk'awˍ lawˇ tcuhˍ mvuh‸ taˍ ve maˇ k'oˆ, chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ te jaw. Ya‸ hk'aˇ, lo‸ la ve chaw hui awˬ g'euˆ hta‸ g'a mawˬ tuˬ, kawˆ faiˇ taˍ kuiˬ lo taˍ ve yoˬ. 34Nawˬ ve mehˆ shiˍ lehˬ, awˬ to ve kawˆ faiˇ yoˬ. Nawˬ ve mehˆ shiˍ da‸ ve k'o, nawˬ ve awˬ to hk'a peu-eˬ awˬ g'euˆ hk'a biˇ cawˬ tuˬ yoˬ. Nawˬ ve mehˆ shiˍ maˇ da‸ ve k'o, nawˬ ve awˬ to hk'a peu-eˬ naˆ ho‸ ve hk'a biˇ cawˬ tuˬ yoˬ. 35Hk'e te leh nawˬ awˬ hk'aw lo cawˬ ve awˬ g'euˆ lehˬ, naˆ ho‸ ve maˇ g'a hpeh‸ tuˬ shaˍ ti‸ te-o. 36Nawˬ awˬ to awˬ hk'aw lo naˆ ho‸ ve teˇ kaˬ ka‸ maˇ cawˬ leh, awˬ to hk'a peu-eˬ awˬ g'euˆ hk'a biˇ cawˬ ve k'o, kawˆ faiˇ awˬ g'euˆ nawˬ hta‸ ba laˇ ve hk'e, nawˬ awˬ to hk'a peu-eˬ awˬ g'euˆ ba lehˍ cawˬ tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 37Yeˍsuˆ chi hk'e k'oˆ chehˇ ve teˇ yanˇ, Hpaˍriˍsehˇ teˇ g'aˇ yawˇ geh awˍ caˇ la tuˬ yawˇ hta‸ kuˬ ve yoˬ. Oˇ htaˇ yawˇ lo‸-e leh, hpui lawˇ paˇ lo mui taˍ ve yoˬ. 38Awˍ maˇ caˇ sheˍ htaˇ, yawˇ iˉ kaˆ maˇ tsuhˇ ve hta‸ Hpaˍriˍsehˇ oˇ ve g'a mawˬ leh anˇ ve yoˬ. 39Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ hui Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ lehˬ, hkehˇ leh kawˆ hta‸ awˬ hta‸ hpawˇ lo tsuhˇ kehˬ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ nawˬ hui awˬ hk'aw lo hiˉ yuˬ lu yuˬ ve teˇ ceuˬ leh haiˬ ve teˇ ceuˬ hk'a biˇ cawˬ ve yoˬ. 40Chaw luˬ teˇ hpaˍ-oˬ, awˬ hta‸ hpawˇ lo te hpanˍ shehˍ hpaˇ lehˬ, awˬ hk'aw hpawˇ lo htawˇ te hpanˍ ve maˇ heˆ laˇ. 41Ya‸ hk'aˇ, awˬ hk'aw hpawˇ lo cawˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ shu hta‸ ha k'aˉ leh tanˇ piˇ-oˆ. Oˇ hk'e te ve k'o, awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ nawˬ hui awˬ pon da‸ kehˬ tuˬ yoˬ. 42Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui lehˬ i hkinˇ, mvuhˇ shaweh leh g'awˇ hpa‸ mvuhˬ naweh teˇ ceuˬ le le hta‸ teˇ chi pun teˇ pun tanˇ ve yoˬ. Hteˇ ve cawˇ ve hta‸ te ve teˇ ceuˬ leh G'uiˬ sha hta‸ ha‸ ve teˇ ceuˬ hta‸ nawˬ hui teh taˉ ve yoˬ. Chi teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui te cawˇ ve awˬ hk'oˆ awˬ kaˍ awˬ nu ve teˇ hpaˍ hta‸ ka‸ nawˬ hui maˇ teh taˉ cawˇ ve yoˬ. 43Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ. Bon yehˬ awˬ hk'aw lo awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve mui kuiˬ hta‸ maˇ k'oˆ, tcuh hk'aw lo shu nawˬ hui hta‸ yawˆ yan laˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, nawˬ hui heuˆ gaˇ jaˇ ve yoˬ. 44Nawˬ hui g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui lehˬ shu maˇ mawˬ ve tuˍ hpfuh teˇ hpaˍ hta‸ shuˍ ve yoˬ. Tuˍ hpfuh oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ hk'oˆ hta‸ k'ai ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, tuˍ hpfuh hpeh‸ ve hta‸ yawˇ hui maˇ shiˍ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 45Oˇ htaˇ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ shiˍ paˍ teˇ g'aˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Saˍ la‸-oˬ, nawˬ chi hk'e k'oˆ ve lehˬ, ngaˬ hui hta‸ htawˇ hk'a mvuhˇ hk'a na k'oˆ laˇ ve yoˬ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 46Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ hui awˬ liˇ tawˇ hkawˇ shiˍ paˍ teˇ hpaˍ htawˇ g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui lehˬ pfuhˇ haˍ jaˇ ve mawˇ teˇ hpaˍ shu hta‸ pfuhˍ piˇ ve yoˬ. Nawˬ hui lehˬ, a shu yawˇ ve la‸ naw meuˇ ceh ka‸ mawˇ oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ maˇ htawˇ. 47Nawˬ hui g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui lehˬ nawˬ hui ve awˬ puˍ awˬ pi hui tiˇ pehˍ ve G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui ve tuˍ hpfuh teˇ hpaˍ hta‸ kawˍ ve yoˬ. 48Hk'e te leh, nawˬ hui ve awˬ puˍ awˬ pi hui te ve kanˉ hta‸ nawˬ hui shaˉ hkiˆ hkanˍ leh nyi ma cawˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui lehˬ G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui hta‸ tiˇ pehˍ leh, nawˬ hui lehˬ tuˍ hpfuh oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ kawˍ ve yoˬ. 49Chi hta‸ pa taw G'uiˬ sha ve cuˇ yiˍ maˍ yiˍ tawˇ hkawˇ chi hk'e k'oˆ taˍ ve, Ngaˬ lehˬ yawˇ hui geh tcuh kaˍ paˍ teˇ hpaˍ leh tcuh yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ k'ai tcuh tuˬ yoˬ. Tcuh kaˍ paˍ leh tcuh yaˇ teˇ hpaˍ hpaˍ hta‸ yawˇ hui tiˇ pehˍ leh fawˉ mehˍ tuˬ yoˬ. 50Hk'e te leh, Aˍbeˍlaˆ ve awˬ suhˍ hta‸ te leh, tanˇ kuiˬ leh bon yehˬ awˬ kaˍ lo tiˇ pehˍ ve Zaˍhkaˍriˆ ve awˬ suhˍ hk'a gaˬ, miˬ guiˬ te hpanˍ htaˇ ka‸ te leh, sheˆ peuˬ ve G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hk'a peu-eˬ ve awˬ suhˍ chaw chi teˇ co awˬ hk'oˆ hta‸ gaˬ la tuˬ yoˬ. 51Ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, awˬ suhˍ oˇ ve chaw chi teˇ co awˬ hk'oˆ hta‸ awˬ tehˬ awˬ na gaˬ la tuˬ yoˬ. 52Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ shiˍ paˍ teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, cuˇ yiˍ maˍ yiˍ ve shawˇ hta‸ nawˬ hui yuˬ taˍ peuˬ. Nawˬ hui a shu yawˇ awˬ to maˇ lo‸-e ve awˬ hk'oˆ, lo‸-e gaˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui tawˍ taˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 53Yawˇ oˇ kaˬ lo tawˆ k'ai ve teˇ yanˇ, li‸ bvuh‸ paˍ leh Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ tawˇ yaw ya‸ ve hta‸ ca g'a tuˬ, 54yawˇ hta‸ g'aˇ hte‸ na nyi leh, awˬ lawn laiˉ ceuˬ yawˇ hta‸ k'oˆ tcuh ve awˬ hk'aw lo jaˆ nyi taˍ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\