Luˉka‸ 2

1Awˬ nyi awˬ haˉ oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo, miˬ guiˬ yaˇ hk'a peu-eˬ hta‸ awˬ meh yuˬ tuˬ jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ Awˇguˇtuˆ tawˇ piˇ ve yoˬ. 2Chi teˇ pawˆ awˬ meh yuˬ ve lehˬ, Suˇriˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo Kuˇreˍniˆ jawˇ mawˇ lonˉ te chehˇ ve teˇ yanˇ, awˬ meh yuˬ ve awˉ lawˉ peuˇ teˇ pawˆ hpeh‸ ve yoˬ. 3Oˇ htaˇ, chaw hk'a peu-eˬ awˬ meh keu tuˬ awˬ pon, teˇ g'aˇ le le a shu yawˇ ve venˇ lo k'ai ve yoˬ. 4Yoˇseh‸ htawˇ, Daˍviˆ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ hpeh‸ ve pa taw, yawˇ heuˆ taˍ ve yaˇ miˇ Maˍriˆ geh hk'a geh awˬ meh ca keu tuˬ, 5Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ Naˍzaˍrehˆ venˇ lo tu leh, Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ Behˍlehˍhehnˍ teh‸ k'oˆ ve Daˍviˆ ve venˇ lo k'ai ve yoˬ. Oˇ htaˇ, Maˍriˆ yaˇ hu taˍ ve yoˬ. 6Yawˇ huiˉ maˬ oˇ kaˬ lo chehˇ taˍ ve teˇ yanˇ, yaˇ paw ve awˬ yanˇ gaˬ la ve yoˬ. 7Maˍriˆ lehˬ, yaˇ paˍ awˉ lawˉ teˇ g'aˇ paw la leh, pehˉ keu htiˆ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, nuˇ lo‸ k'oˍ hk'aw yawˇ hta‸ iˉ taˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, hkehˉ chaw yehˬ awˬ hk'aw lo yawˇ hui awˬ pon chehˇ kuiˬ maˇ cawˬ. 8Mvuhˇ miˬ oˇ ve awˬ hk'aw lo yawˬ hawˉ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, heh hk'aw lo mvuhˇ hpeu‸ htaˇ yawˇ hui ve yawˬ moˍ hta‸ shaw chehˇ ve yoˬ. 9Oˇ htaˇ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ g'aˇ tawˆ la leh, yawˇ hui awˬ paˇ lo huˉ taˍ ve yoˬ. Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve awˬ me‸ awˬ hponˇ yawˇ hui hta‸ hk'a caw zuhˇ ba tawˆ la leh, yawˇ hui kawˆ jaˇ ve yoˬ. 10Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Taˇ kawˆ. Awˬ lawn k'o, chaw hk'a peu-eˬ awˬ pon ha lehˬ tuˬ uiˍ jaˇ ve tawˇ hkawˇ nawˬ hui hta‸ hto laˇ tuˬ ngaˬ laˬ ve yoˬ. 11Ya‸ nyi Daˍviˆ ve venˇ awˬ hk'aw lo nawˬ hui awˬ pon Htaiˍ hk'aw‸ paˍ paw la peuˬ. 12Yawˇ lehˬ Jawˇ mawˇ Hkri‸ yoˬ. Nawˬ hui awˬ pon awˬ heˆ chi hk'e cawˬ tuˬ yoˬ. Yaˇ ehˉ hta‸ pehˉ kuiˬ htiˆ sheˬ leh, nuˇ lo‸ k'oˍ hk'aw iˉ taˍ ve hta‸ nawˬ hui g'a mawˬ tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 13Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ oˇ ve teˇ g'aˇ geh mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ awˬ moˍ lonˉ teˇ cawˬ haˉ tawˆ la ve yoˬ. Yawˇ hui G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh leh k'oˆ ve, 14Mvuh jaˇ kuiˬ lo chehˇ ve G'uiˬ sha hta‸ awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ piˇ-oˆ. Miˬ guiˬ hk'oˆ lo htawˇ, yawˇ nyi ma cawˇ ve chaw hui awˬ hk'aw lo dawˇ sha gaˇ sha tuˬ cawˬ piˇ-oˆ, teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 15Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ hpaˍ mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo k'aw‸ taˆ k'o‸-e peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˬ hawˉ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ k'oˆ ve, Behˍlehˍhehnˍ venˇ lo ngaˬ hui k'ai leh, hpeh‸ la peuˬ ve awˬ lawn chi Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ngaˬ hui hta‸ hto laˇ ve hk'e ca nyi-a veuˬ teh‸, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ k'oˆ da‸ ve yoˬ. 16Hk'e te leh yawˇ hui haˆ haˆ k'ai leh, Maˍriˆ leh Yoˇseh‸ hta‸ ka‸, nuˇ lo‸ k'oˍ hk'aw iˉ taˍ ve yaˇ ehˉ hta‸ ka‸ g'a mawˬ ve yoˬ. 17G'a mawˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yaˇ ehˉ oˇ ve awˬ lawn mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ hpaˍ yawˇ hui hta‸ hto piˇ ve hk'e, yawˇ hui shu hta‸ k'aw‸ hto piˇ ve yoˬ. 18Hk'a g'a kaˇ ve chaw hk'a peu-eˬ lehˬ, yawˬ hawˉ paˍ hui hto piˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ anˇ ve yoˬ. 19Maˍriˆ lehˬ, awˬ lawn chi hk'a peu-eˬ hta‸ tawnˇ taˍ leh, yawˇ ve nyi ma hk'aw dawˇ nyi chehˇ ve yoˬ. 20Yawˬ hawˉ paˍ teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ taˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, hk'a peu-eˬ hta‸ g'a kaˇ g'a mawˬ ve pa taw, G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh leh k'o‸-e ve yoˬ. 21Hiˉ nyi gaˬ leh yaˇ ehˉ hta‸ awˬ guiˬ meuˇ shoˍ piˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ hta‸ Yeˍsuˆ teh‸ meh piˇ ve yoˬ. Awˬ meh chi lehˬ, awˬ e g'oˇ peˬ hk'aw maˇ hu sheˍ htaˇ ka‸ mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ meh piˇ taˍ ve yoˬ. 22Moˉseˍ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ piˇ taˍ ve hk'e, yawˇ hui awˬ pon da‸ tuˬ kehˬ tuˬ te ve awˬ nyi biˇ la ve teˇ yanˇ, 23Yaˇ kaoˬ hawˉ hk'aˆ hk'a paw la ve teˇ g'aˇ le le lehˬ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha awˬ pon g'a fuiˍ teh taˍ ve yoˬ teh‸, yawˇ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hk'aw lo bvuh‸ taˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, yaˇ ehˉ oˇ ve Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha hta‸ chiˇ a‸ piˇ tuˬ awˬ pon maˇ k'oˆ, 24aˉ pui k'aˍ teˇ ceh, maˇ heˆ k'o guˇ ehˉ nyiˇ hkeh hta‸ tanˇ piˇ tuˬ Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hk'aw lo k'oˆ taˍ ve hk'e g'a tanˇ piˇ tuˬ awˬ pon maˇ k'oˆ, yawˇ huiˉ maˬ yaˇ ehˉ hta‸ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo yuˬ k'ai ve yoˬ. 25Oˇ htaˇ, Suˉmonˍ meh ve chaw teˇ g'aˇ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hk'aw lo chehˇ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ leh, G'uiˬ sha hta‸ yawˆ yan ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. Iˉsaˍreˍlaˆ chaw hui dawˇ sha gaˇ sha ve hta‸ g'a tuˬ yawˇ dawˇ law tcuhˉ taˍ leh, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu yawˇ awˬ hk'aw lo chehˇ taˍ ve yoˬ. 26Yawˇ lehˬ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve Hkri‸ hta‸ maˇ g'a mawˬ sheˍ ve ceh ceh maˇ g'a suh teh‸, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu yawˇ hta‸ hpeu‸ maˍ piˇ taˍ ve yoˬ. 27Oˇ htaˇ, Awˬ ha hpu yawˇ hta‸ dawˇ pawnˍ piˇ ve hta‸ pa taw, yawˇ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo k'ai ve yoˬ. Awˬ pa awˬ e lehˬ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ cawˬ taˍ ve hk'e yaˇ paˍ ehˉ Yeˍsuˆ hta‸ te piˇ tuˬ, yawˇ hta‸ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo yuˬ k'ai ve teˇ yanˇ, 28Suˉmonˍ lehˬ, yawˇ ve la‸ sheh hk'aw lo yaˇ ehˉ hta‸ chiˇ taˆ taˍ leh, G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh leh k'oˆ ve, 29Hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ uiˍ ve Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ ve tawˇ hkawˇ cawˬ taˍ ve hk'e, nawˬ ve awˬ ceˬ dawˇ sha ve awˬ hk'aw lo g'a k'o‸-e tuˬ, chi beu‸ a hkaw-anˬ a ciˉ pe‸ laˇ-oˆ. 30Awˬ lawn k'o, nawˬ ve htaiˍ hk'aw‸ ve teˇ ceuˬ hta‸ ngaˬ ve mehˆ shiˍ g'a mawˬ peuˬ. 31Chaw ceuˬ hk'a peu-eˬ mehˆ g'uˇ suhˍ lo htaiˍ hk'aw‸ ve oˇ ve hta‸ nawˬ gu taˍ ve yoˬ. 32Htaiˍ hk'aw‸ ve oˇ ve lehˬ, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui hta‸ ba piˇ tuˬ ve awˬ g'euˆ hpeh‸ leh, nawˬ ve chaw ceuˬ Iˉsaˍreˍlaˆ chaw hui awˬ pon awˬ me‸ awˬ hponˇ hpeh‸ ve yoˬ, teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 33Yaˇ ehˉ awˬ lawn yawˇ oˇ hk'e k'oˆ ve hta‸ awˬ pa awˬ e anˇ ve yoˬ. 34Suˉmonˍ lehˬ, yawˇ hui hta‸ bon na‸ piˇ leh, awˬ e Maˍriˆ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Yaˇ ehˉ chi hta‸ pa taw, Iˉsaˍreˍlaˆ chaw laiˉ g'aˇ paiˍ leh laiˉ g'aˇ tu la tuˬ yoˬ. Yawˇ lehˬ, shu maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ tuˬ ve awˬ heˆ hpeh‸ tuˬ yoˬ. 35Chi hk'oˆ ka‸, chaw laiˉ g'aˇ nyi ma hk'aw dawˇ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hpeu‸ tawˆ la piˇ tuˬ yoˬ. Aˉ htaw lehˬ, nawˬ ve nyi ma hta‸ juˆ pawnˍ laˇ ve hk'e ˬ nawˬ g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 36Aˍsaˍ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ, Hpaˍnoˍ eˍlaˆ ve awˬ yaˇ miˇ Aˍnaˆ meh ve tcuh kaˍ ma teˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ mawˇ jaˇ peuˬ. Yawˇ awˬ hpawˇ heuˆ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, awˬ hpawˇ geh suhˍ hk'aw‸ ceh tiˉ g'a chehˇ leh, 37hiˉ chi awˇ hk'aw‸ hk'a gaˬ mehˇ chawˇ ma hpeh‸ chehˇ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo ceh tiˉ chehˇ taˍ leh, tanˇ hkuinˇ tanˇ vanˇ caˇ tuˬ ce leh bon lawˬ ve awˬ hk'aw lo G'uiˬ sha hta‸ oˉ k'oˍ pui chehˇ ve yoˬ. 38Awˬ yanˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo yawˇ laˬ leh G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh ve yoˬ. Peuˬ leh, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hta‸ htaiˍ hk'aw‸ ve te ceuˬ hta‸ dawˇ law chehˇ ve chaw hk'a peu-eˬ hta‸ yaˇ ehˉ oˇ ve awˬ lawn yawˇ k'aoˍ maˍ piˇ ve yoˬ. 39Awˬ pa awˬ e lehˬ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ cawˬ taˍ ve hk'a shuˍ shuˍ hk'a peu-eˬ hta‸ te peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ huiˉ maˬ ve chehˇ kuiˬ Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ Naˍzaˍrehˆ venˇ lo k'aw‸ k'o‸-e ve yoˬ. 40Yaˇ ehˉ oˇ ve uiˍ la leh, awˬ g'aˇ awˇ shaˉ uiˍ la ve yoˬ. Cuˇ yiˍ maˍ yiˍ hk'a biˇ cawˬ la leh, G'uiˬ sha ve awˬ bon yawˇ awˬ hk'oˆ lo cawˬ ve yoˬ. 41Paˍsaˍhkaˍ pawehˇ te ve awˬ yanˇ gaˬ htaˇ, yawˇ ve awˬ pa awˬ e lehˬ, teˇ hk'aw‸ le le Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo k'ai ve yoˬ. 42Yawˇ a sha‸ teˇ chi nyiˇ hk'aw‸ gaˬ ve teˇ yanˇ, yawˇ hui awˬ liˇ cawˬ ve hk'e, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo taˆ-e ve yoˬ. 43Pawehˇ te ve awˬ nyi awˬ haˉ teˇ hpaˍ peuˬ leh, yawˇ hui k'o‸-e htaˇ, yaˇ paˍ ehˉ Yeˍsuˆ lehˬ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hk'aw lo chehˇ taˉ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ pa awˬ e maˇ shiˍ. 44Awˬ moˍ lonˉ awˬ hk'aw lo awˬ chawˇ teˇ hpaˍ geh yawˇ k'o‸-e peuˬ hehˉ teh‸ dawˇ leh, yawˇ huiˉ maˬ teˇ nyi ya‸ k'aw k'o‸-e ve yoˬ. Oˇ htaˇ, awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ leh awˬ chawˇ teˇ hpaˍ geh yawˇ hta‸ ca nyi ve yoˬ. 45Maˇ mawˬ ve teˇ yanˇ, yawˇ huiˉ maˬ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo k'aw‸ k'ai leh yawˇ hta‸ ca ve yoˬ. 46Shehˆ nyi gaˬ ve teˇ yanˇ, yaˇ ehˉ hta‸ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo g'a mawˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, saˍ la‸ teˇ hpaˍ awˬ k'aw ji lo mui taˍ leh, yawˇ hui ve tawˇ hkawˇ hta‸ na leh yawˇ hui hta‸ na nyi chehˇ ve yoˬ. 47Yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ g'a kaˇ ve chaw hk'a peu-eˬ lehˬ, yawˇ dawˇ shiˍ puiˉ ve hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ yaw hk'aw‸ ve teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, anˇ ve yoˬ. 48Yawˇ huiˉ maˬ yawˇ hta‸ g'a mawˬ htaˇ anˇ jaˇ leh, yawˇ ve awˬ e yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Yaˇ paˍ-oˬ, aˬ hto‸ ma te nawˬ ngaˬ huiˉ maˬ hta‸ chi hk'e te laˇ ve le. Nawˬ pa ngaˬ huiˉ maˬ dawˇ haˍ jaˇ ve awˬ hk'aw lo nawˬ hta‸ ca chehˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 49Yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Aˬ hto‸ ma pa taw nawˬ huiˉ maˬ ngaˬ hta‸ ca ve le. Ngaˬ Awˬ pa ve yehˬ hk'aw lo ngaˬ g'a chehˇ ve hta‸ nawˬ huiˉ maˬ maˇ shiˍ laˇ teh‸, yawˇ huiˉ maˬ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 50Ya‸ hk'aˇ, yawˇ k'oˆ ve tawˇ hkawˇ hta‸ yawˇ huiˉ maˬ na maˇ g'a. 51Yawˇ lehˬ, yawˇ huiˉ maˬ geh Naˍzaˍ rehˆ venˇ lo k'o‸-e leh, yawˇ huiˉ maˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ hk'a deh‸ na yuˬ chehˇ ve yoˬ. Yawˇ ve awˬ e lehˬ, awˬ ceuˬ oˇ ve hk'a peu-eˬ hta‸ nyi ma hk'aw lo tawnˇ taˍ ve yoˬ. 52Yeˍsuˆ lehˬ, cuˇ yiˍ maˍ yiˍ maˇ k'oˆ, awˬ to maˇ k'oˆ, uiˍ la leh, G'uiˬ sha ka‸ chaw yaˇ ka‸ yawˇ hta‸ nyi ma cawˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\