Luˉka‸ 14

1Shinˉ nyi teˇ nyi htaˇ Yeˍsuˆ lehˬ, Hpaˍriˍsehˇ awˬ moˍ awˬ hk'aw lo awˬ hoˉ teˇ g'aˇ ve yehˬ lo awˍ caˇ tuˬ lo‸-e peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ hui yawˇ hta‸ jaˆ nyi chehˇ ve yoˬ. 2Oˇ htaˇ, g'oˇ peˬ hk'aw iˉ kaˆ cawˬ leh hpo‸ naˬ ve chaw teˇ g'aˇ yawˇ g'uˇ suhˍ lo chehˇ taˍ ve yoˬ. 3Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Shinˉ nyi awˬ hk'aw lo chaw naˬ hta‸ gu na-e piˇ cawˇ laˇ, maˇ cawˇ laˇ teh‸, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ shiˍ paˍ leh Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ hta‸ na nyi ve yoˬ. 4Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui ta‸ iˉ chehˇ taˍ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, chaw oˇ ve hta‸ yawˇ yuˬ taˍ leh gu na-e piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ hta‸ hpehˇ piˇ ve yoˬ. 5Yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ hui awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ g'aˇ a shu yawˇ ve yaˇ paˍ maˇ k'oˆ, nuˇ maˇ k'oˆ, shinˉ nyi htaˇ nanˬ bawˍ awˬ hk'aw lo ce lo‸-e ve k'o, teˇ cawˬ haˉ maˇ g'awˬ tawˆ piˇ ve a shu teˇ g'aˇ cawˬ le teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 6Yawˇ hui lehˬ, tawˇ chi hta‸ te‸ chiˉ k'aw‸ yaw hk'aw‸ maˇ g'a. 7Kuˬ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve mui kuiˬ hta‸ leuˆ yuˬ chehˇ ve hta‸ yawˇ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, yawˇ yawˇ hui hta‸ tawˇ pa haˉ te maˍ leh k'oˆ piˇ ve, 8Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ nawˬ hta‸ hkehˉ caˇ kuiˬ lo kuˬ ve teˇ yanˇ, awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve mui kuiˬ hta‸ taˇ mui. Awˬ lawn k'o, nawˬ a‸ kehˉ awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve chaw hta‸ htawˇ yawˇ kuˬ taˍ ve k'o, 9nawˬ hui nyiˇ g'aˇ g'aˇ hta‸ kuˬ shehˍ hpaˇ laˬ leh, Nawˬ ve mui kuiˬ chaw chi teˇ g'aˇ hta‸ piˇ-oˆ teh‸, yawˇ nawˬ hta‸ k'oˆ laˇ tuˬ yoˬ. Oˇ htaˇ nawˬ lehˬ, ya‸ taw ve awˬ hk'aw lo shu a‸ kehˉ awˬ me‸ awˬ hponˇ maˇ cawˬ ve mui kuiˬ hta‸ g'a k'aw‸ mui tuˬ yoˬ. 10Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ nawˬ hta‸ kuˬ ve teˇ yanˇ, shu a‸ kehˉ awˬ me‸ awˬ hponˇ maˇ cawˬ ve mui kuiˬ hta‸ mui-o. Oˇ hk'e te ve k'o, nawˬ hta‸ kuˬ shehˍ hpaˇ laˬ leh, Awˬ chawˇ-oˬ, chi a‸ kehˉ awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve mui kuiˬ hta‸ ca mui-o teh‸ nawˬ hta‸ k'oˆ laˇ tuˬ yoˬ. Oˇ htaˇ, nawˬ geh teˇ geh mui chehˇ ve chaw hk'a peu-eˬ mehˆ g'uˇ suhˍ nawˬ awˬ me‸ awˬ hponˇ g'a tuˬ yoˬ. 11Awˬ lawn k'o, a shu yawˇ awˬ to hta‸ taˍ uiˍ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, taˍ i ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. A shu yawˇ awˬ to hta‸ taˍ i ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, taˍ uiˍ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 12Yawˇ hta‸ kuˬ ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ htawˇ yawˇ k'oˆ piˇ ve, Mvuhˇ shawˉ awˍ caˇ tuˬ maˇ k'oˆ, mvuhˇ hpeu‸ awˍ caˇ tuˬ maˇ k'oˆ, nawˬ shu hta‸ kuˬ ve teˇ yanˇ, nawˬ ve awˬ chawˇ awˬ paˆ teˇ hpaˍ, awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ, awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ leh, awˬ paˇ awˬ kui lo chehˇ ve paw sha ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ taˇ kuˬ. Oˇ hk'e ve chaw hta‸ kuˬ ve k'o, yawˇ hui htawˇ nawˬ hta‸ k'aw‸ kuˬ leh awˬ bon k'aw‸ te hk'aw‸ laˇ tuˬ yoˬ. 13Ya‸ hk'aˇ, nawˬ hti caˇ hti dawˬ tuˬ shu hta‸ kuˬ ve teˇ yanˇ, haˍ ve g'awˇ ve chaw, hkui luˬ la‸ luˬ ve chaw leh, mehˆ cuˉ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ kuˬ-o‸. 14Chi hk'e te ve k'o, nawˬ awˬ bon uiˍ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui nawˬ hta‸ awˬ bon k'aw‸ te hk'aw‸ laˇ maˇ g'a. Hteˇ ve cawˇ ve chaw teˇ hpaˍ k'aw‸ te‸ tu la ve awˬ yanˇ gaˬ k'o, G'uiˬ sha nawˬ hta‸ awˬ bon k'aw‸ te hk'aw‸ laˇ tuˬ yoˬ teh‸, Yeˍsuˆ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 15Yawˇ geh teˇ geh mui caˇ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, tawˇ oˇ ve hta‸ g'a kaˇ htaˇ, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo g'a caˇ g'a dawˬ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ bon uiˍ ve yoˬ teh‸ Yeˍsuˆ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 16Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Chaw teˇ g'aˇ lehˬ, hti caˇ hti dawˬ lonˉ te tuˬ, chaw maˇ maˇ hta‸ kuˬ taˍ ve yoˬ. 17Hti caˇ hti dawˬ ve awˬ yanˇ gaˬ la htaˇ, Laˬ-o‸, hk'a peu-eˬ gu taˍ peuˬ teh‸ kuˬ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ ca k'oˆ piˇ tuˬ, yawˇ ve awˬ ceˬ hta‸ k'ai tcuh ve yoˬ. 18Yawˇ hui hk'a peu-eˬ nyi ma teˇ shiˍ tiˉ taˍ leh, maˇ g'a k'ai tuˬ lawˬ hkawˉ leh ca awˉ ve yoˬ. Awˉ lawˉ teˇ g'aˇ k'oˆ ve, Ngaˬ ti mi teˇ peˆ vuiˬ taˍ leh g'a ca nyi ve pa taw, ngaˬ hta‸ a ciˉ hpehˇ laˇ-oˆ teh‸, yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 19Awˬ kaˍ awˬ nu teˇ g'aˇ k'oˆ ve, Ngaˬ nuˇ ngaˇ ceh hta‸ vuiˬ taˍ leh g'a ca te nyi ve pa taw, ngaˬ hta‸ a ciˉ hpehˇ laˇ-oˆ teh‸, yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 20Awˬ kaˍ awˬ nu teˇ g'aˇ k'oˆ ve, Ngaˬ awˬ miˇ ma heuˆ peuˬ leh, laˬ maˇ hpeh‸ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 21Hk'e te leh awˬ ceˬ k'aw‸ la leh, yawˇ ve awˬ jawˇ mawˇ hta‸ awˬ lawn oˇ ve teˇ hpaˍ hto piˇ ve yoˬ. Oˇ htaˇ yehˬ shehˍ hpaˇ nyi ma zuhˆ jaˇ leh yawˇ ve awˬ ceˬ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Venˇ hk'aw ya‸ k'aw lonˉ ya‸ k'aw ehˉ teˇ hpaˍ lo haˆ haˆ k'ai leh, haˍ ve g'awˇ ve chaw, la‸ luˬ ve chaw, mehˆ cuˉ ve chaw leh hkui luˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ ca kuˬ veu laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 22Oˇ ve hk'aw‸ nawˉ awˬ ceˬ k'aw‸ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ k'oˆ laˇ ve hk'e te taˍ peuˬ. Ya‸ hk'aˇ, chehˇ kuiˬ cawˬ sheˍ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 23Awˬ jawˇ mawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Venˇ awˬ baˬ lo