Luˉka‸ 19

1Oˇ htaˇ, Yeˍsuˆ lehˬ, Yeˍriˆhkoˇ venˇ hk'aw lo‸-e leh hpanˍ k'ai chehˇ ve yoˬ. 2Oˇ kaˬ lo Saˍkehˇ meh ve chaw teˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, awˬ hkawnˍ shaw paˍ awˬ hoˉ teˇ g'aˇ hpeh‸ leh paw sha jaˇ ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 3Yeˍsuˆ a shu leh naˍ teh‸ yawˇ mawˬ gaˇ leh ca nyi ve htawˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ chehˇ taˍ leh, yawˇ maˇ mvuh ve pa taw maˇ g'a mawˬ. 4Hk'e te leh, Yeˍsuˆ hta‸ g'a mawˬ tuˬ yawˇ awˬ g'uˇ suhˍ lo g'uiˇ k'ai leh, Yeˍsuˆ laˬ tuˬ ve ya‸ k'aw paˇ lo cawˬ ve hpaˉ leuˍ cehˬ teˇ cehˬ hta‸ taˆ-e ve yoˬ. 5Yeˍsuˆ oˇ kaˬ lo gaˬ la htaˇ yawˇ hta‸ chiˇ nyi leh k'oˆ ve, Saˍkehˇ-oˬ, haˆ haˆ ya‸ la-o. Ya‸ nyi ngaˬ nawˬ ve aˉ hk'aw lo g'a haˉ la tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 6Oˇ htaˇ, Saˍkehˇ haˆ haˆ ya‸ la leh, ha lehˬ ha k'a yawˇ hta‸ ha‸ yuˬ ve yoˬ. 7Chaw hk'a peu-eˬ ve hta‸ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, Yawˇ lehˬ venˇ baˆ yaˇ teˇ g'aˇ geh ca haˉ ve law teh‸ k'oˆ leh, ca beu ca hk'aiˉ ve yoˬ. 8Saˍkehˇ huˉ taˍ leh k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, ngaˬ ve mawˇ jeˬ teˇ hkoˇ hk'a gaˬ haˍ yaˇ g'awˇ yaˇ hui hta‸ pehˬ piˇ tuˬ yoˬ. Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ ve mawˇ jeˬ hta‸ ngaˬ heˍ caˇ taˍ peuˬ ve k'o, awˇ pun ngaˬ k'aw‸ piˇ tuˬ yoˬ. teh‸, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 9Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Yehˬ chi teˇ yehˬ awˬ hk'aw lo ya‸ nyi htaiˍ hk'aw‸ ve teˇ ceuˬ gaˬ la peuˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ htawˇ Aˍbraˍhanˍ ve yaˇ teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 10Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, mehˉ k'ai ve chaw hui hta‸ ca leh htaiˍ hk'aw‸ yuˬ tuˬ laˬ ve yoˬ teh‸ Saˍkehˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 11Tawˇ hkawˇ oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hui na chehˇ ve teˇ yanˇ, Yeˍsuˆ lehˬ yawˇ hui hta‸ tawˇ pa haˉ k'aw‸ te maˍ piˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ paˇ lo gaˬ la leh, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ teˇ cawˬ haˉ tawˆ la tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ hui dawˇ ve hta‸ pa taw yoˬ. 12Hk'e te leh yawˇ k'oˆ ve, Awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, hkunˉ hawˉ hkanˇ ve aˉ yaˇ hta‸ ca yuˬ leh k'aw‸ la tuˬ, vuiˇ ve mvuhˇ miˬ lo yawˇ k'ai ve yoˬ. 13Yawˇ maˇ k'ai sheˍ awˬ g'uˇ suhˍ yawˇ ve awˬ ceˬ teˇ chi g'aˇ hta‸ kuˬ yuˬ leh, yawˇ hui hta‸ hpu teˇ g'aˇ teˇ cawehˬ piˇ leh, Ngaˬ k'aw‸ gaˬ la htaˇ hk'a gaˬ hpu chi hta‸ yuˬ leh ca