ya‸ k'aw lonˉ leh ti mi hk'aw k'ai ve ya‸ k'aw ehˉ teˇ hpaˍ lo k'ai leh, ngaˬ ve yehˬ hk'aw chaw biˇ la tuˬ, laˬ htaˇ hk'a gaˬ kuˬ veu laˇ-oˆ. 24Awˬ lawn k'o, ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, awˉ lawˉ htaˇ kuˬ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ teˇ g'aˇ ka‸ ngaˬ ve caˇ tuˬ hta‸ maˇ g'a leh‸ nyi teh‸, awˬ ceˬ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 25Oˇ htaˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ yawˇ geh k'ai chehˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ hpfuhˆ nyi leh yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, 26Ngaˬ awˬ hk'aˇ suh laˬ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, a shu yawˇ ve awˬ pa awˬ e, awˬ miˇ awˬ yaˇ, awˇ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, a shu yawˇ ve a sha‸ hta‸ maˇ k'oˆ, maˇ canˇ ve k'o, ngaˬ ve awˬ la‸ g'awˇ te maˇ hpeh‸ taˬ. 27Chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, a shu yawˇ ve la‸ ka hta‸ taˆ leh ngaˬ hk'aˇ suh maˇ laˬ ve k'o, ngaˬ ve awˬ la‸ g'awˇ te maˇ hpeh‸ taˬ. 28Awˬ lawn k'o, nawˬ hui awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ g'aˇ, mvuh ve yehˬ lonˉ hta‸ te gaˇ ve k'o, yehˬ oˇ ve hta‸ te peuˬ tuˬ yawˇ hpu law‸ leh naˍ, maˇ law‸ leh naˍ, hk'aˬ ma peuˬ tuˬ ve hta‸ mui taˍ leh awˉ lawˉ maˇ shawˍ nyi ve chaw teˇ g'aˇ g'aˇ cawˬ laˇ. 29Chi hk'e maˇ shawˍ nyi ve k'o, yehˬ awˬ hkuiˉ puiˍ hta‸ yawˇ kawˍ taˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, peuˬ htaˇ hk'a gaˬ te maˇ g'a ve k'o, hk'a g'a mawˬ ve chaw teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ k'oˆ guiˇ g'uiˬ guiˇ leh chi hk'e k'oˆ tuˬ yoˬ. 30Chi hpaˇ lehˬ, yehˬ awˬ hkuiˉ puiˍ tanˬ te sheˬ leh, peuˬ htaˇ hk'a gaˬ te maˇ g'a law teh‸ k'oˆ tuˬ yoˬ. 31Maˇ heˆ k'o, hkunˉ hawˉ hkanˇ teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ kaˍ awˬ nu hkunˉ hawˉ hkanˇ teˇ g'aˇ hta‸ bawˆ da‸-a teh‸ te ve teˇ yanˇ, shu ve ma‸ yaˇ nyiˇ meunˍ laˬ ve hta‸ yawˇ ve ma‸ yaˇ teˇ meunˍ bawˆ g'aˇ tuˬ naˍ, maˇ g'aˇ tuˬ naˍ, mui taˍ leh awˉ lawˉ hk'a deh‸ maˇ dawˇ nyi ve hkunˉ hawˉ hkanˇ teˇ g'aˇ g'aˇ cawˬ laˇ. 32Maˇ g'aˇ ve hta‸ shiˍ k'o, awˬ kaˍ awˬ nu hkunˉ hawˉ hkanˇ teˇ g'aˇ vuiˇ kuiˬ lo laˬ chehˇ htaˇ ka‸ yawˇ ve awˬ tan te shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ hta‸ k'ai tcuh leh, k'aw‸ cawˇ da‸ hui da‸ tuˬ yawˇ lawˬ hkawˉ tuˬ yoˬ. 33Chi hk'a shuˍ shuˍ, nawˬ hui awˬ hk'aw lo hk'aˬ ve chaw teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, yawˇ hk'a cawˬ ve hk'a peu-eˬ hta‸ maˇ baˬ taˉ ve k'o, ngaˬ ve awˬ la‸ g'awˇ te maˇ hpeh‸ taˍ. 34Aˉ leh‸ lehˬ, da‸ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, mehˬ ve pehˆ k'ai peuˬ ve k'o, hk'aˬ hk'e te k'aw‸ mehˬ la tuˬ le. 35Aˉ leh‸ oˇ ve lehˬ, miˬ guiˬ awˬ pon maˇ k'oˆ, miˬ hkuiˇ te tuˬ awˬ pon maˇ k'oˆ, awˬ bon maˇ cawˬ leh, aˉ k'a‸ paˉ lo shu yuˬ baˬ sheˬ ve yoˬ. Kaˇ tuˬ naˍ paw cawˬ ve chaw na-o teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\