kaˬ-o‸ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ taˉ ve yoˬ. 14Ya‸ hk'aˇ, yawˇ ve mvuhˇ miˬ yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ yawˇ hta‸ canˇ leh, yawˇ hui ve awˬ tan te shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ awˬ hk'aˇ suh k'ai tcuh leh, Yawˇ ngaˬ hui awˬ hk'oˆ hta‸ uˉ peunˍ tuˬ ngaˬ hui maˇ heuˆ gaˇ teh‸ ca k'oˆ piˇ tcuh ve yoˬ. 15Yawˇ lehˬ hkunˉ hawˉ hkanˇ ve aˉ yaˇ hta‸ g'a peuˬ leh k'aw‸ la ve teˇ yanˇ, hpu piˇ taˉ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ ca kaˬ ve awˬ hk'aw lo awˬ yawˬ hk'aˬ ma g'a ve hta‸ g'a shiˍ tuˬ, Yawˇ hui hta‸ ca kuˬ-o‸ teh‸, yawˇ tawˇ piˇ ve yoˬ. 16Awˉ lawˉ teˇ g'aˇ yawˇ geh laˬ leh, Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ ve hpu teˇ cawehˬ hta‸ ngaˬ ca kaˬ leh, teˇ chi cawehˬ k'aw‸ g'a ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 17Awˬ jawˇ mawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Da‸ ve awˬ ceˬ-oˬ, nawˬ te ve lehˬ da‸ ve yoˬ. I ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo nawˬ na yuˬ puiˉ ve pa taw, venˇ teˇ chi venˇ hta‸ uˉ peunˍ-o‸ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 18Nyiˇ g'aˇ teˇ g'aˇ laˬ leh, Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ ve hpu teˇ cawehˬ hta‸ ngaˬ ca kaˬ leh, ngaˇ cawehˬ k'aw‸ g'a ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 19Awˬ jawˇ mawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Venˇ ngaˇ venˇ hta‸ nawˬ uˉ peunˍ-o‸ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 20Teˇ g'aˇ laˬ leh k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, cho-e‸, nawˬ ve hpu teˇ cawehˬ hta‸ hpaˉ ce‸ awˬ hk'aw lo ngaˬ htiˆ teh taˍ ve yoˬ. 21Nawˬ lehˬ te hehnˇ jaˇ ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve pa taw, ngaˬ nawˬ hta‸ kawˆ ve yoˬ. Nawˬ maˇ teh taˍ kuiˬ lo nawˬ g'awˆ yuˬ leh, nawˬ maˇ sheˍ kuiˬ lo nawˬ g'eu‸ yuˬ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 22Oˇ htaˇ awˬ jawˇ mawˇ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Haiˬ ve awˬ ceˬ-oˬ, nawˬ k'oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ hta‸ ngaˬ yuˬ leh nawˬ hta‸ suhˉ taˆ laˇ tuˬ yoˬ. Ngaˬ lehˬ te hehnˇ jaˇ ve chaw hpeh‸ leh, ngaˬ maˇ teh taˍ kuiˬ lo g'awˆ yuˬ leh, maˇ sheˍ kuiˬ lo g'eu‸ yuˬ ve hta‸ nawˬ shiˍ ve k'o, 23ngaˬ ve hpu chi hta‸ yuˬ leh hpu chiˇ piˇ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ hta‸ aˬ hto‸ ma te maˇ piˇ le. Oˇ hk'e te ve k'o, ngaˬ k'aw‸ la ve teˇ yanˇ, ngaˬ ve hpu chi hta‸ ka‸ awˬ yawˬ hta‸ ka‸ g'a tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 24Awˬ paˇ lo huˉ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve, Hpu oˇ ve teˇ cawehˬ hta‸ yawˇ geh yuˬ hk'aw‸ leh, hpu teˇ chi cawehˬ cawˬ ve chaw hta‸ piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 25Chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, Jawˇ mawˇ-oˬ, yawˇ hpu teˇ chi cawehˬ cawˬ peuˬ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 26Ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, cawˬ ve chaw teˇ g'aˇ le le hta‸ k'aw‸ htehˍ piˇ tuˬ yoˬ. Maˇ cawˬ chaw geh, yawˇ hk'a cawˬ ve hta‸ ka‸ k'aw‸ yuˬ tawˆ sheˬ tuˬ yoˬ. 27Chi hk'oˆ ka‸, ngaˬ yawˇ hui awˬ hk'oˆ hta‸ uˉ peunˍ tuˬ maˇ heuˆ gaˇ ve ngaˬ ve canˇ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ choˬ kaˬ lo yuˬ laˬ leh, ngaˬ mehˆ g'uˇ suhˍ tiˇ pehˍ loˬ teh‸ k'oˆ piˇ tuˬ yoˬ. 28Yawˇ oˇ hk'e k'oˆ peuˬ hk'aw‸ nawˉ yawˇ awˬ g'uˇ suhˍ k'ai leh, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo taˆ-e ve yoˬ. 29Yawˇ lehˬ Shaˍlonˍ hk'aw hta‸ neˇ ve, Behˆhpaˍgeˍ hk'aˆ leh Beˍtaˍniˆ hk'aˆ lo gaˬ la ve teˇ yanˇ, awˬ la‸ g'awˇ nyiˇ g'aˇ hta‸ k'ai tcuh leh k'oˆ ve, 30Nawˬ huiˉ maˬ awˬ g'uˇ suhˍ cawˬ ve hk'aˆ hk'aw lo k'ai-o. Oˇ kaˬ lo lo‸-e ve teˇ yanˇ, chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ ciˇ jaw sheˍ ve piˉ laˬ ehˉ hpeh taˍ ve hta‸ nawˬ huiˉ maˬ g'a mawˬ tuˬ yoˬ. Hpui leh sheh veu laˇ-oˆ. 31Nawˬ huiˉ maˬ aˬ hto‸ ma pa taw hpui ve le teh‸ chaw teˇ g'aˇ g'aˇ na nyi laˇ ve k'o, Jawˇ mawˇ loˍ ve yoˬ teh‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ-oˆ teh‸, yawˇ huiˉ maˬ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 32K'ai tcuh ve chaw nyiˇ g'aˇ k'ai leh gaˬ ve teˇ yanˇ, yawˇ k'oˆ laˇ ve hk'e g'a mawˬ ve yoˬ. 33Piˉ laˬ ehˉ hta‸ yawˇ huiˉ ma hpui chehˇ ve teˇ yanˇ, awˬ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, Aˬ hto‸ ma hta‸ pa taw piˉ laˬ ehˉ hta‸ hpui ve le teh‸, yawˇ huiˉ maˬ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 34Jawˇ mawˇ loˍ ve yoˬ teh‸ yawˇ huiˉ maˬ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 35Oˇ htaˇ, yawˇ huiˉ maˬ piˉ laˬ ehˉ oˇ ve hta‸ Yeˍsuˆ geh sheh veu laˇ leh, piˉ laˬ ehˉ awˬ hk'oˆ hta‸ yawˇ hui ve veu‸ k'aˇ hk'awˇ piˉ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Yeˍsuˆ hta‸ ciˇ tcuh ve yoˬ. 36Yawˇ ciˇ k'ai chehˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ hui lehˬ a shu yawˇ ve veu‸ k'aˇ hta‸ ya‸ k'aw hpuiˇ lo hk'awˇ piˇ ve yoˬ. 37Venˇ awˬ paˇ lo yawˇ gaˬ la leh, Shaˍlonˍ hk'aw gaˬ ya‸ teˇ kaˬ lo gaˬ ve teˇ yanˇ, awˬ la‸ g'awˇ awˬ moˍ lonˉ hk'a peu-eˬ lehˬ, yawˇ hui g'a mawˬ jaw peuˬ ve kanˇ paˆ uiˍ ve kanˉ hk'a peu-eˬ hta‸ pa taw, ha lehˬ ha k'a awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh te leh G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh ve yoˬ. 38Yawˇ hui k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve awˬ meh awˬ hawˉ lo laˬ ve Hkunˉ hawˉ hkanˇ lehˬ, awˬ bon uiˍ piˇ-oˆ. Mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo dawˇ sha gaˇ sha tuˬ cawˬ piˇ-oˇ. Mvuh jaˇ kuiˬ lo awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 39Chaw awˬ moˍ lonˉ oˇ ve awˬ hk'aw lo chehˇ ve Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, Saˍ la‸-oˬ, nawˬ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hta‸ deˇ piˇ-oˆ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 40Oˇ htaˇ yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, chaw chi teˇ hpaˍ ta‸ iˉ chehˇ ve k'o, haˉ pui shiˍ teˇ hpaˍ kuˬ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 41Venˇ awˬ paˇ lo yawˇ gaˬ la htaˇ, venˇ hta‸ g'a mawˬ leh, yawˇ hawˬ leh k'oˆ ve, 42Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ-oˬ, hk'aˬ hk'e te leh nawˬ gawˬ lehˍ g'a chehˇ tuˬ ya‸ nyi ka‸ nawˬ shiˍ ve hk'e k'o da‸ jaˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, chi beu‸ lehˬ gawˬ lehˍ g'a chehˇ tuˬ ve teˇ ceuˬ nawˬ mehˆ g'uˇ suhˍ faˉ taˍ ve yoˬ. 43Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha nawˬ hta‸ ca nyi ca ha‸ shaˉ la ve awˬ yanˇ hta‸ nawˬ maˇ shiˍ ve pa taw, nawˬ ve canˇ paˍ teˇ hpaˍ lehˬ, nawˬ hta‸ hk'a caw zuhˇ lo ta‸ duˇ taˍ leh, nawˬ hta‸ teˇ hpawˇ le le hoˆ taˍ tuˬ ve awˬ nyi awˬ haˉ gaˬ la tuˬ yoˬ. 44Oˇ htaˇ, nawˬ leh nawˬ awˬ hk'aw lo chehˇ ve nawˬ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ teˇ hpaˍ hta‸ shu miˬ chaˇ hk'oˆ lo chiˇ baˬ laˇ tuˬ yoˬ. Nawˬ awˬ hk'aw lo haˉ pui teˇ shiˍ awˬ hk'oˆ teˇ shiˍ maˇ cawˬ htaˇ hk'a gaˬ yawˇ hui te luˬ taˉ laˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 45Oˇ htaˇ, yawˇ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo lo‸-e leh, mawˇ hawˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ g'a‸ k'oˬ ve yoˬ. 46Ngaˬ ve yehˬ hta‸ bon lawˬ kuiˬ yehˬ g'a hpeh‸ tuˬ yoˬ teh‸ bvuh‸ taˍ ve htawˇ, nawˬ hui lehˬ yehˬ chi hta‸ chaw hk'awˇ chehˇ kuiˬ hpeh‸ la piˇ peuˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 47Yawˇ lehˬ teˇ nyi le le bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo maˍ piˇ chehˇ ve yoˬ. Paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ, li‸ bvuh‸ paˍ teˇ hpaˍ leh Yuˇda‸ chaw hui ve awˬ hoˉ awˬ naˬ teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ ca ve yoˬ. 48Ya‸ hk'aˇ, hk'aˬ hk'e g'a te tuˬ ve hta‸ yawˇ hui ca maˇ mawˬ. Awˬ lawn k'o, chaw hk'a peu-eˬ yawˇ maˍ piˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ hk'a deh‸ na chehˇ ve pa taw yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\